Plan de estudios

Universidad de Alicante. Página principal
Plan de estudios: MÀSTER UNIVERSITARI EN ENGINYERIA GEOLÒGICA
Saltar idiomas
Español | Valencià | English
Saltar iconos
Saltar cabecera
Universidad de Alicante. Página principal
Ficha del estudio

MÀSTER UNIVERSITARI EN ENGINYERIA GEOLÒGICA

Codi:
 D088

Crèdits:
 90
 
Data de publicació:
 26/12/2014

Titol:
 Màster Universitari Oficial
 
Preu:
 17,34
 Crèdits en 1a matrícula
 

RAMA

Enginyeria i Arquitectura

PLA

MÀSTER UNIVERSITARI EN ENGINYERIA GEOLÒGICA

TIPÚS DE ENSENYAMENT

Presencial

IDIOMES EN ELS QUALS S'IMPARTEIX

Castellà

CENTRES ON S'IMPARTEIX

Escola Politècnica Superior

ESTUDI IMPARTIT CONJUNTAMENT AMB

Solament s'imparteix en aquesta universitat

DATES D'EXAMEN

Accedisca al llistat de dates d'examen per a aquesta titulació.

PLA D'ESTUDIS OFERIT

Node inicial:
 

Llegenda: No ofertadaSense docencia
MÀSTER UNIVERSITARI EN ENGINYERIA GEOLÒGICA
63 crèdits
 
15 crèdits
 
12 crèdits
 
Curs
Titol
Crèdits
Assignatura
2
TREBALL FINAL DE MÀSTER
12
 
 
 
Superat aquest bloc s'obté
MÀSTER UNIVERSITARI EN ENGINYERIA GEOLÒGICA
CONDICIONADA
 
 
 
ESPECIALITAT 1. ENGINYERIA GEOTÈCNICA
15 crèdits
 
 
Superat aquest bloc s'obté
ESPECIALITAT 1. ENGINYERIA GEOTÈCNICA
ESPECIALITAT 2. RECURSOS GEOLÒGICS
15 crèdits
 
