Plan de estudios

Universidad de Alicante. Página principal
Plan de estudios: MÀSTER UNIVERSITARI EN ENGINYERIA QUÍMICA
Saltar idiomas
Español | Valencià | English
Saltar iconos
Saltar cabecera
Universidad de Alicante. Página principal
Ficha del estudio

MÀSTER UNIVERSITARI EN ENGINYERIA QUÍMICA

Codi:
 D089

Crèdits:
 90
 
Data de publicació:
 02/04/2015

Titol:
 Màster Universitari Oficial
 
Preu:
 17,34
 Crèdits en 1a matrícula
 
European Accreditation of Engineering Programmes EUR-ACE

RAMA

Enginyeria i Arquitectura

PLA

MÀSTER UNIVERSITARI EN ENGINYERIA QUÍMICA

TIPÚS DE ENSENYAMENT

Presencial

IDIOMES EN ELS QUALS S'IMPARTEIX

Castellà

CENTRES ON S'IMPARTEIX

Escola Politècnica Superior

ESTUDI IMPARTIT CONJUNTAMENT AMB

Solament s'imparteix en aquesta universitat

DATES D'EXAMEN

Accedisca al llistat de dates d'examen per a aquesta titulació.

PLA D'ESTUDIS OFERIT

Node inicial:
 

Llegenda: No ofertadaSense docencia
BUIT
 
BUIT
 
CONDICIONADA
 
 
 
MÀSTER UNIVERSITARI EN ENGINYERIA QUÍMICA
63 crèdits
 
12 crèdits
 
15 crèdits
 
Curs
Titol
Crèdits
Assignatura
2
TREBALL FINAL DE MÀSTER
15
 
 
 
Superat aquest bloc s'obté
MÀSTER UNIVERSITARI EN ENGINYERIA QUÍMICA
MÀSTER UNIVERSITARI EN ENGINYERIA QUÍMICA
63 crèdits
 
9 crèdits
 
18 crèdits
 
Curs
Titol
Crèdits
Assignatura
2
TREBALL FINAL DE MÀSTER
18
 
 
 
Superat aquest bloc s'obté
MÀSTER UNIVERSITARI EN ENGINYERIA QUÍMICA

COMPETÈNCIES


Competències generals del títol (CG)

 • CG1:Capacitat per a aplicar el mètode científic i els principis de l'enginyeria i l'economia, per a formular i resoldre problemes complexos en processos, equips, instal·lacions i serveis, en els quals la matèria experimente canvis de composició, estat o contingut energètic, característics de la indústria química i d'altres sectors relacionats, entre els quals hi ha el farmacèutic, biotecnològic, energètic, alimentari, mediambiental o de materials.
 • CG2:Concebre, projectar, calcular i dissenyar processos, equips, instal·lacions industrials i serveis, en l'àmbit de l'enginyeria química i sectors industrials relacionats, en termes de qualitat, seguretat, economia, ús racional i eficient dels recursos naturals i conservació del medi ambient.
 • CG3:Fer la direcció i gestió tècnica i econòmica de projectes, instal·lacions, plantes, empreses i centres tecnològics en l'àmbit de l'enginyeria química i els sectors industrials relacionats.
 • CG4:Realitzar la recerca apropiada, emprendre el disseny i dirigir el desenvolupament de solucions d'enginyeria, en entorns nous o poc coneguts, relacionant creativitat, originalitat, innovació i transferència de tecnologia.
 • CG5:Saber establir models matemàtics i desenvolupar-los mitjançant la informàtica apropiada, com a base científica i tecnològica per al disseny de nous productes, processos, sistemes i serveis, i per a optimitzar-ne d'altres ja desenvolupats.
 • CG6:Tenir capacitat d'anàlisi i síntesi per al progrés continu de productes, processos, sistemes i serveis, utilitzant criteris de seguretat, viabilitat econòmica, qualitat i gestió mediambiental.
 • CG7:Integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat d'emetre judicis i prendre decisions, a partir d'informació incompleta o limitada, que incloguen reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques de l'exercici professional.
 • CG8:Liderar i definir equips pluridisciplinaris capaços de resoldre canvis tècnics i necessitats directives, en contextos nacionals i internacionals.
 • CG9:Comunicar i debatre propostes i conclusions en fòrums multilingües, especialitzats i no especialitzats, d'una manera clara i sense ambigüitats.
 • CG10:Adaptar-se als canvis, sent capaç d'aplicar tecnologies noves i avançades i altres progressos rellevants, amb iniciativa i esperit emprenedor.
 • CG11:Tenir les habilitats de l'aprenentatge autònom, per a mantenir i millorar les competències pròpies de l'enginyeria química que permeten el desenvolupament continu de la professió.

