Plan de estudios

Universidad de Alicante. Página principal
Plan de estudios: MÀSTER UNIVERSITARI EN ENGINYERIA DE TELECOMUNICACIÓ
Saltar idiomas
Español | Valencià | English
Saltar iconos
Saltar cabecera
Universidad de Alicante. Página principal
Ficha del estudio

MÀSTER UNIVERSITARI EN ENGINYERIA DE TELECOMUNICACIÓ

Codi:
 D072

Crèdits:
 90
 
Data de publicació:
 24/02/2012

Titol:
 Màster Universitari Oficial
 
Preu:
 19,27
 Crèdits en 1a matrícula
 
European Accreditation of Engineering Programmes EUR-ACE

RAMA

Enginyeria i Arquitectura

PLA

MÀSTER UNIVERSITARI EN ENGINYERIA DE TELECOMUNICACIÓ

TIPÚS DE ENSENYAMENT

Presencial

IDIOMES EN ELS QUALS S'IMPARTEIX

Castellà

CENTRES ON S'IMPARTEIX

Escola Politècnica Superior

ESTUDI IMPARTIT CONJUNTAMENT AMB

Solament s'imparteix en aquesta universitat

DATES D'EXAMEN

Accedisca al llistat de dates d'examen per a aquesta titulació.

PLA D'ESTUDIS OFERIT

Node inicial:
 

Llegenda: No ofertadaSense docencia
SENSE COMPLEMENTS DE FORMACIÓ
 
COMPLEMENTS DE FORMACIÓ PER A ENGINYERIA TÈCNICA DE TELECOMUNICACIÓ - SO I IMATGE, O FÍSICS
30 crèdits
 
Curs
Titol
Crèdits
Assignatura
1
COMPLEMENTS DE FORMACIÓ
6
 
1
COMPLEMENTS DE FORMACIÓ
6
 
1
COMPLEMENTS DE FORMACIÓ
6
 
1
COMPLEMENTS DE FORMACIÓ
6
 
1
COMPLEMENTS DE FORMACIÓ
6
 
 
 
COMPLEMENTS DE FORMACIÓ PER A ENG. TÈCNICA DE TELECOM. - ELECTRÒNICA, O ENG. TÈCNICA INDUSTRIAL
30 crèdits
 
Curs
Titol
Crèdits
Assignatura
1
COMPLEMENTS DE FORMACIÓ
6
 
1
COMPLEMENTS DE FORMACIÓ
6
 
1
COMPLEMENTS DE FORMACIÓ
6
 
1
COMPLEMENTS DE FORMACIÓ
6
 
1
COMPLEMENTS DE FORMACIÓ
6
 
 
 
COMPLEMENTS DE FORMACIÓ PER A ENGINYERIA TÈCNICA DE TELECOMUNICACIÓ - TELEMÀTICA
30 crèdits
 
Curs
Titol
Crèdits
Assignatura
1
COMPLEMENTS DE FORMACIÓ
6
 
1
COMPLEMENTS DE FORMACIÓ
6
 
1
COMPLEMENTS DE FORMACIÓ
6
 
1
COMPLEMENTS DE FORMACIÓ
6
 
1
COMPLEMENTS DE FORMACIÓ
6
 
 
 
COMPLEMENTS DE FORMACIÓ PER A ENG. TÈCN. DE TELECOM. - SIST.TELECOM, ENG. TECNOL. INFORM. I COMUNICACIÓ
30 crèdits
 
Curs
Titol
Crèdits
Assignatura
1
COMPLEMENTS DE FORMACIÓ
6
 
1
COMPLEMENTS DE FORMACIÓ
6
 
1
COMPLEMENTS DE FORMACIÓ
6
 
1
COMPLEMENTS DE FORMACIÓ
6
 
1
COMPLEMENTS DE FORMACIÓ
6
 
 
 
MÀSTER UNIVERSITARI EN ENGINYERIA DE TELECOMUNICACIÓ
84 crèdits
 
6 crèdits
 
 
Superat aquest bloc s'obté
MÀSTER EN ENGINYERIA DE TELECOMUNICACIÓ

 

OBJECTIUS

Els objectius del Màster són els establits en l'ORDRE CIN/355/2009 (BOE núm. 44, pàg. 18165, de 20 de febrer), del Ministeri de Ciència i Innovació.

