Plan de estudios

Universidad de Alicante. Página principal
Plan de estudios: MÀSTER UNIVERSITARI EN GESTIÓ PESQUERA SOSTENIBLE
Saltar idiomas
Español | Valencià | English
Saltar iconos
Saltar cabecera
Universidad de Alicante. Página principal
Ficha del estudio

MÀSTER UNIVERSITARI EN GESTIÓ PESQUERA SOSTENIBLE

Codi:
 D070

Crèdits:
 120
 
Data de publicació:
 09/01/2014

Titol:
 Màster Universitari Oficial
 
Preu:
 39,27
 Crèdits en 1a matrícula
 

RAMA

Ciències

PLA

MÀSTER UNIVERSITARI EN GESTIÓ PESQUERA SOSTENIBLE

TIPÚS DE ENSENYAMENT

Presencial

IDIOMES EN ELS QUALS S'IMPARTEIX

Castellà

CENTRES ON S'IMPARTEIX

Facultat de Ciències

ESTUDI IMPARTIT CONJUNTAMENT AMB

Solament s'imparteix en aquesta universitat

DATES D'EXAMEN

Accedisca al llistat de dates d'examen per a aquesta titulació.

PLA D'ESTUDIS OFERIT

 

Llegenda: No ofertadaSense docencia
MÀSTER UNIVERSITARI EN GESTIÓ PESQUERA SOSTENIBLE

 

OBJECTIUS

 

El màster té com a objectiu formar professionals en diversos àmbits de la gestió dels recursos pesquers marins des de la perspectiva de les ciències experimentals i socials, posant l'èmfasi en l'àmbit del Mediterrani.
Es tracta de proporcionar una especialització d'alt nivell en temes de gestió de l'activitat pesquera mitjançant:
- Una anàlisi del sistema pesquer, els seus mecanismes d'explotació, comercialització, avaluació i gestió, amb una especial incidècnia en la perspectiva i interpretació multidisciplinària del problema pesquer al Mediterrani, una zona en què, per la seua diversitat d'espècies i de flotes i per la dispersió de la propietat dels vaixells, s'imposa una gestió basada en el control de l'esforç de pesca.
- Una visió multidisciplinària de la gestió pesquera des de la perspectiva de les diverses ciències com les ciències del mar, la biologia, l'economia, el dret i la sociologia.
- L'adquisició d'experiència en la utilització de noves tècniques i mètodes que permeten desenvolupar una gestió de pesquera més eficaç i adaptada als condicionants socials i mediambientals.
- Una iniciació a la investigació, amb aplicació crítica dels coneixements, les capacitats i competències adquirides en el tractament de problemes reals relacionats amb la gestió de l'activitat pesquera.

COMPETÈNCIES


Competències generals del títol (CG)

 • CG0:Parlar bé en públic.
 • CG1:Saber integrar coneixements científics i tècnics i aplicar-los críticament.
 • CG2:Tenir capacitat d'autoaprenentatge i de treballar autònomament.
 • CG3:Saber treballar en grup i propiciar actituds d'intercanvi i col·laboració amb altres estudiants, investigadors i professionals.
 • CG4:Saber ser desimbolt en un entorn multidisciplinari i multicultural.
 • CG5:Ser capaç de cercar informació científica o tècnica i tractar-la selectivament.
 • CG6:Tenir experiència per a aplicar tècniques i metodologies per a aconseguir objectius professionals o de recerca prèviament determinats i saber valorar-ne objectivament la significació dels resultats i les conclusions.
 • CG7:Tenir experiència en l'anàlisi de resultats o estratègies i en l'elaboració de conclusions que aporten un esclariment dels problemes i puguen comportar-ne la solució.
 • CG8:Tenir capacitat de resposta davant situacions imprevistes i aptitud per a reorientar-hi l'estratègia si cal.
 • CG9:Saber comunicar els raonaments i les conclusions propis tant a una audiència general com a un públic especialitzat.
 • CG10:Ser hàbil en la preparació de documents de síntesi i exposició i tenir experiència en la preparació i presentació de comunicacions orals i en la defensa pública d'aquestes.

