Plan de estudios

Universidad de Alicante. Página principal
Plan de estudios: MÀSTER UNIVERSITARI EN OPTOMETRIA AVANÇADA I SALUT VISUAL
Saltar idiomas
Español | Valencià | English
Saltar iconos
Saltar cabecera
Universidad de Alicante. Página principal
Ficha del estudio

MÀSTER UNIVERSITARI EN OPTOMETRIA AVANÇADA I SALUT VISUAL

Código:
 D090

Créditos:
 60
 
Fecha de publicación:
 07/03/2016

Título:
 Màster Universitari Oficial
 
Precio:
 46,20
 Crèdits en 1a matrícula
 

RAMA

Ciències de la Salut

PLAN

MÀSTER UNIVERSITARI EN OPTOMETRIA AVANÇADA I SALUT VISUAL

TIPO DE ENSEÑANZA

Presencial

IDIOMA/S EN QUE SE IMPARTE

Castellà

CENTROS DONDE SE IMPARTE

Facultat de Ciències

ESTUDIO IMPARTIDO CONJUNTAMENTE CON

Solo se imparte en esta universidad

FECHAS DE EXAMEN

Acceda al listado de fechas de examen para esta titulación.

PLAN DE ESTUDIOS OFERTADO

 

Leyenda: No ofertadaSin docencia
MÀSTER UNIVERSITARI EN OPTOMETRIA AVANÇADA I SALUT VISUAL
30 créditos
 
21 créditos
 
9 créditos
 
Curso
Título
Créditos
Asignatura
1
TREBALL FINAL DE MÀSTER
9
 
 
 
Superado este bloque se obtiene
MÀSTER UNIVERSITARI EN OPTOMETRIA AVANÇADA I SALUT VISUAL

COMPETENCIAS


Competències generals del títol (CG)

 • CG1:Capacitat d'anàlisi i síntesi.
 • CG2:Capacitat d'organització i planificació.
 • CG3:Capacitat de comunicació oral i escrita (en la llengua nativa i en anglés) dels coneixements i les conclusions, a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.
 • CG4:Capacitat de gestió de la informació i dels recursos disponibles.
 • CG5:Capacitat de resoldre problemes, integrar coneixements i formular judicis a partir d'una informació que, tot i ser incompleta o limitada, inclou reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels coneixements i judicis propis.
 • CG6:Capacitat de treballar en equip amb iniciativa i esperit emprenedor.
 • CG7:Capacitat per a treballar en un equip de caràcter interdisciplinari.
 • CG8:Habilitats en les relacions interpersonals.
 • CG9:Capacitat de raonament i extracció de conclusions.
 • CG10:Compromís ètic i respecte per la propietat intel·lectual.
 • CG11:Habilitat d'aprenentatge per a continuar estudiant d'una manera que ha de ser, en gran part, autodirigida o autònoma.
 • CG12:Habilitat d'adaptació a l'ambient canviant d'aquesta disciplina, sabent aplicar els coneixements adquirits i resoldre problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o pluridisciplinaris) relacionats amb l'àrea d'estudi.
 • CG13:Capacitat de creativitat.
 • CG14:Motivació per la qualitat.
 • CG15:Habilitat per a transferir resultats de recerca.
 • CG16:Capacitat d'autonomia científica i tècnica.
 • CG17:Capacitat per a mostrar informació de manera clara.

Competències transversals bàsiques

 • CT1:Habilitats de comunicació oral i escrita en anglés.
 • CT2:Habilitats relacionades amb les eines informàtiques i amb les tecnologies de la informació i la comunicació, a més de l'accés a bases de dades en línia (bibliografia científica, bases de patents i de legislació, etc.).
 • CT3:Habilitats de comunicació oral i escrita en castellà. Capacitat d'elaboració i defensa de projectes.

