Plan de estudios

Universidad de Alicante. Página principal
Plan de estudios: MÀSTER UNIVERSITARI EN INVESTIGACIÓ CRIMINAL I CIÈNCIES FORENSES
Saltar idiomas
Español | Valencià | English
Saltar iconos
Saltar cabecera
Universidad de Alicante. Página principal
Ficha del estudio

MÀSTER UNIVERSITARI EN INVESTIGACIÓ CRIMINAL I CIÈNCIES FORENSES

Codi:
 D094

Crèdits:
 60
 
Data de publicació:
 26/12/2014

Titol:
 Màster Universitari Oficial
 
Preu:
 39,27
 Crèdits en 1a matrícula
 

RAMA

Ciències Socials i Jurídiques

PLA

MÀSTER UNIVERSITARI EN INVESTIGACIÓ CRIMINAL I CIÈNCIES FORENSES

TIPÚS DE ENSENYAMENT

Presencial

IDIOMES EN ELS QUALS S'IMPARTEIX

Castellà

CENTRES ON S'IMPARTEIX

Facultat de Dret

ESTUDI IMPARTIT CONJUNTAMENT AMB

Solament s'imparteix en aquesta universitat

DATES D'EXAMEN

Accedisca al llistat de dates d'examen per a aquesta titulació.

PLA D'ESTUDIS OFERIT

 

Llegenda: No ofertadaSense docencia
MÀSTER EN INVESTIGACIÓ CRIMINAL I CIÈNCIES FORENSES

COMPETÈNCIES


Competències generals del títol (CG)

 • CG2:Capacitat per a comunicar oralment i per escrit, redactar documents científics i tècnics, usar el llenguatge especialitzat i comunicar-se amb públics especialitzats i no especialitzats, de manera clara i amb llenguatge apropiat a l'àmbit de la criminologia.
 • CG3:Capacitat crítica i autocrítica: saber integrar coneixements, valorant-ne els fonaments i reflexionant sobre les implicacions socials, ètiques i jurídiques que tenen en l'àmbit de la criminologia.
 • CG4:Capacitat d'aprenentatge i autoaprenentatge: cerca d'informació, anàlisi, síntesi, crítica, disseny, gestió i execució d'un projecte o treball, de manera personal o autònoma, en l'àmbit de la criminologia.
 • CG5:Capacitat de treball en equip: integrar-se i col·laborar activament en la consecució d'objectius comuns amb altres persones, àrees o organitzacions, en contextos diversos.
 • CG6:Habilitat en les TIC: ús de les tecnologies de la informació i la comunicació com a eines d'expressió i comunicació, d'accés a les fonts d'informació, d'arxiu de dades i documents, d'aprenentatge, recerca i treball col·laboratiu.

Competències específiques (CE)

