Plan de estudios

Universidad de Alicante. Página principal
Plan de estudios: EXPERT EN REVENUE MANAGEMENT
Saltar idiomas
Español | Valencià | English
Saltar iconos
Saltar cabecera
Universidad de Alicante. Página principal
Ficha del estudio

EXPERT EN REVENUE MANAGEMENT

Codi:
 9306

Crèdits:
 20
 
Data de publicació:
 19/12/2017

Titol:
 Estudis Propis
 
Preu:
 145
 Crèdits en 1a matrícula
 

RAMA

Sense definir

PLA

EXPERT EN REVENUE MANAGEMENT

TIPÚS DE ENSENYAMENT

Mixt: presencial i no presencial

IDIOMES EN ELS QUALS S'IMPARTEIX

Castellà

CENTRES ON S'IMPARTEIX

CENTRE DE FORMACIÓ CONTÍNUA

ESTUDI IMPARTIT CONJUNTAMENT AMB

Solament s'imparteix en aquesta universitat

DATES D'EXAMEN

Accedisca al llistat de dates d'examen per a aquesta titulació.

PLA D'ESTUDIS OFERIT

 

Llegenda: No ofertadaSense docencia
ÚNICO
20 crèdits
 
 
Superat aquest bloc s'obté
EXPERT EN REVENUE MANAGEMENT

Formar directius per a la correcta gestió i comercialització d'un hotel

Aprendre models i processos per a implantar en hotels

Aprendre algunes tècniques del Revenue Management per a optimitzar els ingressos

Proporcionar habilitats directives

COMPETÈNCIES


Competències generals

 • CG1:Optimitzar els ingressos d'un allotjament turístic
 • CG2:Organitzar i liderar un equip
 • CG3:Implementar la cultura del Revenue Management en una empresa
 • CG4:Ser capaç de realitzar l'estratègia completa de RM per a un allotjament turístic tenint en compte el seu context

Competències Específiques

 • CE1:Comprendre el Revenue Management com una cultura d'empresa
 • CE2:Entendre l'estratègia del Revenue Management en el seu conjunt
 • CE3:Saber aplicar estratègies de preus dinàmics a les tarifes hoteleres
 • CE4:Conèixer com afecta la reputació online a l'estratègia de Pricing
 • CE5:Aplicar instruments d'anàlisis de la competència
 • CE6:Preveure la demanda a través de tècniques de Forecasting
 • CE7:Prendre decisions sobre aquells canals de venda que l'empresa deu o no mantenir o que ha de contractar
 • CE8:Optimitzar els costos de la distribució d'un allotjament turístic
 • CE9:Saber portar de principi a fi una estratègia de Revenue Management

L'Expert en Revenue Management consta de 20 crèdits ECTS distribuïts de la següent forma:

Tipus d'assignatures

Crèdits

  Obligatòries(OB)

14

  Optatives(OP)

0

     Pràctiques Externes (OB)

                  6

  Treball Fi de Màster (OB)

0

TOTAL CRÈDITS

20

 

Cada crèdit ECTS computa 25 hores de càrrega de treball de l'estudiant.

En l'apartat "Pla d'estudis" del menú lateral es pot consultar la informació sobre cadascuna de les assignatures que integren el pla d'estudis.

 

Després de superar el total de crèdits s'obté el títol propi d'EXPERT EN REVENUE MANAGEMENT

REQUISITS D'ACCÉS

Amb caràcter general, per accedir als ensenyaments conduents a l'obtenció del títol propi d'Expert es requereix:

 • Estar en possessió d'un títol oficial d'Educació Superior (Diplomat, Enginyer Tècnic, Arquitecte Tècnic, Llicenciat, Enginyer, Arquitecte, Grau, Màster, Doctor)
 • També podran accedir els qui estiguin cursant un títol oficial d'educació superior i li restin menys de 18 crèdits per a la seva obtenció.
 • Complir els requisits d'accés a estudis universitaris oficials en l'Espai Europeu d'Educació Superior (EEES).
 • A aquest títol d'Expert també es podrà accedir mitjançant una prova especial d'accés per a alumnat amb experiència professional. Per a més informació sobre aquesta prova s'ha de consultar amb els organitzadors de l'estudi (veure apartat "+info").

