ESPECIALISTA EN AUDITORÍAS ENERGÉTICAS Y EDIFICIOS DE CONSUMO DE ENERGÍA CASI NULO (2018-19)

Codi:
 9267

Crèdits:
 30
 
Data d'aprovació:
 23/02/2017

Titol:
 Estudis propis Europeu
 
Preu:
 57
 Crèdits en 1a matrícula
 

RAMA

Sense definir

PLA

ESPECIALISTA EN AUDITORÍAS ENERGÉTICAS Y EDIFICIOS DE CONSUMO DE ENERGÍA CASI NULO

TIPÚS DE ENSENYAMENT

Mixt: presencial i no presencial

CENTRES ON S'IMPARTEIX

CENTRE DE FORMACIÓ CONTÍNUA

ESTUDI IMPARTIT CONJUNTAMENT AMB

Solament s'imparteix en aquesta universitat

DATES D'EXAMEN

Accedisca al llistat de dates d'examen per a aquesta titulació.

 

PLA D'ESTUDIS OFERIT EN EL CURS 2018-19

Node inicial:
 

Leyenda: No ofertadaSense docencia
MÓDULO ANÁLISIS ENERGÉTICO DE LOS EDIFICIOS
10 crèdits
 
 
Superat aquest bloc s'obté
MÒDUL EN ANÀLISI ENERGÈTIC DELS EDIFICIS
MÓDULO AUDITORÍAS ENERGÉTICAS
10 crèdits
 
 
Superat aquest bloc s'obté
MÒDUL EN AUDITORIAS ENERGÈTIQUES
ESPECIALISTA EN AUDITORÍAS ENERGÉTICAS Y EDIFICIOS DE CONSUMO DE ENERGÍA CA
MÓDULO EDIFICIOS DE CONSUMO DE ENERGÍA CASI NULO
10 crèdits
 
 
Superat aquest bloc s'obté
MÒDUL EN EDIFICIS DE CONSUM D'ENERGIA QUASI NUL

 

Proporcionar la formació necessària per poder Dissenyar, Executar i Avaluar els edificis conforme a les noves exigències en matèria d'eficiència energètica derivades de les Directives Europees: 2010/31/UE i 2012/27/UE(RD 56/2016, de 12 de febrer).

 
 

L'Especialista en Auditories Energètiques y Edificis de Consum d'Energia Quasi Nul consta de 30 crèdits ECTS distribuïts de la següent manera:

Tipus d'assignatures

Crèdits

  Obligatòries(OB)

28

  Optatives(OP)

0

  Treball Final (OB)

2

TOTAL CRÈDITS

30

 

Cada crèdit ECTS computa 25 hores de càrrega de treball de l'estudiant. 

En l'apartat "Pla d'estudis" del menú lateral es pot consultar la informació sobre cadascuna de les assignatures que integren el pla d'estudis. 

Després de superar el total de crèdits s'obté el títol propi d'ESPECIALISTA EN AUDITORIES ENERGÉTIQUES I EDIFICIS DE CONSUM D'ENERGIA QUASI NUL

 

REQUISITS D'ACCÉS

Amb caràcter general, per accedir als ensenyaments conduents a l'obtenció del títol propi d'Expert es requereix:

  • Estar en possessió d'un títol oficial d'Educació Superior (Diplomat, Enginyer Tècnic, Arquitecte Tècnic, Llicenciat, Enginyer, Arquitecte, Grau, Màster, Doctor)
  • També podran accedir els qui estiguin cursant un títol oficial d'educació superior i li restin menys de 18 crèdits per a la seva obtenció.
  • Complir els requisits d'accés a estudis universitaris oficials en l'Espai Europeu d'Educació Superior (EEES).

DIRIGIT A

  •  Arquitectes, arquitectes tècnics, enginyers d'edificació, enginyers industrials, enginyers tècnics industrials i altres enginyeries vinculades al sector de l'edificació i/o la indústria. Alumnes d'últim curs d'aquestes titulacions. 
    El títol d'Expert en Auditories energètiques conforme a l'article 8 del RD 56/2016 també està dirigit a titulats en formació professional o amb certificat de professionalitat inclòs al Catàleg Nacional de Qualificacions Professionals l'àmbit competencial de les quals inclogui matèries relatives a les auditories energètiques o a aquells que tinguin reconeguda la competència professional adquirida per experiència laboral d'acord amb l'estipulat en el RD 1224/2009.

CRITERIS D'ADMISSIÓ

 

Hi haurà un límit de 40 places per Títol seguint els següents criteris d'admissió:

A) Titulació

1) Arquitectes, arquitectes tècnics, enginyers d'edificació, enginyers industrials, enginyers tècnics industrials i altres enginyeries vinculades al sector de l'edificació i/o la indústria de la Universitat d'Alacant.

2) Col·legiats de col·legis professionals relacionats amb l'àmbit de l'enginyeria i arquitectura de la demarcació territorial d'Alacant.

3) Alumnes d'últim curs de graus relacionats o màsters amb relacionats amb l'enginyeria i arquitectura de la Universitat d'Alacant.

4) Arquitectes, arquitectes tècnics, enginyers d'edificació, enginyers industrials, enginyers tècnics industrials i altres enginyeries vinculades al sector de l'edificació i/o la indústria d'altres universitats.

5) Alumnes d'últim curs de graus relacionats o màsters amb relacionats amb l'enginyeria i arquitectura d'altres universitats.

6) Resta.

B) Ordre d'inscripció

PREINSCRIPCIÓ I MATRICULACIÓ

La preinscripció es realitza en la secretaria administrativa de l'estudi, en els terminis que per a cada curs acadèmic estableixi la direcció d'estudis (veure dades de contacte en l'apartat "+info" del menú lateral). 

Una vegada realitzada la preinscripció i després de l'aplicacion dels criteris d'admissió, els qui siguin admesos rebran un correu electrònic amb les instruccions per realitzar la matrícula.

 

TAXES

La informació completa sobre les taxes administratives a satisfer per a cada curs acadèmic es pot consultar a la pàgina:

http://web.ua.es/va/continua/taxes.html

 

L'Especialista en Auditories Energètiques y Edificis de Consum d'Energia Quasi Nul és un títol propi de la Universitat d'Alacant.

La legislació vigent permet que les universitats, en ús de la seua autonomia, puguen impartir ensenyaments conduents a l'obtenció d'altres títols diferents als títols oficials de Grau, Màster i Doctorat:

- Disposició addicional onzena del Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre, pel qual s'estableix l'ordenació dels ensenyaments universitaris oficials (Butlletí Oficial de l'Estat de 30 d'octubre de 2007)

- Normativa de la Universitat d'Alacant sobre ensenyaments propis de postgrau i especialització (Aprovada pel Consell de Govern el 14 d'abril de 2014, BOUA 15 d'abril de 2014). Aquesta Normativa arreplega les recomanacions realitzades pel Consell de la Unió Europea conduents a l'espai europeu de formació permanent (Resolució del Consell de 27 de juny de 2002 sobre l'educació permanent, DOTZE 2002/C163/01)

Més informació sobre normativa:

http://web.ua.es/va/continua/normativa.html

 

 INFORMACIÓ DE CONTACTE

Persona de contacte: Yolanda Gómez Ferri i Charo López Soler
Ubicació:  Departament d'Edificació i Urbanisme
Teléfon: 965 90 36 52
Correu electrónic: deu@ua.es


 ORGANITZADORS ACADÈMICS

 Departament d'Edificació i Urbanisme


DIRECCIÓ ACADÈMICA

  • Encarnación García González