Plan de estudios

Universidad de Alicante. Página principal
Plan de estudios: MÀSTER UNIVERSITARI EN EMERGÈNCIES I CATÀSTROFES
Saltar idiomas
Español | Valencià | English
Saltar iconos
Saltar cabecera
Universidad de Alicante. Página principal
Ficha del estudio

MÀSTER UNIVERSITARI EN EMERGÈNCIES I CATÀSTROFES

Codi:
 D096

Crèdits:
 60
 
Data de publicació:
 20/03/2017

Titol:
 Màster Universitari Oficial
 
Preu:
 60,08
 Crèdits en 1a matrícula
 

RAMA

Ciències de la Salut

PLA

MÀSTER UNIVERSITARI EN EMERGÈNCIES I CATÀSTROFES

TIPÚS DE ENSENYAMENT

Mixta

IDIOMES EN ELS QUALS S'IMPARTEIX

Castellà

CENTRES ON S'IMPARTEIX

Facultat de Ciències de la Salut

ESTUDI IMPARTIT CONJUNTAMENT AMB

Solament s'imparteix en aquesta universitat

DATES D'EXAMEN

Accedisca al llistat de dates d'examen per a aquesta titulació.

PLA D'ESTUDIS OFERIT

Node inicial:
 

Llegenda: No ofertadaSense docencia
MÀSTER UNIVERSITARI EN EMERGÈNCIES I CATÀSTROFES
CONDICIONADA
 
 
 

OBJECTIUS

El títol de Màster Universitari proposat pretén donar cobertura a una important necessitat d'especialització dels professionals sanitaris que atenen els ciutadans en situacions d'emergències sanitàries, hospitalàries i prehospitalarias. Possibilita, d'altra banda, un acostament entre la teoria i la pràctica i investigació sanitària en diferents contextos en els quals l'actuació de l'equip sanitari transdisciplinar és necessària per a atenció al pacient crític.

El pla d'estudis ha sigut dissenyat atenent la necessitat de formar professionals especialitzats i investigadors en l'àrea de les emergències i les catàstrofes. Aborda els processos de malaltia emergents i en l'àmbit d'accidents amb múltiples víctimes i catàstrofes, així com amb la utilització i el control del pacient en diferents mitjans de transport (aeri, terrestre i aquàtic) i el coneixement i el control del pacient davant diferents tipus de rescat.

COMPETÈNCIES


Competències generals del títol (CG)

 • CG1:Adquirir coneixement avançat de l'organització dels sistemes d'emergències hospitalari i prehospitalari, amb capacitat per a desenvolupar les actituds necessàries per a exercir i liderar les funcions de l'equip sanitari.
 • CG2:Identificar les diferències entre els diversos processos assistencials en l'emergència.
 • CG3:Adquirir habilitats en comunicació per a la relació d'ajuda en l'emergència i la intervenció en crisi davant la catàstrofe.
 • CG4:Adquirir coneixements i habilitats per al diagnòstic, tractament i suport vital avançat de les principals emergències i urgències mèdiques en adults i pediatria.
 • CG5:Dirigir, prestar i avaluar les cures integrals en l'emergència.
 • CG6:Emprar en el treball una cultura en seguretat clínica que integre la valoració, identificació, avaluació i comunicació dels esdeveniments adversos més freqüents.
 • CG7:Desenvolupar el mètode científic per a ser capaç de fer projectes de recerca R+D+I en emergències.
 • CG8:Adquirir capacitat de gestió en els diversos nivells i lideratge: equip, unitats i serveis.
 • CG9:Aplicar la legislació vigent en l'assistència sanitària tant prehospitalària com hospitalària.
 • CG10:Adquirir habilitat per a donar suport emocional davant la mort d'un familiar.
 • CG11:Fomentar la innovació dels mitjans tècnics en el medi prehospitalari i hospitalari.
 • CG12:Usar estratègies i habilitats per a fer procediments terapèutics invasius.
 • CG13:Reconèixer les diferències assistencials entre pacients per edat i pes.
 • CG14:Coordinar els coneixements necessaris en el procés patològic amb les cures específiques.
 • CG15:Fomentar la lectura crítica d'articles de recerca.
 • CG16:Manejar les fonts d'informació i els sistemes informacionals de recerca sanitària.