 • CE1:Capacitat d'investigació: saber dissenyar i implementar projectes d'investigació, utilitzant metodologies científiques sobre qüestions criminològiques.
 • CE2:Habilitat per a aplicar els coneixements avançats adquirits a la resolució de problemes en l'àmbit de la criminologia.
 • CE3:Capacitat de reunir, seleccionar i interpretar dades rellevants en procediments o investigacions criminològiques, per a emetre judicis de valor.
 • CE4:Capacitat crítica per a identificar el problema concret que hi ha en cada cas estudiat, formular-hi les qüestions especialitzades presents i dissenyar-ne l'estratègia de resolució.
 • CE5:Conèixer les possibilitats d'intervenció del criminòleg, com a perit, en l'enjudiciament de delictes complexos.
 • CE6:Capacitat per a elaborar correctament un informe pericial especialitzat i complex, per a presentar-lo a un jutge o tribunal.
 • CE7:Capacitat per a elaborar correctament un informe criminològic penitenciari especialitzat, per a presentar-lo als òrgans penitenciaris o el jutge de vigilància penitenciària.
 • CE8:Capacitat per a comprendre els diversos llenguatges professionals usats en un informe pericial especialitzat.
 • CE9:Capacitat per a elaborar, comprendre i interpretar críticament el contingut d'un informe pericial i defensar-lo en els tribunals.
 • CE10:Conèixer les característiques dels programes d'intervenció més eficaços amb delinqüents violents i sexuals.
 • CE12:Capacitat per a analitzar des d'una perspectiva social, juridicopenal i policial les diverses manifestacions de la criminalitat organitzada, econòmica i informàtica.
 • CE13:Capacitat per a analitzar, des d'una perspectiva social, juridicopenal i policial, la problemàtica de la delinqüència juvenil.
 • CE14:Habilitat per a utilitzar les tècniques o els coneixements de les ciències forenses, i en general de la criminalística, en la investigació dels vestigis del fet delictiu.
 • CE15:Habilitat per a aplicar coneixements de lingüística descriptiva i estilística a la investigació de casos de determinació o atribució de l'autoria de textos escrits.
 • CE16:Habilitat per a aplicar coneixements de fonètica auditiva i de fonètica acústica a la investigació de casos d'identificació de parlants i la determinació o atribució de l'autoria d'elements probatoris orals.
 • CE17:Comprendre la importància del respecte als drets fonamentals en la investigació penal, per a evitar nul·litats probatòries.
 • CE18:Analitzar críticament els mitjans de recerca penal i valorar la necessitat de comptar amb nous mitjans ateses les formes modernes de delinqüència.
 • CE19:Conèixer i avaluar les possibilitats d'ús de les tècniques i tecnologies de la informàtica forense, per a recuperar informació digital i fer el seguiment d'activitats en entorns digitals.
 • CE21:Capacitat per a aplicar coneixements especialitzats, d'aspectes de l'àmbit penitenciari amb rellevància, per a la investigació criminològica.
 • CE22:Conèixer els principals programes de tractament i saber aplicar les teories psicocriminològiques en l'àmbit penitenciari.
 • CE23:Conèixer el maneig i l'instrumental d'un laboratori de criminalística forense.
 • CE24:Capacitat per a comprendre la importància d'assegurar el compliment de la cadena de custòdia en totes les etapes de la investigació criminal en el laboratori forense.
 • CE25:Capacitat per a dissenyar, redactar, exposar i defensar amb propietat un informe criminològic, fonamentat en les diverses àrees de la criminalística forense.
 • CE26:Conèixer els requisits de les actuacions desenvolupades en la investigació, perquè puguen arribar a aconseguir valor probatori.
 • CE27:Capacitat per a aplicar les tècniques i els principis de geologia a la identificació i avaluació de materials geològics que poden relacionar-se amb una investigació forense.
 • CE28:Conèixer les característiques identificadores de l'ADN i els tipus d'anàlisi sobre identificació genètica avançada.
 • CE31:Fer i interpretar informes especialitzats d'identificació genètica i de parentiu biològic.
 • CE32:Desenvolupar un projecte integrant-hi els coneixement adquirits durant el curs.

Competències transversals

 • CT1:Capacitat per a desenvolupar l'exercici professional amb ple respecte dels drets fonamentals i de la igualtat d'oportunitats entre homes i dones, dels principis d'igualtat d'oportunitats i d'accessibilitat universal de les persones amb discapacitat i dels valors propis d'una cultura de la pau i de valors democràtics.

Competències bàsiques i del MECE (Marc Espanyol de Qualificacions per a l'Educació Superior)

 • CB6:Tenir i comprendre coneixements que aporten una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament o aplicació d'idees, sovint en un context de recerca.
 • CB7:Saber aplicar els coneixements adquirits i la capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts, dins de contextos més amplis, o pluridisciplinaris, relacionats amb l'àrea d'estudi.
 • CB8:Ser capaç d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, tot i ser incompleta o limitada, inclou reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels coneixements i judicis propis.
 • CB9:Saber comunicar les conclusions pròpies, a més dels coneixements i les raons últimes que les sustenten, a públics especialitzats i no especialitzats, d'una manera clara i sense ambigüitats.
 • CB10:Tenir les habilitats d'aprenentatge que permeten continuar estudiant d'una manera que ha de ser, en gran part, autodirigida o autònoma.

