Plan de estudios

Universidad de Alicante. Página principal
Plan de estudios: MÀSTER UNIVERSITARI EN DRET DE DANYS
Saltar idiomas
Español | Valencià | English
Saltar iconos
Saltar cabecera
Universidad de Alicante. Página principal
Ficha del estudio

MÀSTER UNIVERSITARI EN DRET DE DANYS

Codi:
 D095

Crèdits:
 60
 
Data de publicació:
 20/03/2017

Titol:
 Màster Universitari Oficial
 
Preu:
 46,20
 Crèdits en 1a matrícula
 

RAMA

Ciències Socials i Jurídiques

PLA

MÀSTER UNIVERSITARI EN DRET DE DANYS

TIPÚS DE ENSENYAMENT

Presencial

IDIOMES EN ELS QUALS S'IMPARTEIX

Castellà

CENTRES ON S'IMPARTEIX

Facultat de Dret

ESTUDI IMPARTIT CONJUNTAMENT AMB

Solament s'imparteix en aquesta universitat

DATES D'EXAMEN

Accedisca al llistat de dates d'examen per a aquesta titulació.

PLA D'ESTUDIS OFERIT

Node inicial:
 

Llegenda: No ofertadaSense docencia
MÀSTER UNIVERSITARI EN DRET DE DANYS
CONDICIONADA
 
 
 

COMPETÈNCIES


Competències generals del títol (CG)

 • CG1:Capacitat de comunicació oral i escrita (redacció de documents científics i tècnics, ús de llenguatge especialitzat, saber comunicar a públics especialitzats i no especialitzats de manera clara i amb un llenguatge tècnic propi del dret de danys).
 • CG2:Capacitat crítica i autocrítica (saber integrar coneixements, valorant-ne els fonaments i reflexionant sobre les implicacions socials, ètiques, jurídiques, etc. en l'àmbit del dret de danys).
 • CG3:Capacitat d'aprenentatge autònom (cerca d'informació, anàlisi i síntesi, orientats a la resolució de problemes pràctics o al desenvolupament d'un treball de recerca en l'àmbit del dret de danys, comprenent l'abast de les modificacions legislatives).
 • CG4:Capacitat d'organització i planificació del treball, tant individualment com col·lectiva, en el context del dret de danys.
 • CG5:Habilitat en l'ús de les TIC, com a eina d'expressió i comunicació i d'accés a les fonts d'informació i de recursos especialitzats en matèria de dret de danys.
 • CG6:Ser capaç d'obtenir i seleccionar la informació procedent de les fonts rellevants (fets, testimonis, informes pericials), per a resoldre problemes, elaborar estratègies d'actuació i assessorar clients en matèries pròpies del dret de danys.

Competències específiques (CE)

