Plan de estudios

Universidad de Alicante. Página principal
Plan de estudios: MÀSTER UNIVERSITARI EN ELECTROQUÍMICA. CIÈNCIA I TECNOLOGIA
Saltar idiomas
Español | Valencià | English
Saltar iconos
Saltar cabecera
Universidad de Alicante. Página principal
Ficha del estudio

MÀSTER UNIVERSITARI EN ELECTROQUÍMICA. CIÈNCIA I TECNOLOGIA

Codi:
 D080

Crèdits:
 60
 
Data de publicació:
 03/04/2014

Titol:
 Màster Universitari Oficial
 
Preu:
 39,27
 Crèdits en 1a matrícula
 

RAMA

Ciències

PLA

MÀSTER UNIVERSITARI EN ELECTROQUÍMICA. CIÈNCIA I TECNOLOGIA

TIPÚS DE ENSENYAMENT

Presencial

IDIOMES EN ELS QUALS S'IMPARTEIX

Castellà

CENTRES ON S'IMPARTEIX

Facultat de Ciències

ESTUDI IMPARTIT CONJUNTAMENT AMB

UNIVERSITAT D'ALACANT - UNIVERSIDAD DE ALICANTE (Espanya)
UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA (Espanya)
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID (Espanya)
UNIVERSITAT DE BARCELONA (Espanya)
UNIVERSIDAD DE BURGOS (Espanya)
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CARTAGENA (Espanya)
UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA (Espanya)
UNIVERSIDAD DE MURCIA (Espanya)
UNIVERSITAT DE VALÈNCIA ESTUDI GENERAL (Espanya)

DATES D'EXAMEN

Accedisca al llistat de dates d'examen per a aquesta titulació.

PLA D'ESTUDIS OFERIT

 

Llegenda: No ofertadaSense docencia
MÀSTER UNIVERSITARI EN ELECTROQUÍMICA. CIÈNCIA I TECNOLOGIA
35 crèdits
 
10 crèdits
 
Curs
Titol
Crèdits
Assignatura
1
OPTATIVA
3
 
1
OPTATIVA
3
 
1
OPTATIVA
3
 
1
OPTATIVA
3
 
1
OPTATIVA
10
 
1
OPTATIVA
3
 
1
OPTATIVA
4
 
1
OPTATIVA
3
 
1
OPTATIVA
3
 
1
OPTATIVA
4
 
1
OPTATIVA
3
 
1
OPTATIVA
6
 
1
OPTATIVA
5
 
1
OPTATIVA
5
 
1
OPTATIVA
6
 
1
OPTATIVA
3
 
1
OPTATIVA
6
 
1
OPTATIVA
5
 
1
OPTATIVA
3
 
1
OPTATIVA
3
 
1
OPTATIVA
6
 
1
OPTATIVA
4
 
1
OPTATIVA
4
 
1
OPTATIVA
6
 
1
OPTATIVA
5
 
1
OPTATIVA
4
 
1
OPTATIVA
3
 
1
OPTATIVA
3
 
1
OPTATIVA
4
 
1
OPTATIVA
4
 
1
OPTATIVA
4
 
 
15 crèdits
 
Curs
Titol
Crèdits
Assignatura
1
TREBALL FINAL DE MÀSTER
15
 
 
 
Superat aquest bloc s'obté
MÀSTER UNIVERSITARI EN ELECTROQUÍMICA. CIÈNCIA I TECNOLOGIA

 

OBJECTIUS

 

 • Facilitar l'accés a un programa de doctorat com l'ECiT, amb les suficients garanties de formació bàsica i aplicada en l'àmbit de l'electroquímica, per a continuar nodrint, en el futur, els grups d'investigació amb doctors que desenvolupen la seua activitat en el camp de l'electroquímica.
 • Contribuir a formar especialistes en electroquímica, una matèria que, en l'actual disseny de grat, ha resultat molt minorada i és un dels pilars fonamentals en el desenvolupament dels nous reptes tecnològics.
 • Promoure la mobilitat i la interacció entre els estudiants del màster en l'àmbit de l'electroquímica i el contacte amb altres universitats, empreses i centres d'investigació actius en l'àrea.