 
Superat aquest bloc s'obté
ESPECIALITAT 2. RECURSOS GEOLÒGICS

 • Capacitació cientificotècnica i metodològica per a exercir les funcions professionals d'assessoria, anàlisi, disseny, càlcul, projecte, planificació, direcció, gestió, construcció, manteniment, conservació i explotació d'obres, instal·lacions i actuacions realitzades en l'àmbit de l'enginyeria geològica i els sectors afins.
 • Capacitat per a dirigir, planificar i supervisar equips pluridisciplinaris.
 • Comprensió dels múltiples condicionaments tècnics, legals i de la propietat que planteja el projecte d'una obra o actuació vinculada a l'enginyeria geològica, i capacitat per a establir diverses alternatives vàlides, elegir-ne l'òptima i plasmar-la adequadament, preveient-ne els problemes de construcció i emprant les tecnologies i els mètodes adequats, tant els tradicionals com els innovadors, amb la finalitat d'aconseguir la major eficàcia i afavorir el progrés i un desenvolupament de la societat sostenible i respectuós amb el medi ambient.
 • Coneixement, comprensió i capacitat per a aplicar la legislació necessària a l'exercici de la professió d'enginyer geòleg.
 • Coneixement de la professió d'enginyer geòleg i de les activitats que s'hi poden dur a terme, a més de les implicacions ètiques i deontològiques que comporta.
 • Capacitat per a projectar, executar, dirigir i inspeccionar obres geotècniques, com ara estructures de contenció del terreny, cimentacions superficials i subterrànies, cimentacions especials, terraplens i pedraplens, desmunts i buidatges, dics i preses de terra, obres de reforç, millora i condicionament del terreny, estabilització de talussos i vessants, túnels i altres espais subterranis, a més de cimentacions d'obres portuàries i marítimes (offshore i inshore).
 • Capacitat per a redactar estudis geotècnics i de caracterització del terreny, incloent-hi l'anàlisi i la predicció de comportament mecànic amb tècniques d'instrumentació i monitorització geotècnica, i per a elaborar models geotècnics integrals i interpretar-ne els resultats, tant en obres d'enginyeria civil com d'edificació.
 • Capacitat per a fer estudis i projectes d'intervenció en obres i infraestructures, incloses les pertanyents al patrimoni històric o cultural, pel que fa al terreny i la cimentació, incloent-hi l'anàlisi de les possibles patologies de naturalesa geològica o geotècnica i les solucions tècniques necessàries per a la correcció, protecció i conservació.
 • Capacitat per a planificar i fer estudis hidrològics i hidrogeològics i per a dissenyar, executar i inspeccionar obres de captació d'aigües subterrànies, a més de dur-ne a terme la gestió, exploració, investigació i explotació.
 • Capacitat per a fer estudis i projectes de planificació, avaluació i mitigació de riscos naturals, ordenació i gestió sostenible del territori, el medi geològic i els espais subterranis i urbans vinculats a aquest.
 • Capacitat per a estudiar, projectar, executar i dirigir obres i actuacions de tractament i emmagatzematge de residus urbans, industrials o perillosos (tòxics, radioactius), incloent-hi la ubicació, la construcció i el segellament d'abocadors controlats, el tractament i control de lixiviats i la gestió integral dels processos i les instal·lacions afins.
 • Capacitat per a fer estudis de planificació, avaluació i impacte ambiental en el medi geològic i hidrogeològic, incloent-hi la redacció i direcció d'estudis i projectes de condicionament ambiental del medi geològic, com ara la descontaminació de sòls i aqüífers, el tractament, la protecció i la recuperació de gleres, la restauració del medi litoral i la regeneració de platges i d'altres entorns geològics degradats.
 • Capacitat per a estudiar, concebre, projectar, executar i dirigir obres i estructures sismoresistents, i per a fer estudis de caracterització i zonificació sísmica del terreny.
 • Capacitats tècniques i de direcció i gestió d'activitats i projectes d'R+D+i en l'àmbit de l'enginyeria geològica.
 • Capacitat per aplicar les tècniques de gestió empresarial i legislació laboral.
 • Capacitat per a plantejar i dirigir el desenvolupament de solucions d'enginyeria en entorns nous o poc coneguts, dins de contextos més amplis o pluridisciplinaris, i per a integrar aquests coneixements.
 • Capacitat per a saber establir models matemàtics i desenvolupar-los, amb la base informàtica apropiada, per a l'aplicació cientificotècnica en el disseny de nous productes, tècniques, sistemes i serveis, i capacitat per a optimar-ne d'altres ja desenvolupats, en l'àmbit de l'enginyeria geològica i els sectors afins.

COMPETÈNCIES


Competències generals del títol (CG)

 • CG-01 :Capacitació cientificotècnica i metodològica per a exercir les funcions professionals d'assessoria, anàlisi, disseny, càlcul, projecte, planificació, direcció, gestió, construcció, manteniment, conservació i explotació d'obres, instal·lacions i actuacions realitzades en l'àmbit de l'enginyeria geològica i els sectors afins.
 • CG-02 :Capacitat per a dirigir, planificar i supervisar equips pluridisciplinaris.
 • CG-03 :Comprensió dels múltiples condicionaments de tècnics, legals i de la propietat que planteja el projecte d'una obra o actuació vinculada a l'enginyeria geològica, i capacitat per a establir-hi diverses alternatives vàlides, triar-ne l'òptima i plasmar-la adequadament, preveient els problemes de construcció i emprant les tecnologies i els mètodes més adequats, tant tradicionals com innovadors, amb la finalitat d'aconseguir la major eficàcia i afavorir el progrés i un desenvolupament de la societat sostenible i respectuós amb el medi ambient.
 • CG-04 :Coneixement, comprensió i capacitat per a aplicar la legislació necessària en l'exercici de la professió d'enginyer geòleg.
 • CG-05 :Coneixement de la professió d'enginyer geòleg i de les activitats que s'hi poden realitzar, a més de les implicacions ètiques i deontològiques que comporta l'exercici de la professió.
 • CG-06 :Capacitats tècniques i de direcció i gestió d'activitats i projectes de R+D+i en l'àmbit de l'enginyeria geològica.
 • CG-07 :Capacitat d'aplicació de les tècniques de gestió empresarial i de la legislació laboral.
 • CG-08 :Capacitat per a plantejar i dirigir el desenvolupament de solucions d'enginyeria en entorns nous o poc coneguts, dins de contextos més amplis o pluridisciplinaris, sent capaços d'integrar aquests coneixements.
 • CG-09:Capacitat per a saber establir models matemàtics i desenvolupar-los mitjançant la base informàtica apropiada per a una aplicació cientificotècnica en el disseny de nous productes, tècniques, sistemes i serveis, i capacitat per a optimar-ne d'altres, ja desenvolupats, en l'àmbit de l'enginyeria geològica i els sectors afins.