Competències específiques (CE)

 • CE1:Conèixer els principals problemes vinculats a la gestió de la pesca i l'ús dels recursos marins vius.
 • CE2:Saber caracteritzar els diversos ecosistemes marins explotats i determinar-hi l'impacte de la variabilitat mediambiental.
 • CE3:Identificar els principals grups taxonòmics susceptibles d'explotació i saber determinar-ne els patrons d'abundància, distribució i reproducció.
 • CE4:Caracteritzar els tipus de pesqueres i els sistemes d'explotació d'aquests.
 • CE5:Conèixer les bases científiques i tècniques en què es recolza la producció aqüícola i familiaritzar-se amb els diversos sistemes de producció i tècniques aplicables, amb especial atenció als aspectes referits a la integració de l'aqüicultura en la gestió costanera global.
 • CE6:Comprendre les bases de la gestió tècnica i comercial d'una empresa aqüícola que permeten la rendibilització de les activitats productives, la gestió del risc i el posicionament en els mercats.
 • CE7:Comprendre les bases teòriques i aplicades de l'ecologia pesquera i de la dinàmica de poblacions.
 • CE8:Adquirir experiència en l'aplicació de models i d'indicadors per a avaluar estocs de pesca que permeten millorar l'assessorament necessari per a una gestió més eficaç.
 • CE9:Conscienciar-se de la necessitat de desenvolupar aproximacions d'avaluació d'estocs per a pesqueres multiespecífiques i de múltiples arts de pesca.
 • CE10:Conèixer els conceptes bàsics i aplicats d'economia relacionats amb l'activitat pesquera i els principals factors de producció que han de ser considerats en una anàlisi econòmica.
 • CE11:Saber valorar la capacitat d'explotació dels diversos mitjans de pesca, diferenciant tècniques, costos estructurals, incentius d'inversió i mesures d'esforç.
 • CE12:Dominar els diversos tipus de vaixells i arts de pesca i familiaritzar-se amb les noves tecnologies pesqueres que pretenen millorar la selectivitat o reduir l'impacte ambiental, per a contribuir a aconseguir objectius de gestió sostenible, que beneficien el sector i els estocs pesquers.
 • CE13:Entendre els mercats de productes de la mar, amb especial èmfasi en el mercat europeu i en els mercats mediterranis, els patrons de variació principals i la regulació a nivell internacional i nacional.
 • CE14:Conèixer la cadena de distribució dels productes i dominar els conceptes, els components i les fases del màrqueting i l'aplicació específica als productes de la mar, sabent establir estratègies que permeten un aprofitament òptim dels recursos de l'empresa o de les comunitats de pescadors, per a incrementar-ne els beneficis i obtenir avantatges de mercat.
 • CE15:Aprofundir en les estratègies que comporten un valor afegit per al producte, especialment les relacionades amb la indústria de transformació i les necessitats i tendències d'aquesta, aprofundint en els aspectes relacionats amb la qualitat dels productes.
 • CE16:Ser capaç de proposar estratègies de gestió raonades i raonables i saber valorar els avantatges i inconvenients de diverses estratègies de gestió.
 • CE17:Desenvolupar capacitat per a utilitzar models de simulació per a millorar l'assessorament científic necessari per a optimitzar la gestió.
 • CE18:Adquirir experiència en l'ús del model bioeconòmic de simulació Bemmfish, per a avaluar l'efecte de diverses accions de gestió en el sistema pesquer i permetre als gestors avaluar les conseqüències biològiques i econòmiques de l'aplicació de diferents polítiques.
 • CE19:Saber determinar i utilitzar una àmplia gamma d'indicadors i punts de referència biològics i econòmics com a eines per a avaluar flotes i suport de la gestió pesquera.
 • CE20:Aprendre a desenvolupar projectes de recerca en funció dels problemes particulars, des de l'àmbit tècnic fins a l'institucional.
 • CE21:Conscienciar-se de la importància d'aplicar un enfocament multidisciplinari en la recerca de pesqueres i conèixer els objectius de cooperació internacional en l'àmbit mediterrani.