Competències específiques (CE)

 • CE1:Usar estratègies i habilitats per a identificar la fisiopatologia en el transport que afecta els pacients assistits, valorant el mitjà de transport i els seus efectes.
 • CE2:Aplicar i fomentar els mètodes de prevenció de riscos laborals en l'àmbit exterior als serveis hospitalaris.
 • CE3:Identificar, integrar i col·laborar per al funcionament correcte de les centrals de coordinació d'urgències.
 • CE4:Emprar una cultura en seguretat clínica en l'assistència sanitària, aplicant-hi la valoració, identificació, avaluació i comunicació dels esdeveniments adversos més freqüents.
 • CE5:Conèixer els principis en l'ètica davant l'assistència integral en l'emergència.
 • CE6:Projectar els plans de qualitat en els processos assistencials en l'emergència.
 • CE7:Saber dur a terme la comunicació de males notícies i el suport emocional davant la mort d'un ésser estimat.
 • CE8:Dominar l'ús de tecnologia avançada per al diagnòstic de processos crítics.
 • CE9:Adquirir coneixement i destresa dels algorismes internacionalment estandarditzats de l'American Heart Association i la European Resucitation Council per al suport vital bàsic i avançat del pacient en parada cardiorespiratòria.
 • CE10:Tenir coneixement actualitzat de pràctiques clíniques, protocols estandarditzats internacionalment i vies clíniques sobre els processos patològics més freqüents en emergències.
 • CE11:Aplicar els mitjans diagnòstics, tractament i assistència al pacient crític.
 • CE12:Treballar en equip, amb les funcions ben delimitades, davant situacions greus en les quals cal rescatar víctimes.
 • CE13:Identificar riscos reals i potencials durant l'assistència sanitària en zones de difícil accés o catàstrofes.
 • CE14:Adquirir capacitat per a prendre decisions en el triatge de pacients en catàstrofes i accidents de múltiples víctimes.
 • CE15:Integrar els coneixements necessaris en el procés patològic, amb les cures específiques, en el medi aeri.
 • CE16:Aplicar els mitjans diagnòstics, tractament i assistència al pacient crític específics en el medi aeri.
 • CE17:Fomentar estudis d'investigació en emergències.
 • CE18:Aprendre metodologia de la recerca aplicada a les emergències.
 • CE19:Adquirir capacitat per a la gestió de serveis d'emergències hospitalaris i prehospitalaris.
 • CE20:Integrar els coneixements i les habilitats de suport vital en situacions de rescat.

Competències transversals

 • CT1:Adquirir capacitat d'adaptació a qualsevol context o escenari.
 • CT2:Adquirir capacitat de treball en equip pluridisciplinari/transdisciplinari.
 • CT3:Adquirir capacitat de lideratge.
 • CT4:Adquirir habilitats en comunicació.
 • CT5:Adquirir capacitat d'anàlisi i presa de decisions.
 • CT6:Adquirir capacitat d'organització i planificació.
 • CT7:Adquirir capacitat de prioritzar.
 • CT8:Tener motivació per la qualitat.
 • CT9:Tenir raonament crític.
 • CT10:Tenir compromís ètic.

Habilitats/Destreses

 • CB6:Tenir i comprendre coneixements que aporten una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament o aplicació d'idees, sovint en un context de recerca.
 • CB7:Saber aplicar els coneixements adquirits i la capacitat de resoldre problemes en entorns nous o poc coneguts, dins de contextos més amplis (o pluridisciplinaris) relacionats amb l'àrea d'estudi.
 • CB8:Ser capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, tot i ser incompleta o limitada, inclou reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels coneixements i judicis propis.
 • CB9:Saber comunicar les conclusions pròpies, a més dels coneixements i les raons últimes que les sustenten, a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.
 • CB10:Tenir les habilitats d'aprenentatge que permeten continuar estudiant d'una manera que ha de ser, en gran part, autodirigida o autònoma.

 

 

ESTRUCTURA DEL MÀSTER PER CRÈDITS I MATÈRIES

 

Tipus de matèria

Crèdits

Obligatòries (OB)

42

Pràctiques externes (OB)

8

Treball fi de màster (OB)

10

TOTAL CRÈDITS

60

 

 

DISTRIBUCIÓ D'ASSIGNATURES PER CURS I SEMESTRES

 

PRIMER SEMESTRE

SEGON SEMESTRE

ASSIGNATURA

TIPUS

ECTS

ASSIGNATURA

TIPUS

ECTS

ORGANITZACIÓ, LEGISLACIÓ, GESTIÓ I ÈTICA EN L'ASSISTÈNCIA EN LES EMERGÈNCIES.