Competències transversals bàsiques

 • CT-01 :Capacitat de pensament creatiu per a desenvolupar mètodes nous i originals.
 • CT-02 :Capacitat de treball en equip.
 • CT-03 :Capacitat per a comunicar-se en contextos internacionals.
 • CT-04 :Capacitat per a contribuir al futur desenvolupament de l'enginyeria geològica.

Competències específiques (CE)

 • CE-01 :Capacitat per a abordar i resoldre problemes matemàtics avançats d'enginyeria, des del plantejament del problema fins al desenvolupament de la formulació i la implementació en un programa d'ordinador, i, en particular, capacitat per a formular, programar i aplicar models analítics i numèrics avançats de càlcul, projecte, planificació i gestió. Capacitat per a interpretar-ne els resultats obtinguts en el context de l'enginyeria geològica.
 • CE-02 :Coneixement adequat d'aspectes científics i tecnològics avançats de la mecànica dels sòls i de les roques.
 • CE-03 :Capacitat per a dirigir i gestionar l'organització del treball i els recursos humans, aplicant criteris de seguretat, gestió de la qualitat, prevenció de riscos laborals, sostenibilitat i gestió mediambiental.
 • CE-04 :Capacitat per a realitzar i gestionar la recerca, el desenvolupament i la innovació tecnològica autònomament, atenent a la transferència de tecnologia i els drets de propietat i de patents.
 • CE-05 :Capacitat per a dirigir i supervisar tot tipus d'actuacions, obres, instal·lacions, processos, sistemes i serveis de les diverses àrees de coneixement relacionades amb l'enginyeria geològica.
 • CE-06 :Capacitat per a projectar, executar, dirigir i inspeccionar obres i estructures geotècniques, com ara estructures de contenció del terreny, fonamentacions superficials i subterrànies, fonamentacions especials, terraplens i pedraplens, desmunts i buidatges, dics i preses de terra, obres de reforç, millora i condicionament del terreny, estabilització de talussos i vessants, túnels i altres espais subterranis (fonamentacions d'obres portuàries i marítimes offshore i inshore).
 • CE-07 :Capacitat per a projectar, executar, dirigir i inspeccionar obres de reforç, millora i condicionament del terreny, estabilització de talussos i vessants, a més de la instrumentació i monitoratge d'aquests.
 • CE-08 :Capacitat per a redactar estudis geotècnics i de caracterització del terreny, incloent-hi l'anàlisi i predicció del comportament mecànic mitjançant tècniques de prospecció geofísica, instrumentació i monitoratge geotècnic, i capacitat per elaborar models geotècnics integrals i interpretar-ne els resultats, tant en obres d'enginyeria civil com d'edificació.
 • CE-09 :Capacitat per a realitzar estudis i projectes d'intervenció en obres i infraestructures, incloent-hi les pertanyents al patrimoni històric o cultural, pel que fa al terreny, la fonamentació, l'anàlisi de les possibles patologies de naturalesa geològica o geotècnica i les solucions tècniques necessàries per a la correcció, protecció i conservació.
 • CE-10 :Capacitat per a planificar i realitzar estudis hidrològics i hidrogeològics i per a dissenyar, executar i inspeccionar obres de captació d'aigües subterrànies, a més de gestionar-les, explorar-les, investigar-les i explotar-les.
 • CE-11 :Capacitat per a fer estudis i projectes de planificació, avaluació i mitigació de riscos naturals, ordenació i gestió sostenible del territori, el medi geològic i els espais subterranis i urbans vinculats a aquest.
 • CE-12 :Capacitat per a estudiar, projectar, executar i dirigir obres i actuacions orientades al tractament i emmagatzematge de residus urbans, industrials o perillosos (tòxics, radioactius), incloent-hi la ubicació d'abocadors controlats, la construcció i segellat d'aquests, el control i tractament de lixiviats i la gestió integral dels processos i instal·lacions afins.
 • CE-13 :Capacitat per a fer estudis de planificació, avaluació i impacte ambiental en el medi geològic i hidrogeològic, incloent-hi la redacció i direcció d'estudis i projectes de condicionament ambiental del medi geològic, com ara descontaminació de sòls i aqüífers, tractament, protecció i recuperació de gleres, restauració del medi litoral i regeneració de platges i d'entorns geològics degradats.
 • CE-14 :Capacitat per a estudiar, concebre, projectar, executar i dirigir obres i estructures sismoresistents, i per a fer estudis de caracterització i zonificació sísmica del terreny.
 • CE-15 :Capacitat per a realitzar models complexos del terreny assistits mitjançant computador.
 • CE-16 :Capacitat per a l'aprofitament econòmic dels materials geològics i per a estudiar-ne els processos de degradació i l'ús com a reservoris o magatzems naturals. Capacitat per a conèixer i aplicar els principals procediments d'estimació de reserves, explotació i tractament de recursos minerals vinculats al terreny.
 • CE-TFM :Realització, presentació i defensa d'un exercici original, realitzat individualment, davant un tribunal universitari. L'exercici ha de ser un projecte integral d'enginyeria geològica de naturalesa cientificoprofessional, en què se sintetitzen les competències adquirides en els ensenyaments.

