Plan de estudios

Universidad de Alicante. Página principal
Plan de estudios: MÀSTER UNIVERSITARI EN SALUT PÚBLICA
Saltar idiomas
Español | Valencià | English
Saltar iconos
Saltar cabecera
Universidad de Alicante. Página principal
Ficha del estudio

MÀSTER UNIVERSITARI EN SALUT PÚBLICA

Codi:
 D084

Crèdits:
 60
 
Data de publicació:
 09/01/2014

Titol:
 Màster Universitari Oficial
 
Preu:
 35,34
 Crèdits en 1a matrícula
 

RAMA

Ciències de la Salut

PLA

MÀSTER UNIVERSITARI EN SALUT PÚBLICA

TIPÚS DE ENSENYAMENT

Presencial

IDIOMES EN ELS QUALS S'IMPARTEIX

Castellà

CENTRES ON S'IMPARTEIX

Facultat de Ciències de la Salut

ESTUDI IMPARTIT CONJUNTAMENT AMB

Universitat d'Alacant - Universidad de Alicante (Espanya)
UNIVERSIDAD MIGUEL HERNÁNDEZ (Espanya)

DATES D'EXAMEN

Accedisca al llistat de dates d'examen per a aquesta titulació.

PLA D'ESTUDIS OFERIT

Node inicial:
 

Llegenda: No ofertadaSense docencia
MÀSTER UNIVERSITARI EN SALUT PÚBLICA
MATRÍCULA CONDICIONADA

 

OBJECTIUS

Formar, en un marc pluridisciplinari, professionals capaços de resoldre problemes de salut pública en diversos àmbits d'actuació i capaços de desenvoupar-se professionalment i en l'àmbit investigador. L'alumnat ha de:

 • Comprendre, interpretar, analitzar i explicar els fenòmens de la salut i el benestar comunitari en les societats actuals.
 • Ser capaç d'afrontar els problemes de salut i els determinants d'aquests des de la perspectiva poblacional.
 • Adquirir formació i habilitats per a desenvolupar programes i activitats de prevenció i promoció, mitjançant accions col·lectives i provisió de serveis de protecció i promoció de la salut.
 • Incorporar coneixement i experiència en l'àmbit de la investigació en salut pública.
 • Desenvolupar actituds i habilitats que capaciten per a treballar en equips pluridisciplinaris.

COMPETÈNCIES


Competències generals del títol (CG)

 • CG1:Adquirir la capacitat per a aplicar els coneixements a la resolució dels problemes i necessitats de salut de la població.
 • CG2:Adquirir la capacitat de cerca documental, anàlisi i síntesi de la informació, i de redacció dels informes necessaris per a l'exercici de les funcions de salut pública.
 • CG3:Adquirir l'habilitat per a desenvolupar i mantenir aprenentatge autònom i formació contínua.
 • CG4:Tenir la capacitat de treballar en equip i amb la població en la resolució de problemes de salut de la comunitat.
 • CG5:Saber formular una hipòtesi i dissenyar i desenvolupar un projecte de recerca en salut pública.
 • CG6:Tenir l'habilitat de comunicar, oralment i per escrit, les conclusions a públics especialitzats i no especialitzats.

Competències específiques (CE)

 • CE1:Definir els conceptes propis de la salut pública i entendre la disciplina, tant en el vessant investigador com pel que fa a l'activitat professional, la infraestructura social, les conseqüències ètiques i l'evolució al llarg del temps.
 • CE2:Identificar els beneficis socials i econòmics de les actuacions de salut pública.
 • CE3:Aplicar els fonaments dels mètodes estadístics, epidemiològics i qualitatius aplicats a problemes i necessitats de salut.
 • CE4:Utilitzar els sistemes d'informació per a la vigilància i el monitoratge de l'estat de salut i els determinants d'aquest.
 • CE5:Identificar les característiques i l'ordenació del sistema de salut pública autonòmic, estatal i internacional, i dels sistemes sanitaris.
 • CE6:Descriure els fonaments de les principals estratègies de prevenció de la malaltia, de la protecció i de la promoció de la salut actualment disponibles.
 • CE7:Planificar un estudi aplicant els fonaments i mètodes de la recerca en salut pública.
 • CE8:Avaluar, gestionar i comunicar els riscos per a la salut pública.
 • CE9:Contribuir a la gestió i avaluació de serveis sanitaris.
 • CE10:Promoure la participació social i enfortir el grau de control de les persones sobre la pròpia salut pròpia i el compromís amb la de la col·lectivitat.
 • CE11:Fomentar la defensa de la salut mitjançant les tecnologies de la informació.
 • CE12:Identificar els determinants polítics i socials de la salut i aplicar els principis d'equitat i equitat en la salut en totes les polítiques.
 • CE13:Analitzar el principi de l'equitat amb relació a la classe social, el gènere, el grup ètnic i les discapacitats i afavorir una pràctica de la salut pública d'acord amb l'enfocament de drets humans.
 • CE14:Analitzar les dades d'estudis poblacionals en salut pública.
 • CE15:Revisar i interpretar les proves científiques disponibles sobre actuacions en salut pública.
 • CE16:Construir i interpretar els diversos indicadors demogràfics, a partir de les fonts de dades disponibles i el paper dels factors demogràfics en les dinàmiques de salut.
 • CE17:Identificar les desigualtats socials, polítiques i econòmiques que influeixen en la distribució desigual de la salut de la població.
 • CE18:Descriure els principals problemes de salut internacional, els seus condicionants i els principis de gobernança global de la salut pública.
 • CE19:Utilitzar la legislació bàsica, des del punt de vista de la relació d'aquesta amb la salut pública.
 • CE20:Descriure i analitzar l'associació dels factors de risc amb els problemes de salut i la manera de prevenir-los.

