Plan de estudios

Universidad de Alicante. Página principal
Plan de estudios: MÀSTER UNIVERSITARI EN NUTRICIÓ CLÍNICA I COMUNITÀRIA
Saltar idiomas
Español | Valencià | English
Saltar iconos
Saltar cabecera
Universidad de Alicante. Página principal
Ficha del estudio

MÀSTER UNIVERSITARI EN NUTRICIÓ CLÍNICA I COMUNITÀRIA

Codi:
 D075

Crèdits:
 60
 
Data de publicació:
 09/01/2014

Titol:
 Màster Universitari Oficial
 
Preu:
 39,27
 Crèdits en 1a matrícula
 

RAMA

Ciències de la Salut

PLA

MÀSTER UNIVERSITARI EN NUTRICIÓ CLÍNICA I COMUNITÀRIA

TIPÚS DE ENSENYAMENT

Mixt: presencial i no presencial

IDIOMES EN ELS QUALS S'IMPARTEIX

Valencià
Castellà

CENTRES ON S'IMPARTEIX

Facultat de Ciències de la Salut

ESTUDI IMPARTIT CONJUNTAMENT AMB

Solament s'imparteix en aquesta universitat

DATES D'EXAMEN

Accedisca al llistat de dates d'examen per a aquesta titulació.

PLA D'ESTUDIS OFERIT

 

Llegenda: No ofertadaSense docencia
MÀSTER UNIVERSITARI EN NUTRICIÓ CLÍNICA I COMUNITÀRIA

 

OBJECTIUS

El màster universitari en Nutrició Clínica i Comunitària té com a finalitat proporcionar una capacitació específica per a desenvolupar de forma eficaç activitats en diferents àrees relacionades amb l'alimentació i nutrició, tant en l'àmbit professional com en l'investigador:

 • Dotar els alumnes de la formació especialitzada necessària per a poder desenvolupar una activitat investigadora o acadèmica en l'àmbit de l'alimentació i salut.
 • Formar professionals capaços d'integrar-se en un equip multidisciplinari, amb esperit crític per a la recerca bibliogràfica, l'anàlisi estadística dels resultats i el desenvolupament de projectes, programes i estratègies d'intervenció, així com l'aplicació de noves tecnologies.
 • Promoure una formació per a desenvolupar aptituds crítiques en l'aplicació del mètode científic.
 • Perfeccionar els coneixements de l'alumne perquè amplien les seues possibilitats de treball en el camp de la investigació, així com en empreses, assessories, universitats, laboratoris i centres d'investigació relacionats amb l'alimentació i la salut.
 • Formar professionals capaços de desenvolupar el conjunt d'activitats vinculades a la salut pública que dins del marc de la nutrició aplicada i la promoció de la salut es desenvolupen amb un enfocament participatiu en la comunitat.

COMPETÈNCIES


Competències generals del títol (CG)

 • CG1:Aprofundir en l'adquisició de coneixements actualitzats en nutrició clínica i comunitària i en l'evolució i desenvolupament d'aquestes.
 • CG2:Desenvolupar habilitats per a usar bases de dades i fonts bibliogràfiques relacionades amb les ciències de la salut i l'alimentació.
 • CG3:Proposar, dissenyar i desenvolupar adequadament projectes de recerca interessants per a l'àmbit de la nutrició clínica i comunitària.
 • CG4:Conèixer les implicacions ètiques que requereix la recerca en el camp professional propi.
 • CG5:Aplicar els principals tests estadístics i epidemiològics utilitzats en la recerca de temes de les ciències de la salut.
 • CG6:Conèixer la relació entre diverses situacions fisiològiques i patològiques des del punt de vista metabòlic, molecular, genètic i clínic.
 • CG7:Assumir la relació existent entre nutrició i salut i la importància de la dieta en el tractament i la prevenció de les malalties.
 • CG8:Adquirir coneixements actualitzats i avançats en diversos camps de les ciències dels aliments i la nutrició.
 • CG9:Capacitat de seguir i interpretar críticament els últims resultats publicats en ciències dels aliments i nutrició.
 • CG10:Adquirir i usar les eines teòriques i les habilitats pràctiques necessàries per a la recerca en ciències dels aliments.
 • CG11:Perfeccionar eines per a valorar l'estat nutricional d'un individu o d'una comunitat i interpretar aquest estat en la salut i en la malaltia.
 • CG12:Desenvolupar habilitats pràctiques en el maneig de mètodes analítics.
 • CG13:Desenvolupar i aplicar el mètode científic en la recerca.
 • CG14:Adquirir les eines per a la recerca en nutrició i àrees afins.
 • CG15:Conèixer les implicacions ètiques que requereix la recerca en el camp professional propi.