Competències bàsiques i del MECE (Marc Espanyol de Qualificacions per a l'Educació Superior)

 • CB-01:Tenir i comprendre coneixements que aporten una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament o aplicació d'idees, sovint en un context de recerca.
 • CB-02:Capacitat per a aplicar els coneixements adquirits i resoldre problemes en entorns nous o poc coneguts, dins de contextos més amplis, o pluridisciplinaris, relacionats amb l'àrea d'estudi.
 • CB-03:Capacitat per a construir i liderar equips pluridisciplinaris, capaços de resoldre canvis tècnics i necessitats directives, en contextos nacionals i internacionals, i d'adaptar-se als canvis i aplicar tecnologies noves i avançades amb iniciativa i esperit emprenedor.
 • CB-04:Capacitat per a integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat d'emetre judicis i prendre decisions, a partir d'informació incompleta o limitada, amb reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'exercici professional.
 • CB-05:Capacitat de comunicació i síntesi d'idees complexes en l'àmbit de l'enginyeria i pel que fa als coneixements i les raons últimes que les sustenten, a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats, tant en àmbits nacionals com internacionals.
 • CB-06:Tenir les habilitats d'aprenentatge autònom, per a mantenir i millorar les competències de l'enginyeria geològica que permeten el desenvolupament continu de la professió.

 


ESTRUCTURA DEL MÀSTER PER CRÈDITS I MATÈRIA

 

Tipus de matèria

Crèdits

  Obligatòries (OB)

63

  Optatives (OP)

15

  Treball de fi de màster (OB)

 12

TOTAL CRÈDITS

90

 

DISTRIBUCIÓ D'ASSIGNATURES PER CURS / SEMESTRES


1r CURS

PRIMER SEMESTRE

SEGON SEMESTRE

ASSIGNATURA

TIPUS

ECTS

ASSIGNATURA

TIPUS

ECTS

MODELS MATEMÀTICS EN ENGINYERIA GEOLÒGICA

 OB

4,5

ENGENYERIA GEOLOGICOAMBIENTAL

OB

3

MECÀNICA DE MEDIS CONTINUS

OB

4,5

ENGINYERIA SÍSMICA

OB

3

TECNOLOGIA D'ESTRUCTURES GEOTÈCNIQUES

OB

4,5

ACTUACIONS GEOTÈCNIQUES ESPECIALS

OB

3

MECÀNICA AVANÇADA DEL SÒL

OB

3

TÚNELS I OBRES SUBTERRÀNIES

OB

3

MECÀNICA AVANÇADA DE ROQUES

OB

4,5

INSTRUMENTACIÓ EN ENGINYERIA GEOLÒGICA

OB

3

HIDROGEOLOGIA APLICADA A L'ENGINYERIA GEOLÒGICA

 OB

 3

OPTATIVA 1

OP

3

SISMOLOGIA APLICADA A L'ENGINYERIA GEOLÓGICA

OB

 3

OPTATIVA 2

OP

3

TÈCNIQUES DE PROSPECCIÓ GEOFÍSICA

OB

3

OPTATIVA 3

OP

3

     

OPTATIVA 4

OP

3

     

OPTATIVA 5

OP

3

2n CURS

TERCER SEMESTRE

 

