Plan de estudios

Universidad de Alicante. Página principal
Plan de estudios: MÀSTER UNIVERSITARI EN INVESTIGACIÓ EN CIÈNCIES DE LA INFERMERIA
Saltar idiomas
Español | Valencià | English
Saltar iconos
Saltar cabecera
Universidad de Alicante. Página principal
Ficha del estudio

MÀSTER UNIVERSITARI EN INVESTIGACIÓ EN CIÈNCIES DE LA INFERMERIA

Codi:
 D074

Crèdits:
 60
 
Data de publicació:
 09/01/2014

Titol:
 Màster Universitari Oficial
 
Preu:
 39,27
 Crèdits en 1a matrícula
 

RAMA

Ciències de la Salut

PLA

MÀSTER UNIVERSITARI EN INVESTIGACIÓ EN CIÈNCIES DE LA INFERMERIA

TIPÚS DE ENSENYAMENT

Mixt: presencial i no presencial

IDIOMES EN ELS QUALS S'IMPARTEIX

Valencià
Castellà
Anglès

CENTRES ON S'IMPARTEIX

Facultat de Ciències de la Salut

ESTUDI IMPARTIT CONJUNTAMENT AMB

Solament s'imparteix en aquesta universitat

DATES D'EXAMEN

Accedisca al llistat de dates d'examen per a aquesta titulació.

PLA D'ESTUDIS OFERIT

 

Llegenda: No ofertadaSense docencia
MÀSTER UNIVERSITARI EN INVESTIGACIÓ EN CIÈNCIES DE LA INFERMERIA

 

OBJECTIUS

 

El màster universitari en Investigació en Ciències de la Infermeria té com a finalitat proporcionar una capacitació específica per a desenvolupar de forma eficaç activitats d'investigació en diferents àrees de la infermeria (assistència sanitària, gestió i docència):

 • Promoure el desenvolupament de línies d'investigació orientades a la ciències de la infermeria en el context de l'exercici professional o que servisca com a punt de partida per a la realització de la tesi doctoral.
 • Adquirir habilitats de gestió de la informació científica i desenvolupament de capacitats d'anàlisis de publicacions científiques.
 • Fomentar el desenvolupament de projectes d'investigació i definir el context i les variables que intervenen en un disseny d'investigació.

COMPETÈNCIES


Competències generals del títol (CG)

 • CG1:Desenvolupar la capacitat per a generar coneixement científic rellevant a la disciplina d'infermeria.
 • CG2:Proporcionar als estudiants les eines metodològiques per a desenvolupar projectes de recerca en àrees clíniques, de gestió i de docència.
 • CG3:Manejar eines (bibliogràfiques, informàtiques, estadístiques) per a desenvolupar amb garanties una recerca al si d'un grup.
 • CG4:Redactar treballs científics en ciències d'infermeria.
 • CG5:Desenvolupar raonament crític i capacitat per a definir i donar resposta a problemes utilitzant l'evidència científica disponible.
 • CG6:Desenvolupar habilitats d'aprenentatge que permeten continuar estudiant d'una manera que ha de ser, en gran part, autodirigida o autònoma, utilitzant la bibliografia disponible i aprofundint en els coneixements i en la recerca.
 • CG7:Integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, tot i ser incompleta o limitada, inclou reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels coneixements i judicis propis.
 • CG8:Ser capaç d'aplicar els principis d'anàlisi, intervenció i avaluació davant entorns nous, dins d'un context multidisciplinari, relacionats amb les ciències d'infermeria.
 • CG9:Desenvolupar la capacitat de comunicar les conclusions, i els coneixements i les raons últimes que les sustenten, a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats, tenint en compte les necessitats emergents i versàtils de la societat i la població.
 • CG10:Desenvolupar metodologies educatives per a transmetre coneixements científics en ciències d'infermeria.