 

 

ESTRUCTURA DEL MÀSTER PER CRÈDITS I MATÈRIES

 

Tipus de matèria

Crèdits

Obligatòries (OB)

54

Treball de fi de màster (OB)

6

TOTAL CRÈDITS

60

 

 

DISTRIBUCIÓ D'ASSIGNATURES PER CURS I SEMESTRES

 

1r SEMESTRE (30,5 ECTS)

SEGON SEMESTRE (29,5 ECTS)

ASSIGNATURA

TIPUS

ECTS

ASSIGNATURA

TIPUS

ECTS

METODOLOGIA DE LA INVESTIGACIÓ CRIMINAL

OB

3,5

CRIMINALÍSTICA FORENSE

OB

5

REPTES ACTUALS DE LA INVESTIGACIÓ PENAL

OB

4

QUÍMICA ANALÍTICA FORENSE

OB

4

MODERNES FORMES DE DELINQÜÈNCIA

OB

5

ANÀLISI D'EVIDÈNCIES FORENSES D'ORIGEN ANIMAL

OB

3

CORRUPCIÓ EN L'ÀMBIT DE LA FUNCIÓ PÚBLICA

OB

3

ANÀLISI D'EVIDÈNCIES EN BOTÀNICA I GEOLOGIA FORENSE

OB

4

DELINQÜÈNCIA CONTRA LES PERSONES

OB

4

L'INFORME CRIMINOLÒGIC EN L'ÀMBIT JUDICIAL

OB

3,5

DELINQÜÈNCIA JUVENIL I BANDES ORGANITZADES JUVENILS

OB

4

L'INFORME CRIMINOLÒGIC EN L'ÀMBIT PENITENCIARI

OB

4

INFORMÀTICA APLICADA

OB

3

TREBALL DE FI DE MÀSTER

OB

6

TÈCNIQUES D'IDENTIFICACIÓ: ACÚSTICA, IMATGE I LINGÜÍSTICA FORENSE

OB

4

     

 

PLANIFICACIÓ GENERAL DEL PLA D'ESTUDIS

Aquest màster està integrat per 14 matèries obligatòries (54 ECTS), que ofereixen una visió àmplia dels diferents aspectes de la investigació criminal, i un treball de fi de màster (6 ECTS). No hi ha continguts optatius.

Totes les matèries s'imparteixen amb una metodologia d'ensenyament i aprenentatge presencial, amb classes teòriques, classes pràctiques i pràctiques de laboratori.

En les activitats teòriques es desenvolupa un aprenentatge experimental i creatiu, en què es potencia la participació de l'alumnat amb exercicis i debats, per exemple.

Les classes pràctiques es plantegen per a dur a terme treballs d'aplicació immediata de les idees vistes en les sessions teòriques o desenvolupar projectes col·laboratius.

En les pràctiques de laboratori, l'alumnat fa activitats experimentals en què es plantegen els objectius, la metodologia, el tractament de resultats, l'aplicació de models, etc., que permeten consolidar, amb la posada en pràctica, els conceptes introduïts en les classes de teoria i en la resta d'activitats docents relacionades amb algunes assignatures del mòdul de ciències forenses.

Per a adquirir competències vinculades al desenvolupament professional, en determinades matèries s'han previst seminaris pràctics com a activitat formativa. Seran impartits per membres de les brigades especialitzades de la Policia Nacional, s'hi durà a terme el disseny estratègic de la investigació de delictes complexos i es desenvoluparan tots els aspectes relatius a la metodologia operativa associada a aquest tipus d'investigació.

Una part del treball que l'alumnat ha de fer es proposa amb aprenentatge no presencial. És el cas del treball de fin de máster i els treballs d'avaluació de determinades assignatures. Per això, totes les assignatures fan servir el Campus Virtual de la Universitat d'Alacant que, a més de permetre al professorat estructurar els coneixements que ha d'adquirir l'alumnat, possibilita la introducció de fites per a la sol·licitar els lliuraments que cal fer al llarg del curs, cosa que ajuda l'estudiant a gestionar i organitzar l'esforç fora de les aules.

La finalitat fonamental de l'avaluació és quantificar el grau d'acompliment dels objectius formatius. A més, en totes les matèries, l'avaluació ha de tenir en compte aquests elements:

Hi ha normes predefinides i conegudes anticipadament per l'alumnat.

És coherent amb els objectius fixats per endavant.

Inclou tots els nivells de coneixement i les activitats de l'alumnat en cada matèria.

Hi haurà diverses modalitats d'avaluació: exàmens finals, avaluació de pràctiques individuals o en grup, avaluació de treballs, etc.

