Plan de estudios

Universidad de Alicante. Página principal
Plan de estudios: MÀSTER UNIVERSITARI EN OPTOMETRIA AVANÇADA I SALUT VISUAL
Saltar idiomas
Español | Valencià | English
Saltar iconos
Saltar cabecera
Universidad de Alicante. Página principal
Ficha del estudio

MÀSTER UNIVERSITARI EN OPTOMETRIA AVANÇADA I SALUT VISUAL

Codi:
 D090

Crèdits:
 60
 
Data de publicació:
 07/03/2016

Titol:
 Màster Universitari Oficial
 
Preu:
 35,34
 Crèdits en 1a matrícula
 

RAMA

Ciències de la Salut

PLA

MÀSTER UNIVERSITARI EN OPTOMETRIA AVANÇADA I SALUT VISUAL

TIPÚS DE ENSENYAMENT

Presencial

IDIOMES EN ELS QUALS S'IMPARTEIX

Castellà

CENTRES ON S'IMPARTEIX

Facultat de Ciències

ESTUDI IMPARTIT CONJUNTAMENT AMB

Solament s'imparteix en aquesta universitat

DATES D'EXAMEN

Accedisca al llistat de dates d'examen per a aquesta titulació.

PLA D'ESTUDIS OFERIT

Node inicial:
 

Llegenda: No ofertadaSense docencia
MÀSTER UNIVERSITARI EN OPTOMETRIA AVANÇADA I SALUT VISUAL
30 crèdits
 
21 crèdits
 
9 crèdits
 
Curs
Titol
Crèdits
Assignatura
1
TREBALL FINAL DE MÀSTER
9
 
 
 
Superat aquest bloc s'obté
MÀSTER UNIVERSITARI EN OPTOMETRIA AVANÇADA I SALUT VISUAL
CONDICIONADA
 
 
 

COMPETÈNCIES


Competències generals del títol (CG)

 • CG1:Capacitat d'anàlisi i síntesi.
 • CG2:Capacitat d'organització i planificació.
 • CG3:Capacitat de comunicació oral i escrita (en la llengua nativa i en anglés) dels coneixements i les conclusions, a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.
 • CG4:Capacitat de gestió de la informació i dels recursos disponibles.
 • CG5:Capacitat de resoldre problemes, integrar coneixements i formular judicis a partir d'una informació que, tot i ser incompleta o limitada, inclou reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels coneixements i judicis propis.
 • CG6:Capacitat de treballar en equip amb iniciativa i esperit emprenedor.
 • CG7:Capacitat per a treballar en un equip de caràcter interdisciplinari.
 • CG8:Habilitats en les relacions interpersonals.
 • CG9:Capacitat de raonament i extracció de conclusions.
 • CG10:Compromís ètic i respecte per la propietat intel·lectual.
 • CG11:Habilitat d'aprenentatge per a continuar estudiant d'una manera que ha de ser, en gran part, autodirigida o autònoma.
 • CG12:Habilitat d'adaptació a l'ambient canviant d'aquesta disciplina, sabent aplicar els coneixements adquirits i resoldre problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o pluridisciplinaris) relacionats amb l'àrea d'estudi.
 • CG13:Capacitat de creativitat.
 • CG14:Motivació per la qualitat.
 • CG15:Habilitat per a transferir resultats de recerca.
 • CG16:Capacitat d'autonomia científica i tècnica.
 • CG17:Capacitat per a mostrar informació de manera clara.

Competències transversals bàsiques

 • CT1:Habilitats de comunicació oral i escrita en anglés.
 • CT2:Habilitats relacionades amb les eines informàtiques i amb les tecnologies de la informació i la comunicació, a més de l'accés a bases de dades en línia (bibliografia científica, bases de patents i de legislació, etc.).
 • CT3:Habilitats de comunicació oral i escrita en castellà. Capacitat d'elaboració i defensa de projectes.