Competències transversals bàsiques

 • CT1:Ser capaç de rebre i transmetre informació en altres idiomes, principalment anglés.
 • CT2:Ser capaç d'usar eines informàtiques i tecnologies de la informació.
 • CT3:Ser capaç d'expressar-se adequadament tant oralment com per mitjans escrits.

Competències específiques (CE)

 • CE1:Aplicar coneixements de matemàtiques, física, química, biologia i altres ciències naturals, obtinguts mitjançant estudi, experiència, i pràctica, amb raonament crític per a establir solucions viables econòmicament a problemes tècnics.
 • CE2:Dissenyar productes, processos, sistemes i serveis de la indústria química, a més d'optimitzar-ne d'altres ja desenvolupats, prenent com a base tecnològica les diverses àrees de l'enginyeria química, comprensives de processos i fenòmens de transport, operacions de separació i enginyeria de les reaccions químiques, nuclears, electroquímiques i bioquímiques.
 • CE3:Conceptualitzar models d'enginyeria, aplicar mètodes innovadors en la resolució de problemes i aplicacions informàtiques adequades, per al disseny, simulació, optimització i control de processos i sistemes.
 • CE4:Tenir habilitat per a solucionar problemes que són poc familiars, incompletament definits, i tenen especificacions en competència, considerant-ne els possibles mètodes de solució (inclosos els més innovadors) i seleccionant el més apropiat, a més de poder corregir la posada en pràctica i avaluar les diverses solucions de disseny.
 • CE5:Dirigir i supervisar tot tipus d'instal·lacions, processos, sistemes i serveis de les diverses àrees industrials relacionades amb l'enginyeria química.
 • CE6:Dissenyar, construir i implementar mètodes, processos i instal·lacions per a la gestió integral de subministraments i residus sòlids, líquids i gasosos en les indústries, amb capacitat d'avaluació dels impactes i riscos.
 • CE7:Dirigir i organitzar empreses, a més de sistemes de producció i serveis, aplicant coneixements i capacitats d'organització industrial, estratègia comercial, planificació i logística, legislació mercantil i laboral, comptabilitat financera i de costos.
 • CE8:Dirigir i gestionar l'organització del treball i els recursos humans, aplicant criteris de seguretat industrial, gestió de la qualitat, prevenció de riscos laborals, sostenibilitat i gestió mediambiental.
 • CE9:Gestionar la recerca, el desenvolupament i la innovació tecnològica, atenent a la transferència de tecnologia i els drets de propietat i de patents.
 • CE10:Adaptar-se als canvis estructurals de la societat motivats per factors o fenòmens d'índole econòmica, energètica o natural, per a resoldre els problemes derivats i aportar solucions tecnològiques amb un elevat compromís de sostenibilitat.
 • CE11:Dirigir i realitzar la verificació i el control d'instal·lacions, processos i productes, a més de les certificacions, auditories, verificacions, assajos i informes.

Habilitats/Destreses

 • CB6:Tenir i comprendre coneixements que aporten una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament o aplicació d'idees, sovint en un context de recerca.
 • CB7:Saber aplicar els coneixements adquirits i la capacitat de resoldre problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o pluridisciplinaris) relacionats amb l'àrea d'estudi.
 • CB8:Ser capaç d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, tot i ser incompleta o limitada, inclou reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels coneixements i judicis propis.
 • CB9:Saber comunicar les conclusions i els coneixements propis, i les raons últimes que els sustenten, a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.
 • CB10:Tenir les habilitats d'aprenentatge que permeten continuar estudiant d'una manera que ha de ser, en gran part, autodirigida o autònoma.