Competències específiques (CE)

 • CE1:Conèixer aspectes avançats i singulars de la nutrició, la fisiologia digestiva i la bioquímica nutricional i la repercussió que tenen en l'alimentació humana.
 • CE2:Ampliar el coneixement sobre les característiques químiques, bioquímiques i microbiològiques dels components dels aliments i el paper que tenen en la nutrició i salut humana.
 • CE3:Capacitat per a utilitzar els principis i valors constitucionals com a eina de treball en la interpretació de l'ordenament jurídic.
 • CE4:Capacitat per al maneig de fonts jurídiques (legals, jurisprudencials i doctrinals).
 • CE5:Comprensió i coneixement de les principals institucions públiques i privades en la gènesi i el desenvolupament d'aquestes.
 • CE6:Formular preguntes (objectius i hipòtesis) de recerca en alimentació i nutrició humana.
 • CE7:Dissenyar estratègies metodològiques per a respondre a preguntes de recerca.
 • CE8:Capacitat per a localitzar i recuperar informació rellevant relativa a una pregunta de recerca.
 • CE9:Dur a terme la seqüència global (disseny, execució i anàlisi) per a l'estudi quantitatiu i estadístic de resultats de recerca.
 • CE10:Analitzar les dades estadístiques referides a estudis de recerca.
 • CE11:Conèixer i saber aplicar diverses eines informàtiques per a analitzar estadísticament resultats de recerca.
 • CE12:Elaborar tractaments alimentaris adaptats a cada situació patològica, amb les modificacions dietètiques personalitzades corresponents a diverses patologies i edats.
 • CE13:Saber valorar les característiques de l'atenció sanitària basada en l'evidència en relació amb la recerca i l'actuació professional.
 • CE14:Establir les indicacions de les diverses modalitats de nutrició artificial (incloent-hi preparats dietètics especials), a més de l'elaboració i les pautes d'administració.
 • CE15:Capacitat per a jutjar críticament els diversos tipus d'articles i documents científics en nutrició clínica.
 • CE16:Introduir l'alumnat, amb elements claus, en la comprensió de les polítiques d'alimentació i nutrició i el context d'aquestes.
 • CE17:Conèixer la relació entre el desenvolupament de les polítiques i la salut, l'alimentació i la nutrició, a més de la construcció, formulació i implementació d'aquestes i l'anàlisi crítica de les polítiques en curs en la resolució de problemes.
 • CE18:Analitzar els principals tipus i el disseny d'estudis epidemiològics nutricionals, que constitueix la millor evidència científica, i l'impacte que tenen en les polítiques.
 • CE19:Aprofundir en els aspectes de la planificació sanitària, el diagnòstic de salut i l'avaluació de programes en el marc de la nutrició comunitària.
 • CE20:Desenvolupar habilitats per a planificar programes d'intervenció amb un enfocament participatiu de la comunitat.
 • CE21:Conèixer les funcions i els programes del sistema de l'ONU i dels principals organismes internacionals dedicats a la cooperació per al desenvolupament en relació amb l'alimentació i la nutrició, el medi ambient i la salut pública, a més dels efectes que tenen sobre la salut i el benestar de la població.
 • CE22:Conèixer i analitzar les conseqüències de la globalització, les tendències actuals i futures de la globalització en la producció agroalimentària i la seguretat alimentària, a més dels efectes que tenen en els problemes nutricionals i de la sobirania alimentària.
 • CE23:Conèixer els principis en què es fonamenten els patrons alimentaris i la implicació que tenen en la internacionalització d'alimentació en termes de les recomanacions, els objectius nutricionals i les guies alimentàries.
 • CE24:Participar en l'anàlisi, planificació, intervenció i avaluació d'estudis epidemiològics i programes d'intervenció en alimentació i nutrició en diverses àrees.
