Plan de estudios

Universidad de Alicante. Página principal
Plan de estudios: MÀSTER UNIVERSITARI EN ADMINISTRACIÓ I DIRECCIÓ D'EMPRESES
Saltar idiomas
Español | Valencià | English
Saltar iconos
Saltar cabecera
Universidad de Alicante. Página principal
Ficha del estudio

MÀSTER UNIVERSITARI EN ADMINISTRACIÓ I DIRECCIÓ D'EMPRESES

Codi:
 D078

Crèdits:
 60
 
Data de publicació:
 20/09/2013

Titol:
 Màster Universitari Oficial
 
Preu:
 39,27
 Crèdits en 1a matrícula
 

RAMA

Ciències Socials i Jurídiques

PLA

MÀSTER UNIVERSITARI EN ADMINISTRACIÓ I DIRECCIÓ D'EMPRESES

TIPÚS DE ENSENYAMENT

Presencial

IDIOMES EN ELS QUALS S'IMPARTEIX

Castellà

CENTRES ON S'IMPARTEIX

Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials

ESTUDI IMPARTIT CONJUNTAMENT AMB

Solament s'imparteix en aquesta universitat

DATES D'EXAMEN

Accedisca al llistat de dates d'examen per a aquesta titulació.

PLA D'ESTUDIS OFERIT

 

Llegenda: No ofertadaSense docencia
MÀSTER UNIVERSITARI EN ADMINISTRACIÓ I DIRECCIÓ D'EMPRESES
30 crèdits
 
22,50 crèdits
 
7,50 crèdits
 
Curs
Titol
Crèdits
Assignatura
1
TREBALL FINAL DE MÀSTER
7,50
 
 
 
Superat aquest bloc s'obté
MÀSTER UNIVERSITARI EN ADMINISTRACIÓ I DIRECCIÓ D'EMPRESES
ESPECIALITAT EN DIRECCIÓ ESTRATÈGICA
13,50 crèdits
 
Curs
Titol
Crèdits
Assignatura
 
Superat aquest bloc s'obté
ESPECIALITAT EN DIRECCIÓ ESTRATÈGICA
ESPECIALITAT EN CONTABILITAT I FINANCES
13,50 crèdits
 
Curs
Titol
Crèdits
Assignatura
 
Superat aquest bloc s'obté
ESPECIALITAT EN CONTABILITAT I FINANCES
ESPECIALITAT EN MARKETING
13,50 crèdits
 
Curs
Titol
Crèdits
Assignatura
 
Superat aquest bloc s'obté
ESPECIALITAT EN MARKETING

COMPETÈNCIES


Competències generals del títol (CG)

 • CG1:Capacitat per a dominar els coneixements teòrics i la terminologia de cada matèria d'estudi i saber aplicar aquests coneixements de forma integrada a situacions reals.
 • CG2:Capacitat d'anàlisi i síntesi.
 • CG3:Capacitat de raonament crític.
 • CG4:Capacitat per a cercar informació de diverses fonts, analitzar-la, avaluar-ne la rellevància i validesa i adaptar-la al context.
 • CG5:Capacitat per a treball en equip i desenvolupar-hi amb eficàcia diversos rols, a més d'assumir funcions de lideratge si cal.
 • CG6:Capacitat d'organitzar-se i d'organitzar el treball d'altres en els diversos àmbits empresarials.
 • CG7:Tenir visió estratègica i innovadora.
 • CG8:Prendre decisions i resoldre problemes en entorns complexos.
 • CG9:Compromís ètic i responsabilitat social en el treball, respectant el medi ambient, coneixent i comprenent la importància del respecte als drets fonamentals, a la igualtat d'oportunitats entre homes i dones, a l'accessibilitat universal per a les persones amb discapacitat i al respecte als valors propis d'una cultura de pau i valors democràtics.
 • CG10:Capacitat de comunicar-se de forma efectiva, tant oralment com per escrit, i de presentar públicament idees o informes davant un conjunt de persones o un tribunal.
 • CG11:Capacitat d'utilitzar eines informàtiques i tecnologies de la comunicació.