Competències específiques (CE)

 • CE1:Formular preguntes (objectius i hipòtesis) de recerca en infermeria.
 • CE2:Identificar i valorar (fortaleses, limitacions i biaixos) els dissenys de recerca utilitzats en articles de recerca.
 • CE3:Dissenyar una situació de mesura controlant-ne els errors i considerant els criteris de qualitat.
 • CE4:Elaborar els objectius i la metodologia d'un projecte de recerca en infermeria.
 • CE5:Capacitat per a localitzar i recuperar informació rellevant relativa a una pregunta de recerca, organitzar-la i determinar-ne la qualitat.
 • CE6:Capacitat per a jutjar críticament comunicats científics.
 • CE7:Capacitat per a elaborar comunicats científics.
 • CE8:Capacitat per a fer una proposta de recerca.
 • CE9:Dur a terme la seqüència global (disseny, execució i anàlisi) per a l'estudi quantitatiu i estadístic de l'estat de salut d'una població.
 • CE10:Analitzar i interpretar les dades estadístiques referides a estudis poblacionals.
 • CE11:Utilitzar els recursos informàtics per a l'anàlisi estadística de qüestionaris i altres eines d'avaluació de l'estat de salut d'una població.
 • CE12:Aplicar els mètodes estadístics com a eina fonamental en recerca en ciències de la salut.
 • CE13:Capacitat per a descriure les característiques de la recerca qualitativa, en el context de les cures de salut-malaltia.
 • CE14:Habilitat per a explicar i aplicar el procés de disseny i els marcs teòrics vinculats en recerca qualitativa.
 • CE15:Capacitat per a descriure les característiques de les fonts narratives (escrites orals i iconogràfiques), a més dels mètodes i tècniques pertinents per a recollir dades i analitzar-les tècnicament.
 • CE16:Capacitat per a explicar les característiques del disseny d'informes.
 • CE17:Conèixer les arrels ideològiques i historicoantropològiques de la professió infermera.
 • CE18:Analitzar els fonaments conceptuals que han donat origen a la situació actual de la infermeria en el context general de les ciències, la universitat i les professions.
 • CE19:Dominar els conceptes que en l'àmbit de la filosofia de la ciència procuren la funció diferenciadora de cadascuna de les disciplines, comprenent la importància d'establir un cos doctrinal propi per a la infermeria, des del qual formular arguments científics mitjançant la construcció d'un discurs propi.
 • CE20:Analitzar la importància i influència de la fonamentació teorètica en el desenvolupament de la recerca científica infermera.
 • CE21:Capacitat d'aplicació de principis morals molt generals a àmbits i problemes concrets.
 • CE22:Desenvolupament d'una actitud responsable en la recerca i compromesa amb els principis de la bioètica.
 • CE23:Aprofundir en el coneixement de totes i cadascuna de les facetes que impulsen la sol·licitud de noves demandes de cura, aprofundint en el coneixement de nous rols professionals d'infermeria avançada.
 • CE24:Aprofundir en el coneixement i l'anàlisi dels recursos sociosanitaris factibles o disponibles i de les agències d'avaluació de tecnologies sanitàries, a més del possible accés d'aquest per a pacients, famílies i grups.
 • CE25:Saber descriure i desenvolupar les intervencions d'infermeria en situacions complexes i prendre-hi decisions tenint en compte les noves tecnologies i basant-se en evidències.
 • CE26:Ser capaç d'aplicar els principis de l'avaluació d'intervencions i programes.
 • CE27:Ser capaç d'aplicar la millor evidència científica disponible a la pràctica de la infermeria comunitària.
 • CE28:Incorporar la perspectiva holística i multidisciplinària al tractament dels problemes de salut comunitària.
 • CE29:Identificar les prioritats de recerca en infermeria comunitària.
 • CE30:Conèixer els components psicològics dels processos de salut i malaltia.
 • CE31:Conèixer els diversos models d'avaluació i intervenció en l'àmbit de la psicologia de la salut.
 • CE32:Capacitat per a respondre les necessitats de la persona al llarg del cicle vital i de les experiències de canvi, amb la planificació, prestació i avaluació dels programes individualitzats més apropiats d'atenció, juntament amb la persona, la família i els treballadors sanitaris i socials.
 • CE33:Capacitat de permetre que els pacients i els cuidadors expressen les preocupacions i els interessos propis i que puguen respondre adequadament, per exemple, en els àmbits emocional, social, psicològic, espiritual o físic.
 • CE34:Introduir l'alumnat en l'anàlisi de factors socials i posar-los en relació amb indicadors de salut, des d'una perspectiva microsociològica i macrosociològica.
 • CE35:Analitzar les diferències i desigualtats que estan en relació amb la salut i malaltia, especialment les relacionades amb el gènere, l'edat i la diversitat cultural.
 • CE36:Introducció a l'anàlisi de les professions sanitàries, l'evolució històrica i les perspectives actuals d'aquestes. Reflexionar sobre l'estat actual de la professió d'infermeria des del prisma metodològic de la sociologia organitzacional.
 • CE37:Anàlisi de l'impacte social de les noves tecnologies en salut.
 • CE38:Capacitat per a investigar els fonaments teoricopràctics en les relacions entre la salut i l'entorn natural i socioeconòmic en clau educativa.
 • CE39:Capacitat per a descriure l'entorn social, com a context configurador d'elements educatius per als professionals de la infermeria, a més dels canvis socials i sanitaris.
 • CE40:Capacitat per a aplicar i investigar mètodes educatius per a transmetre canvis en la cura de les persones i impulsar el desenvolupament conjunt dels professionals de l'educació i la infermeria.
 • CE41:Capacitat per a conèixer els principis i les característiques dels paradigmes, les teories, les tècniques i els models pedagògics en el context sociosanitari i educatiu.
 • CE42:Conèixer els diversos enfocaments dels sistemes de salut i els models de recursos humans, sent capaç d'interpretar, analitzar i investigar les característiques sociosanitàries de la població.
 • CE43:Conèixer els plantejaments bàsics de gestió econòmica i financera i els elements de la planificació sociosanitària en les organitzacions.
 • CE44:Conèixer la metodologia d'avaluació i millora de la qualitat dels serveis, amb una perspectiva integral dels sistemes de gestió i disposant de les habilitats necessàries per a traslladar l'enfocament de processos a la gestió de les organitzacions sociosanitàries.
 • CE45:Definir i implantar guies clíniques, models d'avaluació i monitoratge, com a base de la millora contínua de la qualitat dels serveis.
 • CE46:Capacitat de generar idees, iniciar projectes de recerca i definir el context i les variables que intervenen en un disseny de recerca.
 • CE47:Capacitat per a analitzar i sintetitzar la informació.
 • CE48:Capacitat per a col·laborar en la identificació de línies prioritàries de recerca.
 • CE49:Capacitat per a exposar i defensar públicament un projecte de recerca.