Competències específiques (CE)

 • CE1:Saber reconèixer, en els problemes reals de l'àmbit professional, un problema estadístic ben definit, elaborant hipòtesi i models contrastables mitjançant les tècniques d'anàlisis més adequades.
 • CE2:Conèixer els principis i les aplicacions de les principals eines de la inferència estadística en les ciències de la salut.
 • CE3:Conèixer els principis generals del disseny d'experiments i dels models probabilístics en l'àmbit de les ciències de la salut.
 • CE4:Disseny i execució de la recerca, d'acord amb principis regulats sobre ètica, experimentació animal i bioseguretat en l'àmbit de les ciències de la salut.
 • CE5:Adquirir una visió general de les fronteres de la recerca en optometria i en salut visual.
 • CE6:Aconseguir les habilitats necessàries per a l'adquisició d'imatges i senyals en ciències de la salut.
 • CE7:Conèixer les tècniques fonamentals de processament i anàlisi de dades. Saber analitzar i interpretar-ne els resultats.
 • CE8:Aprendre la implementació de programes informàtics per a l'anàlisi i gestió eficient de dades.
 • CE9:Conèixer les característiques més importants d'una patent.
 • CE10:Conèixer les característiques més importants d'una empresa derivada (spin-off).
 • CE11:Organitzar dades en l'elaboració d'històries clíniques, en particular per a grups poblacionals diferents.
 • CE12:Resolució del diagnòstic i les necessitats de compensació òptica o els tractaments visuals en grups de població diferents.
 • CE13:Conèixer les tècniques actuals de cirurgia ocular i tenir capacitat per a realitzar les proves oculars incloses en l'examen preoperatori i postoperatorio.
 • CE14:Estructurar l'examen visual a les peculiaritats de cada cas clínic.
 • CE15:Desenvolupar la capacitat d'elaborar informes, en col·laboració amb altres professionals sanitaris, en la gestió de pacients.
 • CE16:Aplicar els coneixements en lents de contacte als procediments d'adaptació en diferents grups clínics.
 • CE17:Desenvolupar programes d'entrenament i teràpia visual i aplicar-los a la millora de les capacitats visuals.
 • CE18:Desenvolupar millores ergonòmiques en l'entorn visual dels diversos casos.
 • CE19:Conèixer sistemes de prevenció i detecció d'anomalies visuals.
 • CE20:Resoldre els casos d'intolerància o fracàs de les prescripcions o els tractaments visuals.
 • CE21:Aplicar el coneixement de les diverses anomalies visuals a les manifestacions oftalmològiques i les malalties sistèmiques i oculars.
 • CE22:Aplicar els coneixements d'òptica a l'ús d'elements i instruments òptics més avançats i interpretar-ne els resultats.
 • CE23:Utilitzar els diversos mètodes d'exploració visual.
 • CE24:Conèixer i aplicar tècniques de diagnòstic per la imatge, tant en la faceta clínica com en la recerca bàsica i aplicada.
 • CE25:Conèixer els principals problemes de salut visual relacionats amb el treball, des de la perspectiva de la medicina preventiva i la salut pública.
 • CE26:Desenvolupar funcions corresponents a la vigilància de la salut dels treballadors, mitjançant els coneixements i les eines adequades per a l'anàlisi dels problemes de salut visual que els afecten.
 • CE27:Dur a terme accions en prevenció de riscos laborals visuals en un àmbit d'intervenció, necessàriament pluridisciplinari i interactiu, amb la resta d'especialitats en matèria de prevenció de riscos laborals.
 • CE28:Formular prediccions sobre pacients concrets que presenten alteracions visuals, a partir del recompte d'episodis clínics que han tingut lloc en grups de pacients de característiques similars.
 • CE29:Desenvolupar i aplicar mètodes científics d'observació clínica en el disseny d'estudis.
 • CE30:Organitzar i estructurar dades i seqüències d'ordres de manera eficient.
 • CE31:Capacitat de aprehendre, sistematitzar i automatitzar processos elaborats.
 • CE32:Adquisició de les habilitats necessàries per a la cerca d'informació científica en l'àmbit de les ciències de la salut.
 • CE33:Aprendre a fer una lectura crítica d'articles científics.
 • CE34:Identificar els problemes de salut visual de la comunitat, analitzar-ne els diversos aspectes (biomèdics, ambientals, socials, econòmics i legals), mitjançant l'aplicació de la metodologia epidemiològica, i proposar l'adopció de les mesures preventives més adequades.
 • CE35:Comprendre els fonaments òptics en què es basen els instruments utilitzats en l'atenció i el diagnòstic visual.
 • CE36:Aprendre les bases i les tècniques òptiques que sustenten els mètodes avançats d'avaluació de la funció visual i els recents avanços de la instrumentació utilitzada en el camp de la visió.
 • CE37:Conèixer les característiques de la patologia ocular i sistèmica amb repercussió visual pròpies dels països en vies de desenvolupament, el seu origen i el tractament.
 • CE38:Desenvolupar programes avançats d'avaluació de la visió, per a aplicar-los a un projecte de cooperació en salut visual.
 • CE39:Saber analitzar les dades obtingudes en un projecte de cooperació, per a aplicar-les a la recerca en salut visual.
 • CE40:Conèixer els conceptes deontològics propis de la professió, a més de les normes i lleis que n'afecten l'exercici i la comunicació o publicitat amb els pacients i potencials pacients. Introduir-se en els principals aspectes de la gestió professional. Obtenir una visió general dels més recents elements de canvi en la gestió professional de l'òptica optometrista. Aconseguir un conjunt d'habilitats que permeten emprendre iniciatives de planificació estratègica en la pràctica real de la professió. Conèixer les eines necessàries i suficients per a dur a terme una completa estratègia de comunicació en 1.0 i 2.0.
 • CE41:Conèixer i entendre els mecanismes immunològics bàsics responsables de l'homeòstasi ocular i de la ruptura d'aquesta.
 • CE42:Conèixer aspectes bàsics de diagnosi, pronòstic i teràpia de les principals malalties oculars de base autoinflamatòria o autoimmune.
 • CE43:Detectar i valorar els principals trastorns oftalmològics, amb la finalitat d'enviar els pacients a l'oftalmòleg perquè els estudie i tracte.
 • CE44:Conèixer les manifestacions de les malalties sistémiques a nivell ocular.
 • CE45:Realitzar diagnòstic de sospita i diferencial de les diverses malalties inflamatòries oculars.
 • CE46:Conèixer els fàrmacs antiinflamatoris utilitzats en el tractament de les inflamacions oculars.
 • CE47:Adquirir habilitats per a detectar la millor evidència disponible en casos clínics sobre salut visual.