 • Capacitat per a projectar, calcular i dissenyar productes, processos i instal·lacions en tots els àmbits de l'enginyeria de telecomunicació.
 • Capacitat per a la direcció d'obres i instal·lacions de sistemes de telecomunicació, complint la normativa vigent, assegurant la qualitat del servei.
 • Capacitat per a dirigir, planificar i supervisar equips multidisciplinaris.
 • Capacitat per al modelatge matemàtic, càlcul i simulació en centres tecnològics i d'enginyeria d'empresa, particularment en tasques d'investigació, desenvolupament i innovació en tots els àmbits relacionats amb l'enginyeria de telecomunicació i camps multidisciplinaris afins.
 • Capacitat per a l'elaboració, planificació estratègica, direcció, coordinació i gestió tècnica i econòmica de projectes en tots els àmbits de l'enginyeria de telecomunicació seguint criteris de qualitat i mediambientals.
 • Capacitat per a la direcció general, direcció tècnica i direcció de projectes d'investigació, desenvolupament i innovació, en empreses i centres tecnològics.
 • Capacitat per a la posada en marxa, direcció i gestió de processos de fabricació d'equips electrònics i de telecomunicacions, amb garantia de la seguretat per a les persones i béns, la qualitat final dels productes i la seua homologació.
 • Capacitat per a l'aplicació dels coneixements adquirits i resoldre problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis i mulitidisciplinaris, amb capacitat per a integrar coneixements.
 • Capacitat per a comprendre la responsabilitat ètica i la deontologia professional de l'activitat de la professió d'enginyer de telecomunicació.
 • Capacitat per a aplicar els principis de l'economia i de la gestió de recursos humans i projectes, així com la legislació, regulació i normalització de les telecomunicacions.
 • Capacitat per a saber comunicar (de manera oral i escrita) les conclusions, els coneixements i  les raons últimes que les sustenten a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.
 • Tenir habilitats per a l'aprenentatge continuat, autodirigit i autònom.
 • Coneixement, comprensió i capacitat per a aplicar la legislació necessària en l'exercici de la professió d'enginyer de telecomunicació.

COMPETÈNCIES


Competències Bàsiques i Generals

 • O1:Capacitat per a projectar, calcular i dissenyar productes, processos i instal·lacions en tots els àmbits de l'enginyeria de telecomunicació.
 • O2:Capacitat per a la direcció d'obres i instal·lacions de sistemes de telecomunicació, complint la normativa vigent, assegurant la qualitat del servei.
 • O3:Capacitat per a dirigir, planificar i supervisar equips multidisciplinaris
 • O4:Capacitat per al modelatge matemàtic, càlcul i simulació en centres tecnològics i d'enginyeria d'empresa, particularment en tasques d'investigació, desenvolupament i innovació en tots els àmbits relacionats amb l'enginyeria de telecomunicació i camps multidisciplinaris afins.
 • O5:Capacitat per a l'elaboració, planificació estratègica, direcció, coordinació i gestió tècnica i econòmica de projectes en tots els àmbits de l'enginyeria de telecomunicació seguint criteris de qualitat i mediambientals.
 • O6:Capacitat per a la direcció general, direcció tècnica i direcció de projectes d'investigació, desenvolupament i innovació, en empreses i centres tecnològics.
 • O7:Capacitat per a la posada en marxa, direcció i gestió de processos de fabricació d'equips electrònics i de telecomunicacions, amb garantia de la seguretat per a les persones i béns, la qualitat final dels productes i la seua homologació.
 • O8:Capacitat per a l'aplicació dels coneixements adquirits i resoldre problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis i mulitidisciplinaris, amb capacitat per a integrar coneixements.
 • O9:Capacitat per a comprendre la responsabilitat ètica i la deontologia professional de l'activitat de la professió d'enginyer de telecomunicació.
 • O10:Capacitat per a aplicar els principis de l'economia i de la gestió de recursos humans i projectes, així com la legislació, regulació i normalització de les telecomunicacions.
 • O11:Capacitat per a saber comunicar (de manera oral i escrita) les conclusions, els coneixements i les raons últimes que les sustenten a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.
 • O12:Tenir habilitats per a l'aprenentatge continuat, autodirigit i autònom.
 • O13:Coneixement, comprensió i capacitat per a aplicar la legislació necessària en l'exercici de la professió d'enginyer de telecomunicació.
 • CB6:Tenir i comprendre coneixements que aporten una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament o aplicació d'idees, sovint en un context de recerca.
 • CB7:Saber aplicar els coneixements adquirits i la capacitat de resoldre problemes en entorns nous o poc coneguts, dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb l'àrea d'estudi.
 • CB8:Ser capaç d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, tot i ser incompleta o limitada, inclou reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels coneixements i judicis propis.
 • CB9:Saber comunicar les conclusions, a més dels coneixements i les raons últimes que les sustenten, a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.
 • CB10:Tenir les habilitats d'aprenentatge que permeten continuar estudiant d'una manera que ha de ser, en gran part, autodirigida o autònoma.