OB

4 HABILITATS DE COMUNICACIÓ I RELACIÓ D'AJUDA EN L'EMERGÈNCIA.

OB

3
METODOLOGIA DE LA INVESTIGACIÓ APLICADA.

OB

6 CATÀSTROFES I INCIDENTS DE MÚLTIPLES VÍCTIMES.

OB

6
EMERGÈNCIES RESPIRATÒRIES, CIRCULATÒRIES, NERVIOSES I ALTRES EMERGÈNCIES.

OB

4 PRINCIPIS GENERALS EN LES MISSIONS AMB HELICÒPTER DE SERVEIS D'EMERGÈNCIES.

OB

3
TÈCNIQUES DIAGNÒSTIQUES I TERAPÈUTIQUES.

OB

3 PRÀCTIQUES EXTERNES SAMU I URGÈNCIES HOSPITALÀRIES.

OB

8
SUPORT VITAL BÀSIC I AVAÇAT NEONATAL, PEDIÀTRIC I ADULT.

OB

3 TREBALL DE FI DE MÀSTER.

OB

10
TRACTAMENT INICIAL DEL PACIENT POLITRAUMATITZAT.

OB

3  

 

 
EMERGÈNCIES OBSTETRICOGINECOLÒGIQUES, NEONATALS I PEDIÀTRIQUES.

OB

4      
PRINCIPIS GENERALS I TIPOLOGIA DEL RESCAT.

OB

3      

 

PLANIFICACIÓ GENERAL DEL PLA D'ESTUDIS

Com a títol de màster universitari, aquest ensenyament té un pla d'estudis de 60 crèdits ECTS, estructurats en un curs acadèmic. Està planificat d'acord amb la normativa del RD 1393/2007, de 29 d'octubre, que estableix l'ordenació dels ensenyaments universitaris oficials, i la modificació de 3 de juliol de 2010.

Aquest pla d'estudis s'ha dissenyat per a atendre la necessitat de formar professionals especialitzats i investigadors en l'àrea de les emergències i les catàstrofes, tal com apareix en les competències del Màster. Aquestes competències s'adquireixen transversalment amb totes i cadascuna de les assignatures. A més, les assignatures Metodologia de la Investigació Aplicada i Treball de Fi de Màster capaciten els alumnes com a investigadors. El perfil d'investigador se centra en l'àmbit de les ciències de la salut i del treball transdisciplinari, en equips d'alt rendiment en l'emergència per a aplicar les decisions clíniques basades en l'evidència.


Amb aquest pla, també apostem pel caràcter innovador i la necessitat de professionals qualificats i especialitzats en l'àmbit de l'atenció a les emergències en general i competents en les maniobres de suport vital avançat. Per això, el pla d'estudis aborda els processos de malaltia emergents i l'àmbit de les catàstrofes i els accidents amb múltiples víctimes. També s'hi estudia el tractament i control del pacient en diferents mitjans de transport (aeri, terrestre i aquàtic) i el coneixement i control del pacient en diversos tipus de rescat.


Considerem igualment essencial per a la formació d'aquests professionals, el fet de comptar amb una assignatura obligatòria de pràctiques externes (8 ECTS), que cal cursar en les unitats SAMU i urgències hospitalàries, tant públiques com privades, amb què la Facultat té convenis docents i investigadors. La finalitat d'aquestes pràctiques és experimentar l'aplicabilitat dels coneixements adquirits en les assignatures teòriques i visibilitzar la repercussió de l'alta formació de professionals en les empreses compromeses amb una assistència eficaç, eficient i efectiva en les emergències i catàstrofes.

L'assignatura Treball de Fi de Màster (10 ECTS) està plantejada perquè l'alumat adquirisca la capacitat de dissenyar i dur a terme un projecte d'investigació, des de la fase conceptual fins a la comunicació dels resultats.

REQUISITS D'ACCÉS

Segons la normativa de la Universitat d'Alacant, per a accedir als ensenyaments oficials de màster universitari cal:

 1. Tenir un TÍTOL UNIVERSITARI OFICIAL ESPANYOL o un d'una institució d'educació superior de l'Espai Europeu d'Educació Superior (EEES) que faculte, en el país on s'expedeix, per a accedir a ensenyaments de màster.
 2. Tenir un TÍTOL D'EDUCACIÓ SUPERIOR ESTRANGER que haja sigut HOMOLOGAT al títol que permet accedir als estudis sol·licitats.
 3. Tenir un TÍTOL UNIVERSITARI obtingut en una universitat o centre d'ensenyament superior de PAÏSOS ALIENS A L'EEES, sense necessitat de l'homologació prèvia dels estudis. En aquest cas s'ha de tenir en compte que:
 • El títol no homologat requereix un informe tècnic d'equivalència, expedit per la Universitat d'Alacant (ContinUA - Centre de Formació Contínua), pel qual cal pagar les taxes corresponents.
 • L'accés per aquesta via no implicarà, en cap cas, l'homologació del títol previ, ni el reconeixement d'aquest per a cap altra finalitat diferent de la de cursar els ensenyaments de màster universitari.

ADMISSIÓ I CRITERIS DE VALORACIÓ

1. L'alumnat que complisca els requisits pot sol·licitar l'accés als ensenyaments oficials de màster impartits en la UA. Abans del període d'admissió, es publicarà l'oferta d'estudis oficials de màster en la web de la Universitat i en les dels centres que coordinen cada estudi.