Competències bàsiques i del MECE (Marc Espanyol de Qualificacions per a l'Educació Superior)

 • CB6:Tenir i comprendre coneixements que aporten una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament o aplicació d'idees, sovint en un context de recerca.
 • CB7:Saber aplicar els coneixements adquirits i la capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts, dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb l'àrea d'estudi.
 • CB8:Ser capaç d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, tot i ser incompleta o limitada, inclou reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels coneixements i judicis propis.
 • CB9:Saber comunicar les conclusions pròpies, a més dels coneixements i les raons últimes que les sustenten, a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.
 • CB10:Tenir les habilitats d'aprenentatge que permeten continuar estudiant d'una manera que ha de ser, en gran part, autodirigida o autònoma.

 


ESTRUCTURA DEL MÀSTER PER CRÈDITS I MATÈRIA

 

Tipus de matèria

Crèdits

  Obligatòries (OBL)

48

  Treball Final de Màster (OBL)

  12

TOTAL CRÈDITS

60

 

DISTRIBUCIÓ D'ASSIGNATURES PER CURS / SEMESTRES


SEMESTRE 1

SEMESTRE 2

ASSIGNATURA

TIPUS

ECTS

ASSIGNATURA

TIPUS

ECTS

DISSENYS D'INVESTIGACIÓ I MESURAMENT EN CIÈNCIES DE LA SALUT

OBL

6

INFERMERIA DAVANT LES NOVES DEMANDES DE SALUT

OBL

5

DOCUMENTACIÓ I INFORMACIÓ CIENTÍFICA EN SALUT

OBL

4

AVANÇOS EN INVESTIGACIÓ COMUNITÀRIA 

OBL

3

ESTADÍSTICA EN CIÈNCIES DE LA SALUT 

OBL

6

PSICOLOGIA DE LA SALUT

OBL

4,5

INVESTIGACIÓ QUALITATIVA EN CIÈNCIES DE LA SALUT 

OBL

4

SOCIOLOGIA DE LA SALUT

OBL

2,5

FONAMENTS TEÒRICS I HISTÒRIC-ANTROPOLÒGICS PER A LA INVESTIGACIÓ EN INFERMERIA

OBL

4

METODOLOGIA I INNOVACIÓ EDUCATIVA

OBL

3

BIOÈTICA EN LA INVESTIGACIÓ EN INFERMERIA

OBL

2

TREBALL FINAL DE MÀSTER

OB

12

ECONOMIA DE LA SALUT I GESTIÓ DELS SERVEIS SOCIOSANITARIS

OBL

4

     