Competències transversals

 • CT1:Comprendre i expressar-se en un idioma estranger en l'àmbit disciplinar propi.
 • CT2:Ser capaç de gestionar la informació i el coneixement en l'àmbit disciplinar propi i tenir un nivell d'usuari en les eines bàsiques en TIC.
 • CT3:Ser capaç de comunicar-se correctament, en els registres oral i escrit, en l'àmbit disciplinar propi.
 • CT4:Capacitat d'anàlisi i síntesi.
 • CT5:Capacitat d'organització i planificació.
 • CT6:Capacitat per a resoldre problemes.
 • CT7:Capacitat per a prendre decisions.
 • CT8:Tenir capacitat per a treballar en equips de la mateixa disciplina o interdisciplinaris.
 • CT9:Tenir capacitat de raonament crític.
 • CT10:Considerar l'ètica i la integritat intel·lectual com a valors essencials de la pràctica professional, incloent-hi els valors d'igualtat.
 • CT11:Tenir capacitat per a l'aprenentatge autònom.
 • CT12:Tenir capacitat per a imaginar nous productes i serveis en l'àmbit de la professió.
 • CT13:Tenir dots de lideratge, iniciativa i esperit emprenedor.
 • CT14:Tenir motivació per la qualitat i la sostenibilitat.
 • CT15:Capacitat d'adoptar el mètode científic en el plantejament i realització de treballs diversos, tant a nivell acadèmic com professional.
 • CT16:Assimilar amb facilitat tecnologies actuals, gràcies a una formació analítica i crítica suficient.

Competencias específicas:

  Módulo de tecnologías de telecomunicación.

  • CTT1:Capacitat per a aplicar mètodes de la teoria de la informació, la modulació adaptativa i la codificació de canal, a més de tècniques avançades de processament digital de senyal als sistemes de comunicacions i audiovisuals.
  • CTT2:Capacitat per a desenvolupar sistemes de radiocomunicacions: disseny d'antenes, equips i subsistemes, modelatge de canals, càlcul d'enllaços i planificació.
  • CTT3:Capacitat per a implementar sistemes per cable, línia, satèl·lit en entorns de comunicacions fixes i mòbils.
  • CTT4:Capacitat per a dissenyar sistemes de radionavegació i de posicionament, a més dels sistemes radar.
  • CTT5:Capacitat per a dissenyar i dimensionar xarxes de transport, difusió i distribució de senyals multimèdia.
  • CTT6:Capacitat per a modelar, dissenyar, implantar, gestionar, operar,administrar i mantenir xarxes, serveis i continguts.
  • CTT7:Capacitat de comprendre i saber aplicar el funcionament i organització d'Internet, les tecnologies i els protocols d'Internet de nova generació, els models de components, el programari intermediari i els serveis.
  • CTT8:Capacitat per a realitzar la planificació, la presa de decisions i l'empaquetament de xarxes, serveis i aplicacions, considerant la qualitat del servei, els costos directes i d'operació, el pla d'implantació, la supervisió, els procediments de seguretat, l'escalat i el manteniment, a més de gestionar i assegurar la qualitat en el procés de desenvolupament.
  • CTT9:Capacitat per a resoldre la convergència, la interoperabilitat i el disseny de xarxes heterogènies amb xarxes locals, d'accés i troncals, a més de la integració de serveis de telefonia, dades, televisió i interactius.
  • CTT10:Capacitat per a dissenyar i fabricar circuits integrats.
  • CTT11:Capacitat per a dissenyar components de comunicacions, com ara encaminadors, commutadors, concentradors, emissors i receptors en diferents bandes.
  • CTT12:Coneixement dels llenguatges de descripció maquinari per a circuits d'alta complexitat.
  • CTT13:Capacitat per a utilitzar dispositius lògics programables, com també per a dissenyar sistemes electrònics avançats, tant analògics com digitals.
  • CTT14:Capacitat per a aplicar coneixements avançats de fotònica i optoelectrònica, com també d'electrònica d'alta freqüència.
  • CTT15:Capacitat per a desenvolupar instrumentació electrònica, a més de transductors, actuadors i sensors.

