Plan de estudios

Universidad de Alicante. Página principal
Plan de estudios: MÀSTER UNIVERSITARI EN GESTIÓ ADMINISTRATIVA
Saltar idiomas
Español | Valencià | English
Saltar iconos
Saltar cabecera
Universidad de Alicante. Página principal
Ficha del estudio

MÀSTER UNIVERSITARI EN GESTIÓ ADMINISTRATIVA

Codi:
 D098

Crèdits:
 60
 
Data de publicació:
 29/01/2016

Titol:
 Màster Universitari Oficial
 
Preu:
 12,79
 Crèdits en 1a matrícula
 

RAMA

Ciències Socials i Jurídiques

PLA

MÀSTER UNIVERSITARI EN GESTIÓ ADMINISTRATIVA

TIPÚS DE ENSENYAMENT

Presencial

IDIOMES EN ELS QUALS S'IMPARTEIX

Castellà

CENTRES ON S'IMPARTEIX

Facultat de Dret

ESTUDI IMPARTIT CONJUNTAMENT AMB

Solament s'imparteix en aquesta universitat

DATES D'EXAMEN

Accedisca al llistat de dates d'examen per a aquesta titulació.

PLA D'ESTUDIS OFERIT

Node inicial:
 

Llegenda: No ofertadaSense docencia
MÀSTER UNIVERSITARI EN GESTIÓ ADMINISTRATIVA
54 crèdits
 
6 crèdits
 
Curs
Titol
Crèdits
Assignatura
1
TREBALL FINAL DE MÀSTER
6
 
 
 
Superat aquest bloc s'obté
MÀSTER UNIVERSITARI EN GESTIÓ ADMINISTRATIVA
CONDICIONADA
 
 
 

COMPETÈNCIES


Competències generals del títol (CG)

 • CG1:Ser capaç d'identificar els objectius a aconseguir, planificar les estratègies adequades per a aconseguir-los a curt o llarg termini i avaluar-ne les conseqüències jurídiques i econòmiques.
 • CG2:Capacitat de conèixer i integrar els àmbits de coneixement implicats en la resolució del problema o situació que planteja el client.
 • CG3:Capacitat d'intervenir en la resolució de conflictes en matèries pròpies de l'exercici professional de la gestió administrativa.
 • CG4:Comprendre el context humà, econòmic i social del dret i saber valorar les conseqüències jurídiques i econòmiques de les decisions plantejades al client.
 • CG5:Capacitat d'interpretar les normes jurídiques en l'àmbit de la gestió administrativa i aplicar-les adequadament als conflictes plantejats pel client.
 • CG6:Capacitat de plantejar diverses alternatives davant un problema jurídic o econòmic, saber jerarquitzar-les i prendre decisions per a aconseguir una solució adequada a les necessitats del client.
 • CG7:Capacitat per a informar i aconsellar professionalment tercers, en les relacions administratives susceptibles de representació amb les administracions públiques.
 • CG8:Capacitat per a utilitzar les tecnologies de la informació i la comunicació pròpies de l'exercici professional col·legiat de la gestió administrativa.
 • CG9:Capacitat per a tramitar professionalment relacions jurídiques o econòmiques de tercers, susceptibles de representació davant les administracions públiques.

Competències específiques (CE)

 • CE1:Capacitat per a elaborar i integrar documents i informes vinculats a la igualtat de gènere, en l'àmbit de la competència professional pròpia.
 • CE2:Capacitat per a gestionar adequadament, en la pràctica, el sistema de fonts del dret comunitari i estatal.
 • CE3:Capacitat per a gestionar professionalment els interessos de persones físiques i jurídiques en un procediment administratiu.
 • CE4:Capacitat per a gestionar professionalment, en les relacions amb les administracions públiques, els interessos de persones físiques i jurídiques amb mitjans informàtics i telemàtics.
 • CE5:Ser capaç de gestionar i assessorar activitats subjectes a autoritzacions, llicències, concessions administratives, declaració responsable i comunicacions prèvies.
 • CE6:Capacitat per a fer tràmits administratius en matèria de transport, circulació i trànsit, habitatge, indústria, caça i pesca.
 • CE7:Capacitat per a redactar recursos i reclamacions economicoadministratives en els àmbits propis de la professió de gestor administratiu.
 • CE8:Capacitat per a informar, en l'àmbit de les competències professionals pròpies, sobre la fiscalitat més adequada davant un supòsit de fet concret.
 • CE9:Capacitat per a gestionar l'impost sobre la renda de les persones físiques, l'impost sobre el patrimoni, els impostos de successions, les donacions, les transmissions patrimonials, els actes jurídics documentats, l'impost de societats i l'impost sobre el valor afegit.
 • CE10:Capacitat per a gestionar impostos especials.
 • CE11:Capacitat per a interpretar la normativa i jurisprudència penal, en l'àmbit de l'assessorament a persones físiques i jurídiques.
 • CE12:Capacitat per a gestionar els interessos de persones físiques i jurídiques davant els registres civil, de la propietat i mercantil.
 • CE13:Capacitat per a tramitar professionalment contractes de tercers, privats o susceptibles de representació davant les administracions públiques.
 • CE14:Capacitat per a tramitar, en els àmbits propis de la professió de gestor administratiu, els actes jurídics derivats de relacions familiars econòmiques i patrimonials sotmeses a l'àmbit de la competència professional.
 • CE15:Capacitat per a tramitar, en els àmbits propis de la professió de gestor administratiu, els actes jurídics en matèria de successió per causa de mort, sotmesos a l'àmbit de la competència professional.
 • CE16:Capacitat per a gestionar la comptabilitat d'una empresa i l'elaboració dels comptes anuals.
 • CE17:Capacitat per a promoure, sol·licitar i realitzar tot tipus de tràmits, en l'àmbit de les competències professionals pròpies, en matèria laboral i de gestió de recursos humans d'una empresa.
 • CE18:Capacitat per a tramitar convenis entre les administracions i els col·legis de gestors administratius.
 • CE19:Capacitat per a delimitar i aplicar les obligacions del gestor administratiu.
 • CE20:Capacitat per a fer tràmits en la constitució de tot tipus de societats mercantils i altres entitats afins, en els àmbits propis de la professió de gestor administratiu.