COMPETÈNCIES


Competències Bàsiques

 • CB6:Posseir i comprendre coneixements que aporten una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i/o aplicació d'idees, sovint en un context d'investigació.
 • CB7:Que els estudiants sàpien aplicar els coneixements adquirits i la seua capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seua àrea d'estudi.
 • CB8:Que els estudiants siguen capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, incloga reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.
 • CB9:Que els estudiants sàpien comunicar les seues conclusions i els coneixements i raons últimes que les sustenten a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.
 • CB10:Que els estudiants posseïsquen les habilitats d'aprenentatge que els permeten continuar estudiant d'una manera que haurà de ser en gran manera autodirigido o autònom.

Competències generals del títol (CG)

 • CG1:Adquirir habilitats de recerca i ser capaç de concebre, dissenyar, portar a la pràctica i adoptar un procés substancial de recerca amb serietat acadèmica.
 • CG2:Desenvolupar inquietud per l'excel·lència.
 • CG3:Ser capaç d'analitzar, sintetitzar i avaluar idees noves i complexes amb esperit crític.
 • CG4:Saber comunicar continguts científics a altres especialistes en electroquímica, a científics d'altres especialitats i a la societat en general.
 • CG5:Comprendre la sistemàtica dels principis, els fonaments i les aplicacions de l'electroquímica.
 • CG6:Conèixer les possibilitats tecnològiques i científiques que l'electroquímica té en diversos àmbits.
 • CG7:Dominar les metodologies teòriques i experimentals emprades en la recerca electroquímica.
 • CG8:Tenir destresa en l'aplicació de diverses metodologies en la resolució de problemes qualitatius i quantitatius.
 • CG9:Utilitzar amb destresa la bibliografia científica i les bases de patents.

Competències específiques (CE)