 • CE1:Habilitat per a aplicar els coneixements especialitzats adquirits a la resolució de problemes en matèria de danys.
 • CE2:Comprendre la importància de l'evolució i les funcions que compleix el dret de danys.
 • CE3:Capacitat per a identificar les diferències entre la responsabilitat contractual i la responsabilitat civil extracontractual.
 • CE4:Capacitat per a conèixer les normes aplicables a la responsabilitat civil derivada del delicte.
 • CE5:Capacitat crítica per a diferenciar les diverses categories de danys indemnitzables i la procedència de reclamació i indemnització del dany moral, aplicant-hi els coneixements adquirits.
 • CE6:Ser capaç de conèixer la teoria i la pràctica de l'exercici davant els tribunals de les accions de responsabilitat civil i, si escau, saber exercitar aquestes accions.
 • CE7:Ser capaç d'analitzar i interpretar la doctrina científica i la jurisprudència en les diverses matèries del dret de danys i utilitzar-les en el cas concret.
 • CE8:Ser capaç de comprendre els processos de socialització i modernització del dret de danys i el reflex que tenen en els diversos ordenaments jurídics, amb especial referència a l'ordenament espanyol.
 • CE9:Ser capaç de comprendre i aplicar els principis europeus del dret de danys.
 • CE10:Ser capaç d'interpretar i aplicar les normes legals relatives a la valoració i liquidació de les indemnitzacions.
 • CE11:Ser capaç de determinar l'ordre jurisdiccional competent davant el qual cal presentar una reclamació per danys, segons el cas concret.
 • CE12:Ser capaç d'entendre, interpretar i aplicar els diversos elements causals que intervenen en la producció del dany.
 • CE13:Mostrar una comprensió crítica de l'aplicació de l'anàlisi econòmica al dret de la responsabilitat civil a través de diverses variables.
 • CE14:Raonar i argumentar la incidència de la culpa i el risc, com a elements d'imputació de la responsabilitat civil, així més de la seua aplicació al cas concret.
 • CE15:Ser capaç d'aplicar les regles processals sobre la prova del dany i les regles sobre la prescripció de l'acció de la responsabilitat civil.
 • CE16:Ser capaç de delimitar, en casos concrets, la responsabilitat dels subjectes implicats en la causació del dany.
 • CE17:Ser capaç d'identificar els supòsits concrets de responsabilitat de les administracions públiques i la diferència amb altres supòsits i saber aportar-hi les solucions jurídiques.
 • CE18:Ser capaç d'identificar i resoldre els diversos problemes que es plantegen quan el dany es produeix al consumidor d'un bé o servei.
 • CE19:Ser capaç d'identificar i resoldre, amb eines jurídiques, els diversos problemes que les noves tecnologies plantegen en l'àmbit de la responsabilitat civil.
 • CE20:Ser capaç de jutjar críticament els arguments quant a la procedència o no de la reparació de danys causats en l'àmbit familiar i aplicar-los al cas concret.
 • CE21:Ser capaç d'identificar i resoldre els problemes concrets de danys causats per diferents professionals, en l'exercici de la seua activitat.
 • CE22:Comprendre la importància de l'assegurament voluntari i obligatori en l'àmbit de la responsabilitat civil i ser capaç de resoldre els problemes derivats del contracte d'assegurança.
 • CE23:Desenvolupar habilitats que possibiliten aplicar els coneixements acadèmics especialitzats, que s'ha adquirit en matèria de dret de danys, a la realitat canviant a què s'enfronten els advocats en l'exercici professional.
 • CE24:Conèixer les tècniques dirigides a esbrinar i establir els fets, en els diversos tipus de procediment aplicables, especialment la producció de documents, els interrogatoris i les proves pericials.
 • CE25:Ser capaç d'exposar fets oralment i per escrit i extraure'n argumentalment conseqüències jurídiques en l'àmbit del dret de danys, atenent al context i al destinatari a què s'adrecen.

Habilitats/Destreses

 • CB6:Tenir i comprendre coneixements que aporten una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament o aplicació d'idees, sovint en un context de recerca.
 • CB7:Saber aplicar els coneixements adquirits i ser capaç de resoldre problemes en entorns nous o poc coneguts, dins de contextos més amplis o pluridisciplinaris relacionats amb l'àrea d'estudi.
 • CB8:Ser capaç d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis, a partir d'una informació que, tot i ser incompleta o limitada, inclou reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels coneixements i judicis propis.
 • CB9:Saber comunicar les conclusions, a més dels coneixements i les raons últimes que les sustenten, a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.
 • CB10:Tenir les habilitats d'aprenentatge que permeten continuar estudiant d'una manera que ha de ser, en gran part, autodirigida o autònoma.
 • Planificació general del pla d'estudis
 •  

  ESTRUCTURA DEL MÀSTER PER CRÈDITS I MATÈRIES

   

  Tipus de matèria

  Crèdits

  Obligatòries (OB)

  42

  Pràctiques externes (OB)

  9

  Treball fi de màster (OB)

  9

  TOTAL CRÈDITS

  60

   

  DISTRIBUCIÓ D'ASSIGNATURES PER CURS I SEMESTRES

   

  PRIMER SEMESTRE

  SEGON SEMESTRE

  ASSIGNATURA

  TIPUS

  ECTS

  ASSIGNATURA

  TIPUS

  ECTS

  FONAMENTS I DELIMITACIÓ DEL DRET DE DANYS

  OB

  6 RESPONSABILITAT CIVIL DERIVADA DE LA RELACIÓ LABORAL

  OB

  3
  L'ASSEGURAMENT DE LA RESPONSABILITAT CIVIL

  OB

  3 TÈCNIQUES I INSTRUMENTS EN L'EXERCICI DEL DRET DE DANYS

  OB

  5
  DELICTE I RESPONSABILITAT CIVIL

  OB

  4
  ARGUMENTACIÓ JURÍDICA I DRET DE DANYS

  OB

  4
  ASPECTES PROCESSALS DE LES ACCIONS DE RESPONSABILITAT CIVIL

  OB

  5 PRÀCTIQUES EXTERNES

  OB

  9
  RESPONSABILITAT CIVIL PROFESSIONAL

  OB

  5 TREBALL DE FI DE MÀSTER

  OB

   9
  RESPONSABILITAT CIVIL DERIVADA DELS DANYS CAUSATS PER COSES I SERVEIS

  OB

  4  

   

   
  RESPONSABILITAT PATRIMONIAL DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES

  OB

  3      

   

  PLANIFICACIÓ GENERAL DEL PLA D'ESTUDIS

   

  Aquesta proposta de màster està integrada per 10 assignatures obligatòries, que sumen un total de 42 ECTS, un treball de fi de màster (9 ECTS) i la realització de pràctiques externes (9 ECTS). No s'hi ofereix cap contingut optatiu. L'estudi del dret de danys es fa agrupant les assignatures en cinc grans matèries:

  1) Part general del dret de danys.