  Módulo de gestión tecnológica de proyectos de telecomunicación.

  • CGTP1:Capacitat per a integrar tecnologies i sistemes propis de l'enginyeria de telecomunicació amb caràcter generalista i en contextos més amplis i multidisciplinaris, com ara bioienginyeria, conversió fotovoltaica, nanotecnologia, telemedicina.
  • CGTP2:Capacitat per a elaborar, dirigir, coordinar i fer la gestió tècnica i econòmica de projectes sobre sistemes, xarxes, infraestructures i serveis de telecomunicació, incloent-hi la supervisió i coordinació dels projectes parcials de l'obra annexa, les infraestructures comunes de telecomunicació en edificis o nuclis residencials (també els projectes de llar digital), les infraestructures de telecomunicació en transport i medi ambient (amb les corresponents instal·lacions de subministrament d'energia i avaluació de les emissions electromagnètiques i compatibilitat electromagnètica).

  Investigación.

  • CI1:Capacitat per a la recerca aplicada tant en l'àmbit professional com en el científic.

Competencias del Proyecto Fin de Máster

 • CTFM1:Una vegada obtinguts tots els crèdits del pla d'estudis, realitzar, presentar i defensar un exercici original (realitzat individualment) davant un tribunal universitari. L'exercici ha de ser un projecte integral d'enginyeria de telecomunicació, de naturalesa professional en el qual se sintetitzen les competències adquirides en els ensenyaments.

 


ESTRUCTURA DEL MÀSTER PER CRÈDITS I MATÈRIA

 

Tipus de matèria

Crèdits

  Obligatòries (OBL)

72

  Optatives (OPT)

6

  Treball Final de Màster (OB)

 12

TOTAL CRÈDITS

90

 

DISTRIBUCIÓ D'ASSIGNATURES PER CURS / SEMESTRESCURS 1r

PRIMER SEMESTRE

SEGON SEMESTRE

ASSIGNATURA

TIPUS

ECTS

ASSIGNATURA

TIPUS

ECTS

COMUNICACIONS DIGITALS AVANÇADES

 OBL

6

DISSENY DE CIRCUITS I SISTEMES INTEGRATS

OBL

6

DISSENY DE SISTEMES ELECTRÒNICS DIGITALS AVANÇATS

OBL

6

TECNOLOGIES DE LES RADIOCOMUNICACIONS I

OBL

4,5

XARXES DE NOVA GENERACIÓ

OBL

6

SERVEIS MULTIMÈDIA PER A DISPOSITIUS MÒBILS

OBL

6

ARQUITECTURES PER A SERVEIS EN INTERNET

  OBL

6

INSTRUMENTACIÓ ELECTRÒNICA

OBL

4,5

DISSENY I INSTAL·LACIÓ DE XARXES DE COMUNICACIONS

  OBL

6

PROJECTES MULTIDISCIPLINARIS EN LES TIC I

OBL

3

      INTRODUCCIÓ A LA INVESTIGACIÓ 

OPT

3

      MÈTODES PER A LA INVESTIGACIÓ EN TELECOMUNICACIONS

OPT

3

      TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ EN TRACTAMENT DEL SENYAL I COMUNICACIONS      OPT    3

CURS 2r

TERCER SEMESTRE

 


 

 

            