 • CF1:Comprendre i dominar la terminologia i els conceptes més avançats relacionats amb el camp de l'electroquímica.
 • CF2:Dominar les variables que influeixen en la transferència electròdica i en els fenòmens del transport de matèria cap a o des de l'elèctrode.
 • CF3:Ser capaç d'avaluar i triar els materials electròdics, en funció de l'activitat electrocatalítica que presenten i el procés electroquímic a estudiar.
 • CF4:Conèixer els principis i la instrumentació bàsica de les tècniques electroquímiques més rellevants.
 • CF5:Saber triar els elements que formaran part d'un reactor electroquímic d'acord amb els processos electroquímics que han de funcionar-hi.
 • CF6:Conèixer els tipus de reactors electroquímics i les aplicacions tecnològiques que tenen.
 • CF7:Dominar la metodologia de síntesi electroquímica, a més de l'ocupació i aplicabilitat industrial que presenten.
 • CF8:Conèixer i saber quines són les aplicacions més rellevants en l'àmbit de la síntesi electroquímica.
 • CF9:Comprendre el disseny de dispositius d'emmagatzematge i conversió d'energia.
 • CF10:Conèixer els sistemes electroquímics per a convertir energia lluminosa en energia química o elèctrica.
 • CF11:Tenir habilitat per a dissenyar cel·les que degraden contaminants orgànics i inorgànics.
 • CF12:Saber triar les configuracions d'un reactor electroquímic idònies per a dur a terme processos de dessalinització, separació de fases o destrucció de contaminants gasosos.
 • CF13:Tenir destresa per a intervenir en els processos de corrosió i controlar-ne la cinètica.
 • CF14:Tenir criteris per a seleccionar els paràmetres a considerar en recobriments metàl·lics i la influència que tenen en un procés.
 • CF15:Dominar els principals mètodes de preparació i caracterització d'elèctrodes modificats.
 • CF16:Comprendre i aplicar els conceptes bàsics dels sensors químics amb transducció electroquímica.
 • CF17:Ser capaç de manejar l'equipament bàsic necessari per a abordar l'estudi d'un procés electroquímic: fonts de corrent, registradors, discos-rotatoris.
 • CF18:Saber obtenir i interpretar les corbes corrent-potencial per a un procés electroquímic.
 • CF19:Saber utilitzar els equipaments que s'empren en processos electroquímics amb aplicació tecnològica: reactors electroquímics, electrodialitzadors, piles de combustible.
 • CF20:Saber interpretar, manejar i explicar els resultats dels paràmetres obtinguts en els experiments electroquímics.
 • CE1:Dominar tècniques avançades d'experimentació en l'estudi de processos electroquímics.
 • CE2:Ser capaç d'utilitzar tècniques com l'espectroscòpia electroquímica d'impedàncies.
 • CE3:Poder dissenyar experiments que utilitzen l'acoblament de tècniques òptiques i electroquímiques (l'espectroelectroquímica, per exemple) com a suport a l'elucidació dels mecanismes de reacció dels processos electroquímics.
 • CE4:Saber utilitzar tècniques sofisticades de visualització de superfícies, com ara les microscòpies AFM i STM, i interpretar les imatges obtingudes.
 • CE5:Dominar i manejar l'equipament necessari per a registrar voltamperogrames i saber interpretar els resultats obtinguts, com a suport per a elucidar mecanismes de reacció electroquímics.
 • CE6:Ser capaç d'obtenir polímers conductors i tenir capacitat per a caracteritzar-ne el comportament.
 • CE7:Saber experimentar amb sensors i biosensors amb resposta electroquímica, que puguen tenir aplicacions electroanalítiques.
 • CE8:Conèixer els elements necessaris per a construir bateries de flux i piles de combustible amb la capacitat de fer-les funcionar i obtenir-ne els paràmetres que defineixen el comportament.
 • CE9:Saber manejar elèctrodes amb superfícies ben definides, caracteritzar-los electroquímicament i utilitzar-los per a estudiar processos electroquímics sensibles a l'estructura superficial electròdica.
 • CE10:Dominar tècniques de preparació i caracterització de materials de naturalesa i composició diferents, per a aplicar-los a processos de transformació electroquímica.
 • CE11:Ser capaç d'utilitzar sistemes electroquímics comercials que s'apliquen a la descontaminació electroquímica de residus o efluents contaminats (electrocoagulació, destrucció d'efluents gasosos).
 • CE12:Saber preparar i caracteritzar un sistema orgànic organitzat i utilitzar-lo adequadament.
 • CE13:Dominar les tècniques més significatives per a dur a terme la caracterització d'un reactor electroquímic.

Competències transversals

 • CT1:Tenir habilitats relacionades amb les eines informàtiques, les tecnologies de la informació i la comunicació i l'accés a bases de dades en línia (bibliografia científica, bases de patents i de legislació).
 • CT2:Tenir habilitats de comunicació oral i escrita en espanyol. Ser capaç d'elaborar i defensar projectes.