 • CE25:Ser capaç de determinar el tipus d'alimentació segons les característiques d'un pacient i establir-ne, en conseqüència, el pla nutricional.
 • CE26:Programar, dissenyar i posar en pràctica un pla dietètic que cobrisca les necessitats nutricionals d'un pacient amb nutrició artificial.
 • CE27:Adquirir habilitats per a la recerca avançada i aplicada dels determinants de l'alimentació i nutrició d'una comunitat i les estratègies de promoció encaminades a aconseguir seguretat alimentària.
 • CE28:Analitzar i interpretar els estils nutricionals en diversos contextos psicoontogènics.
 • CE29:Donar assessorament sobre la importància dels aspectes psicològics en l'establiment de plans de nutrició i comportament alimentari en els àmbits individual i col·lectiu.
 • CE30:Dotar l'alumnat d'eines psicològiques que potencien la resolució de problemes i la presa de decisions en l'àmbit de la intervenció nutricional.
 • CE31:Manejar eines (bibliogràfiques, informàtiques, estadístiques) per a desenvolupar amb garanties la recerca al si d'un grup.
 • CE32:Redactar treballs científics en nutrició.
 • CE33:Desenvolupar raonament crític i capacitat per a definir i donar resposta a problemes utilitzant l'evidència científica disponible.
 • CE34:Capacitat per a exposar i defensar públicament un projecte de recerca.
 • CE35:Conèixer i valorar les opcions de diverses aplicacions informàtiques per a elaborar materials o eines.
 • CE36:Saber dur a terme la producció d'un material per al suport a la presa de decisions, d'acord amb el disseny i aplicació informàtica, a més d'elaborar la guia d'orientació per a l'ús.
 • CE37:Conèixer i analitzar els elements integrants de l'estratègia de comunicació i de promoció en l'àmbit de la nutrició i alimentació.
 • CE38:Desenvolupar estratègies de comunicació publicitària i de relacions públiques, en l'àmbit de la nutrició i alimentació, a partir de tipologia de públics i objectius.
 • CE39:Identificar el paper de la restauració col·lectiva en el desenvolupament dels objectius de la nutrició comunitària i el desenvolupament de models alimentaris sostenibles i eficaços ecològicament.
 • CE40:Valorar la importància de la restauració col·lectiva per a aconseguir una gastronomia saludable, desenvolupar una cultura de l'alimentació i la comensalitat i recuperar tradicions culinàries i models alimentaris com ara la dieta mediterrània.
 • CE41:Introduir l'alumnat en l'anàlisi de factors socials de l'alimentació i posar-lo en relació amb indicadors de salut i benestar, des d'una perspectiva microsociològica i macrosociològica.
 • CE42:Adquirir els coneixements fonamentals requerits per a analitzar i comprendre els diversos processos sociològics relacionats amb l'alimentació, la nutrició i la conducta alimentària.

Competències bàsiques i del MECE (Marc Espanyol de Qualificacions per a l'Educació Superior)

 • CB6:Tenir i comprendre coneixements que aporten una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament o l'aplicació d'idees, sovint en un context de recerca.
 • CB7:Saber aplicar els coneixements adquirits i la capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts, dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb l'àrea d'estudi.
 • CB8:Ser capaç d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'informació que, tot i ser incompleta o limitada, inclou reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels coneixements i judicis propis.
 • CB9:Saber comunicar les conclusions pròpies, a més dels coneixements i les raons últimes que les sustenten, a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.
 • CB10:Tenir les habilitats d'aprenentatge que permeten continuar estudiant d'una manera que ha de ser, en gran part, autodirigida o autònoma.