 


ESTRUCTURA DEL MÀSTER PER CRÈDITS I MATÈRIA

 

Tipus de matèria

Crèdits

  Obligatòrias (OB)

51

  Optatives (OP)

9

  Práctiques externes (OB)

12

  Treball de fin de màster (OB)

 18

TOTAL CRÈDITS

90

 

DISTRIBUCIÓ D'ASSIGNATURES PER CURS / SEMESTRES


1r CURS

PRIMER SEMESTRE

SEGON SEMESTRE

ASSIGNATURA

TIPUS

ECTS

ASSIGNATURA

TIPUS

ECTS

GESTIÓ INTEGRADA I SEGURETAT INDUSTRIAL

 OB

6

MÈTODES SISTEMÀTICS PER A LA SÍNTESI DE PROCESSOS QUÍMICS

OB

6

AMPLIACIÓ D'OPERACIONS DE SEPARACIÓ

OB

6

PLANIFICACIÓ, LOGÍSTICA I ORGANITZACIÓ EN LA INDÚSTRIA QUÍMICA

OB

6

EXPERIMENTACIÓ EN PLANTES PILOT

OB

6

FENÒMENS DE TRANSPORT

OB

6

REACTORS QUÍMICS AVANÇATS

OB

4,5

GESTIÓ D'R+D+i EN LA INDÚSTRIA QUÍMICA

OB

3

CONTROL I INSTRUMENTACIÓ

OB

4,5

MÉTODES COMPUTACIONALS EN ENGINYERIA QUÍMICA

OP

3

SUBMINISTRAMENTS, PRODUCTES I RESIDUS

OB

3

MODELITZACIÓ ESTOCÀSTICA I MULTIVARIANT

OP

3

 


DISSENY GRÀFIC AVANÇAT D'INSTAL·LACIONS QUÍMIQUES PER ORDINADOR

OP

3

 

TERMODINÀMICA AVANÇADA DE L'EQUILIBRI ENTRE FASES

OP

3

 

MATERIALS PLÀSTICS. AVANÇOS EN LA INDÚSTRIA ACTUAL DE PLÀSTICS

OP

3
     

TRACTAMENTS AVANÇATS D'EMISSIONS, ABOCAMENTS I RESIDUS

OP

3
     

AVANÇOS EN NANOTECNOLOGIA

OP

3
     

COMPORTAMENT EN SERVEI I SELECCIÓ DE MATERIALS PER A LA INDÚSTRIA QUÍMICA

OP

3
2n CURS

TERCER SEMESTRE

 

ASSIGNATURA

TIPUS

ECTS
PRÀCTIQUES EXTERNES

OB

12TREBALL DE FI DE MÀSTER

OB

18
     

 

REQUISITS D'ACCÉS

Segons la normativa de la Universitat d'Alacant, per a accedir als ensenyaments oficials de màster universitari cal:

 1. Tenir un TÍTOL UNIVERSITARI OFICIAL ESPANYOL o un d'una institució d'educació superior de l'Espai Europeu d'Educació Superior (EEES) que faculte, en el país on s'expedeix, per a accedir a ensenyaments de màster.
 2. Tenir un TÍTOL D'EDUCACIÓ SUPERIOR ESTRANGER que haja sigut HOMOLOGAT al títol que permet accedir als estudis sol·licitats.
 3. Tenir un TÍTOL UNIVERSITARI obtingut en una universitat o centre d'ensenyament superior de PAÏSOS ALIENS A L'EEES, sense necessitat de l'homologació prèvia dels estudis. En aquest cas s'ha de tenir en compte que:
 • El títol no homologat requereix un informe tècnic d'equivalència, expedit per la Universitat d'Alacant (ContinUA - Centre de Formació Contínua), pel qual cal pagar les taxes corresponents.
 • L'accés per aquesta via no implicarà, en cap cas, l'homologació del títol previ, ni el reconeixement d'aquest per a cap altra finalitat diferent de la de cursar els ensenyaments de màster universitari.