Competencias específicas particulares optativas

 • CE14:Entendre i conèixer els processos involucrats en la conversió de l'energia fotovoltaica.
 • CE15:Dominar els conceptes de transferència electrònica electroquímica.
 • CE16:Adquirir el coneixement sobre les tècniques recents en l'estudi de processos de transferència de càrrega.
 • CE17:Conèixer els materials i les estructures de l'aprofitament de l'energia solar per a la generació d'hidrogen.
 • CE18:Comprendre les teories avançades sobre l'estructura de la interfase i transferència electrònica.
 • CE19:Adquirir els coneixements teòrics necessaris per a abordar l'estudi cinètic i termodinàmic de processos químics interessants (complexacions, transferències iòniques a través de membranes, processos catalítics i biocatalítics), utilitzant la voltametra cíclica.
 • CE20:Comprendre i aplicar els coneixements necessaris per a analitzar la influència del transport de matèria en processos químics i electroquímics de naturalesa heterogènia.
 • CE21:Ser capaç de caracteritzar, des d'un punt de vista pràctic, els processos d'elèctrode més freqüents.
 • CE22:Comprendre els mecanismes de polimerització electroquímica i aplicar-los a la generació de materials a mida per a les aplicacions volgudes.
 • CE23:Conèixer el comportament electroquímic dels nous materials orgànics electroactius i biomimètics (polímer, ions i dissolvent).
 • CE24:Aprendre el tractament teòric dels nous elèctrodes moleculars tridimensionals.
 • CE25:Entendre la naturalesa faràdica de les noves propietats biomimètiques, per a poder aplicar-les al desenvolupament de dispositius.
 • CE26:Comprendre el funcionament dels nous dispositius que imiten òrgans d'éssers vius, aprendre a construir-los, dissenyar-los i quantificar-ne les magnituds.
 • CE27:Saber construir, caracteritzar i aplicar sensors químics i biosensors.
 • CE28:Saber localitzar, processar i comunicar informació relativa a sensors químics, electroquímics i biosensors.
 • CE29:Ser capaç de comprendre una base conceptual amb referència a les piles de combustible, que permeta identificar la terminologia i els fonaments de cadascun dels tipus de piles estudiats.
 • CE30:Ser capaç de comprendre el disseny i els mecanismes electroquímics que subjauen en dispositius de pila de combustible.
 • CE31:Dominar els criteris per a analitzar, dimensionar i dissenyar sistemes d'acumulació d'energia, per a aplicacions relacionades amb sistemes de transport o mobilitat i sistemes de baix consum.
 • CE32:Tenir capacitat per a iniciar recerques i desenvolupaments en els diversos àmbits de l'acumulació d'energia.
 • CE33:Dominar la cristal·lografia, nomenclatura i termodinàmica de les superfícies.
 • CE34:Comprendre el fenomen de l'electrocatàlisi, els materials en què es produeix i les seues aplicacions.
 • CE35:Conèixer el funcionament de les piles de combustible hidrogen/oxigen.
 • CE36:Ser capaç d'identificar els paràmetres que caracteritzen l'electrocatàlisi de la reacció d'oxidació d'hidrogen i reducció d'oxigen.
 • CE37:Conèixer els processos electroquímics que es produeixen en semiconductors.
 • CE38:Ser capaç d'aplicar els principis de l'electroquímica de semiconductors a aplicacions mediambientals i de generació d'energia.
 • CE39:Conèixer diverses tècniques de preparació de materials a nivell micronanomètric.
 • CE40:Conèixer els paràmetres característics a considerar en l'aplicació de cada tècnica de preparació de materials.
 • CE41:Comprendre i poder aplicar les tècniques de preparació de materials en funció del tipus de substrat i del tipus de recobriment volgut.
 • CE42:Dominar estratègies que faciliten l'obtenció de materials nanoestructurats específics.
 • CE43:Saber establir criteris de selecció de paràmetres en funció del tipus d'estructura a preparar.
 • CE44:Ser capaç de comprendre i poder aplicar els coneixements i models avançats en la síntesi i caracterització de sistemes nanoestructurats.
 • CE45:Conèixer els fonaments i l'aplicabilitat de diverses tècniques de caracterització de materials.
 • CE46:Conèixer els paràmetres estructurals que es poden extraure per a cada tècnica de caracterització.
 • CE47:Saber seleccionar i aplicar la tècnica més adequada segons el tipus de material a caracteritzar i l'objectiu a aconseguir.
 • CE48:Adquirir la capacitat per a avaluar les limitacions de la tècnica de caracterització de materials, segons les característiques del material a tractar.
 • CE49:Saber analitzar els resultats obtinguts amb les tècniques de caracterització de materials i poder avaluar-ne la fiabilitat segons els paràmetres de treball amb què han sigut obtinguts.
 • CE50:Coneix els conceptes, principis i models teòrics que regeixen el comportament dels materials amb funcionalitat química i dels processos catalítics.
 • CE51:Conèixer els processos catalítics per a la producció d'energia neta i l'eliminació de contaminants del medi ambient.
 • CE52:Conèixer els mètodes i les tècniques més importants en síntesi i caracterització de catalitzadors.
 • CE53:Disposar d'un coneixement avançat de mètodes de càlcul electrònic ab initio per a determinar l'estructura molecular.
 • CE54:Conèixer i manejar els mètodes basats en la teoria del funcional de la densitat.
 • CE55:Saber aplicar tècniques de modelització i simulació de sistemes químics basades en els mètodes de dinàmica browniana, dinàmica molecular i de Montecarlo.
 • CE56:Conèixer els procediments que permeten la resolució analítica o numèrica de les equacions que regeixen els processos cineticodifusius.
 • CE57:Ser capaç d'entendre les principals teories sobre el coneixement científic avançat en àrees de la química fina.
 • CE58:Adquirir els coneixements necessaris per a raonar i predir la relació entre estructura i propietats de les macromolècules.
 • CE59:Saber analitzar la possible variabilitat conformacional dels sistemes macromoleculars en relació amb les propietats estacionàries i dinàmiques que presenten.
 • CE60:Tenir un coneixement bàsic de les propietats reològiques dels sistemes macromoleculars.
 • CE61:Ser capaç de dissenyar i construir un sensor d'un sol ús per a aplicacions diferents.
 • CE62:Saber valorar la viabilitat d'utilitzar un sensor d'un sol ús a través de paràmetres de qualitat.
 • CE63:Ser capaç de plantejar i realitzar un experiment d'espectroelectroquímica.
 • CE64:Conèixer la instrumentació utilitzada en espectroelectroquímica.