ASSIGNATURA

TIPUS

ECTS
PROJECTE DE VOLADURES I SONDEJOS

OB

3
SISTEMES D'INFORMACIÓ GEOGRÀFICA I ORDENACIÓ DEL TERRITORI

OB

4,5

     

DIRECCIÓ DE PROJECTES I OBRES D'ENGINYERIA GEOLÒGICA

OB

4,5

     

TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ EN ENGINYERIA GEOLÒGICA

OB

6

     

TREBALL DE FI DE MÀSTER

OB

12

     

Les optatives estan compostes per 15 crèdits, corresponents a assignatures de qualsevol dels dos blocs d'especialització previstos en el pla d'estudis. En cas d'escollir tots els crèdits del mateix bloc d'especialització, s'atorgarà una especialitat a l'estudiant.

MATÈRIA ASSIGNATURES
ENGINYERIA GEOTÈCNICA ESTABILITAT DE TALUSSOS I VESSANTS
MODELITZACIÓ GEOTÈCNICA
GEOTÈCNIA VIAL
GEOTÈCNIA D'OBRES HIDRÀULIQUES I MARÍTIMES
PATOLOGIA I REPARACIÓ DE CONSTRUCCIONS GEOTÈCNIQUES
RECURSOS GEOLÒGICS GEOLOGIA ECONÒMICA
ROQUES ORNAMENTALS
GEOLOGIA DE RESERVORIS I MAGATZEMS PROFUNDS
PROSPECCIÓ I CAPTACIÓ D'AIGÜES SUBTERRÀNIES
HIDROGEOQUÍMICA I TRANSPORT DE CONTAMINANTS EN AQÜÍFERS


 

PLANIFICACIÓ GENERAL DEL PLA D'ESTUDIS

Aquesta proposta vol donar continuïtat als actuals estudis oficials d'enginyeria geològica, sobre la base de l'acord de la Comissió Interuniversitària de la Titulació d'Enginyeria Geològica (4 de setembre de 2008).

Es tracta de la continuació d'estudis natural per a alumnes que han cursat el títol de grau en enginyeria geològica i per als actuals enginyers geòlegs. Pot ser igualment interessant per als graduats en enginyeria civil, enginyeria de mines o geologia, com també per als actuals enginyers de camins, canals i ports, enginyers de mines, enginyers tècnics d'obres públiques, enginyers tècnics de mines i llicenciats en geologia.

El màster consta de 90 crèdits ECTS, que tots els estudiants han de cursar obligatòriament: 63 de matèries obligatòries, cosa que permet adquirir les capacitats i competències generals de l'enginyer geòleg; 15 de matèries optatives, que fan l'especialització individualizada, i 12 crèdits del treball de fi de màster.

Si un alumne escull totes les assignatures d'un dels dos blocs d'especialització oferits, aquesta especialitat serà esmentada en el seu títol.

D'acord amb el Reial Decret 1393/2007, les especialitats plantejades en aquest màster són:

- Especialitat en enginyeria geotècnica: estabilitat de talussos i vessants, modelització geotècnica, geotècnia vial, geotècnia d'obres hidràuliques i marítimes, patologia i reparació de construccions geotècniques.

- Especialitat en recursos geològics: geologia econòmica, roques ornamentals, geologia de reservoris i magatzems profunds, prospecció i captació d'aigües subterrànies, hidrogeoquímica i transport de contaminants en aqüífers.

El màster està estructurat en tres semestres:

- Primer semestre: constitueix el nucli de formació obligatòria pròpia del màster, comuna a tot l'alumnat. S'hi imparteixen les matèries relacionades amb aspectes d'ampliació de formació científica, geotècnia, enginyeria geoambiental i del territori, tècniques de prospecció geofísica i sismologia.

- Segon semestre: s'hi imparteixen matèries avançades, relacionades amb la geotecnologia, l'enginyeria sísmica i la instrumentació del terreny, a més del bloc d'especialització de 15 crèdits ECTS.

- Tercer semestre: se centra en la capacitació de l'alumne en matèries relacionades amb la direcció de projectes i la gestió d'R+D+i, la introducció a la investigació i la realització del treball de fi de màster.

Totes les matèries s'imparteixen amb un metodologia d'ensenyament i aprenentatge de caràcter presencial, amb aquestes activitats: classes teòriques, classes pràctiques, seminaris, activitats en instal·lacions específiques, activitats de camp i activitats d'avaluació.