Competències bàsiques i del MECE (Marc Espanyol de Qualificacions per a l'Educació Superior)

 • CB6:Tenir i comprendre coneixements que aporten una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament o aplicació d'idees, sovint en un context de recerca.
 • CB7:Saber aplicar els coneixements adquirits i la capacitat de resoldre problemes en entorns nous o poc coneguts, dins de contextos més amplis (o pluridisciplinaris) relacionats amb l'àrea d'estudi.
 • CB8:Ser capaç d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, tot i ser incompleta o limitada, inclou reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels coneixements i judicis propis.
 • CB9:Saber comunicar les conclusions i els coneixements propis, a més de les raons últimes que els sustenten, a públics especialitzats i no especialitzats, d'una manera clara i sense ambigüitats.
 • CB10:Tenir les habilitats d'aprenentatge que permeten continuar estudiant d'una manera que hau de ser, en gran part, autodirigida o autònoma.

 


ESTRUCTURA DEL MÁSTER POR CRÉDITOS Y MATERIA

 

Tipo de materia

Créditos

Obligatorias

30

Optativas

21

Trabajo Fin de Máster

  9

TOTAL CRÉDITOS

60

 

DISTRIBUCIÓN DE ASIGNATURAS POR CURSO / SEMESTRES


SEMESTRE 1

SEMESTRE 2

ASIGNATURA

TIPO

ECTS

ASIGNATURA

TIPO

ECTS

PROCESADO DE IMÁGENES EN CIENCIAS DE LA VISIÓN

OB

3

MÉTODOS CUANTITATIVOS DE INVESTIGACIÓN

OB

3

INVESTIGACIÓN EN OPTOMETRÍA Y CIENCIAS DE LA VISIÓN

OB

3

NUEVAS TÉCNICAS DE COMPENSACIÓN VISUAL

OB

3

DOCUMENTACIÓN CIENTÍFICA EN CIENCIAS DE LA VISIÓN

OB

3

ÓPTICA VISUAL AVANZADA

OB

3

EPIDEMIOLOGÍA EN SALUD VISUAL

OB

3

REHABILITACIÓN VISUAL AVANZADA Y PLEÓPTICA

OB

3

CONTACTOLOGÍA AVANZADA

OB

3

ASPECTOS BÁSICOS Y CLÍNICOS DEL SISTEMA INMUNITARIO. SU IMPLICACIÓN EN LA FISIOLOGÍA Y PATOLOGÍA OCULARES

OP

3

INSTRUMENTACIÓN AVANZADA EN ATENCIÓN Y DIAGNÓSTICO VISUAL

OB

3

AVANCES EN INFLAMACIÓN OCULAR

OP

3

DEONTOLOGÍA Y GESTIÓN PROFESIONAL PARA EL ÓPTICO OPTOMETRISTA

OP

3

OPTOMETRÍA BASADA EN LA EVIDENCIA

OP

3

ERGONOMÍA VISUAL Y AVANZADA

OP

3

PROCEDIMIENTOS CLÍNICOS ESPECÍFICOS PARA CASOS PATOLÓGICOS ESPECIALES

OP

3

INVESTIGACIÓN Y TERAPIA EN ENFERMEDADES NEURODEGENERATIVAS DE LA RETINA

OP

3

COOPERACIÓN Y DESARROLLO EN SALUD VISUAL

OP

3

MÉTODOS DE PROGRAMACIÓN EN CIENCIAS DE LA VISIÓN

OP

3

TRABAJO FIN DE MÁSTER

OB

9

PROTECCIÓN DE LA SALUD VISUAL EN EL MEDIO LABORAL

OP

3

     
TÉCNICAS PSICOFÍSICAS DE DIAGNÓSTICO CLÍNICO NO INVASIVO

OP

3

     

 

PLANIFICACIÓN GENERAL DEL PLAN DE ESTUDIOS

 

Para la elaboración del plan de estudios se han tenido en cuenta los siguientes aspectos generales:
1. El valor de los créditos europeos en la Universidad de Alicante es de 25 horas por crédito ECTS.