 


ESTRUCTURA DEL MÀSTER PER CRÈDITS I MATÈRIA

 

Tipus de matèria

Crèdits

  Obligatòries (OB)

35

  Optatives (OP)

10

  Treball de fi de màster (TFM)

 15

TOTAL CRÈDITS

60

 

DISTRIBUCIÓ D'ASSIGNATURES PER CURS I SEMESTRES


1r SEMESTRE (30 ECTS)

2n SEMESTRE (30 ECTS)

ASSIGNATURA

TIPUS

ECTS

ASSIGNATURA

TIPUS

ECTS

FONAMENTS DE L'ELECTROQUÍMICA I

OB

6

EXPERIMENTACIÓ AVANÇADA DE L'ELECTROQUÍMICA

OB

5

FONAMENTS DE L'ELECTROQUÍMICA II

OB

4

*ASSIGNATURES OPTATIVES

 

OP

 

10

APLICACIONS TECNOLÒGIQUES DE L'ELECTROQUÍMICA I

OB

6

APLICACIONS TECNOLÒGIQUES DE L'ELECTROQUÍMICA II

OB

4

EXPERIMENTACIÓ BÀSICA DE L'ELECTROQUÍMICA

OB

10

TREBALL DE FI DE MÀSTER

TFM

15

 

*ASSIGNATURES OPTATIVES

ECTS

UniversiTAT

Introducció a la Recerca.

10

UAB

Experimentació en Espectroelectroquímica.

5

UBu

Voltametria Cíclica Aplicada.

3

UMu

Electroquímica Aplicada.

4

US

Electropolimerització.

3

UPCT

Propietats Biomimètiques en l'Electroquímica de Materials Blans.

3

UPCT

Dispositius Electroquímics i Biomimètics.

4

UPCT

Sensors i Biosensors.

3

UMu

Electroquímica Avançada. Fonaments i Aplicacions.

4

UCo

Acumulació d'Energia i Piles de Combustible.

6

UAM

Electroquímica de Superfícies.

3

UA

Electrocatàlisi; Materials Electrocatalítics i Aplicació en Processos Electroquímics.

3

UA

Electroquímica de Materials Semiconductors.

3

UA

Vector Energètic Hidrogen II: Usos.

3

UA

Construcció de Sensors i Biosensors Serigrafiats.

5

UBu

Conversió Fotovoltaica i Fotoelectroquímica.

5

UAM

Preparació de Materials.

6

UB

Técniques de Caracterització.

6

UB

Catalitzadors per a l'Energia i el Medi Ambient.

5

US

Química Teòrica i Computacional.

3

UMu

Macromolècules: Estructura i Propietats.

