Plan de estudios

Universidad de Alicante. Página principal
Plan de estudios: EXPERT EN TRACTAMENT I CURES MULTIDISCIPLINÀRIES EN REUMATOLOGIA
Saltar idiomas
Español | Valencià | English
Saltar iconos
Saltar cabecera
Universidad de Alicante. Página principal
Ficha del estudio

EXPERT EN TRACTAMENT I CURES MULTIDISCIPLINÀRIES EN REUMATOLOGIA

Codi:
 9314

Crèdits:
 20
 
Data de publicació:
 27/11/2018

Titol:
 Estudis Propis
 
Preu:
 57
 Crèdits en 1a matrícula
 

RAMA

Sense definir

PLA

EXPERT EN TRACTAMENT I CURES MULTIDISCIPLINÀRIES EN REUMATOLOGIA

TIPÚS DE ENSENYAMENT

Mixt: presencial i no presencial

IDIOMES EN ELS QUALS S'IMPARTEIX

Castellà

CENTRES ON S'IMPARTEIX

CENTRE DE FORMACIÓ CONTÍNUA

ESTUDI IMPARTIT CONJUNTAMENT AMB

Solament s'imparteix en aquesta universitat

DATES D'EXAMEN

Accedisca al llistat de dates d'examen per a aquesta titulació.

PLA D'ESTUDIS OFERIT

 

Llegenda: No ofertadaSense docencia
UNICO
20 crèdits
 
 
Superat aquest bloc s'obté
EXPERT EN TRACTAMENT I CURES MULTIDISCIPLINÀRIES EN REUMATOLOGIA

OBJETIU GENERAL
Adquirir coneixements i destreses que permeten al professional d'Infermeria enfrontar-se amb el seu treball assistencial de la forma més adequada i eficaç. Es basarà el curs en el desenvolupament de tres àrees: assistencial, educació sanitària al pacient reumatológico i recerca 
OBJETIUS ESPECIFICS
Adquirir coneixement extens sobre les més importants patologies reumáticas
Adquirir les destreses necessàries per a realitzar adequadament un examen físic i articular
Adquirir les destreses necessàries per a realitzar una correcta avaluació de proves diagnòstiques i d'imatge
Adquirir coneixements per a la correcta avaluació articular del pacient reumático
Adquirir coneixements sobre la membres de l'equip multidisciplinari: funcions i aportació de cada membre
Proveir la formació necessària perquè realitzen l'Educació al Pacient reumático considerant les peculiaritats de la malaltia de base del pacient i el membre de l'equip multidisciplinari implicat
Aconseguir que els professionals siguen capaços d'elaborar les seues pròpies estratègies de recerca orientades al millor coneixement de les malalties reumáticas
Identificar, avaluar i abordar les qüestions psicosocials per a minimitzar el risc d'ansietat i depressió dels pacients

COMPETÈNCIES


Competències generals

 • CG1:Adquirir coneixements i destreses que permeten als professionals de la salut prestar serveis sanitaris concordes amb les necessitats dels pacients afectats de patologies reumáticas.
 • CG2:Prestar serveis sanitaris i cures centrades en la persona potenciant la seua autocuidado i la continuïtat de l'assistència entre els diferents nivells de salut.
 • CG3:Capacitat per a dur a terme l'assistència sanitària basada en les evidències.

Competències Específiques

 • CE1:Ser competent per a reconèixer i saber actuar davant les més importants patologias reumaticas
 • CE2:Ser capaç de realitzar adequadamente un examen físic i articular
 • CE3:Ser capaç de realitzar una correcta avaluació de proves diagnòstiques i d'imatge
 • CE4:Saber realitzar l'avaluació articular del pacient reumático
 • CE5:Saber treballar en equip multidisciplinari: funcions i aportació de cada membre
 • CE6:Ser capaç de dur a terme l'Educació Sanitària dels pacients amb malaltia reumatica
 • CE7:Ser competent per a desenvolupar plans de recerca i presa de decisions basades en l'evidència
 • CE8:Ser competent per a identificar i prevenir riscos relacionats amb la malaltia reumatica

L'Expert en Tractament i Cures Multidisciplinàries en Reumatologia consta de 20 crèdits ECTS distribuïts de la següent manera:

Tipus d'assignatures

Crèdits

  Obligatòries(OB)

20

  Optatives(OP)

0

  Treball Final (OB)

0

TOTAL CRÈDITS

20

 

Cada crèdit ECTS computa 25 hores de càrrega de treball de l'estudiant. 