  2) Part especial del dret de danys.

  3) Aplicació del dret de danys.

  4) Pràctiques externes.

  5) Treball de fi de màster.

  Aquests matèries ofereixen una visió àmplia dels diversos aspectes del dret de danys.

  Les assignatures de la part general del dret de danys proporcionen a l'alumnat les eines imprescindibles per a endinsar-se en l'estudi d'aquest sector de l'ordenament jurídic. Per això és la primera part. La fonamentació i delimitació del dret de danys, l'assegurament de la responsabilitat civil, l'estudi de la responsabilitat civil derivada del delicte i l'anàlisi dels aspectes processals de les accions de responsabilitat civil permeten una aproximació completa i interdisciplinar als grans temes que avui té plantejats el dret de danys.

  Les assignatures del segon bloc (part especial del dret de danys) ofereixen a l'alumnat una visió directament relacionada amb sectors concrets de l'activitat. La responsabilitat civil professional, la responsabilitat civil derivada dels danys causats per coses o serveis, la responsabilitat civil derivada de la relació laboral i la responsabilitat civil de les administracions públiques són tipologies concretes de danys i una important font de litigis; requereixen un estudi especialitzat.

  Les assignatures que integren la matèria d'aplicació del dret de danys proporcionen a l'alumnat les destreses i habilitats necessàries per a preparar i comunicar situacions, casos o problemes relacionats amb el dret de danys, a més de plantejar, argumentar i defensar possibles solucions davant les autoritats i tribunals públics i dels clients. Això s'aconsegueix a partir de l'estudi de les diverses tècniques d'oratòria i interrogatori i de l'anàlisi de les estratègies i els mètodes argumentatius.

  D'altra banda, les pràctiques externes permeten traslladar els resultats de l'aprenentatge, obtinguts en les assignatures anteriors, a una experiència real d'exercici professional. La realització d'aquestes pràctiques està garantida per l'existència de diversos convenis de la Facultat de Dret amb despatxos professionals, empreses i organismes públics. 

  Finalment, el treball de fi de màster té l'objectiu de verificar l'adquisició de les competències proposades pel Màster. Consisteix a fer i defensar un treball amb què acaba el cicle formatiu. S'hi avalua la capacitat per a relacionar els coneixements teòrics i les competències associades a la titulació.

  Totes les matèries s'imparteixen amb una metodologia d'ensenyament i aprenentatge presencial, amb classes teòriques i pràctiques.

  En les activitats teòriques es desenvolupa un aprenentatge experimental i creatiu, en què es potencia la participació de l'alumnat amb exercicis i debats. També es preveu, en determinades assignatures, la intervenció puntual de magistrats de l'alt tribunal i d'especialistes internacionals sobre la matèria a través de videoconferència.

  Les classes pràctiques es plantegen per a fer treballs d'aplicació immediata de les idees vistes en les classes de teoria o per a desenvolupar projectes col·laboratius. A més, una part de l'activitat que l'alumne ha de dur a terme es proposa amb un aprenentatge no presencial, com ara els treballs per a avaluar determinades assignatures. Per això, totes les assignatures fan servir el Campus Virtual de la Universitat d'Alacant que, a més de permetre al professorat estructurar els coneixements que ha d'adquirir l'alumne, possibilita la introducció de fites per a sol·licitar els lliuraments que cal fer al llarg del curs. Això ajuda l'alumnat a gestionar i organitzar l'esforç fora de l'aula.

  Finalment, l'avaluació té la missió fonamental de quantificar el grau de compliment dels objectius formatius. S'hi aplica el sistema d'avaluació contínua, combinat amb proves finals de coneixements i avaluació de treballs, memòries o informes.