3

UMu

Organització Molecular i Dispositius Moleculars.

3

UCo

Tècniques Avançades en Espectroscòpia Molecular.

3

UCo

Pràctiques en Empresa.

6

UVEG

Competències Transversals.

4

UVEG

Cinètica Química de Processos de Transferència de Càrrega.

4

US

Hidrogen, Producció, Acumulació i Ús.

6

UAM

 

PLANIFICACIÓ GENERAL DEL PLA D'ESTUDIS

 

El pla d'estudis s'estructura en tres mòduls:

•  Fonamental

•  Especialització

•  Treball de fi de màster

 

1. MÒDUL FONAMENTAL: integrat per tres matèries obligatòries (teoricopràctiques) :

a.  Fonaments de l'electroquímica (10 ECTS)

b.  Aplicacions tecnològiques de l'electroquímica (10 ECTS)

c.  Experimentació bàsica de l'electroquímica (10 ECTS)

Fonaments de l'electroquímica, com a matèria, consta de dues assignatures relacionades amb el camp de l'electroquímica, que permeten fixar i anivellar els alumnes, independentment de la procedència, sempre que accedisquen al Màster des de l'àrea de les ciències experimentals. Cal insistir en el fet que, en els actuals graus, la presència de l'electroquímica és pràcticament nul·la. Per això, és necessària una matèria d'aquestes característiques en un màster com aquest i amb dues assignatures: Fonaments de l'Electroquímica I (6 ECTS) i Fonaments de l'Electroquímica II (4 ECTS). La segona matèria del mòdul són les aplicacions tecnològiques de l'electroquímica. Té un caràcter marcadament tecnològic i d'aplicacions. Es desplega ens dues assignatures: Aplicacions Tecnològiques de l'Electroquímica I (6 ECTS) i Aplicacions de l'Electroquímica II (4 ECTS).

Aquestes dues matèries es desenvolupen, intensivament, en una única universitat durant un període de 6 setmanes. L'alumnat pot fer una part del treball d'estudi en aquesta universitat i la resta fora d'aquest període, amb tutories virtuals a través de les TIC. La Comissió de Coordinació Acadèmica del Máster elegirà, en cada curs acadèmic, la seu universitària que acollirà el desenvolupament intensiu d'aquestes dues matèries per al curs següent.

La tercera matèria (experimentació bàsica de l'electroquímica) té una única assignatura exclusivament pràctica: Experimentació Bàsica de l'Electroquímica (10 ECTS). La Comissió de Coordinació Acadèmica del Màster, en funció d'aspectes econòmics relacionats amb la mobilitat, pot acordar que es duga a treme en la mateixa universitat en què s'imparteixen les dues primeres matèries d'aquest mòdul o en una altra de les que conformen el títol conjunt.

Amb aquest mòdul es pretén obtenir una sèrie de competències bàsiques i específiques, comunes a tot l'alumnat. També es pretén proporcionar als alumnes una formació pluridisciplinar que els permeta abordar la resolució de problemes des de diversos punts de vista.

 

2.  MÒDUL D'ESPECIALITZACIÓ: conté 6 matèries optatives, amb una sèrie d'assignatures, també optatives, fins a 118 crèdits, com a màxim. Aquestes assignatures són el compendi de les assignatures que totes les universitats poden oferir. L'alumnat ha d'elegir, almenys, 10 crèdits ECTS en assignatures per a completar el mòdul d'especialització. Aquesta oferta permet, en funció de les preferències i possibilitats de mobilitat, optar entre una oferta variada del conjunt de les universitats.

