MÀSTER EN MEDICINA REPRODUCTIVA (2018-19)

Codi:
 9198

Crèdits:
 60
 
Data d'aprovació:
 26/06/2014

Titol:
 Estudis propis Europeu
 
Preu:
 75
 Crèdits en 1a matrícula
 

RAMA

Sense definir

PLA

MÀSTER EN MEDICINA REPRODUCTIVA

TIPÚS DE ENSENYAMENT

Presencial

CENTRES ON S'IMPARTEIX

CENTRE DE FORMACIÓ CONTÍNUA

ESTUDI IMPARTIT CONJUNTAMENT AMB

Solament s'imparteix en aquesta universitat

DATES D'EXAMEN

Accedisca al llistat de dates d'examen per a aquesta titulació.

 

PLA D'ESTUDIS OFERIT EN EL CURS 2018-19

Node inicial:
 

Leyenda: No ofertadaSense docencia
MÓDULO EN FUNDAMENTOS DE MEDICINA REPRODUCTIVA
14 crèdits
 
 
Superat aquest bloc s'obté
MÒDUL EN FONAMENTS DE MEDICINA REPRODUCTIVA
MÓDULO PRÁCTICAS EN MEDICINA REPRODUCTIVA
40 crèdits
 
 
Superat aquest bloc s'obté
MÒDUL EN PRÀCTIQUES EN MEDICINA REPRODUCTIVA
MÁSTER EN MEDICINA REPRODUCTIVA

 

OBJECTIUS

El Màster en Medicina Reproductiva, constitueix una especialització d'alta qualitat en coneixements i competències científiques i professionals, dins de l'àmbit de la Medicina Reproductiva en les seues diferents disciplines. En l'apartat 8 d'aquest document, es relacionen les principals competències que l'alumne habra aconseguit en finalitzar els estudis del Master.

 
 

El Màster en Medicina Reproductiva consta de 60 crèdits ECTS distribuïts de la següent forma:

Tipus d'assignatures

Crèdits

  Obligatòries(OB)

54

  Optatives(OP)

0

  Treball Fi de Màster (OB)

6

TOTAL CRÈDITS

60

 

Cada crèdit ECTS computa 25 hores de càrrega de treball de l'estudiant.

En l'apartat "Pla d'estudis" del menú lateral es pot consultar la informació sobre cadascuna de les assignatures que integren el pla d'estudis.

Després de superar el total de crèdits s'obté el títol propi de MÀSTER EN MEDICINA REPRODUCTIVA.

 

 REQUISITS D'ACCÉS


Amb caràcter general, per accedir als ensenyaments conduents a l'obtenció del títol propi de Màster es requereix:

  • Estar en possessió d'un títol oficial d'Educació Superior (Diplomat, Enginyer Tècnic, Arquitecte Tècnic, Llicenciat, Enginyer, Arquitecte, Grau, Màster, Doctor)
  • També podran accedir els qui estiguin cursant un títol oficial d'educació superior i li restin menys de 18 crèdits per a la seva obtenció.

 

 DIRIGIT A


Llicenciats/Graduats en Medicina, Biologia, Farmàcia, Veterinària, Química, Bioquímica, Odontologia i afins. Graduats i Diplomats en Infermeria, Fisioteràpia, Nutrició i Dietètica, Podologia, Òptica i Optometria i afins. Titulats d'altres països amb títols oficials equivalents.

 

CRITERIS D'ADMISSIÓ

 Estar en possessió d'una titulació universitària (Llicenciat, Enginyer, Arquitecte o Grau). Excepcionalment, atenent a l'especificitat dels ensenyaments corresponents a un Màster Universitari concret i a la seua connexió amb la formació de postgrau de titulats universitaris de primer cicle, es podrà proposar per a la seua aprovació l'admissió d'alumnes que estiguen en possessió d'un títol de primer cicle (Diplomat, Enginyer Tècnic i Arquitecte Tècnic).

 

PREINSCRIPCIÓ I MATRICULACIÓ

La preinscripció es realitza en la secretaria administrativa de l'estudi, en els terminis que per a cada curs acadèmic estableixi la direcció d'estudis (veure dades de contacte en l'apartat "+info" del menú lateral).

Una vegada realitzada la preinscripció i després de l'aplicacion dels criteris d'admissió, els qui siguin admesos rebran un correu electrònic amb les instruccions per realitzar la matrícula.

 

TAXES

La informació completa sobre les taxes administratives a satisfer per a cada curs acadèmic es pot consultar a la pàgina:

http://web.ua.es/va/continua/taxes.html

 

El Màster en Medicina Reproductiva és un títol propi de la Universitat d'Alacant.

La legislació vigent permet que les universitats, en ús de la seua autonomia, puguen impartir ensenyaments conduents a l'obtenció d'altres títols diferents als títols oficials de Grau, Màster i Doctorat:

- Disposició addicional onzena del Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre, pel qual s'estableix l'ordenació dels ensenyaments universitaris oficials (Butlletí Oficial de l'Estat de 30 d'octubre de 2007)

- Normativa de la Universitat d'Alacant sobre ensenyaments propis de postgrau i especialització (Aprovada pel Consell de Govern el 14 d'abril de 2014, BOUA 15 d'abril de 2014). Aquesta Normativa arreplega les recomanacions realitzades pel Consell de la Unió Europea conduents a l'espai europeu de formació permanent (Resolució del Consell de 27 de juny de 2002 sobre l'educació permanent, DOTZE 2002/C163/01)

Més informació sobre normativa:

http://web.ua.es/va/continua/normativa.html

 

INFORMACIÓ DE CONTACTE

Departament de Biotecnologia

Telèfon: 965903999

dbt@ua.es

http://dbt.ua.es/va/

ORGANITZADORS ACADÈMICS

Departament de Biotecnologia.

DIRECCIÓ ACADÈMICA

  • Director d'estudis:

     José Luis Girela López

  • Coordinador d'estudis:

    Jorge Ten Morro

 

PATROCINADORS

      Cátedra de medicina de la Reproducción.

      Instituto Bernabéu de Alicante