Competències específiques (CE)

 • CE1:Saber reconèixer, en els problemes reals de l'àmbit professional, un problema estadístic ben definit, elaborant hipòtesi i models contrastables mitjançant les tècniques d'anàlisis més adequades.
 • CE2:Conèixer els principis i les aplicacions de les principals eines de la inferència estadística en les ciències de la salut.
 • CE3:Conèixer els principis generals del disseny d'experiments i dels models probabilístics en l'àmbit de les ciències de la salut.
 • CE4:Disseny i execució de la recerca, d'acord amb principis regulats sobre ètica, experimentació animal i bioseguretat en l'àmbit de les ciències de la salut.
 • CE5:Adquirir una visió general de les fronteres de la recerca en optometria i en salut visual.
 • CE6:Aconseguir les habilitats necessàries per a l'adquisició d'imatges i senyals en ciències de la salut.
 • CE7:Conèixer les tècniques fonamentals de processament i anàlisi de dades. Saber analitzar i interpretar-ne els resultats.
 • CE8:Aprendre la implementació de programes informàtics per a l'anàlisi i gestió eficient de dades.
 • CE9:Conèixer les característiques més importants d'una patent.
 • CE10:Conèixer les característiques més importants d'una empresa derivada (spin-off).
 • CE11:Organitzar dades en l'elaboració d'històries clíniques, en particular per a grups poblacionals diferents.
 • CE12:Resolució del diagnòstic i les necessitats de compensació òptica o els tractaments visuals en grups de població diferents.
 • CE13:Conèixer les tècniques actuals de cirurgia ocular i tenir capacitat per a realitzar les proves oculars incloses en l'examen preoperatori i postoperatorio.
 • CE14:Estructurar l'examen visual a les peculiaritats de cada cas clínic.
 • CE15:Desenvolupar la capacitat d'elaborar informes, en col·laboració amb altres professionals sanitaris, en la gestió de pacients.
 • CE16:Aplicar els coneixements en lents de contacte als procediments d'adaptació en diferents grups clínics.
 • CE17:Desenvolupar programes d'entrenament i teràpia visual i aplicar-los a la millora de les capacitats visuals.
 • CE18:Desenvolupar millores ergonòmiques en l'entorn visual dels diversos casos.
 • CE19:Conèixer sistemes de prevenció i detecció d'anomalies visuals.
 • CE20:Resoldre els casos d'intolerància o fracàs de les prescripcions o els tractaments visuals.
 • CE21:Aplicar el coneixement de les diverses anomalies visuals a les manifestacions oftalmològiques i les malalties sistèmiques i oculars.
 • CE22:Aplicar els coneixements d'òptica a l'ús d'elements i instruments òptics més avançats i interpretar-ne els resultats.
 • CE23:Utilitzar els diversos mètodes d'exploració visual.
 • CE24:Conèixer i aplicar tècniques de diagnòstic per la imatge, tant en la faceta clínica com en la recerca bàsica i aplicada.
 • CE25:Conèixer els principals problemes de salut visual relacionats amb el treball, des de la perspectiva de la medicina preventiva i la salut pública.
 • CE26:Desenvolupar funcions corresponents a la vigilància de la salut dels treballadors, mitjançant els coneixements i les eines adequades per a l'anàlisi dels problemes de salut visual que els afecten.
 • CE27:Dur a terme accions en prevenció de riscos laborals visuals en un àmbit d'intervenció, necessàriament pluridisciplinari i interactiu, amb la resta d'especialitats en matèria de prevenció de riscos laborals.
 • CE28:Formular prediccions sobre pacients concrets que presenten alteracions visuals, a partir del recompte d'episodis clínics que han tingut lloc en grups de pacients de característiques similars.
 • CE29:Desenvolupar i aplicar mètodes científics d'observació clínica en el disseny d'estudis.
 • CE30:Organitzar i estructurar dades i seqüències d'ordres de manera eficient.
 • CE31:Capacitat de aprehendre, sistematitzar i automatitzar processos elaborats.
 • CE32:Adquisició de les habilitats necessàries per a la cerca d'informació científica en l'àmbit de les ciències de la salut.
 • CE33:Aprendre a fer una lectura crítica d'articles científics.
 • CE34:Identificar els problemes de salut visual de la comunitat, analitzar-ne els diversos aspectes (biomèdics, ambientals, socials, econòmics i legals), mitjançant l'aplicació de la metodologia epidemiològica, i proposar l'adopció de les mesures preventives més adequades.
 • CE35:Comprendre els fonaments òptics en què es basen els instruments utilitzats en l'atenció i el diagnòstic visual.
 • CE36:Aprendre les bases i les tècniques òptiques que sustenten els mètodes avançats d'avaluació de la funció visual i els recents avanços de la instrumentació utilitzada en el camp de la visió.
 • CE37:Conèixer les característiques de la patologia ocular i sistèmica amb repercussió visual pròpies dels països en vies de desenvolupament, el seu origen i el tractament.
 • CE38:Desenvolupar programes avançats d'avaluació de la visió, per a aplicar-los a un projecte de cooperació en salut visual.
 • CE39:Saber analitzar les dades obtingudes en un projecte de cooperació, per a aplicar-les a la recerca en salut visual.
 • CE40:Conèixer els conceptes deontològics propis de la professió, a més de les normes i lleis que n'afecten l'exercici i la comunicació o publicitat amb els pacients i potencials pacients. Introduir-se en els principals aspectes de la gestió professional. Obtenir una visió general dels més recents elements de canvi en la gestió professional de l'òptica optometrista. Aconseguir un conjunt d'habilitats que permeten emprendre iniciatives de planificació estratègica en la pràctica real de la professió. Conèixer les eines necessàries i suficients per a dur a terme una completa estratègia de comunicació en 1.0 i 2.0.
 • CE41:Conèixer i entendre els mecanismes immunològics bàsics responsables de l'homeòstasi ocular i de la ruptura d'aquesta.
 • CE42:Conèixer aspectes bàsics de diagnosi, pronòstic i teràpia de les principals malalties oculars de base autoinflamatòria o autoimmune.
 • CE43:Detectar i valorar els principals trastorns oftalmològics, amb la finalitat d'enviar els pacients a l'oftalmòleg perquè els estudie i tracte.
 • CE44:Conèixer les manifestacions de les malalties sistémiques a nivell ocular.
 • CE45:Realitzar diagnòstic de sospita i diferencial de les diverses malalties inflamatòries oculars.
 • CE46:Conèixer els fàrmacs antiinflamatoris utilitzats en el tractament de les inflamacions oculars.
 • CE47:Adquirir habilitats per a detectar la millor evidència disponible en casos clínics sobre salut visual.