En l'apartat "Pla d'estudis" del menú lateral es pot consultar la informació sobre cadascuna de les assignatures que integren el pla d'estudis. 

Després de superar el total de crèdits s'obté el títol propi d'EXPERT EN TRACTAMENT I CURES MULTIDISCIPLINÀRIES EN REUMATOLOGIA

REQUISITS D'ACCÉS

Amb caràcter general, per a accedir als ensenyaments conduents a l'obtenció del títol propi d'Expert es requereix:

 • Estar en possessió d'un títol oficial d'Educació Superior (Diplomat, Enginyer Tècnic, Arquitecte Tècnic, Llicenciat, Enginyer, Arquitecte, Grau, Màster, Doctor).
 • També podran accedir els qui estiguen cursant un títol oficial d'educació superior i li resten menys de 18 crèdits per a la seua obtenció.
 • Complir els requisits d'accés a estudis universitaris oficials a l'Espai Europeu d'Educació Superior (EEES).

DIRIGIT A

INFERMERES
FISIOTERAPEUTES
PSICÒLEGS
NUTRICIONISTES
PODÓLOGOS
TERAPEUTES OCUPACIONALS

CRITERIS D'ADMISSIÓ


TENIR UN GRAU ACADÈMIC EN INFERMERIA, FISIOTERÀPIA, PSICOLOGIA, NUTRICIÓ, PODOLOGIA, TERÀPIA OCUPACIONAL/ TENIR UN GRAU O DIPLOMATURA/LLICENCIATURA ACADÈMIC EN INFERMERIA, FISIOTERÀPIA, PSICOLOGIA, NUTRICIÓ, PODOLOGIA, TERÀPIA OCUPACIONAL

PREINSCRIPCIÓ I MATRICULACIÓ


La preinscripció es realitza en la secretaria administrativa de l'estudi, en els terminis que per a cada curs acadèmic establisca l'adreça d'estudis (veure dades de contacte en l'apartat "+info" del menú lateral).

Una vegada realitzada la preinscripció i després de l'aplicacion dels criteris d'admissió, els qui siguen admesos rebran un correu electrònic amb les instruccions per a realitzar la matrícula.

TAXES


La informació completa sobre les taxes administratives a satisfer per a cada curs acadèmic es pot consultar en la pàgina:

https://web.ua.es/va/continua/taxes.html

L'Expert en Tractament i Cures Multidisciplinàries en Reumatologia és un títol propi de la Universitat d'Alacant.

La legislació vigent permet que les universitats, en ús de la seua autonomia, puguen impartir ensenyaments conduents a l'obtenció d'altres títols diferents als títols oficials de Grau, Màster i Doctorat:

- Disposició addicional onzena del Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre, pel qual s'estableix l'ordenació dels ensenyaments universitaris oficials (Butlletí Oficial de l'Estat de 30 d'octubre de 2007)

- Normativa de la Universitat d'Alacant sobre ensenyaments propis de postgrau i especialització (Aprovada pel Consell de Govern el 14 d'abril de 2014, BOUA 15 d'abril de 2014). Aquesta Normativa arreplega les recomanacions realitzades pel Consell de la Unió Europea conduents a l'espai europeu de formació permanent (Resolució del Consell de 27 de juny de 2002 sobre l'educació permanent, DOTZE 2002/C163/01)

Més informació sobre normativa:

https://web.ua.es/va/continua/normativa.html

INFORMACIÓ DE CONTACTE

 

Paloma María Navarro

Departament d'Infermeria

Telèfon: 965 90 38 31

denfe@listas.ua.es

https://denfe.ua.es/va/

 

 ORGANITZADORS ACADÈMICS

Departament d'Infermeria

 DIRECCIÓ ACADÈMICA

 • Director d'estudis:

   María Josefa Cabañero Martínez

 

Saltar pie
Servicio de informática
Saltar estándares