Competències específiques (CE)

 • CE1:Capacitat per a analitzar l'entorn econòmic i empresarial, amb eines avançades de diagnòstic, i per a interpretar-lo i determinar l'impacte que pot tenir sobre les decisions de l'empresa.
 • CE2:Capacitat per a conduir la realització d'estudis interns que requerisquen un ampli coneixement en diverses àrees funcionals o una gran habilitat tècnica per a emprar fonts o metodologies complexes.
 • CE3:Capacitat per a dissenyar, implantar i avaluar estratègies per a empreses, que els permeten aconseguir avantatges competitius sostenibles en el temps, en funció de les seues peculiaritats.
 • CE4:Capacitat de lideratge en la coordinació de les decisions i estratègies funcionals, de negoci i corporatives de l'empresa.
 • CE5:Habilitat per a la millora contínua com a directiu, a través del desenvolupament de les destreses necessàries per a exercir la direcció efectiva d'equips de persones.
 • CE6:Capacitat per a prendre decisions en l'àmbit de l'empresa en general i, en particular, en totes les àrees funcionals des d'una perspectiva global i comprenent els efectes de les decisions adoptades.
 • CE7:Capacitat per a dissenyar estructures organitzatives complexes, que fomenten l'eficiència, la innovació i la flexibilitat i siguen capaces de respondre a les necessitats internes i externes de l'organització.
 • CE8:Habilitat per a diagnosticar, des d'un punt de vista avançat, la situació econòmica i financera de l'empresa, a més de planificar i controlar les operacions d'inversió i finançament empresarial.
 • CE9:Capacitat per a dissenyar i avaluar, des d'un punt de vista altament qualificat, estudis de mercat que permeten satisfer les necessitats d'informació del departament comercial i prendre decisions en els diversos àmbits de l'empresa.
 • CE10:Capacitat per a valorar la idoneïtat de projectes d'inversió i del finançament més adequats per als objectius de l'organització.
 • CE11:Capacitat per a fer informes d'alt rigor tècnic sobre la situació economicofinancera d'una organització, a partir dels estats comptables, i per a prendre decisions empresarials fonamentats en la interpretació d'aquests.
 • CE12:Domini avançat de les tècniques que permeten fer la gestió economicofinancera d'una empresa.

Competencias específicas particulares optativas

 • CE13:Capacitat per a gestionar els negocis empresarials des d'una perspectiva internacional.
 • CE14:Capacitat per a gestionar el coneixement i el capital intel·lectual de manera efectiva i obtenir-ne avantatges competitius.
 • CE15:Capacitat per a analitzar i aplicar conceptes, principis i tècniques per al disseny i posada en marxa d'un pla de màrqueting d'una organització.
 • CE16:Capacitat per a gestionar la imatge, identitat i reputació empresarials, com a actius intangibles al servei dels objectius estratègics de l'organització.
 • CE17:Comprendre i qualificar situacions en l'àmbit d'aplicació dels tributs i aplicar els coneixements i les habilitats a la solució de qüestions o problemes tributaris.
 • CE18:Establir estratègies de direcció i gestió de recursos humans per a aconseguir els objectius estratègics de l'organització.
 • CE19:Analitzar l'impacte dels sistemes d'informació empresarial sobre la gestió del coneixement.

Competències bàsiques i del MECE (Marc Espanyol de Qualificacions per a l'Educació Superior)

 • CB6:Tenir i comprendre coneixements que aporten una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament o l'aplicació d'idees, sovint en un context de recerca.
 • CB7:Saber aplicar els coneixements adquirits i la capacitat de resoldre problemes en entorns nous o poc coneguts, dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb l'àrea d'estudi.
 • CB8:Ser capaç d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, tot i ser incompleta o limitada, inclou reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels coneixements i judicis propis.
 • CB9:Saber comunicar les conclusions pròpies, a més dels coneixements i les raons últimes que les sustenten, a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.
 • CB10:Tenir les habilitats d'aprenentatge que permeten continuar estudiant d'una manera que ha de ser, en gran part, autodirigida o autònoma.