DIRIGIT A

A qualsevol persona que vulga progressar d'una manera eficient i professional en el sector hoteler.
Professionals: Caps de recepció, Comercials d'hotels, Propietaris d'allotjaments rurals i
Directors comercials de petits hotels (L'alumnat amb experiència professional però que no reunisca els requisits acadèmics d'accés només podran accedir mitjançant una prova especial d'accés, aquesta prova comportarà el pagament de les taxes que per a l'efecte es determinen)
Aturats i Interessats a treballar en el sector hoteler, amb ganes de progressar i aprendre màrqueting turístic amb innovadors conceptes i tècniques.
Alumnes i ex-alumnes universitaris de qualsevol carrera. Especialment els interessarà més als estudiants de carreres com a Econòmiques, Turisme, ADE, Empresarials i Publicitat i Relacions Públiques.

CRITERIS D'ADMISSIÓ

 

Es realitzarà una prova tipus test d'admissió i entrevista personalitzada amb el coordinador de la titulació
La prova d'accés als títols d'expert està, en tot cas, condicionada a la seua aprovació pel Vicerector d'Estudis i Formació.

PREINSCRIPCIÓ I MATRICULACIÓ

La preinscripció es realitza en la secretaria administrativa de l'estudi, en els terminis que per a cada curs acadèmic estableixi la direcció d'estudis (veure dades de contacte en l'apartat "+info" del menú lateral). 

Una vegada realitzada la preinscripció i després de l'aplicacion dels criteris d'admissió, els qui siguin admesos rebran un correu electrònic amb les instruccions per realitzar la matrícula.

 

TAXES

La informació completa sobre les taxes administratives a satisfer per a cada curs acadèmic es pot consultar a la pàgina:

https://web.ua.es/va/continua/taxes.html

Preu públic per crèdit

101,5 €

Descompte a persones que provinguen de les empreses, institucions i organismes (Escola de Negocis de la UA, formació i Transformació S.L., Fundeun, Global Orbital , OPEM Consultors, TECJURI). És necessari un mínim de 10 estudiants per a aplicar aquest descompte.

L'Expert en Revenue Management és un títol propi de la Universitat d'Alacant.

La legislació vigent permet que les universitats, en ús de la seua autonomia, puguen impartir ensenyaments conduents a l'obtenció d'altres títols diferents als títols oficials de Grau, Màster i Doctorat:

- Disposició addicional onzena del Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre, pel qual s'estableix l'ordenació dels ensenyaments universitaris oficials (Butlletí Oficial de l'Estat de 30 d'octubre de 2007)

- Normativa de la Universitat d'Alacant sobre ensenyaments propis de postgrau i especialització (Aprovada pel Consell de Govern el 14 d'abril de 2014, BOUA 15 d'abril de 2014). Aquesta Normativa arreplega les recomanacions realitzades pel Consell de la Unió Europea conduents a l'espai europeu de formació permanent (Resolució del Consell de 27 de juny de 2002 sobre l'educació permanent, DOTZE 2002/C163/01)

Més informació sobre normativa:

https://web.ua.es/va/continua/normativa.html

INFORMACIÓ DE CONTACTE

 

Begoña Murcia Alcaraz

Institut Universitari d'Investigacions Turístiques

Edifici Instituts Universitaris

Telèfon: 965 90 95 51

formacion.iuit@ua.es

https://iuit.ua.es/va/inici.html

 

 ORGANITZADORS ACADÈMICS

Institut Universitari d'Investigacions Turístiques

 DIRECCIÓ ACADÈMICA

 • Director d'estudis:

   Felipe Ruiz Moreno

 • Coordinador d'estudis:

    Javier Jiménez Pastor

Saltar pie
Servicio de informática
Saltar estándares