Concretament:


1. En les activitats teòriques es fa un aprenentatge experimental i creatiu, en què es potencia la participació de l'alumnat amb el desenvolupamnet d'exercicis pràctics a classe, per exemple.


2. Les classes pràctiques es plantegen per a dur a terme treballs pràctics d'aplicació immediata de les idees vistes en les classes de teoria o en el desenvolapament de projectes de naturalesa col·laborativa.


3. Els seminaris serveixen perquè els professors convidats, que treballen en diverses empreses i institucions, puguen aprofundir en alguns casos pràctics, de la vida real, relacionats amb els continguts de les matèries del màster.


4. Les activitats en instal·lacions específiques es realitzen en grups reduïts i amb ús d'eines i tècniques concretes de la matèria abordada. S'hi potencien també algunes de les competències transversals del títol, com ara la capacitat de resoldre problemes, el treball en equip, l'habilitat per a les relacions interpersonals o la comunicació de resultats a audiències especialitzades i no especialitzades.

5. Les activitats de camp completen la formació rebuda a l'aula i verifiquen in situ aspectes relacionats amb les matèries estudiades. Contribueixen així a una comprensió millor i a l'enfocament posterior en la vida professional.

6. Una gran quantitat del treball que l'alumnat ha de fer es proposa amb un aprenentage no presencial. És el cas del treball de fi de màster i dels treballs per a l'avaluació de determinades assignatures. Per això, totes les assignatures utilitzen tant el Campus Virtual de la Universitat d'Alacant com la plataforma d'aprenentatge electrònic Moodle, que, a més de permetre al professorat estructurar els coneixements que han d'adquirir els alumnes, possibilita la introducció de fites per a sol·licitar els lliuraments que cal fer al llarg del curs. Això ajuda l'alumnat a gestionar i organitzar l'esforç fora de les aules.

7. L'avaluació té l'objectiu fonamental de quantificar el grau de compliment dels objectius formatius. A més, en totes les matèries, l'avaluació ha de tenir en compte aquests supòsits:

• Hi ha normes predefinides i conegudes anticipadament per l'alumnat.
• És coherent amb els objectius fixats inicialment.
• Inclou tots els nivells de coneixement i activitats de l'alumnat en relació amb cada matèria.
• Hi ha diverses modalitats d'avaluació: exàmens finals, avaluació de pràctiques realitzades individualment o en grup, avaluació de presentacions orals de treballs, etc.

 

REQUISITS D'ACCÉS

Segons la normativa de la Universitat d'Alacant, per a accedir als ensenyaments oficials de màster universitari cal:

 1. Tenir un TÍTOL UNIVERSITARI OFICIAL ESPANYOL o un d'una institució d'educació superior de l'Espai Europeu d'Educació Superior (EEES) que faculte, en el país on s'expedeix, per a accedir a ensenyaments de màster.
 2. Tenir un TÍTOL D'EDUCACIÓ SUPERIOR ESTRANGER que haja sigut HOMOLOGAT al títol que permet accedir als estudis sol·licitats.
 3. Tenir un TÍTOL UNIVERSITARI obtingut en una universitat o centre d'ensenyament superior de PAÏSOS ALIENS A L'EEES, sense necessitat de l'homologació prèvia dels estudis. En aquest cas s'ha de tenir en compte que:
 • El títol no homologat requereix un informe tècnic d'equivalència, expedit per la Universitat d'Alacant (ContinUA - Centre de Formació Contínua), pel qual cal pagar les taxes corresponents.
 • L'accés per aquesta via no implicarà, en cap cas, l'homologació del títol previ, ni el reconeixement d'aquest per a cap altra finalitat diferent de la de cursar els ensenyaments de màster universitari.

ADMISSIÓ I CRITERIS DE VALORACIÓ 

 

Vies d'accés:

 • Tenir el títol de grau en enginyeria geològica, segons les indicacions recollides en l'acord de la Comissió Universitària de la Titulació d'Enginyeria Geològica.
 • Tenir el títol universitari oficial d'enginyer geòleg (RD 666/1999).
 • Tenir el títol de grau en enginyeria de mines, especialitat en sondejos i prospeccions mineres, d'acord amb l'Ordre CIN 306/2009.
 • Tenir el títol de grau en enginyeria civil, o qualsevol altre que satisfaça els requisits de l'Ordre CIN 307/2009, o el grau en enginyeria de mines en qualsevol altra especialitat que satisfaça els requisits de l'Ordre CIN 306/2009 o el grau en geologia.
 • Tenir el títol d'enginyeria de camins, canals i ports, enginyeria tècnica d'obres públiques, enginyeria de mines, enginyeria tècnica de mines o llicenciatura en geologia.