Competències transversals

 • CT1:Compromís ètic. Capacitat crítica i autocrítica. Capacitat de mostrar actituds coherents amb les concepcions ètiques i deontològiques.
 • CT2:Capacitat d'aprenentatge i responsabilitat. Capacitat d'anàlisi, de síntesi i d'aplicació dels coneixements a la pràctica. Capacitat de prendre decisions i d'adaptació a situacions no ideals.
 • CT3:Capacitat creativa i emprenedora. Capacitat de formular, dissenyar i gestionar projectes. Capacitat de cercar i integrar nous coneixements.
 • CT4:Sostenibilitat. Capacitat de valorar l'impacte social i mediambiental d'actuacions en el seu àmbit. Capacitat de manifestar visions integrades i sistemàtiques.
 • CT5:Treball en equip. Capacitat de col·laborar amb els altres i contribuir a un projecte comú. Capacitat de col·laborar en equips interdisciplinaris i multiculturals.
 • CT6:Capacitat per a integrar i aplicar els coneixements d'igualtat de gènere.

Competències bàsiques i del MECE (Marc Espanyol de Qualificacions per a l'Educació Superior)

 • CB6:Tenir i comprendre coneixements que aporten una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament o l'aplicació d'idees, sovint en un context de recerca.
 • CB7:Saber aplicar els coneixements adquirits i la capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts, dins de contextos més amplis, o pluridisciplinaris, relacionats amb l'àrea d'estudi.
 • CB8:Ser capaç d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, tot i ser incompleta o limitada, inclou reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels coneixements i judicis propis.
 • CB9:Saber comunicar les conclusions pròpies, a més dels coneixements i les raons últimes que les sustenten, a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.
 • CB10:Tenir les habilitats d'aprenentatge que permeten continuar estudiant d'una manera que ha de ser, en gran part, autodirigida o autònoma.

 

REQUISITS D'ACCÉS

Segons la normativa de la Universitat d'Alacant, per a accedir als ensenyaments oficials de màster universitari cal:

 1. Tenir un TÍTOL UNIVERSITARI OFICIAL ESPANYOL o un d'una institució d'educació superior de l'Espai Europeu d'Educació Superior (EEES) que faculte, en el país on s'expedeix, per a accedir a ensenyaments de màster.
 2. Tenir un TÍTOL D'EDUCACIÓ SUPERIOR ESTRANGER que haja sigut HOMOLOGAT al títol que permet accedir als estudis sol·licitats.
 3. Tenir un TÍTOL UNIVERSITARI obtingut en una universitat o centre d'ensenyament superior de PAÏSOS ALIENS A L'EEES, sense necessitat de l'homologació prèvia dels estudis. En aquest cas s'ha de tenir en compte que:
 • El títol no homologat requereix un informe tècnic d'equivalència, expedit per la Universitat d'Alacant (ContinUA - Centre de Formació Contínua), pel qual cal pagar les taxes corresponents.
 • L'accés per aquesta via no implicarà, en cap cas, l'homologació del títol previ, ni el reconeixement d'aquest per a cap altra finalitat diferent de la de cursar els ensenyaments de màster universitari.

 

ADMISSIÓ I CRITERIS DE VALORACIÓ 


Els criteris d'admissió son establits per les comissions acadèmique de máster, que estan regulades per l'article 20 de la normativa sobre títols oficials de màster universitari de la Universitat d'Alacant (BOUA 20/12/2012). Entre d'altres, tenen la funció de seleccionar l'alumnat que s'hi admet.

En el cas d'alumnes amb necessitats educatives especials derivades de discapacitat, els sistemes i procediments d'admissió han d'incloure serveis de suport i assessorament adequats, que avaluaran la necessitat de possibles adaptacions curriculars, itineraris o estudis alternatius.