 

3.  TREBALL DE FI DE MÀSTER: 15 ECTS.

 

REQUISITS D'ACCÉS

Segons la normativa de la Universitat d'Alacant, per a accedir als ensenyaments oficials de màster universitari cal:

 1. Tenir un TÍTOL UNIVERSITARI OFICIAL ESPANYOL o un d'una institució d'educació superior de l'Espai Europeu d'Educació Superior (EEES) que faculte, en el país on s'expedeix, per a accedir a ensenyaments de màster.
 2. Tenir un TÍTOL D'EDUCACIÓ SUPERIOR ESTRANGER que haja sigut HOMOLOGAT al títol que permet accedir als estudis sol·licitats.
 3. Tenir un TÍTOL UNIVERSITARI obtingut en una universitat o centre d'ensenyament superior de PAÏSOS ALIENS A L'EEES, sense necessitat de l'homologació prèvia dels estudis. En aquest cas s'ha de tenir en compte que:
 • El títol no homologat requereix un informe tècnic d'equivalència, expedit per la Universitat d'Alacant (ContinUA - Centre de Formació Contínua), pel qual cal pagar les taxes corresponents.
 • L'accés per aquesta via no implicarà, en cap cas, l'homologació del títol previ, ni el reconeixement d'aquest per a cap altra finalitat diferent de la de cursar els ensenyaments de màster universitari.
 •  

ADMISSIÓ I CRITERIS DE VALORACIÓ

 

Perfil d'accés al títol:

- Tenir un títol oficial espanyol de grau en química, enginyeria o àrees afins establides per la Comissió de Coordinació Acadèmica del Màster.

- Tenir un títol de llicenciatura o enginyeria en química, enginyeria o àrees afins obtingut amb plans d'estudis anteriors a l'entrada en vigor del Reial Decret 1393/2007.

- Tenir un títol universitari oficial, expedit per una institució d'educació superior de l'Espai Europeu d'Educació Superior, homologable als títols descrits en els punts 1 i 2, sempre que done la facultat, en el país d'origen, d'accedir a ensenyaments de màster.

- Tenir un títol estranger no homologat, que acredite un nivell de formació equivalent als corresponents títols universitaris oficials espanyols indicats en els punts 1 i 2 i done la facultat, en el país d'origen, d'accedir a ensenyaments de màster.

 

Criteris d'admissió:

No es preveu fer proves d'accés especials. Si la demanda supera l'oferta de places, la Comissió de Coordinació Acadèmica del Màster es basarà en els següents criteris de selecció:

a) Tenir una llicenciatura o un grau en química, enginyeria o àrees afins (50 %).

b) Expedient acadèmic global (15 %).

c) Resultats acadèmics en assignatures afins al Màster (20 %).

d) Experiència professional (15 %).

 

PREINSCRIPCIÓN Y MATRÍCULA

PREINSCRIPCIÓ +info

L'alumne interessat a cursar un màster oficial en la UA ha de fer-hi la preinscripció d'acord amb els terminis i les condicions establits anualment.

 

MATRÍCULA +info

Després  de publicar-se les llistes definitives d'admesos, s'enviarà per correu electrònic a l'alumnat admés una contrasenya com a identificació d'usuari, per a poder matricular-se a través de Campus Virtual en els terminis i condicions establits anualment. 

En el procediment de matrícula, els documents expedits en l'estranger han de ser oficials i estar degudament legalitzats i traduïts, més informació en:

OFERTA DE PLACES

 

CURS OFERTA DE PLACES
2012-13 40
2013-14 40
2014-15 40
2015-16 40
2016-17 40

 

CALENDARI D'IMPLANTACIÓ

 

Curs acadèmic

Implantació del Màster

2012-2013

Primer curs

 

 

Informació del Centre Informació general per a l'alumne
 
 • Facultat de Ciències

        Campus de Sant Vicent del Raspeig
      Ctra. d'Alacant s/n 03690
      San Vicent del Raspeig (Alacant)
      Telèfon:+ 34 96 590
3557 
      Fax:+ 34 96 590 3781
      facu.ciencies@ua.es 
      http://ciencias.ua.es/va/

 

 

 • Centre de Formació Contínua (ContinUA)
Solament per al procés de preinscripció
Edifici Germà Bernàcer, planta baixa
Telèfon: + 34 96 590 9422
Fax: + 34 96 590 9442

continua@ua.es

http://web.ua.es/va/continua
 

 

Normativa general de la UA  + Informació titulació

 

Saltar pie
Servicio de informática
Saltar estándares