   

  REQUISITS D'ACCÉS

  Segons la normativa de la Universitat d'Alacant, per a accedir als ensenyaments oficials de màster universitari cal:

  1. Tenir un TÍTOL UNIVERSITARI OFICIAL ESPANYOL o un d'una institució d'educació superior de l'Espai Europeu d'Educació Superior (EEES) que faculte, en el país on s'expedeix, per a accedir a ensenyaments de màster.
  2. Tenir un TÍTOL D'EDUCACIÓ SUPERIOR ESTRANGER que haja sigut HOMOLOGAT al títol que permet accedir als estudis sol·licitats.
  3. Tenir un TÍTOL UNIVERSITARI obtingut en una universitat o centre d'ensenyament superior de PAÏSOS ALIENS A L'EEES, sense necessitat de l'homologació prèvia dels estudis. En aquest cas s'ha de tenir en compte que:
  • El títol no homologat requereix un informe tècnic d'equivalència, expedit per la Universitat d'Alacant (ContinUA - Centre de Formació Contínua), pel qual cal pagar les taxes corresponents.
  • L'accés per aquesta via no implicarà, en cap cas, l'homologació del títol previ, ni el reconeixement d'aquest per a cap altra finalitat diferent de la de cursar els ensenyaments de màster universitari.
  •  

  ADMISSIÓ I CRITERIS DE VALORACIÓ

  La comissió acadèmica de cada màster n'estableix els criteris d'admissió. Aquestes comissions es regulen d'acord amb l'article 20 de la normativa sobre títols oficials de màster universitari de la Universitat d'Alacant (BOUA 20/12/2012). Entre d'altres, una de les funcions de les comissions és seleccionar l'alumnat que ha de ser admés. La comissió acadèmica és nomenada per la facultat o escola proponent i ha d'estar integrada, almenys, per:

  -El coordinador o coordinadora del màster universitari, que la presidirà.
  -Tres membres, com a mínim, en representació del professorat docent del màster, que han de ser elegits pels professorat del màster mateix, procurant que estiguen representats tots els departaments que intervenen en el pla d'estudis.
  -Un representant del centre proposant.
  -Un representant dels alumnes, elegit cada any entre i per l'alumnat del màster.
  -Un representant de les empreses o institucions, si hi ha pràctiques externes. Serà proposat pel coordinador o coordinadora del màster, després de parlar amb les empreses o institucions.
  -Un membre del PAS per a qüestions relacionades amb la gestió administrativa del màster.

  En les titulacions de màster conjuntes, s'hi aplicarà el que estipule el conveni corresponent.

  Si el nombre de preinscrits supera el de places oferides, la Comissió Acadèmica del Màster avaluarà les sol·licituds d'acord amb aquests criteris:

  1. Expedient acadèmic en el grau o llicenciatura en dret: 60 % de la valoració final.
  2. Titulacions de postgrau o cursos d'especialització: 20 % de la valoració final.
  3. Perfil o trajectòria professional relacionada amb el dret de danys: 10 % de la valoració final.
  4. Sol·licitud explicativa de l'aspirant, en què expressa tant la motivació per a cursar el Màster com l'ajust de les expectatives pròpies amb les exigències per a obtenir el Màster: 10 % de la valoració final.

  PREINSCRIPCIÓ I MATRÍCULA

  PREINSCRIPCIÓ +info

  L'alumne interessat a cursar un màster oficial en la UA ha de fer-hi la preinscripció d'acord amb els terminis i les condiciones establits anualment.

   

  MATRÍCULA +info

  Després  de publicar-se les llistes definitives d'admesos, s'enviarà per correu electrònic a l'alumnat admés una contrasenya com a identificació d'usuari, per a poder matricular-se a través de Campus Virtual en els terminis i condicions establits anualment. 

  En el procediment de matrícula, els documents expedits en l'estranger han de ser oficials i estar degudament legalitzats i traduïts, més informació en:

  OFERTA DE PLACES

   

  CURS OFERTA DE PLACES
  2016-17 40

   

  CALENDARI D'IMPLANTACIÓ

   

  Curs acadèmic

  Implantació del Màster

  2016-2017

  Primer curs

   

  Sistema de Garantia Interna de Qualitat (SGIC) del Títol

  Seguiment del Títol

   

  Informació del centre Informació general per a l'alumnat
  •  Facultat de Dret
  Campus de Sant Vicent del Raspeig
  Ctra. d'Alacant s/n 03690
  Sant Vicent del Raspeig (Alacant)
  Telèfon:+ 34 96 590
  3573
  Fax:+ 34 96 590 9896
  facu.dret@ua.es 
  http://derecho.ua.es/va/

   

  • Centre de Formació Contínua (ContinUA)
  Solament per al procés de preinscripció
  Edifici Germà Bernàcer, planta baixa
  Telèfon: + 34 96 590 9422
  Fax: + 34 96 590 9442

  continua@ua.es

  http://web.ua.es/va/continua
   

   

  Normativa general de la UA  + Informació titulació

   

  Saltar pie
  Servicio de informática
  Saltar estándares