 

 

PLANIFICACIÓ GENERAL DEL PLA D'ESTUDIS

 

Aquest pla d'estudis s'emmarca en el RD 1393/2007 del 29 d'octubre. Està estructurat, en tres blocs:


1. Quatre matèries obligatòries de bloc comú (20 ECTS), que comparteix amb altres màsters proposats per la Facultat de Ciències de la Salut de la Universitat d'Alacant: Dissenys d'investigació i mesurament en ciències de la salut (obl); Estadística en Ciències de la Salut (ob); Documentació i Informació Científica en Salut (obl); Investigació Qualitativa en Ciències de la Salut (obl)), dirigides a la formació bàsica en metodologia de la investigació.


2. Cinc matèries obligatòries específiques d'aquest màster (28 ECTS), dissenyades amb la finalitat de formar a l'estudiant per a la investigació en qualsevol àmbit (o funció laboral) del professional d'infermeria.


3. Treball final de màster (12 ECTS), dissenyat perquè l'alumne adquirisca la capacitat de dissenyar i dur a terme un projecte d'investigació, des de la seua fase conceptual fins a la comunicació dels resultats.

 

REQUISITS D'ACCÉS

 

Segons la Normativa de la Universitat d’Alacant, per a accedir als ensenyaments oficials de màster universitari serà necessari:

 1. Estar en possessió d’un TÍTOL UNIVERSITARI OFICIAL ESPANYOL o d’un altre expedit per una institució d’educació superior de l’EEES (Espai Europeu d’Educació Superior) que faculten en el país expedidor del títol per a l’accés a ensenyaments de màster.
 2. Estar en possessió d’un TÍTOL D’EDUCACIÓ SUPERIOR ESTRANGER que haja sigut HOMOLOGAT al títol que permet accedir als estudis sol·licitats.
 3. Estar en possessió d’un TÍTOL UNIVERSITARI obtingut en una universitat o centre d’ensenyament superior de PAÏSOS ALIENS A l’EEES, sense necessitat de l’homologació prèvia dels seus estudis. En aquest supòsit cal tenir en compte:
 • El títol no homologat requereix un informe tècnic d’equivalència expedit per la Universitat d’Alacant (ContinUA - Centre  de Formació Contínua), pel qual s’haurà d’abonar la taxa corresponent.
 • L’accés per aquesta via no implicarà, en cap cas, l’homologació del títol previ que tinga la persona interessada ni el seu reconeixement a altres efectes que el de cursar els ensenyaments de màster universitari.

 

PREINSCRIPCIÓ I MATRÍCULA

 

PREINSCRIPCIÓ +info

L'alumne interessat a cursar un màster oficial en la UA haurà de fer una preinscripció en els terminis i condicions que s'establisquen anualment.

 

MATRÍCULA +info

Després de la publicació de les llistes definitives d'admesos s'enviarà per correu electrònic als alumnes admesos una contrasenya que servirà d'identificació d'usuari per a poder-se matricular a través de Campus Virtual en els terminis i condicions que s'establisquen anualment. 

En el procediment de matrícula, els documents expedits a l’estranger hauran de ser oficials i estar degudament legalitzats i traduïts. Més informació:


OFERTA DE PLACES

 

CURS OFERTA DE PLACES
2012-13 45
2013-14 45
2014-15 25
2015-16 25

 

Orientació

 

Acadèmica i d'investigació.


 Perfil d'especialització del títol

 

El títol proposat presenta un perfil d'especialització vinculat a la iniciació en la investigació dins del camp de les ciències de la salut en tots els seus àmbits: la gestió clínica, la formació acadèmica i la clínica avançada.