 


ESTRUCTURA DEL MÀSTER PER CRÈDITS I MATÈRIA

 

Tipus de matèria

Crèdits

  Obligatòries (OB)

30

  Optatives (OP)

22,5

  Treball de fi de màster (OB)

  7,5

TOTAL CRÈDITS

60

 

DISTRIBUCIÓ D'ASSIGNATURES PER CURS I SEMESTRES

 

1r SEMESTRE (30 ECTS)

2n SEMESTRE (30 ECTS)

ASSIGNATURA

TIPUS

ECTS

ASSIGNATURA

TIPUS

ECTS

DIRECCIÓ I ORGANITZACIÓ PER A LA INNOVACIÓ

OB

5

DIRECCIÓ DE PERSONES

OP

4,5

HABILITATS DIRECTIVES

OB

5

ESTRATÈGIA I NEGOCIS INTERNACIONALS

OP

4,5

DIRECCIÓ ESTRATÈGICA I COMPETITIVITAT EMPRESARIAL

OB

5

DIRECCIÓ ESTRATÈGICA DEL CONEIXEMENT

OP

4,5

FINANCES EMPRESARIALS

OB

5

ANÀLISI I VALORACIÓ D'EMPRESES

OP

4,5

COMPTABILITAT PER A DIRECTIUS

OB

5

GESTIÓ INTEGRAL D'ACTIUS I PASSIUS

OP

4,5

ANÀLISI DEL MERCAT

OB

5

GESTIÓ DE RISCOS FINANCERS

OP

4,5

 

 

 

FISCALITAT DE L'EMPRESA

OP

4,5

 

 

 

DIRECCIÓ DE MÀRQUETING

OP

4,5

 

 

 

DIRECCIÓ D'EQUIPS COMERCIALS

OP

4,5

 

 

 

IMATGE I IDENTITAT EMPRESARIAL

OP

4,5

 

 

 

TREBALL DE FI DE MÀSTER

OB

7,5

 

PLANIFICACIÓ GENERAL DEL PLA D'ESTUDIS

Per a deixar en clar el caràcter mixt de les matèries, en presentem a continuació un desglossament per assignatures, en què s'indica clarament l'obligatorietat o optativitat, la càrrega docent i la distribució temporal de l'assignatura.

MATÈRIES

ASSIGNATURES

TIPUS

 ECTS

CUAT.

ORGANITZACIÓ D'EMPRESES

DIRECCIÓ I ORGANITZACIÓ PER A LA INNOVACIÓ

OB

5

1r

HABILITATS DIRECTIVES

OB

5

1r

DIRECCIÓ DE PERSONES

OP

4,5

2n

DIRECCIÓ ESTRATÈGICA

DIRECCIÓ ESTRATÈGICA I COMPETITIVITAT EMPRESARIAL

OB

5

1r

ESTRATÈGIA I NEGOCIS INTERNACIONALS

OP

4,5

2n

DIRECCIÓ ESTRATÈGICA DEL CONEIXEMENT

OP

4,5

2n

GESTIÓ FINANCERA I COMPTABILITAT

FINANCES EMPRESARIALS

OB

5

1r

COMPTABILITAT PER A DIRECTIUS

OB

5

1r

ANÀLISI I VALORACIÓ D'EMPRESES

OP

4,5

2n

GESTIÓ INTEGRAL D'ACTIUS I PASSIUS

OP

4,5

2n

GESTIÓ DE RISCOS FINANCERS

OP

4,5

2n

FISCALITAT DE L'EMPRESA

OP

4,5

2n

MÀRQUETING

ANÀLISI DEL MERCAT

OB

5

1r

DIRECCIÓ DE MÀRQUETING

OP

4,5

2n

DIRECCIÓ D'EQUIPS COMERCIALS

OP

4,5

2n

IMATGE I IDENTITAT EMPRESARIAL

OP

4,5

2n

TREBALL DE FI DE MÀSTER

TREBALL DE FI DE MÀSTER

OB

7,5

2n

Els criteris d'agrupació d'assignatures per a configurar les matèries són fonamentalment disciplinars, atés que representen les diverses branques en què es divideix l'economia de l'empresa. El caràcter mixt es deu al fet que els alumnes  han de tenir uns  coneixements mínims de cadascuna d'aquestes àrees, que configuren la part obligatòria de la matèria, i alhora tenir la possibilitat d'aprofundir-ne, segons les seues preferències, en les diverses àrees (estratègica, màrqueting i comptable i financiera).