2. De las 25 horas asociadas a un crédito europeo, como máximo 10 serán presenciales y 15 no presenciales.
3. Para el alumnado matriculado a tiempo completo, el total de horas presenciales y no presenciales a la semana no superará, en promedio, las 37,5 horas.
4. La duración del curso académico será de 40 semanas lectivas, incluidos los periodos de formación y evaluación.
La regla general para la elaboración de este programa parte de que las asignaturas propuestas, y sus contenidos han sido planificados de manera que se garantiza la adquisición de las competencias descritas en el capítulo tres de la presente memoria.
Dado que existen requisitos para cursar algunas de las asignaturas se realizará una secuenciación en el tiempo de forma que no existan solapamientos entre asignaturas.

 

REQUISITOS DE ACCESO

 

Según la Normativa de la Universidad de Alicante, para acceder a las enseñanzas oficiales de Máster Universitario será necesario:

 1. Estar  en posesión de un TÍTULO UNIVERSITARIO OFICIAL ESPAÑOL u otro expedido por una institución de educación superior del EEES (Espacio Europeo de Educación Superior) que facultan en el país expedidor del título para el acceso a enseñanzas de Máster.
 2. Estar en posesión de un TÍTULO DE EDUCACIÓN SUPERIOR EXTRANJERO que haya sido HOMOLOGADO al título que permite acceder a los estudios solicitados.
 3. Estar en posesión de un TÍTULO UNIVERSITARIO obtenido en una Universidad o Centro de Enseñanza Superior de PAÍSES AJENOS AL EEES, sin necesidad de la homologación previa de sus estudios. En este supuesto hay que tener en cuenta:

 • El Título no homologado requiere un informe técnico de  equivalencia expedido por  la Universidad de Alicante (ContinUA - Centro de Formación Continua), por el que se deberá abonar la tasa correspondiente.
 • El acceso por esta vía no implicará, en ningún caso, la homologación del título previo de que esté en posesión el/la interesado/a, ni su reconocimiento a otros efectos que el de cursar las enseñanzas de máster universitario.

 

ADMISIÓN Y CRITERIOS DE VALORACIÓN

 

Los criterios de admisión serán establecidos por la comisión académica de cada máster, regulada en el artículo 20 de la Normativa sobre títulos oficiales de Máster Universitario de la Universidad de Alicante (BOUA 20/12/2012) . Entre otras, una de sus funciones será la de llevar a cabo la selección del alumnado a efectos de su admisión.
En el caso de estudiantes con necesidades educativas especiales derivadas de discapacidad, los sistemas y procedimientos de admisión deberán incluir los servicios de apoyo y asesoramiento adecuados, que evaluarán la necesidad de posibles adaptaciones curriculares, itinerarios o estudios alternativos.