ASSIGNATURA

TIPUS

ECTS

DISPOSITIUS FOTÒNICS I OPTOELECTRÒNICS

OBL

6

PROJECTES MULTIDISCIPLINARIS EN LES TIC II

OBL

3

APLICACIONS MULTIDISCIPLINÀRIES DE LES TELECOMUNICACIONS

OBL

4,5

TECNOLOGIES DE LES RADIOCOMUNICACIONS II

OB

4,5

AVANÇOS EN TECNOLOGIA ELECTRÒNICA

OPT

3

  TREBALL DE FINALITZACIÓ DE      MÀSTER    OB   12

 

PLANIFICACIÓ GENERAL DEL PLA D'ESTUDIS

 

L'ensenyament s'ha estructurat considerant dos tipus de matèries, obligatòries i optatives. S'incorporen 72 ECTS de matèries obligatòries que garantisquen l'adquisició de competències del títol, més 12 ECTS del treball de finalització de màster, que és obligatori, es cursarà en l'últim semestre i estarà orientat a avaluar les competències associades a la titulació. Els 72 ECTS de matèries obligatòries es divideixen en 60 ECTS que complementen el mòdul de Tecnologies de Telecomunicació, 12 ECTS que complementen el mòdul de Gestió Tecnològica de Projectes de Telecomunicació.
Finalment, l'alumne ha de cursar 6 ECTS d'assignatures optatives, oferides en assignatures optatives de 3 ECTS. A més, dins del grup d'optatives lliures.

 

REQUISITS D'ACCÉS

 

Segons la Normativa de la Universitat d’Alacant, per a accedir als ensenyaments oficials de màster universitari serà necessari:

 1. Estar en possessió d’un TÍTOL UNIVERSITARI OFICIAL ESPANYOL o d’un altre expedit per una institució d’educació superior de l’EEES (Espai Europeu d’Educació Superior) que faculten en el país expedidor del títol per a l’accés a ensenyaments de màster.
 2. Estar en possessió d’un TÍTOL D’EDUCACIÓ SUPERIOR ESTRANGER que haja sigut HOMOLOGAT al títol que permet accedir als estudis sol·licitats.
 3. Estar en possessió d’un TÍTOL UNIVERSITARI obtingut en una universitat o centre d’ensenyament superior de PAÏSOS ALIENS A l’EEES, sense necessitat de l’homologació prèvia dels seus estudis. En aquest supòsit cal tenir en compte:
 • El títol no homologat requereix un informe tècnic d’equivalència expedit per la Universitat d’Alacant (ContinUA - Centre  de Formació Contínua), pel qual s’haurà d’abonar la taxa corresponent.
 • L’accés per aquesta via no implicarà, en cap cas, l’homologació del títol previ que tinga la persona interessada ni el seu reconeixement a altres efectes que el de cursar els ensenyaments de màster universitari.

 

ADMISSIÓ I CRITERIS DE VALORACIÓ 

 

Tenint en compte les condicions d'accés establides en l'article 16 del Reial Decret 1393/2007, el perfil d'ingrés adequat per a l'admissió a aquest màster, segons l'exposat en la secció 4.1 i la normativa per als títols oficials de màster i doctorat de la Universitat d'Alacant (BOUA de 6 de novembre de 2008), es crearà una Comissió Acadèmica de Màster (CAM) que estarà formada, com a mínim, pel director o directora de l'Escola Politècnica Superior o persona en qui delegue, la persona coordinadora del màster, un representant de cadascuna de les àrees del màster universitari en Enginyeria de Telecomunicació (Teoria del Senyal i Comunicacions, Física Aplicada, Arquitectura i Tecnologia de Computadors, Òptica i Optometria, Llenguatges i Sistemes Informàtics, i Ciència de la Computació i Intel·ligència Artificial), un alumne, un membre del personal d'administració i serveis, i tres persones del col·lectiu del professorat del màster, nomenats d'acord mutu pels òrgans de govern de l'Escola Politècnica Superior i procurant la presència equilibrada d'homes i dones. Tots els membres de la CAM han de ser professorat del màster excepte el president, que serà el director o directora de l'Escola Politècnica Superior o persona en qui delegue, l'alumne i el membre del personal d'administració i serveis. La CAM establirà els complements de formació que l'estudiant haurà de cursar, d'acord amb l'apartat 2 de l'article 17 del RD 1393/2007 i la seua modificació en el punt 10 del RD 861/2010. Aquests complements de formació necessaris no han d'excedir els 30 ECTS i es fixaran en funció del perfil i historial del candidat que no siga graduat en Enginyeria de Telecomunicació o presente un títol equivalent.