Pel que fa al perfil d'ingrés, el Màster s'adreça a graduats en gestió i administració pública, dret i relacions laborals.

A proposta de la Comissió Acadèmica del Màster, el procés d'admissió inclou la ponderació dels criteris d'admissió, que s'ajusta a la configuració del Màster i els continiguts d'aquest. La selecció d'alumnes es durà a terme d'acord amb aquests criteris:

1. Si el nombre de sol·licitants amb les titulacions referids és superior al de places oferides, en el procés de selecció es valoraran aquests aspectes, per la qual cosa cal aportar-hi el currículum:

a) Expedient acadèmic (fins a 4 punts):

Aprovat: 1
Notable: 2
Excel·lent: 3
Matrícula d'honor: 4
   

b) Tenir altres titulacions: diplomatura, llicenciatura, grau, màster oficial, doctorat: fins a 2 punts.

c) Experiència laboral: fins a 2 punts.

d) Altres mèrits (coneixements acreditats d'idiomes, publicacions, col·laboració docent, etc.): fins a 2 punts.

Les comissions acadèmiques són nomenades per la facultat o escola corresponent i estaran integrades almenys per:

El coordinador o coordinadora del màster universitari, que en serà el president.
Tres professors, com a mínim, que impartisquen docència en el màster, elegits pel professorat del màster. Cal procurar que estiguen representats els departaments que intervenen en el pla d'estudis.
Un representant del centre proponent.
Un representant de l'alumnat, que serà elegit cada any per l'alumnat del máster.
Un representant de les empreses o institucions, si hi ha pràctiques externes, que serà proposat pel coordinador o coordinadora del màster, després d'haver escoltat les empreses o institucions.
Un membre del PAS per a qüestions relacionades amb la gestió administrativa del màster universitari.

 

PREINSCRIPCIÓ I MATRÍCULA

PREINSCRIPCIÓ +info

L'alumne interessat a cursar un màster oficial en la UA ha de fer-hi la preinscripció d'acord amb els terminis i les condiciones establits anualment.

 

MATRÍCULA +info

Després  de publicar-se les llistes definitives d'admesos, s'enviarà per correu electrònic a l'alumnat admés una contrasenya com a identificació d'usuari, per a poder matricular-se a través de Campus Virtual en els terminis i condicions establits anualment. 

En el procediment de matrícula, els documents expedits en l'estranger han de ser oficials i estar degudament legalitzats i traduïts, més informació en:

OFERTA DE PLACES

 

CURS OFERTA DE PLACES
2015-16 30
2016-17 30

 


ESTRUCTURA DEL MÀSTER PER CRÈDITS I MATÈRIA

 

Tipus de matèria

Crèdits

Obligatòries (OB)

48

Pràctiques externes (OB)

6

Treball de fi de màster (OB)

  6

TOTAL CRÈDITS

60

 

DISTRIBUCIÓ D'ASSIGNATURES PER CURSOS I SEMESTRES


PRIMER CURS

1r SEMESTRE

2n SEMESTRE

ASSIGNATURES

TIPUS

ECTS

ASSIGNATURES

TIPUS

ECTS

DRET CONSTITUCIONAL, DRET DE LA UNIÓ EUROPEA I DEONTOLOGIA PROFESSIONAL

OB

6

DRET MERCANTIL

OB

6

DRET ADMINISTRATIU

OB

9

DRET DEL TREBALL I DE LA SEGURETAT SOCIAL

OB

6

DRET TRIBUTARI

OB

6

FONAMENTS DE LA COMPTABILITAT

OB

3

DRET PENAL

OB

3

LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES, ELS ENS PÚBLICS I LES EMPRESES PÚBLIQUES A ESPANYA

OB

3

DRET CIVIL

OB

6

PRÀCTIQUES EXTERNES

OB

6

     

TREBALL DE FI DE MÀSTER

OB

6

 

 

 

 

 

 

CALENDARI D'IMPLANTACIÓ

 

Curs acadèmic

Implantació del Màster

2015-2016

Primer curs

 

Sistema de Garantia Interna de Qualitat (SGIC) del Títol

Seguiment del Títol

 

Informació del Centre Informació general per a l'alumne
 •  Facultat de Dret
Campus de Sant Vicent del Raspeig
Ctra. d'Alacant s/n 03690
San Vicent del Raspeig (Alacant)
Telèfon:+ 34 96 590
3573
Fax:+ 34 96 590 9896
facu.dret@ua.es 
http://derecho.ua.es/va/

 

 • Centre de Formació Contínua (ContinUA)
Solament per al procés de preinscripció
Edifici Germà Bernàcer, planta baixa
Telèfon: + 34 96 590 9422
Fax: + 34 96 590 9442

continua@ua.es

http://web.ua.es/va/continua
 

 

Normativa general de la UA  + Informació titulació

 

Saltar pie
Servicio de informática
Saltar estándares