Competències bàsiques i del MECE (Marc Espanyol de Qualificacions per a l'Educació Superior)

 • CB6:Tenir i comprendre coneixements que aporten una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament o aplicació d'idees, sovint en un context de recerca.
 • CB7:Saber aplicar els coneixements adquirits i la capacitat de resoldre problemes en entorns nous o poc coneguts, dins de contextos més amplis (o pluridisciplinaris) relacionats amb l'àrea d'estudi.
 • CB8:Ser capaç d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, tot i ser incompleta o limitada, inclou reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels coneixements i judicis propis.
 • CB9:Saber comunicar les conclusions i els coneixements propis, a més de les raons últimes que els sustenten, a públics especialitzats i no especialitzats, d'una manera clara i sense ambigüitats.
 • CB10:Tenir les habilitats d'aprenentatge que permeten continuar estudiant d'una manera que hau de ser, en gran part, autodirigida o autònoma.

 


ESTRUCTURA DEL MÀSTER PER CRÈDITS I MATÈRIA

 

Tipus de matèria

Crèdits

Obligatòries

30

Optatives

21

Treball de fi de màster

  9

TOTAL CRÈDITS

60

 

DISTRIBUCIÓ D'ASSIGNATURES PER CURS / SEMESTRES


SEMESTRE 1

SEMESTRE 2

ASSIGNATURA

TIPUS

ECTS

ASSIGNATURA

TIPUS

ECTS

PROCESSAMENT D'IMATGES EN CIÈNCIES DE LA VISIÓ

OB

3

MÈTODES QUANTITATIUS D'INVESTIGACIÓ

OB

3

INVESTIGACIÓ EN OPTOMETRIA I CIÈNCIES DE LA VISIÓ

OB

3

NOVES TÈCNIQUES DE COMPENSACIÓ VISUAL

OB

3

DOCUMENTACIÓ CIENTÍFICA EN CIÈNCIES DE LA VISIÓ

OB

3

ÒPTICA VISUAL AVANÇADA

OB

3

EPIDEMIOLOGIA EN SALUT VISUAL

OB

3

REHABILITACIÓ VISUAL AVANÇADA I PLEÒPTICA

OB

3

CONTACTOLOGIA AVANÇADA

OB

3

ASPECTES BÀSICS I CLÍNICS DEL SISTEMA IMMUNITARI. IMPLICACIÓ EN LA FISIOLOGIA I PATOLOGIA OCULARS

OP

3

INSTRUMENTACIÓ AVANÇADA EN ATENCIÓ I DIAGNÒSTIC VISUAL

OB

3

AVANÇOS EN INFLAMACIÓ OCULAR

OP

3

DEONTOLOGIA I GESTIÓ PROFESSIONAL PER A L'ÒPTIC OPTOMETRISTA

OP

3

OPTOMETRIA BASADA EN L'EVIDÈNCIA

OP

3

ERGONOMIA VISUAL I AVANÇADA

OP

3

PROCEDIMENTS CLÍNICS ESPECÍFICS PER A CASOS PATOLÒGICS ESPECIALS

OP

3

INVESTIGACIÓ I TERÈPIA EN MALALTIES NEURODEGENERATIVES DE LA RETINA

OP

3

COOPERACIÓ I DESENVOLUPAMENT EN SALUT VISUAL

OP

3

MÈTODES DE PROGRAMACIÓ EN CIÈNCIES DE LA VISIÓ

OP

3

TREBALL DE FI DE MÀSTER

OB

9

PROTECCIÓ DE LA SALUT VISUAL EN EL MEDI LABORAL

OP

3

     
TÈCNIQUES PSICOFÍSIQUES DE DIAGNÒSTIC CLÍNIC NO INVASIU

OP

3

     

 

PLANIFICACIÓ GENERAL DEL PLA D'ESTUDIS

 

Per a fer el pla d'estudis s'han tingut en compte aquests aspectes generals:

1. El valor dels crèdits europeus en la Universitat d'Alacant és de 25 hores per crèdit ECTS.