 • CE22:Conèixer els tipus, la funció i els mecanismes de treball de les institucions de gestió i recerca de la pesca des de l'àmbit local fins a l'internacional.
 • CE23:Conscienciar-se de la importància dels programes d'estadístiques pesqueres dins dels plans de gestió i entendre els vincles que existeixen entre el plantejament de polítiques i estratègies de gestió i les dades necessàries per a facilitar respostes.
 • CE24:Conèixer els principis estadístics bàsics rellevants per a analitzar dades de pesqueres i familiaritzar-se amb el funcionament del programari informàtic útil en aquestes anàlisis.
 • CE25:Examinar els diversos tipus de dades, els mètodes per a compilar-les i els elements teòrics del disseny i aplicació dels sistemes estadístics pesquers.
 • CE26:Familiaritzar-se amb els principis fonamentals del mostreig que tenen un efecte directe sobre la fiabilitat de les estadístiques produïdes.
 • CE27:Adquirir experiència en l'ús de les bases de dades més rellevants a nivell internacional.
 • CE28:Entendre els principis jurídics que regulen la pesca des de l'àmbit mundial fins al nacional i regional i comprendre l'espai en el qual evoluciona aquest marc legal i els mecanismes d'aplicació i control.
 • CE29:Comprendre l'activitat pesquera des d'una perspectiva històrica, analitzant-ne l'evolució i dinàmica i valorant-ne la dimensió sociocultural.
 • CE30:Familiaritzar-se amb el context sociopolític de la pesca, a través del coneixement dels diferents tipus d'organitzacions i associacions de pescadors i de l'anàlisi social de les activitats pesqueres.
 • CE31:Saber fomentar la participació del sector i altres parts interessades en la definició de polítiques i estratègies de gestió, saber explicar els efectes a llarg termini a les parts implicades en mesures a curt termini i desenvolupar la capacitat de negociar, amb actors d'interessos contraposats, solucions que contribuïsquen a la sostenibilitat.
 • CE32:Conèixer els objectius actuals de la pesca i adquirir un compromís ètic amb la sostenibilitat dels recursos i les comunitats pesqueres, promovent el desenvolupament sostenible de l'activitat pesquera i l'aplicació del principi de precaució per a la conservació dels recursos aquàtics i la minimització de l'impacte sobre els ecosistemes marins.
 • CE33:Analitzar les mesures de conservació (especialment la protecció de zones per a recuperar estocs amenaçats), les mesures econòmiques i estructurals i les regulacions de mercat que garanteixen la sostenibilitat de l'activitat pesquera, l'eficàcia i competitivitat de les flotes, la modernització del sector, el suport als treballadors i la satisfacció dels interessos dels consumidors.
 • CE34:Analitzar, mitjançant l'estudi de casos, sistemes nacionals de gestió de la pesca a la Mediterrània, a més dels objectius polítics i els instruments aplicats, incidint en les peculiaritats històriques i de desenvolupament que n'han propiciat l'evolució i l'actual estructura.
 • CE35:Adquirir experiència pràctica en l'anàlisi de conflictes en el sector de la pesca i en el disseny de plans d'actuació per a gestionar-los.
 • CE36:Conèixer les competències de diverses institucions de gestió i de recerca, de l'administració estatal espanyola i de les administracions autonòmiques, relacionades amb el sector de la pesca i contactar amb institucions privades del sector pesquer.
 • CE37:Capacitar-se en la cerca d'informació científica o tècnica i en el tractament selectiu d'aquesta.
 • CE38:Saber planificar el treball per a la millor consecució dels objectius fixats i l'optimització del temps.
 • CE39:Desenvolupar habilitats de síntesi i exposició de continguts en la preparació de textos científics o tècnics i en la presentació de comunicacions orals.
 • CE40:Propiciar actituds d'intercanvi i col·laboració amb altres investigadors i professionals i de treball en equip.