D'acord amb les condicions d'accés establides en l'article 16 del Reial Decret 1393/2007, el perfil d'ingrés adequat per a l'admissió en aquest màster, segons la secció 4.1 i la normativa per als títols oficials de màster i doctorat de la Universitat d'Alacant (BOUA de novembre de 2008), es crea una comissió acadèmica de màster formada, com a mínim, pel director o directora de l'Escola Politècnica Superior, o la persona en qui delegue; el coordinador o coordinadora del Màster, un representant de cadascun dels departaments participants, un alumne, un membre del personal d'administració i serveis i tres professors o professores del Màster, nomenats de mutu acord pels òrgans de govern de l'Escola Politècnica Superior i procurant la presència equilibrada d'homes i dones.

Tots els membres de la Comissió han de ser professors del Màster, tret del president, que ha de ser el director o directora de l'Escola Politècnica Superior o la persona en qui delegue, l'alumne i el membre del personal d'administració i serveis.

La Comissió establirà els complements de formació que l'alumne ha de cursar, d'acord amb l'apartat 2 de l'article 17 del RD 1393/2007 i la modificació d'aquest en el punt 10 del RD 861/2010.

Els criteris de selecció en què e basa la Comissió són:

1) Titulació acadèmica d'accés:

 • 1a) Tenir el títol de grau d'enginyeria geològica o d'enginyer geòleg.
 • 1b) Tenir els títols afins d'enginyeria, enginyeria tècnica o grau en enginyeria abans esmentats, com també el llicenciatura o grau en geologia.

2) Idoneïtat del currículum acadèmic de l'alumne. Es valorarà el contingut de les assignatures cursades amb relació al del Màster.

3) Expedient acadèmic. Si hi ha més sol·licitants que places, s'establirà un ordre d'acord amb els respectius expedients acadèmics. 

La Comissió també ha d'especificar clarament els criteris de selecció per a ser admés en el curs. Aquests criteris han de ser públics i aparèixer en el web oficial del Màster durant el període de preinscripció.

En cas de no-admissió, la Comissió enviarà a la persona afectada un informe escrit, en què justifique aquesta decisió.

 

PREINSCRIPCIÓ I MATRÍCULA

 

PREINSCRIPCIÓ +info

L'alumne interessat a cursar un màster oficial en la UA ha de fer-hi la preinscripció d'acord amb els terminis i les condiciones establits anualment.

 

MATRÍCULA +info

Després  de publicar-se les llistes definitives d'admesos, s'enviarà per correu electrònic a l'alumnat admés una contrasenya com a identificació d'usuari, per a poder matricular-se a través de Campus Virtual en els terminis i condicions establits anualment. 

En el procediment de matrícula, els documents expedits en l'estranger han de ser oficials i estar degudament legalitzats i traduïts, més informació en:

OFERTA DE PLACES

 

CURS OFERTA DE PLACES
2014-15 30
2015-16 30
2016-17 30

 

Orientació

 

Professional i d'investigació.

 

CALENDARI D'IMPLANTACIÓ

 

Curs acadèmic

Implantació del Màster

2014-2015

Primer curs

 

Sistema de Garantia Interna de Qualitat (SGIC) del Títol

Seguiment del Títol

 

Informació del Centre Informació general per a l'alumne
 •  Escola Politècnica Superior
Campus de Sant Vicent del Raspeig
Ctra. d'Alacant s/n 03690
San Vicent del Raspeig (Alacant)
Telèfon:+ 34 96 590
3648
Fax:+ 34 96 590 3644
eps@ua.es
http://www.eps.ua.es 

 

 • Centre de Formació Contínua (ContinUA)
Solament per al procés de preinscripció
Edifici Germà Bernàcer, planta baixa
Telèfon: + 34 96 590 9422
Fax: + 34 96 590 9442

continua@ua.es

http://web.ua.es/va/continua
 

 

Normativa general de la UA  + Informació titulació

 

Saltar pie
Servicio de informática
Saltar estándares