2. De les 25 hores associades a un crèdit europeu, 10 com a màxim seran presencials i 15 no presencials.
3. Per als alumnes matriculats a temps complet, el total d'hores presencials i no presencials a la setmana no superarà, de mitjana, les 37,5 hores.
4. La durada del curs acadèmic és de 40 setmanes lectives, inclosos els períodes de formació i avaluació.

La regla general per a elaborar aquest programa és que les assignatures i els continguts proposats s'han planificat per a garantir l'adquisició de les competències descrites en el capítol tres d'aquesta memòria. Atés que hi ha requisits per a cursar algunes assignatures, s'aplicarà una seqüenciació per a evitar solapaments entre assignatures.

 

REQUISITS D'ACCÉS

 

Segons la normativa de la Universitat d'Alacant, per a accedir als ensenyaments oficials de màster universitari cal:

 1. Tenir un TÍTOL UNIVERSITARI OFICIAL ESPANYOL o un d'una institució d'educació superior de l'Espai Europeu d'Educació Superior (EEES) que faculte, en el país on s'expedeix, per a accedir a ensenyaments de màster.
 2. Tenir un TÍTOL D'EDUCACIÓ SUPERIOR ESTRANGER que haja sigut HOMOLOGAT al títol que permet accedir als estudis sol·licitats.
 3. Tenir un TÍTOL UNIVERSITARI obtingut en una universitat o centre d'ensenyament superior de PAÏSOS ALIENS A L'EEES, sense necessitat de l'homologació prèvia dels estudis. En aquest cas s'ha de tenir en compte que:
 • El títol no homologat requereix un informe tècnic d'equivalència, expedit per la Universitat d'Alacant (ContinUA - Centre de Formació Contínua), pel qual cal pagar les taxes corresponents.
 • L'accés per aquesta via no implicarà, en cap cas, l'homologació del títol previ, ni el reconeixement d'aquest per a cap altra finalitat diferent de la de cursar els ensenyaments de màster universitari.
 •  

ADMISSIÓ I CRITERIS DE VALORACIÓ

 

Els criteris d'admissió són establits per les comissions acadèmiques de cada màster, que regula l'article 20 de la normativa sobre títols oficials de màster universitario de la Universitat d'Alacant (BOUA 20/12/2012). Entre d'altres, una de les funcions de les comissions és seleccionar l'alumnat que s'admet en el màster.

Els sistemes i procediments d'admissió d'alumnes amb necessitats educatives especials, derivades de discapacitat, han d'incloure els serveis de suport i assessorament adequats, que avaluaran la necessitat de possibles adaptacions curriculars, itineraris o estudis alternatius.

El Màster en Optometria Avançada i Salut Visual s'adreça a graduats i diplomats en òptica i optometria. De les 20 places oferides, se'n reserven 16 per a graduats i 4 per a diplomats.