 

Els perfils d'admissió seran els següents:

 • Graduats en Enginyeria en la branca de les Telecomunicacions, sense cursar crèdits addicionals.
 • Titulats en Enginyeria Tècnica de Telecomunicació (en qualsevol de les seues especialitats), graduats habilitats per a exercir la professió d'enginyer tècnic industrial que hagen cobert el bloc complet de tecnologia específica d'Electrònica Industrial, graduats, enginyers, llicenciats i màsters amb formació en tecnologies de la informació i les comunicacions, llicenciats en Física, graduats en Física. La Comissió Acadèmica de Màster (CAM) en cada cas establirà els complements de formació que l'estudiant haurà de cursar, d'acord amb l'apartat 2 de l'article 17 del RD 1393/2007 i la  seua modificacióen el punt 10 del RD 861/2010.


Requisit lingüístic

 • Acreditació d'un nivell equivalent a B2 d'espanyol. Quedaran exempts d'aqueixa acreditació tots aquells estudiants la llengua materna dels quals siga l'espanyol o hagen estudiat en sistemes educatius que empren l'espanyol com a llengua vehicular.

 

Criteris de selecció en els quals es basarà la CAM

(1a) Estar en possessió del títol d'Enginyer de Telecomunicació o graduat en algun dels graus en Enginyeria relacionat amb les tecnologies d'Enginyeria de Telecomunicació.

(1b) En cas de quedar places vacants, podran ser seleccionats els graduats habilitats per a exercir la professió d'enginyer tècnic industrial que hagen cobert el bloc complet de tecnologia específica d'Electrònica Industrial, graduats, enginyers, llicenciats i màsters amb formació en tecnologies de la informació i les comunicacions, llicenciats en Física, graduats en Física.

(2) Nivell de l'expedient acadèmic. En cas que hi haja més sol·licitants que places, serà el nivell de l'expedient acadèmic el que s'utilitzarà per a ordenar als sol·licitants. En qualsevol cas estaran per davant els titulats especificats en el punt (1a).

 

COMPLEMENTS DE FORMACIÓ


TÍTOL D'ACCÉS

CODI

HAN DE CURSAR

CR

ENGINYERIA DE TELECOMUNICACIÓ

GRAU EN ENGINYERIA DE TELECOMUNICACIÓ


ACCÉS DIRECTE SENSE COMPLEMENTS DE FORMACIÓ

 

 

 

 

 ENGINYER TÈCNIC TELECOMUNICACIÓ-SO I IMATGE, FÍSIC

20016

SISTEMES ELECTRÒNICS DIGITALS

6

20019

TRACTAMENT DIGITAL DE SENYAL

6

20026

NORMATIVA I SERVEIS DE TELECOMUNICACIÓ

6

20037

MITJANS DE TRANSMISSIÓ

6

20038

PROJECTES I INFRAESTRUCTURES DE TELECOMUNICACIÓ II

6

 

 

 

 

ENGINYER TÈCNIC TELECOMUNICACIÓ-ELECTRÒNICS, ENGINYERS ELECTRÒNICS, ENGINYERS TÈCNICS INDUSTRIALS

20012

FONAMENTS ÒPTICS DE L'ENGINYERIA

6

20019

TRACTAMENT DIGITAL DE SENYAL

6

20026

NORMATIVA I SERVEIS DE TELECOMUNICACIÓ

6

20037

MITJANS DE TRANSMISSIÓ

6

20038

PROJECTES I INFRAESTRUCTURES DE TELECOMUNICACIÓ II

6

 

 

 

 

ENGINYER TÈCNIC TELECOMUNICACIÓ-TELEMÀTICA

20012

FONAMENTS ÒPTICS DE L'ENGINYERIA

6

20016

SISTEMES ELECTRÒNICS DIGITALS

6

20019

TRACTAMENT DIGITAL DE SENYAL

6

20026

NORMATIVA I SERVEIS DE TELECOMUNICACIÓ

6

20038

PROJECTES I INFRAESTRUCTURES DE TELECOMUNICACIÓ II

6

 