2. L'alumnat hi serà admés d'acord amb els requisits específics i els criteris de valoració de mèrits que, si escau, establirà la memòria de verificació. Entre aquests mèrits, podrà haver-hi requisits de formació prèvia específica en algunes disciplines o de formació complementària, d'acord al que disposa aquesta normativa.

3. Els ensenyaments de màster poden exigir, com a requisit d'admissió, un nivell determinat de domini d'una llengua estrangera, dins del Marc Comú Europeu de Referència, si aquesta condició apareix en la memòria de verificació corresponent.

4. Els sistemes i procediments d'admissió han d'incloure, en el cas d'alumnes amb necessitats educatives especiales derivades de discapacitat, els serveis de suport i assessorament adequats, que avaluaran la necessitat de possibles adaptacions curriculars, itineraris o estudis alternatius.

5. L'admissió no implica, en cap cas, modificacions dels efectes acadèmics o professionals que corresponen al títol previ de la persona interessada, ni el reconeixement amb finalitats diferents de la cursar ensenyaments de màster universitari.

El Màster s'adreça a les titulacions oficials d'infermeria i medicina, des d'una perspectiva de treball en equips pluridisciplinars d'alt rendiment quano a lideratge, compromís, coordinació i desenvolupament assistencial, amb una planificació dels ensenyaments d'alt nivell i idèntica per als dos col·lectius.

Oferta de 30 places (10 para llicenciats/as i graduats/as en Medicina i 20 para diplomats/as i graduats/as en Infermeria). Les possibles vacants d'un col·lectiu passarien a l'altre.

La Comissió Acadèmica del Màster es reunirà en començar el curs, per a baremar les sol·licituds d'admissió. Tindrà en compte el títol de grau, o equivalent, que el candidat presente:

1. Ciències de la salut: infermeria i medicina (4 punts). Les assignatures dels expedientes acadèmics d'accés es baremen així:

Aprovat: 1
Notable: 2
Excel·lent: 3
Matrícula d'honor: 4

Criteris d'admissió
· Expedient acadèmic (s'hi valoraran especialment les matèries relacionades amb el Màster): 70 %
· Carta en què l'aspirant exposa els motius pels quals vol cursar el Màster: 20 %
· Formació de postgrau relacionada amb el Màster (transport sanitari medicalitzat, postgrau en infermeria o extrahospitalària, etc.): 10 %

En aquest procés d'admissió es fa, en primer lloc, una preinscripció o sol·licitud de plaça en el Màster, d'acord amb la planificació temporal establida per la UA. A l'amne, en la preinscripció, se li poden sol·licitar la documentació escaient per a poder valorar el criteri de selecció.

El procés de selecció tindrà lloc si el nombre de sol·licituds supera el de places oferides pel programa. En cas contrari, s'hi admetrà tots els aspirants que complisquen el perfil. El nombre màxim d'estudiants admesos és 20 i el mínim per a impartir el Màster 15.

 

PREINSCRIPCIÓ I MATRÍCULA

PREINSCRIPCIÓ +info

L'alumne interessat a cursar un màster oficial en la UA ha de fer-hi la preinscripció d'acord amb els terminis i les condiciones establits anualment.

 

MATRÍCULA +info

Després  de publicar-se les llistes definitives d'admesos, s'enviarà per correu electrònic a l'alumnat admés una contrasenya com a identificació d'usuari, per a poder matricular-se a través de Campus Virtual en els terminis i condicions establits anualment. 

En el procediment de matrícula, els documents expedits en l'estranger han de ser oficials i estar degudament legalitzats i traduïts, més informació en:

OFERTA DE PLACES

 

CURS OFERTA DE PLACES
2018-19 30

 

CALENDARI D'IMPLANTACIÓ

 

Curs acadèmic

Implantació del Màster

2016-2017

Primer curs

 

Sistema de Garantia Interna de Qualitat (SGIC) del Títol

Seguiment del Títol

 

Informació del Centre Informació general per a l'alumne
 •  Facultat de Ciències de la Salut
Campus de Sant Vicent del Raspeig
Ctra. d'Alacant s/n 03690
San Vicent del Raspeig (Alacant)
Telèfon:+ 34 96 590
3512
Fax:+ 34 96 590 3935
facu.salut@ua.es 
http://fcsalud.ua.es/va 

 

 • Centre de Formació Contínua (ContinUA)
Solament per al procés de preinscripció
Edifici Germà Bernàcer, planta baixa
Telèfon: + 34 96 590 9422
Fax: + 34 96 590 9442

continua@ua.es

http://web.ua.es/va/continua
 

 

Normativa general de la UA  + Informació titulació

 

Saltar pie
Servicio de informática
Saltar estándares