 


ESTRUCTURA DEL MÀSTER PER CRÈDITS I MATÈRIA

 

Tipus de matèria

Crèdits

  Obligatòries (OBL)

42

  Optatives (OPT)

6

  Treball Fnali de Màster (OBL)

  12

TOTAL CRÈDITS

60

 

DISTRIBUCIÓ D'ASSIGNATURES PER CURS / SEMESTRES


SEMESTRE 1

SEMESTRE 2

ASSIGNATURA

TIPUS

ECTS

ASSIGNATURA

TIPUS

ECTS

AVANÇOS EN NUTRICIÓ HUMANA

OBL

3

POLÍTIQUES ALIMENTÀRIES I AVANÇOS EN EPIDEMIOLOGIA NUTRICIONAL

OBL

3

DRET ALIMENTARI

OBL

3

PLANIFICACIÓ I AVALUACIÓ EN NUTRICIÓ COMUNITÀRIA

OBL

3

BIOESTADÍSTICA

OBL

3

GLOBALITZACIÓ ALIMENTÀRIA I SALUT PÚBLICA

OBL

3

PSICOLOGIA DE LA SALUT, NUTRICIÓ HUMANA I DIETÈTICA

OBL

6

DISSENY I PRODUCCIÓ DE MATERIALS PER A l'ATENCIÓ DIETÈTICA UTILITZANT TIC

OPT

3

INVESTIGACIÓ I RECERCA DE DOCUMENTACIÓ CIENTÍFICA

OBL

3

ESTRATÈGIES DE PUBLICITAT I DE RELACIONS PÚBLIQUES EN NUTRICIÓ COMUNITÀRIA

OPT

3

NUTRICIÓ CLÍNICA AVANÇADA

OBL

12

AVANÇOS EN RESTAURACIÓ COL·LECTIVA

OPT

3

 

 

 

SOCIOLOGIA DE L'ALIMENTACIÓ

OPT

3

     

PRÀCTICUM

OBL

3

 

 

 

TREBALL FINAL DE MÀSTER

OBL

12

 

 

PLANIFICACIÓ GENERAL DEL PLA D'ESTUDIS

 

El títol al que es refereix la següent memòria és un ensenyament oficial de màster, i el seu  pla d'estudis té una durada de 60 ECTS, estructurats en 1 curs acadèmic. Està planificat seguint la normativa delRD 1393/2007 pel qual s'estableix l'ordenació dels ensenyaments universitaris oficials i la seua modificació de 3 de juliol de 2010.

Aquest màster comparteix amb el màster universitari en Ciències dels Aliments, un tronc comú obligatori de 12 ECTS amb el qual es pretén donar una formació global oberta als graduats en nutrició humana i dietètica i altres graduats de l'àrea de ciències de la salut i ciències experimentals que vulguen ampliar estudis de postgrau en aquesta àrea.  Aquest master continua amb un mòdul especialitzat de 30 ECTS en què es dóna perfil al màster en nutrició clínica i comunitària i que abasta el el vessant psicològic de l'alimentació; aquest mòdul consta de 4 matèries: Nutrició Clínica Avançada de 12  ECTS, Matèria Planificació i Avaluació en Nutrició Comunitària,  Globalització  Alimentària  i  Polítiques  Alimentàries  de  9 ECTS, Pràcticum de 3 ECTS i Psicologia de la Salut, de  6 ECTS. Hi ha un bloc d'optatividad  de 6 ECTS en què els  alumnes  del  màster  tenen  una  oferta  de  4 assignatures de 3 ECTS cadascuna; els alumnes triaran 2 assignatures segons el perfil que vulguen ampliar, tenen opció d'aprofundir en aspectes clínics, comunitaris i fins i tot en el vessant sociològic.

Per a acabar, l'alumne ha de fer un treball final de màster de 12 ECTS, treball de recerca que defensarà davant d'un tribunal degudament format.