 

REQUISITS D'ACCÉS

Segons la normativa de la Universitat d'Alacant, per a accedir als ensenyaments oficials de màster universitari cal:

 1. Tenir un TÍTOL UNIVERSITARI OFICIAL ESPANYOL o un d'una institució d'educació superior de l'Espai Europeu d'Educació Superior (EEES) que faculte, en el país on s'expedeix, per a accedir a ensenyaments de màster.
 2. Tenir un TÍTOL D'EDUCACIÓ SUPERIOR ESTRANGER que haja sigut HOMOLOGAT al títol que permet accedir als estudis sol·licitats.
 3. Tenir un TÍTOL UNIVERSITARI obtingut en una universitat o centre d'ensenyament superior de PAÏSOS ALIENS A L'EEES, sense necessitat de l'homologació prèvia dels estudis. En aquest cas s'ha de tenir en compte que:
 • El títol no homologat requereix un informe tècnic d'equivalència, expedit per la Universitat d'Alacant (ContinUA - Centre de Formació Contínua), pel qual cal pagar les taxes corresponents.
 • L'accés per aquesta via no implicarà, en cap cas, l'homologació del títol previ, ni el reconeixement d'aquest per a cap altra finalitat diferent de la de cursar els ensenyaments de màster universitari.
 •  

ADMISSIÓ I CRITERIS DE VALORACIÓ

El perfil d'ingrés al Máster Universitari en Investigació Criminal i Ciències Forenses per la Universitat d'Alacant correspon a les persones graduades o llicenciades en criminologia i dret. Hi ha, a més, la possibilitat que la Comissió considere necessaris altres complements formatius.

Si hi ha més sol·licituds que places oferides, la Comissió Acadèmica del Màster les avaluarà d'acord amb aquests criteris:

1) Expedient acadèmic: 40 % de la valoració final. Es tindran en compte les qualificacions en la llicenciatura o el grau. Si l'aspirant presenta més d'una titulació, comptarà la  que li resulte més beneficiosa.

2) Quantitat de crèdits cursats en matèries afins als continguts del Màster i qualificacions obtingudes en aquestes matèries: 10 % de la valoració final.

3) Treballs i seminaris realitzats sobre matèries afins al Màster: 5 % de la valoració final.

4) Perfil o trajectòria professional relacionada amb la investigació criminal i les ciències forenses: 10 % de la valoració final.

5) Sol·licitud explicativa de l'aspirant, en què expresse tant la motivació per a cursar el Màster com l'encaix de les seues expectatives amb les exigències per a obtenir-lo: 30 % de la valoració final.

6) Coneixement d'idiomes 
(preferentment anglés), acreditat amb certificat oficial: 5 % de la valoració final.

 

PREINSCRIPCIÓ I MATRÍCULA

PREINSCRIPCIÓ +info

L'alumne interessat a cursar un màster oficial en la UA ha de fer-hi la preinscripció d'acord amb els terminis i les condiciones establits anualment.

 

MATRÍCULA +info

Després  de publicar-se les llistes definitives d'admesos, s'enviarà per correu electrònic a l'alumnat admés una contrasenya com a identificació d'usuari, per a poder matricular-se a través de Campus Virtual en els terminis i condicions establits anualment. 

En el procediment de matrícula, els documents expedits en l'estranger han de ser oficials i estar degudament legalitzats i traduïts, més informació en:

OFERTA DE PLACES


CURS OFERTA DE PLACES
2014-15 50
2015-16 50
2016-17 50
2017-18 50
2018-19 50

 

CALENDARI D'IMPLANTACIÓ

 

Curs acadèmic

Implantació del Màster

2014-2015

Primer curs

 

Sistema de Garantia Interna de Qualitat (SGIC) del Títol

Seguiment del Títol

 

Informació del Centre Informació general per a l'alumne
 •  Facultat de Dret
Campus de Sant Vicent del Raspeig
Ctra. d'Alacant s/n 03690
San Vicent del Raspeig (Alacant)
Telèfon:+ 34 96 590
3573
Fax:+ 34 96 590 9896
facu.dret@ua.es 
http://derecho.ua.es/va/

 

 • Centre de Formació Contínua (ContinUA)
Solament per al procés de preinscripció
Edifici Germà Bernàcer, planta baixa
Telèfon: + 34 96 590 9422
Fax: + 34 96 590 9442

continua@ua.es

http://web.ua.es/va/continua
 

 

Normativa general de la UA  + Informació titulació

 

Saltar pie
Servicio de informática
Saltar estándares