En cas que la demanda de places supere l'oferta, una baremació dels candidats n'establirà l'ordre d'accés en funció de l'expedient acadèmic. Aquesta baremació s'aplicarà separadament a graduats i diplomats.

Si dos aspirants reben la mateixa puntuació, tindrà prioritat qui haja cursat la titulació en menys temps. Si l'empat continua, la Comissió Acadèmica del Màster resoldrà l'assumpte després d'haver escoltat els dos implicats en sengles entrevistes.

No es preveu fer-hi cap prova d'accés especials.

 

PREINSCRIPCIÓ I MATRÍCULA

PREINSCRIPCIÓ +info

L'alumne interessat a cursar un màster oficial en la UA ha de fer-hi la preinscripció d'acord amb els terminis i les condiciones establits anualment.

 

MATRÍCULA +info

Després  de publicar-se les llistes definitives d'admesos, s'enviarà per correu electrònic a l'alumnat admés una contrasenya com a identificació d'usuari, per a poder matricular-se a través de Campus Virtual en els terminis i condicions establits anualment. 

En el procediment de matrícula, els documents expedits en l'estranger han de ser oficials i estar degudament legalitzats i traduïts, més informació en:

OFERTA DE PLACES

 

CURS OFERTA DE PLACES
2015-16 15
2016-17 15

 

CALENDARI D'IMPLANTACIÓ

 

Curs acadèmic

Implantació del Màster

2015-2016

Primer curs

 

PROCEDIMENT D'ADAPTACIÓ DE L'ALUMNAT DELS ESTUDIS EXISTENTS AL NOU PLA D'ESTUDIS

D'acord amb l'article 6.3 del Reial Decret 861/2010: "El nombre de crèdits que siguen objecte de reconeixement a partir d'experiència professional o laboral i d'ensenyaments universitaris no oficials no podrà ser superior, en el seu conjunt, al 15 per cent del total de crèdits que constitueixen el pla d'estudis. El reconeixement d'aquests crèdits no incorporarà les seues qualificacions, de manera que no computaran a l'efecte de baremación de l'expedient...".

Taula d'adaptació del Màster en Optometria Clínica i Visió (MOCV) al Màster en Optometria Avançada i Salut Visual (MOASV), perquè l'alumnat que haja cursat assignatures del programa a extingir puga incorporar-se a la nova titulació.

Màster en Optometria Clínica i Visió (MOCV) Màster en Optometria Avançada i Salut Visual (MOASV)
Assignatura ECTS Assignatura ECTS
Documentació, comunicació i divulgació en biociències 3 Documentació científica en ciències de la visió 3
Tècniques de processament d'imatge i anàlisi de senyals
en biociències
3 Processament d'imatges en ciències de la visió 3
Disseny experimental en ciències de la salut i bioinformática 3 Mètodes quantitatius d'investigació 3
Procediments optomètrics clínics 3 Procediments clínics específics per a casos patològics
especials
3
Rehabilitació visual 6 Rehabilitació visual avançada y pleòptica 3
Contactologia avançada 3 Contactologia avançada 3
Ergonomia visual avançada 3 Ergonomia visual avançada 3
Òptica visual avançada 6 Òptica visual avançada 3
Noves tècniques de compensació visual 6 Noves tècniques de compensació visual 3

 

ENSENYAMENT QUE S'EXTINGEIX PER LA IMPLANTACIÓ DEL CORRESPONENT TÍTOL PROPOSAT

Màster Universitari en Optometria Clínica y Visió


 

Sistema de Garantia Interna de Qualitat (SGIC) del Títol

Seguiment del Títol

 

Informació del Centre Informació general per a l'alumne
 •   Facultat de Ciències
       Campus de Sant Vicent del Raspeig
      Ctra. d'Alacant s/n 03690
      San Vicent del Raspeig (Alacant)
      Telèfon:+ 34 96 590
3557 
      Fax:+ 34 96 590 3781
      facu.ciencies@ua.es 
      http://ciencias.ua.es/va/

 • Centre de Formació Contínua (ContinUA)
Solament per al procés de preinscripció
Edifici Germà Bernàcer, planta baixa
Telèfon: + 34 96 590 9422
Fax: + 34 96 590 9442

continua@ua.es

http://web.ua.es/va/continua
 

 

Normativa general de la UA  + Informació titulació

 

Saltar pie
Servicio de informática
Saltar estándares