 

 

 

CALENDARI D'IMPLANTACIÓ 


 

1. Cronograma d'implantació del títol

Curs acadèmic

Implantacimó àster universitari en Investigació en Ciències de la Infermeria

Extinció  Màster  en  Ciències de la Infermeria (D042)

2011-2012

1r curs

1r  Màster  en  Ciències  de la  

 

Infermeria (D042)

2012-2013

 

1r  Màster  en  Ciències  de la  

 

Infermeria (D042)

 

2n  Màster  en  Ciències  de la 

 

Infermeria (D042)

2013-2014

 

2n  Màster  en  Ciències  de la 

 

Infermeria (D042)

 

 

 

2. Procediment d'adaptació, si escau, dels estudiants dels estudis existents al nou pla d'estudis

Màster Universitari en Ciències de la Infermeria (DC042)

RD 1393/2007

Màster Universitari en Investigació en

Ciències de la Infermeria

Asignatura

ECTS

Asignatura

Crèdits

 

43005 Teories i models

 

10

Fonaments teòrics i   historicoantropològics per a la Investigació en Infermeria

 

4

43011 Història de la Infermeria

3

 

 

43002 Bioètica I

 

2,5

Bioètica   en      la investigació   en

 

2

43007 Bioètica II

 

2

Bioètica   en      la investigació   en

Infermeria

 

2

43010 Cures i Noves Demandes de Salut

15

Infermeria     davant     les      Noves Demandes de Salut

 

5

43009 Societat i Salut

5

Sociologia de la Salut

2,5

43004 Psicologia de la Salut

6

Psicologia de la Salut

4,5

 

43001 Economia de la Salut

 

5

Economia de la Salut i Gestió dels Serveis Sociosanitaris

 

4

 

43006 Gestió de Serveis de Salut i Sociosanitaris

 

6

Economia de la Salut i Gestió dels Serveis Sociosanitaris

 

4

 

 

43003 Metodologia de la Investigació I

 

10

Dissenys    d'Investigació        i Mesurament en Ciències de la Salut

 

6

 

10

Documentació i Informació Científica en Salut

 

4

43008 Metodologia de la Investigació II

10

Estadística en Ciències de la Salut

6

43019 Metodologia Educativa

8,5

Metodologia i Innovació Educativa

3

43012 Antropologia de la Salut

3

 

 

43015 Salut Internacional

3

 

 

43016 Psicoterapia Comportamental

3

 

 

43013 Tècniques de Comunicació en Infermeria

3

 

 

43014 Infermeria Gerontològica

3

 

 

43017 Introducció al Treball Final de Màster

4

 

 

43018 Treball Final de Màster

8

 

 

43020   Antropologia del'Educació en Cures

Infermers

 

2,5

 

 

43021 Qualitat Assistencial i Avaluació de Resultats

2,5

 

 

43022 Qualitat de Vida en les Persones Majors

2,5

 

 

43023 Demografia i Salut

2,5

 

 

43024 Desigualtats en Salut

2,5

 

 

43025 Diagnòstic Infermer

2,5

 

 

43026  Informàtica Aaplicada a les Ciències de   la Salut: Noves Tecnologies

 

2,5

 

 

43027 Introducció a la Sistémica i Teràpia Familiar

2,5

 

 

 

43028 Investigació en Atenció Primària i Salut Pública

 

2,5

Avanços        en          Investigació

 

3

 

43029 Investigació Qualitativa

 

2,5

Investigació Qualitativa en Ciències

 

4

43030 Planificació i Gestió de Programes Vacunales

2,5

 

 

43031 Psicologia de la Personalitat

2,5

 

 

43032 Recursos Essencials per a la Investigació  en Infermeria:   Anàlisi  de   Publicacions  Científiques  en Anglès

 

2,5

 

 

43033 Intervenció Psicològica en Crisi

2,5

 

 

43034 Valencià

2,5

 

 

43035 Educació per a la Salut*

2,5

 

 

 

3. Ensenyaments que s'extingeixen per la implantació del corresponent títol proposat

Màster Universitari en Ciències de la Infermeria del RD 1393/2007 del 29 d'octubre.

 

Informació del Centre Informació general per a l'alumne
 •  Facultat de Ciències de la Salut
Campus de Sant Vicent del Raspeig
Ctra. d'Alacant s/n 03690
San Vicent del Raspeig (Alacant)
Telèfon:+ 34 96 590
3512
Fax:+ 34 96 590 3935
facu.salut@ua.es 
http://fcsalud.ua.es/va 

 

 • Centre de Formació Contínua (ContinUA)
Solament per al procés de preinscripció
Edifici Germà Bernàcer, planta baixa
Telèfon: + 34 96 590 9422
Fax: + 34 96 590 9442

continua@ua.es

http://web.ua.es/va/continua
 

 

Normativa general de la UA  + Informació titulació

 

Saltar pie
Servicio de informática
Saltar estándares