 

REQUISITS D'ACCÉS

 

Segons la Normativa de la Universitat d’Alacant, per a accedir als ensenyaments oficials de màster universitari serà necessari:

 1. Estar en possessió d’un TÍTOL UNIVERSITARI OFICIAL ESPANYOL o d’un altre expedit per una institució d’educació superior de l’EEES (Espai Europeu d’Educació Superior) que faculten en el país expedidor del títol per a l’accés a ensenyaments de màster.
 2. Estar en possessió d’un TÍTOL D’EDUCACIÓ SUPERIOR ESTRANGER que haja sigut HOMOLOGAT al títol que permet accedir als estudis sol·licitats.
 3. Estar en possessió d’un TÍTOL UNIVERSITARI obtingut en una universitat o centre d’ensenyament superior de PAÏSOS ALIENS A l’EEES, sense necessitat de l’homologació prèvia dels seus estudis. En aquest supòsit cal tenir en compte:
 • El títol no homologat requereix un informe tècnic d’equivalència expedit per la Universitat d’Alacant (ContinUA - Centre  de Formació Contínua), pel qual s’haurà d’abonar la taxa corresponent.
 • L’accés per aquesta via no implicarà, en cap cas, l’homologació del títol previ que tinga la persona interessada ni el seu reconeixement a altres efectes que el de cursar els ensenyaments de màster universitari.

 

PREINSCRIPCIÓ I MATRÍCULA

 

PREINSCRIPCIÓ +info

L'alumne interessat a cursar un màster oficial en la UA haurà de fer una preinscripció en els terminis i condicions que s'establisquen anualment.

 

MATRÍCULA +info

Després de la publicació de les llistes definitives d'admesos s'enviarà per correu electrònic als alumnes admesos una contrasenya que servirà d'identificació d'usuari per a poder-se matricular a través de Campus Virtual en els terminis i condicions que s'establisquen anualment. 

En el procediment de matrícula, els documents expedits a l’estranger hauran de ser oficials i estar degudament legalitzats i traduïts. Més informació:


OFERTA DE PLACES

 

CURS OFERTA DE PLACES
2012-13 45
2013-14 45
2014-15 25
2015-16 25


Perfil d'especialització del títol

 

El màster de Nutrició Clínica i Comunitària confereix als alumnes la formació especialitzada necessària per a poder desenvolupar una activitat professional, investigadora o acadèmica sobre temes d'alimentació i salut. Per tant, també facilitarà l'accés a estudis avançats i doctorat en qualsevol de les matèries associades a aquests estudis.

 

Perfils professionals del títol

 

Aquest màster està englobat en el programa de postgrau per als titulats en Nutrició Humana i Dietètica. No obstant això, altres professionals titulats en Ciències de la Salut, com ara medicina i Infermeria, també poden completar la seua formació en el camp de la nutrició clínica i comunitària.

 

CALENDARI D'IMPLANTACIÓ

 

1. Cronograma d'implantació del títol  

Curs acadèmic

Implantació del màster

 

2011-2012

Primer curs

 

2. Procediment d'adaptació dels  estudiants dels estudis existents al nou pla d'estudis

No escau.


3. Ensenyaments que s'extingeixen per la implantació del corresponent títol proposat

Cap.

 

Informació del Centre Informació general per a l'alumne
 •  Facultat de Ciències de la Salut
Campus de Sant Vicent del Raspeig
Ctra. d'Alacant s/n 03690
San Vicent del Raspeig (Alacant)
Telèfon:+ 34 96 590
3512
Fax:+ 34 96 590 3935
facu.salut@ua.es 
http://fcsalud.ua.es/va 

 

 • Centre de Formació Contínua (ContinUA)
Solament per al procés de preinscripció
Edifici Germà Bernàcer, planta baixa
Telèfon: + 34 96 590 9422
Fax: + 34 96 590 9442

continua@ua.es

http://web.ua.es/va/continua
 

 

Normativa general de la UA  + Informació titulació

 

Saltar pie
Servicio de informática
Saltar estándares