El Máster en Optometría Avanzada y Salud Visual está dirigido a los graduados y diplomados de óptica y optometría. De las 20 plazas ofertadas, 16 plazas se reservan para graduados y 4 para diplomados. En el caso que la demanda supere a la oferta de plazas para el máster se procederá a realizar una baremación de los candidatos. Se establecerá un orden en función del expediente académico tanto para los graduados como diplomados por separado. Se irán aceptando primero de mayor a menor expediente académico. En caso de empate, se priorizará al alumno que haya cursado la Titulación en menos tiempo, y en caso de persistir el mismo, la Comisión Académica de Máster dirimirá el asunto mediante entrevista personal de los candidatos implicados.
No se considera la realización de pruebas de acceso especiales.

 

PREINSCRIPCIÓN Y MATRÍCULA

 

PREINSCRIPCIÓN +info

El alumno interesado en cursar un Máster Oficial en la UA, deberá realizar una preinscripción en los plazos y condiciones que se establezcan anualmente.

 

MATRÍCULA +info

Tras la publicación de las listas definitivas de admitidos se enviará por correo electrónico a los alumnos admitidos una contraseña que servirá de identificación de usuario para poder matricularse a través de Campus Virtual en los plazos y condiciones que se establezcan anualmente. 

En el procedimiento de matrícula, los documentos expedidos en el extranjero deberán ser oficiales y estar debidamente legalizados y traducidos, más información:


OFERTA DE PLAZAS

 

CURSO OFERTA DE PLAZAS
2015-16 15
2016-17 15

 

CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN

 

Curso académico

Implantación del Máster

2015-2016

Primer curso

 

PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN DEL ALUMNADO DE LOS ESTUDIOS EXISTENTES AL NUEVO PLAN DE ESTUDIOS

De acuerdo con el artículo 6.3 del Real Decreto 861/2010: "El número de créditos que sean objeto de reconocimiento a partir de experiencia profesional o laboral y de enseñanzas universitarias no oficiales no podrá ser superior, en su conjunto, al 15 por ciento del total de  créditos que constituyen el plan de estudios. El reconocimiento de estos créditos no incorporará calificación de los mismos por lo que no computarán a efectos de baremación del expediente...".

Tabla de adaptación del Máster en Optometría Clínica y Visión (MOCV) al Máster en Optometría Avanzada y Salud Visual (MOASV), para que el alumnado que haya cursado asignaturas del programa a extinguir pueda incorporarse a la nueva titulación.

Máster en Optometría Clínica y Visión (MOCV) Máster en Optometría Avanzada y Salud Visual (MOASV)
Asignatura ECTS Asignatura ECTS
Documentación, Comunicación y Divulgación en Biociencias
3 Documentación científica en ciencias de la visión 3
Técnicas de procesado de imagen y análisis de señales
en biociencias
3 Procesado de imágenes en ciencias de la visión 3
Diseño experimental en ciencias de la salud y bioinformática 3 Métodos cuantitativos de investigación 3
Procedimientos optométricos clínicos 3 Procedimientos clínicos específicos para casos patológicos
especiales
3
Rehabilitación visual 6 Rehabilitación visual avanzada y pleóptica 3
Contactología avanzada 3 Contactología avanzada 3
Ergonomía visual avanzada 3 Ergonomía visual avanzada 3
Óptica visual avanzada 6 Óptica visual avanzada 3
Nuevas técnicas de compensación visual 6 Nuevas técnicas de compensación visual 3

 

ENSEÑANZA QUE SE EXTINGUE POR LA IMPLANTACIÓN DEL CORRESPONDIENTE TÍTULO PROPUESTO

Máster Universitario en Optometría Clínica y Visión


 

Sistema de Garantía Interna de Calidad (SGIC) del Título

Seguimiento del Título

 

Información del Centro Información general para el alumno
 •  Facultad de Ciencias

      Campus de San Vicente del Raspeig
     Ctra. de Alicante s/n 03690
     San Vicente del Raspeig (Alicante)
     Teléfono:+ 34
  96 590 3557
     Fax:+ 34 96 590 3781
     facu.ciencies@ua.es 
     http://ciencias.ua.es/es/

 

 • Centro de Formación Continua (ContinUA)
Solo para el proceso de preinscripción
Edificio Germán Bernácer, planta baja
Teléfono: + 34 96 590 9422
Fax: + 34 96 590 9442

continua@ua.es

http://web.ua.es/es/continua

 

Normativa general de la UA  + Información titulación

 

Saltar pie
Servicio de informática
Saltar estándares