Competències bàsiques i del MECE (Marc Espanyol de Qualificacions per a l'Educació Superior)

 • CB6:Tenir i comprendre coneixements que aporten una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament o aplicació d'idees, sovint en un context de recerca.
 • CB7:Saber aplicar els coneixements adquirits i la capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts, dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb l'àrea d'estudi.
 • CB8:Ser capaç d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, tot i ser incompleta o limitada, inclou reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels coneixements i judicis propis.
 • CB9:Saber comunicar les conclusions i els coneixements propis, i les raons últimes que els sustenten, a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.
 • CB10:Tenir les habilitats d'aprenentatge que permeten continuar estudiant d'una manera que ha de ser en gran part autodirigida o autònoma.

 


ESTRUCTURA DEL MÀSTER PER CRÈDITS I MATÈRIA

 

Tipus de matèria

Crèdits

Obligatòries (OBL)

75

Pràctiques Externes (OBL)

15

Projecte Fi de Màster (OBL)

 30

TOTAL CRÈDITS

120

 

DISTRIBUCIÓ D'ASSIGNATURES PER CURS / SEMESTRESCURS 1r

PRIMER SEMESTRE

SEGON SEMESTRE

ASSIGNATURA

TIPUS

ECTS

ASSIGNATURA

TIPUS

ECTS

INTRODUCCIÓ A L'ECOSISTEMA MARÍ, Als RECURSOS PESQUERS I A l'AQÜICULTURA

  OBL

6

TEORIA I APLICACIÓ DE MODELS BIOECONÓMICOS I INDICADORS ECONÒMICS I SOCIALS

OBL

6

DINÀMICA DE POBLACIONS EXPLOTADES

OB

5

VISITES INSTITUCIONALS

OBL

5

ECONOMIA BÀSICA I FACTORS DE PRODUCCIÓ EN LA PESCA

OBL

4

MARQUE INSTITUCIONAL: COOPERACIÓ I INVESTIGACIÓ

OBL

4

COMERÇ PESQUER I TRANSFORMACIÓ

  OB

4

DRET MARÍTIM I DIMENSIÓ SOCIOCULTURAL

OBL

5

TEORIA I MODELS D'AVALUACIÓ PESQUERA

  OBL

6

OBJECTIUS I INSTRUMENTS DE POLÍTICA PESQUERA

OBL

5

ANÀLISI ESTADÍSTICA I ÚS DE BASES DE DADES

  OBL

5

POLÍTIQUES PESQUERES APLICADES

  OBL

5


CURS 2n

TERCER SEMESTRE

QUART SEMESTRE

ASSIGNATURA

TIPUS

ECTS

ASSIGNATURA

TIPUS

ECTS

INTRODUCCIÓ A LA INVESTIGACIÓ

OBL

15

TREBALL FINAL DE MÀSTER

OB

30

PRÀCTIQUES EXTERNES

OBL

15

     

 

PLANIFICACIÓ GENERAL DEL PLA D'ESTUDIS

 

El pla d'estudis ha estat construït expressament a partir del disseny d'un curriculum ideal en aquesta especialització per a abordar amb profunditat i de manera integrada els diferents vessants necessaris per a crear especialistes amb un ampli domini del tema i del sector.

El màster es desenvolupa a temps complet en dos anys acadèmics (120 ECTS) i s'estructura en dues parts.
 

La primera part del màster (60 ECTS) té una orientació professional i comprèn classes lectives, pràctiques, tutories en grup, casos d'estudi i visites tècniques. El programa serà impartit per professorat de la Universitat d'Alacant i per professors convidats de prestigi reconegut pertanyents a universitats, centres d'investigació, administracions i entitats privades de diferents països.
 

La segona part del màster (60 ECTS) constitueix un període d'iniciació a la investigació o a l'activitat professional en què l'estudiant adquireix els coneixements, habilitats i actituds previs necessaris per a la realització d'un projecte d'investigació o un projecte professional en un tema determinat dins de l'àmbit de la gestió de l'activitat pesquera i elabora la tesi de màster (Treball Final de Màster). Aquesta part té una durada aproximada de 10 mesos.
Per a participar en aquesta segona part el candidat haurà de presentar, sota la supervisió del director de la tesi, un protocol de treball que haurà de ser aprovat prèviament per una comissió d'estudis del màster. El tema de la tesi serà triat pel candidat atenent als seus interessos formatius i el treball experimental es durà a terme en la Universitat d'Alacant o en institucions col·laboradores, sota la direcció d'un tutor que haurà de ser un doctor d'experiència
reconeguda.


IMPORTANT

El Màster s'imparteix a temps complet en dos anys acadèmics [120 crèdits, d'acord al Sistema Europeu de Transferència de Crèdits (ECTS)]. El Màster desenvolupa una edició nova cada dos anys, organitzant-se la 8a edició d'octubre 2019 a juny 2021 i la 9a edició d'octubre 2021 a juny 2023.

REQUISITS D'ACCÉS

 

Segons la Normativa de la Universitat d’Alacant, per a accedir als ensenyaments oficials de màster universitari serà necessari:

 1. Estar en possessió d’un TÍTOL UNIVERSITARI OFICIAL ESPANYOL o d’un altre expedit per una institució d’educació superior de l’EEES (Espai Europeu d’Educació Superior) que faculten en el país expedidor del títol per a l’accés a ensenyaments de màster.
 2. Estar en possessió d’un TÍTOL D’EDUCACIÓ SUPERIOR ESTRANGER que haja sigut HOMOLOGAT al títol que permet accedir als estudis sol·licitats.
 3. Estar en possessió d’un TÍTOL UNIVERSITARI obtingut en una universitat o centre d’ensenyament superior de PAÏSOS ALIENS A l’EEES, sense necessitat de l’homologació prèvia dels seus estudis. En aquest supòsit cal tenir en compte:
 • El títol no homologat requereix un informe tècnic d’equivalència expedit per la Universitat d’Alacant (ContinUA - Centre  de Formació Contínua), pel qual s’haurà d’abonar la taxa corresponent.
 • L’accés per aquesta via no implicarà, en cap cas, l’homologació del títol previ que tinga la persona interessada ni el seu reconeixement a altres efectes que el de cursar els ensenyaments de màster universitari.