 

ESTRUCTURA DEL MÀSTER PER CRÈDITS I MATÈRIA

 

Tipus de matèria

Crèdits

  Obligatòries (OB)

30

  Optatives (OP)

18

  Treball de fi de màster (TFM)

 12

TOTAL CRÈDITS

60

 

DISTRIBUCIÓ D'ASSIGNATURES PER CURS / SEMESTRES


PRIMER SEMESTRE 30 ECTS

SEGON SEMESTRE 30 ECTS

ASSIGNATURA

TIPUS

ECTS

ASSIGNATURA

TIPUS

ECTS

PRINCIPIS DE LES POLÍTIQUES I DELS SISTEMES DE SALUT PÚBLICA.

OB

6

ASSIGNATURES OPTATIVES

 

OP

 

18

ESTADÍSTICA APLICADA A LA SALUT

OB

6

FONAMENTS TEÒRICS I PRÀCTICS EPIDEMIOLÒGICS

OB

6

ACTUACIONS GENERALS EN SALUT PÚBLICA

OB

6

INVESTIGACIÓ EN SALUT PÚBLICA

OB

6

TREBALL DE FI DE MÀSTER

TFM

12

 

ASSIGNATURES  OPTATIVES

ECTS

PROBLEMES RELLEVANTS DE SALUT I INTERVENCIONS ESPECÍFIQUES EN SALUT PÚBLICA

6

MÈTODES EPIDEMIOLÒGICS AVANÇATS

6

MÈTODES ESTADÍSTICS AVANÇATS EN SALUT PÚBLICA

6

EFECTIVITAT I EFICIÈNCIA EN SALUT PÚBLICA I SERVEIS ASSISTENCIALS

6

CIÈNCIES SOCIALS I SALUT PÚBLICA

6

DETERMINANTS SOCIALS EN LA PRÀCTICA DE LA SALUT PÚBLICA

6

*SEMINARIS DEPARTAMENTALS I PRÀCTIQUES EXTERNES EN CENTRES DE SALUT PÚBLICA

6

*Recomanen elegir aquesta assignatura a tot l'alumnat.

 

PLANIFICACIÓ GENERAL DEL PLA D'ESTUDIS

 

El programa del Màster Conjunt en Salut Pública s'estructura en un MÒDUL DE CINC MATÈRIES OBLIGATÒRIES (30 crèdits ECTS), un MÒDUL DE TRES MATÈRIES OPTATIVES (18 crèdits ECTS) i el TREBALL DE FI DE MÀSTER (12 crèdits ECTS).

Totes las matèries són de 6 crèdits ECTS. Cal cursar-ne 5 d'obligatories (30 ECTS) i 3 d'optatives (18 crèdits ECTS), per a fer el treball de fi de màster, amb què s'arriba als 60 crèdits ECTS que requereix el programa.