ADMISSIÓ I CRITERIS DE VALORACIÓ 

El perfil ideal d'ingrés és el de les persones amb títol de grau, o un d'equivalent, en enginyeria química o d'enginyeria de l'àmbit industrial amb especialització en industria química. No obstant això, també hi ha la possibilitat que altres llicenciats, graduats o enginyers de l'àmbit científic o tecnològic hi accedisquen, sempre que cursen els complements de formació corresponents. 

En cas que hi haja més preinscrits que places oferides, s'hi estableixen, per ordre de preferència, aquests criteris de selecció: 

a) Enginyers químics, graduats en enginyeria química, enginyers tècnics industrials (especialitat en química industrial) o titulacions amb un grau de formació equivalent, que verifiquen els criteris fixats en l'apartat 4.2.1 de l'acord abans esmentat.
b) Llicenciats, graduats o enginyers que verifiquen els criteris fixats en l'apartat 4.2.2 de l'acord abans esmentat. Igualment, s'hi permetrà l'accés si el títol de grau de l'interessat cobreix les competències dels mòduls de formació bàsica i comuna a la branca industrial, de l'apartat 5 de l'ordre ministerial que estableix els requisits per a la verificació dels títols universitaris oficials vinculats a l'exrcici de la professió d'enginyer tècnic industrial. En aquest cas, cal cursar els complements necessaris per a garantir les competències del bloc de química industrial de l'ordre esmentada.
c) Altres llicenciats, graduats o enginyers de l'àmbit científic o tecnològic. Han de cursar complements de formació, tal com indica l'apartat 4.2.3 de l'acord abans esmentat: "Pot accedir també al màster qui tinga qualsevol altre títol de grau, sense menyscapte que en aquest cas s'hi establisquen els complements de formació prèvia que es consideren necessaris. Aquests complements de formació seran establits per la Comissió Acadèmica del Màster, per a cada titulat, una vegada que aquest haja acreditat les seues competències, de manera que s'assegure l'adquisició de les competències recollides en l'annex II de l'acord abans esmentat. Quant a això, la Comissió Acadèmica del Máster, en virtut de les competències pel que fa a l'admissió, tal com estableix la normativa de la Universitat d'Alacant, avaluarà i resoldrà específicament els casos d'alumnes dels apartats 4.2.2 i 4.2.3 de l'acord esmentat".

 

PREINSCRIPCIÓ I MATRÍCULA

PREINSCRIPCIÓ +info

L'alumne interessat a cursar un màster oficial en la UA ha de fer-hi la preinscripció d'acord amb els terminis i les condiciones establits anualment.

 

MATRÍCULA +info

Després  de publicar-se les llistes definitives d'admesos, s'enviarà per correu electrònic a l'alumnat admés una contrasenya com a identificació d'usuari, per a poder matricular-se a través de Campus Virtual en els terminis i condicions establits anualment. 

En el procediment de matrícula, els documents expedits en l'estranger han de ser oficials i estar degudament legalitzats i traduïts, més informació en:

 

OFERTA DE PLACES

 

CURS OFERTA DE PLACES
2014-15 20
2015-16 20
2016-17 20

 

CALENDARI D'IMPLANTACIÓ

 

Curs acadèmic

Implantació del Màster

2014-2015

Primer curs

 

 

Informació del Centre Informació general per a l'alumne
 •  Escola Politècnica Superior
Campus de Sant Vicent del Raspeig
Ctra. d'Alacant s/n 03690
San Vicent del Raspeig (Alacant)
Telèfon:+ 34 96 590
3648
Fax:+ 34 96 590 3644
eps@ua.es
http://www.eps.ua.es 

 

 • Centre de Formació Contínua (ContinUA)
Solament per al procés de preinscripció
Edifici Germà Bernàcer, planta baixa
Telèfon: + 34 96 590 9422
Fax: + 34 96 590 9442

continua@ua.es

http://web.ua.es/va/continua
 

 

Normativa general de la UA  + Informació titulació

 

Saltar pie
Servicio de informática
Saltar estándares