EXPERT EN XARXES SOCIALS, ESTRATÈGIA I COMUNICACIÓ DIGITAL (2019-20)

Codi:
 9237

Crèdits:
 20
 
Data d'aprovació:
 25/02/2016

Titol:
 Estudis propis Europeu
 
Preu:
 72,45
 Crèdits en 1a matrícula
 

RAMA

Sense definir

PLA

EXPERT EN XARXES SOCIALS, ESTRATÈGIA I COMUNICACIÓ DIGITAL

TIPÚS DE ENSENYAMENT

Mixt: presencial i no presencial

CENTRES ON S'IMPARTEIX

CENTRE DE FORMACIÓ CONTÍNUA

ESTUDI IMPARTIT CONJUNTAMENT AMB

Solament s'imparteix en aquesta universitat

DATES D'EXAMEN

Accedisca al llistat de dates d'examen per a aquesta titulació.

 

PLA D'ESTUDIS OFERIT EN EL CURS 2019-20

 

Leyenda: No ofertadaSense docencia
ÚNICO
20 crèdits
 
 
Superat aquest bloc s'obté
EXPERT EN XARXES SOCIALS, ESTRATÈGIA I COMUNICACIÓ DIGITAL

 

Proporcionar als alumnes les habilitats necessàries per a desenvolupar la seua carrera professional en l'àmbit del Màrqueting i, en particular, en les xarxes socials, en el màrqueting digital, en la direcció comercial i vendes, així com en el sector de la moda.

 

 

 

L'Expert en Xarxes Socials, Estratègia i Comunicació Digital consta de 20 crèdits ECTS distribuïts de la següent forma:

Tipus d'assignatures

Crèdits

  Obligatòries(OB)

16

  Optatives(OP)

0

  Treball Final (OB)

4

TOTAL CRÈDITS

20

 

Cada crèdit ECTS computa 25 hores de càrrega de treball de l'estudiant.

En l'apartat "Pla d'estudis" del menú lateral es pot consultar la informació sobre cadascuna de les assignatures que integren el pla d'estudis.

Després de superar el total de crèdits s'obté el títol propi d'EXPERT EN XARXES SOCIALS, ESTRATÈGIA I COMUNICACIÓ DIGITAL.

 

 

  REQUISITS D'ACCÉS

Amb caràcter general, per accedir als ensenyaments conduents a l'obtenció del títol propi d'Expert es requereix:

  • Estar en possessió d'un títol oficial d'Educació Superior (Diplomat, Enginyer Tècnic, Arquitecte Tècnic, Llicenciat, Enginyer, Arquitecte, Grau, Màster, Doctor)
  • També podran accedir els qui estiguin cursant un títol oficial d'educació superior i li restin menys de 18 crèdits per a la seva obtenció.
  • Complir els requisits d'accés a estudis universitaris oficials en l'Espai Europeu d'Educació Superior (EEES).
  • A aquest títol d'Expert també es podrà accedir mitjançant una prova especial d'accés per a alumnat amb experiència professional. Per a més informació sobre aquesta prova s'ha de consultar amb els organitzadors de l'estudi (veure apartat "+info").

   DIRIGIT A

El curs està dirigit a persones interessades a obtenir una formació universitària especialitzada en l'àmbit de la comunicació digital i xarxes socials. Donat el caràcter especialitzat del curs, el perfil ideal és el d'un alumne amb estudis universitaris en Administració i direcció d'empreses, Ciències Empresarials, Màrqueting i Investigació de Mercats, Publicitat i Relacions Públiques, Comunicació Audiovisual i Periodisme, Economia, Sociologia i Enginyeria Informàtica.
A més, el curs està dirigit a professionals que compten amb experiència professional en l'àmbit del màrqueting, la publicitat o la comunicació.


  CRITERIS D'ADMISSIÓ

 
Tindran prioritat aquells alumnes procedents de les següents Llicenciatures o Graus, per aquest ordre:
1.    Llicenciatura o Grau en Administració i direcció d'empreses, diplomatura en Ciències Empresarials, llicenciatura o Grau en Màrqueting i Investigació de mercats, llicenciatura o Grau en Publicitat i RR.PP., llicenciatura o Grau en Economia.
2.    Llicenciatura o Grau en Enginyeria Informàtica.
3.    Llicenciatura o Grau en Comunicació Audiovisual i Llicenciatura o Grau en Periodisme.
4.    Llicenciatura o Grau en Sociologia.
Quan es requerisca d'un requisit addicional, es revisarà seguint l'ordre indicat anteriorment la nota mitjana de l'expedient acadèmic de cada alumne.

  PREINSCRIPCIÓ I MATRICULACIÓ

La preinscripció es realitza en la secretaria administrativa de l'estudi, en els terminis que per a cada curs acadèmic estableixi la direcció d'estudis (veure dades de contacte en l'apartat "+info" del menú lateral).

Una vegada realitzada la preinscripció i després de l'aplicacion dels criteris d'admissió, els qui siguin admesos rebran un correu electrònic amb les instruccions per realitzar la matrícula.

 

  TAXES

La informació completa sobre les taxes administratives a satisfer per a cada curs acadèmic es pot consultar a la pàgina:

http://web.ua.es/va/continua/taxes.html

 

L'Expert en Xarxes Socials, Estratègia i Comunicació Digital és un títol propi de la Universitat d'Alacant.

La legislació vigent permet que les universitats, en ús de la seua autonomia, puguen impartir ensenyaments conduents a l'obtenció d'altres títols diferents als títols oficials de Grau, Màster i Doctorat:

- Disposició addicional onzena del Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre, pel qual s'estableix l'ordenació dels ensenyaments universitaris oficials (Butlletí Oficial de l'Estat de 30 d'octubre de 2007)

- Normativa de la Universitat d'Alacant sobre ensenyaments propis de postgrau i especialització (Aprovada pel Consell de Govern el 14 d'abril de 2014, BOUA 15 d'abril de 2014). Aquesta Normativa arreplega les recomanacions realitzades pel Consell de la Unió Europea conduents a l'espai europeu de formació permanent (Resolució del Consell de 27 de juny de 2002 sobre l'educació permanent, DOTZE 2002/C163/01)

Més informació sobre normativa:

http://web.ua.es/va/continua/normativa.html

 

 INFORMACIÓ DE CONTACTE

Raquel González

María Borrás

Begoña Iglesias

Departament de Comunicació i Psicologia Social

 

Edifici Ciencias Socials, 1ª planta

 

Teléfon: 965 90 98 84

 

dcps@ua.es

redessociales@ua.es

http://redessociales.dmk.ua.es/

  BEQUES

Es concedirà una beca, cada quinze alumnes matriculats, per un import de la meitat de la matrícula, atenent a una prova escrita i la situació laboral-disponibilitat horària.

En cas de produir-se empats, l'import de la beca (50% de la matrícula) es repartirà entre els alumnes que obtinguen igual puntuació.

ORGANITZADORS ACADÈMICS

Departament de Comunicació i Psicologia Social


 DIRECCIÓ ACADÈMICA


  • Directora d'estudis:

  Irene Ramos Soler

  • Coordinador d'estudis:

  Daniel Rodríguez Valero