MÒDUL DE MATÈRIES OBLIGATÒRIES

 

Matèries

ECTS

1

FONAMENTS I ORGANITZACIÓ DE LA SALUT PÚBLICA

6

2

ESTADÍSTICA APLICADA A LA SALUT

6

3

FONAMENTS TEÒRICS I PRÀCTICS EPIDEMIOLÒGICS

6

4

ACTUACIONS GENERALS EN SALUT PÚBLICA

6

5

INVESTIGACIÓ EN SALUT PÚBLICA

6

MÒDUL DE MATÈRIES OPTATIVES

 

Matèries

ECTS

6

PROBLEMES RELLEVANTS DE SALUT I INTERVENCIONS ESPECÍFIQUES EN SALUT PÚBLICA

6

7

MÈTODES EPIDEMIOLÒGICS AVANÇATS

6

8

MÈTODES ESTADÍSTICS AVANÇATS EN SALUT PÚBLICA

6

9

EFECTIVITAT I EFICIÈNCIA EN SALUT PÚBLICA I SERVEIS ASSISTENCIALS

6

10

CIÈNCIES SOCIALS I SALUT PÚBLICA

6

11

DETERMINANTS SOCIALS EN LA PRÀCTICA DE LA SALUT PÚBLICA

6

12

*SEMINARIS DEPARTAMENTALS I PRÀCTIQUES EXTERNES EN CENTRES DE SALUT PÚBLICA

6

 

TREBALL DE FI DE MÀSTER

12

 

 

REQUISITS D'ACCÉS

Segons la normativa de la Universitat d'Alacant, per a accedir als ensenyaments oficials de màster universitari cal:

 1. Tenir un TÍTOL UNIVERSITARI OFICIAL ESPANYOL o un d'una institució d'educació superior de l'Espai Europeu d'Educació Superior (EEES) que faculte, en el país on s'expedeix, per a accedir a ensenyaments de màster.
 2. Tenir un TÍTOL D'EDUCACIÓ SUPERIOR ESTRANGER que haja sigut HOMOLOGAT al títol que permet accedir als estudis sol·licitats.
 3. Tenir un TÍTOL UNIVERSITARI obtingut en una universitat o centre d'ensenyament superior de PAÏSOS ALIENS A L'EEES, sense necessitat de l'homologació prèvia dels estudis. En aquest cas s'ha de tenir en compte que:

 • El títol no homologat requereix un informe tècnic d'equivalència, expedit per la Universitat d'Alacant (ContinUA - Centre de Formació Contínua), pel qual cal pagar les taxes corresponents.
 • L'accés per aquesta via no implicarà, en cap cas, l'homologació del títol previ, ni el reconeixement d'aquest per a cap altra finalitat diferent de la de cursar els ensenyaments de màster universitari.

 

ADMISSIÓ I CRITERIS DE VALORACIÓ

Tot i que els diplomats o llicenciats en les àrees relacionades amb les ciències de la salut (medicina, infermeria, fisioteràpia, nutrició, ciència i tecnologia dels aliments, podologia, relacions laborals, teràpia ocupacional) presenten els perfils naturals per a cursar aquest màster, gent amb qualsevol títol de grau (estadística, psicologia, sociologia, antropologia, economia, enginyeria, dret, educació i magisteri o periodisme, per exemple) també té el perfil adequat. La formació prèvia recomanada és:

- Coneixements mínims en estadística i epidemiologia.

- Nivell bàsic d'anglés.

La selecció de l'alumnat es farà d'acord amb el currículum dels candidats, incloent-hi les notes dels cursos de grau. S'hi reserva un nombre mínim de places perquè els metges interns residents en medicina preventiva i salut pública del País Valencià, que vulguen fer el Màster de Salut Pública de la UMH i la UA, puguen cursar-lo sense haver de desplaçar-se a altres centres, ja que és un requisit necessari de la formació MIR.

 

PREINSCRIPCIÓ I MATRÍCULA

La preinscripció i matrícula es fa a la Universitat Miguel Hernández d'Elx: http://www.umh.es/


OFERTA DE PLACES

 

CURS OFERTA DE PLACES
2012-13 20
2013-14 40
2014-15 40
2015-16 40
2016-17 40

Sistema de Garantia Interna de Qualitat (SGIC) del Títol

Seguiment del Títol

 

CALENDARI D'IMPLANTACIÓ

 

Curs acadèmic

Implantació del Màster

2012-2013

Primer curs

 

 

Informació del Centre Informació general per a l'alumne
 •  Facultat de Ciències de la Salut
Campus de Sant Vicent del Raspeig
Ctra. d'Alacant s/n 03690
San Vicent del Raspeig (Alacant)
Telèfon:+ 34 96 590
3512
Fax:+ 34 96 590 3935
facu.salut@ua.es 
http://fcsalud.ua.es/va 

 

 • Centre de Formació Contínua (ContinUA)
Solament per al procés de preinscripció
Edifici Germà Bernàcer, planta baixa
Telèfon: + 34 96 590 9422
Fax: + 34 96 590 9442

continua@ua.es

http://web.ua.es/va/continua
 

 

Normativa general de la UA  + Informació titulació

 

Saltar pie
Servicio de informática
Saltar estándares