 

ADMISSIÓ I CRITERIS DE VALORACIÓ

 

Els estudiants que complisquen aquests requisits, seran admesos en el màster conforme als següents requisits d'admissió específics i criteris de valoració de mèrits: 

Requisits d'admissió específics: 

Haver cursat estudis previs de grau en titulacions d'ensenyaments tècnics o experimentals relacionades amb els objectius del Màster; entre elles: Biologia, Ciències del Mar, Economia, Administració i Direcció d'Empreses, Dret, o Enginyeries Agrònomes o Pesqueres. En el cas d'alumnes estrangers aquests hauran d'estar en possessió d'un títol oficial homologable a alguna de les titulacions anteriors, o acreditar un nivell de formació equivalent als títols espanyols indicats anteriorment. 

També és necessari que els estudiants demostren un coneixement d'anglès de nivell A2, que garantisca que poden seguir les classes teòriques. 

Criteris de valoració de mèrits:

1º Haver obtingut una beca internacional del CIHEAM per a l'estudi del màster
2º Per a la resta de places l'expedient acadèmic 

Estudiants amb necessitats educatives especials

En les condicions per a l'accés als ensenyaments universitaris oficials es reservarà un 5 per 100 de les places disponibles per a estudiants que tinguen reconegut un grau de discapacitat igual o superior al 33 per 100, així com per a aquells estudiants amb necessitats educatives especials permanents associades a circumstàncies personals de discapacitat, que durant la seua escolarització anterior hagen precisat de recursos i suports per a la seua plena normalització educativa.


PREINSCRIPCIÓ I MATRÍCULA

 

PREINSCRIPCIÓ +info

L'alumne interessat a cursar un Màster Oficial en la UA haurà de fer una preinscripció en els terminis i condicions que s'establisquen anualment.

 

MATRÍCULA +info

Després de la publicació de les llistes definitives d'admesos s'enviarà per correu electrònic als alumnes admesos una contrasenya que servirà d'identificació d'usuari per a poder-se matricular a través de Campus Virtual en els terminis i condicions que s'establisquen anualment. 

En el procediment de matrícula, els documents expedits a l’estranger hauran de ser oficials i estar degudament legalitzats i traduïts. Més informació:


OFERTA DE PLACES

 

CURS OFERTA DE PLACES
2011-12 40
2012-13 0
2013-14 40
2014-15 0
2015-16 40
2016-17 0


Orientació

 

Professional i d'investigació


Perfil d'especialització del títol

 

Especialista en gestió sostenible de recursos pesquers amb capacitat per a assumir tant responsabilitats tècniques en l'àmbit del sector com per a desenvolupar investigació científica d'alt nivell.

 

Perfils professionals del títol

 

No es tracta d'un màster dirigit especialment a la professionalització. Els objectius bàsics del màster consisteixen a proporcionar una formació especialitzada i avançada en gestió pesquera amb la finalitat que es puguen incorporar tant a les tasques d'assessorament d'empreses i administracions com preparar a qui vulga continuar la seua formació investigadora per a la realització de la tesi doctoral i, d'aquesta manera, la possibilitat de començar la seua carrera investigadora.

 

CALENDARI D'IMPLANTACIÓ

 

1. Cronograma d'implantació del títol  

Curs acadèmic

Implantació del màster

 

2011-2012

Primer curs, CT1 i CT2

2012-2013

Segon curs, CT3 i CT4

 

2. Procediment d'adaptació,  si escau,  dels  estudiants dels estudis existents al nou pla d'estudis

No escau.


3. Ensenyaments que s'extingeixen per la implantació del corresponent títol proposat

No escau.

 

Informació del Centre Informació general per a l'alumne
 •   Facultat de Ciències
Campus de Sant Vicent del Raspeig
Ctra. d'Alacant s/n 03690
San Vicent del Raspeig (Alacant)
Telèfon:+ 34 96 590
3557 
Fax:+ 34 96 590 3781
facu.ciencies@ua.es 
http://ciencias.ua.es/va/
 • Centre de Formació Contínua (ContinUA)
Solament per al procés de preinscripció
Edifici Germà Bernàcer, planta baixa
Telèfon: + 34 96 590 9422
Fax: + 34 96 590 9442

continua@ua.es

http://web.ua.es/va/continua
 

 

Normativa general de la UA  + Informació titulació

 

Saltar pie
Servicio de informática
Saltar estándares