 

 

ENGINYER TÈCNIC TELECOMUNICACIÓ-SISTEMES DE TELECOMUNICACIÓ, ENGINYER EN TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I COMUNICACIONS

20012

FONAMENTS ÒPTICS DE L'ENGINYERIA

6

20016

SISTEMES ELECTRÒNICS DIGITALS

6

20019

TRACTAMENT DIGITAL DE SENYAL

6

20037

MITJANS DE TRANSMISSIÓ

6

20038

PROJECTES I INFRAESTRUCTURES DE TELECOMUNICACIÓ II

6

La resta de casos de títols nacionals, o aquells sol·licitants que accedisquen amb títols estrangers, serà la comissió de màster la qual determinarà quines assignatures, d'entre les 6 han de cursar.


PREINSCRIPCIÓ I MATRÍCULA

 

PREINSCRIPCIÓ +info

L'alumne interessat a cursar un màster oficial en la UA haurà de fer una preinscripció en els terminis i condicions que s'establisquen anualment.

 

MATRÍCULA +info

Després de la publicació de les llistes definitives d'admesos s'enviarà per correu electrònic als alumnes admesos una contrasenya que servirà d'identificació d'usuari per a poder-se matricular a través de Campus Virtual en els terminis i condicions que s'establisquen anualment. 

En el procediment de matrícula, els documents expedits a l’estranger hauran de ser oficials i estar degudament legalitzats i traduïts. Més informació:


OFERTA DE PLACES

 

CURS OFERTA DE PLACES
2012-13 30
2013-14 30
2014-15 30
2015-16 30
2016-17 30


Orientació

 

Professional


Perfil d'especialització del títol

 

Investigació en tecnologies de telecomunicació i capacitació per a l'exercici de la professió d'enginyer de telecomunicació. Les seues atribucions professionals estan regulades per llei. L'exercici lliure de la professió està supervisat pel Col·legi Oficial d'Enginyers de Telecomunicació.

Es podrà accedir a doctorats de caràcter professional o d'investigació i altres postgraus atenent a la normativa vigent.

 

Perfils Professionals del títol

 

El màster universitari en Enginyeria de Telecomunicació capacita per a exercir la professió d'enginyer de telecomunicació, amb totes les atribucions reconegudes per la legislació vigent. El títol permet completar la formació tècnica dels titulats en l'àmbit de l'Enginyeria de Telecomunicació i afins, alhora que se'ls orienta cap a la gestió tecnològica de projectes de telecomunicació.

 

CALENDARI D'IMPLANTACIÓ

 

1. Cronograma d'implantació del títol  

En la proposta per al pla d'estudis de la titulació de màster universitari en Enginyeria de Telecomunicació, per la Universitat d'Alacant que es recull en aquest document, es planteja la implantació del pla d'estudis curs per curs.
Es preveu que l'inici de la implantació del nou pla d'estudis de màster es puga fer el curs 2011/2012.

Curs acadèmic

Implantació del màster

 

2011-2012

Primer curs

2012-2013

Segon curs

 

2. Procediment d'adaptació,  si escau,  dels  estudiants dels estudis existents al nou pla d'estudis

No escau.


3. Ensenyaments que s'extingeixen per la implantació del corresponent títol proposat

No escau.

 

Informació del Centre Informació general per a l'alumne
 •  Escola Politècnica Superior
Campus de Sant Vicent del Raspeig
Ctra. d'Alacant s/n 03690
San Vicent del Raspeig (Alacant)
Telèfon:+ 34 96 590
3648
Fax:+ 34 96 590 3644
eps@ua.es
http://www.eps.ua.es 

 

 • Centre de Formació Contínua (ContinUA)
Solament per al procés de preinscripció
Edifici Germà Bernàcer, planta baixa
Telèfon: + 34 96 590 9422
Fax: + 34 96 590 9442

continua@ua.es

http://web.ua.es/va/continua
 

 

Normativa general de la UA  + Informació titulació

 

Saltar pie
Servicio de informática
Saltar estándares