Finalment, aquest pla d'estudis ofereix la possibilitat de fer tres itineraris d'intensificació. Se n'obté la menció en cursar les tres assignatures indicades en cadascun:

ITINERARI

OPTATIVES A CURSAR

DIRECCIÓ ESTRATÈGICA

ESTRATÈGIA I NEGOCIS INTERNACIONALS

DIRECCIÓ ESTRATÈGICA DEL CONEIXEMENT

DIRECCIÓ DE PERSONES

COMPTABILITAT I FINANCES

GESTIÓ INTEGRAL D'ACTIUS I PASSIUS

GESTIÓ DE RISCOS FINANCERS

ANÀLISI I VALORACIÓ D'EMPRESES

MÀRQUETING

DIRECCIÓ DE MÀRQUETING

DIRECCIÓ D'EQUIPS COMERCIALS

IMATGE I IDENTITAT EMPRESARIAL

L'alumne pot no fer cap itinerari i elegir lliuremet les assignatures que preferisca. Tampoc hi ha cap tipus de requisit per a accedir a un determinat itinerari.


MODALITAT A TEMPS PARCIAL

 

TREBALL DE FI DE MÀSTER (TFM)

Tots els ensenyaments oficials de màster conclouran amb l'elaboració i defensa d'un Treball de Fi de Màster que haurà de realitzar-se durant el segon semestre i estar orientat a l'avaluació de competències associades al títol.

El TFM serà un treball original, autònom i personal, l'elaboració del qual podrà ser individual o coordinada, que cada estudiant realitzarà sota l'orientació d'un tutor o tutora i que permetrà a l'alumnat mostrar de forma integrada els continguts formatius rebuts i les competències adquirides.

El TFM consistirà en l'elaboració i defensa d'una memòria, projecte o treball individual. Amb el treball es pretén la integració de tots els coneixements adquirits durant el màster.
 

La memòria del TFM podrà ser redactada i defensada en qualsevol de les llengües cooficials de la Comunitat Valenciana o en qualsevol altre idioma oficial de la Unió Europea sempre que la proposta del departament així ho especifique.

+ info

 

REQUISITS D'ACCÉS

Segons la normativa de la Universitat d'Alacant, per a accedir als ensenyaments oficials de màster universitari cal:

 1. Tenir un TÍTOL UNIVERSITARI OFICIAL ESPANYOL o un d'una institució d'educació superior de l'Espai Europeu d'Educació Superior (EEES) que faculte, en el país on s'expedeix, per a accedir a ensenyaments de màster.
 2. Tenir un TÍTOL D'EDUCACIÓ SUPERIOR ESTRANGER que haja sigut HOMOLOGAT al títol que permet accedir als estudis sol·licitats.
 3. Tenir un TÍTOL UNIVERSITARI obtingut en una universitat o centre d'ensenyament superior de PAÏSOS ALIENS A L'EEES, sense necessitat de l'homologació prèvia dels estudis. En aquest cas s'ha de tenir en compte que:
 • El títol no homologat requereix un informe tècnic d'equivalència, expedit per la Universitat d'Alacant (ContinUA - Centre de Formació Contínua), pel qual cal pagar les taxes corresponents.
 • L'accés per aquesta via no implicarà, en cap cas, l'homologació del títol previ, ni el reconeixement d'aquest per a cap altra finalitat diferent de la de cursar els ensenyaments de màster universitari.

 

PERFIL D'INGRÉS

El Màster està dirigit preferentment a graduats/llicenciats en Administració i Direcció d'Empreses, diplomats en Ciències Empresarials, graduats/llicenciats en Economia, llicenciats en Ciències del Treball, graduats/diplomats en Turisme, graduats/diplomats en Relacions Laborals, enginyers tècnics/superiors i altres titulacions que requereixin formació directiva complementària.


ADMISSIÓ I CRITERIS DE VALORACIÓ

 

El barem que cal tenir en compte s'establirà sobre 10 puntos, que es distribuiran d'aquesta manera:

 

1.      Titulació de procedència: (4 punts com a màxim).

 • Estudis en direcció i administració d'empreses en les diverses variants a nivell de llicenciatura o grau: puntuació  4
 • Estudis en direcció i administració d'empreses en  les diverses variants a nivell de diplomat.
      Llicenciatura o grau en Economia: 3.5 punts
  .
      Enginyeries superiors industrials i afins: 3.5 punts.
 • Estudis en turisme i enginyeries tècniques: 3 punts.
 • Estudis en dret, ciències del treball, relacions laborals, publicitat i relacions públiques: puntuació 2.5 punts.
 • Altres ciències socials: puntuació 2 punts.
 • Altres titulacions: 1 punt.

 2.      Expedient acadèmic de la titulació de procedència (4 punts com a màxim).

           D'acord amb aquesta regla de càlcul.

Puntuació = (Nota mitjana – 5)*0.8

Els alumnes certificaran la nota a través de la còpia de l'expedient acadèmic oficial, en la qual haurà de figurar, preferentment, la qualificació mitjana obtinguda.
En aquells casos en els quals no s'adjunte l'expedient, no figure la seua nota mitjana, o no siga calculable, es considerarà una nota mitjana de 5, de manera que la puntuació d'aquest apartat serà zero.

        

3.      Experiència professional demostrada en direcció i administració d'empreses. (1 punt com a màxim)

Es valorarà amb 1 punt quan l'alumne demostre tenir més d'un any d'experiència en treballs relacionats amb l'objecte de la titulació.

Per a demostrar-ho haurà de presentar en qualsevol cas el curriculum actualitzat juntament amb una vida laboral o certificació d'aquesta experiència.

 

 4.       Adequació del perfil del candidat al màster. (1 punt com a màxim)

Els alumnes hauran d'emplenar un qüestionari. Aquest qüestionari ha de ser respost pel candidat abans del tancament de la preinscripció en curs. Si el candidat desitja rebre-ho prèviament ha de sol·licitar-la a master.ade@ua.es.

 

En qualsevol cas s'exigirà que l'alumne tinga un clar domini del castellà que haurà d'acreditar presentant en el moment de la preinscripció una certificació oficial equivalent al B1 en el cas que el castellà no siga la seua llengua materna. Si l'alumne té un cert domini del castellà però no pot acreditar-ho, ha de contactar amb el coordinador del màster per a concertar una entrevista (via online o presencial) a través del correu master.ade@ua.es en la qual s'avaluarà aquest requisit imprescindible.

En el cas que no s'acredite l'idioma ni es contacte per a l'entrevista, no es procedirà a l'avaluació de l'expedient.

La comissió estableix no seran admesos al màster tots aquells expedients que no obtinguen una puntuació mínima que vindrà determinada en funció de la demanda del curs.

Per a qualsevol aclariment sobre el barem es pot contactar
a master.ade@ua.es

 

PREINSCRIPCIÓ I MATRÍCULA

PREINSCRIPCIÓ +info

L'alumne interessat a cursar un màster oficial en la UA ha de fer-hi la preinscripció d'acord amb els terminis i les condiciones establits anualment.

Preguntes freqüents

 

MATRÍCULA +info

Després  de publicar-se les llistes definitives d'admesos, s'enviarà per correu electrònic a l'alumnat admés una contrasenya com a identificació d'usuari, per a poder matricular-se a través de Campus Virtual en els terminis i condicions establits anualment. 

En el procediment de matrícula, els documents expedits en l'estranger han de ser oficials i estar degudament legalitzats i traduïts, més informació en:

OFERTA DE PLACES

 

CURS OFERTA DE PLACES
2012-13 40
2013-14 40
2014-15 40
2015-16 40
2016-17 40
2017-18 40

 

Orientació

Acadèmica.

 

 

 

 

CALENDARI D'IMPLANTACIÓ

 

Curs acadèmic

Implantació del Màster

2012-2013

Primer curs

 

Sistema de Garantia Interna de Qualitat (SGIC) del Títol

Seguiment del Títol

 

Informació del Centre Informació general per a l'alumne
 • Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials
  Secretaria de la Facultat (Edifici Germà  Bernàcer)

     Campus de Sant Vicent del Raspeig
    Ctra. d'Alacant s/n 03690
    San Vicent del Raspeig (Alacant)
    Telèfon:+ 34 96 590
3670/3671/3770
    Fax:+ 34 96 590 9789
       master.economiques@ua.es 
      economicas.ua.es/va/


  Web del màster

 

 

 • Centre de Formació Contínua (ContinUA)
Solament per al procés de preinscripció
Edifici Germà Bernàcer, planta baixa
Telèfon: + 34 96 590 9422
Fax: + 34 96 590 9442

continua@ua.es

http://web.ua.es/va/continua

 

Normativa general de la UA  + Informació titulació

 

Saltar pie
Servicio de informática
Saltar estándares