Plan de estudios

Universidad de Alicante. Página principal
Plan de estudios: EXPERT EN DIRECCIÓ D'EMPRESES D'HOSTALERIA
Saltar idiomas
Español | Valencià | English
Saltar iconos
Saltar cabecera
Universidad de Alicante. Página principal
Ficha del estudio

EXPERT EN DIRECCIÓ D'EMPRESES D'HOSTALERIA

Codi:
 9294

Crèdits:
 20
 
Data de publicació:
 19/12/2017

Titol:
 Estudis Propis
 
Preu:
 120
 Crèdits en 1a matrícula
 

RAMA

Sense definir

PLA

EXPERT EN DIRECCIÓ D'EMPRESES D'HOSTALERIA

TIPÚS DE ENSENYAMENT

Mixt: presencial i no presencial

IDIOMES EN ELS QUALS S'IMPARTEIX

Sense definir

CENTRES ON S'IMPARTEIX

CENTRE DE FORMACIÓ CONTÍNUA

ESTUDI IMPARTIT CONJUNTAMENT AMB

Solament s'imparteix en aquesta universitat

DATES D'EXAMEN

Accedisca al llistat de dates d'examen per a aquesta titulació.

PLA D'ESTUDIS OFERIT

 

Llegenda: No ofertadaSense docencia
UNICO

Especialitzar a l'alumne en la direcció i gestió d'establiments de restauració i F&B hoteler.

Aprendre a realitzar una anàlisi de la situació de l'empresa, tant a nivell extern com a intern, a través de les

eines de gestió i predicció econòmica.

Formar als futurs capdavanters de la Restauració del segle XXI.

COMPETÈNCIES


Competències generals

 • CG1:Millorar capacitat analítica i de síntesi per a resoldre problemes complexos.
 • CG2:Augmentar Capacitat per a encoratjar la motivació i l'amplitud de mires.
 • CG3:Fomentar les habilitats de comunicació, negociació i organització.
 • CG4:Aplicar coneixements teòrics a la pràctica.
 • CG5:Desenvolupar habilitats en relacions interpersonals

Competències Específiques

 • CE1:Fomentar capacitat per a implicar-se, col·laborar i assumir responsabilitats que possibiliten un major dinamisme en l'activitat empresarial
 • CE2:Conèixer, experimentar i dominar les tècniques de laboratori des del rigor científic
 • CE3:Aplicar i supervisar l'execució de tot tipus de tècniques de manipulació, conservació i regeneració d'aliments
 • CE4:Desenvolupar i supervisar processos de preparació i presentació d'elaboracions culinàries bàsiques, complexes i de múltiples aplicacions
 • CE5:Actuar sota normes de seguretat, higiene i protecció ambiental en hostaleria
 • CE6:Dissenyar ofertes gastronòmiques
 • CE7:Gestionar processos d'aprovisionament en restauració

L'Expert en Direcció d'Empreses d'Hostaleria consta de 20 crèdits ECTS distribuïts de la següent forma:

Tipus d'assignatures

Crèdits

  Obligatòries(OB)

20

  Optatives(OP)

0

    Pràctiques Externes 0

  Treball Final (OB)

0

TOTAL CRÈDITS

20

 

Cada crèdit ECTS computa 25 hores de càrrega de treball de l'estudiant. 

En l'apartat "Pla d'estudis" del menú lateral es pot consultar la informació sobre cadascuna de les assignatures que integren el pla d'estudis. 

Després de superar el total de crèdits s'obté el títol propi d'EXPERT EN DIRECCIÓ D'EMPRESES D'HOSTALERIA

REQUISITS D'ACCÉS

Amb caràcter general, per accedir als ensenyaments conduents a l'obtenció del títol propi d'Expert es requereix:

 • Estar en possessió d'un títol oficial d'Educació Superior (Diplomat, Enginyer Tècnic, Arquitecte Tècnic, Llicenciat, Enginyer, Arquitecte, Grau, Màster, Doctor)
 • També podran accedir els qui estiguin cursant un títol oficial d'educació superior i li restin menys de 18 crèdits per a la seva obtenció.
 • Complir els requisits d'accés a estudis universitaris oficials en l'Espai Europeu d'Educació Superior (EEES).

 DIRIGIT A

A propietaris, directius i comandaments intermedis d'hostaleria.
A professionals de la restauració en actiu i/o futurs emprenedors.
A persones que dirigeixen i gestionen i/o van a constituir empreses de restauració.
A responsables i/o caps del departament de F&B hoteler.
A cuiners que vulguen especialitzar-se com a xef executiu.
A professionals formats que vulguen millorar la seua situació professional.
A persones sense titulació universitària però amb experiència professional relacionada amb
l'hostaleria i/o la restauració.


CRITERIS D'ADMISSIÓ

 
La selecció es farà tenint en compte l'ordre de preinscripció
L'alumnat amb experiència professional però que no reunisca els requisits acadèmics d'accés només podrà accedir mitjançant una prova especial d'accés, que comportarà el pagament de les taxes que per a l'efecte es determinen. Aquesta prova queda condicionada a la seua aprovació pel Vicerectorat d'Estudis.
 

PREINSCRIPCIÓ I MATRICULACIÓ

La preinscripció es realitza en la secretaria administrativa de l'estudi, en els terminis que per a cada curs acadèmic estableixi la direcció d'estudis (veure dades de contacte en l'apartat "+info" del menú lateral). 

Una vegada realitzada la preinscripció i després de l'aplicacion dels criteris d'admissió, els qui siguin admesos rebran un correu electrònic amb les instruccions per realitzar la matrícula.

 

TAXES

La informació completa sobre les taxes administratives a satisfer per a cada curs acadèmic es pot consultar a la pàgina:

http://web.ua.es/va/continua/taxes.html

 

Preu públic per crèdit

84

Descompte a persones que provinguen de les empreses, institucions i organismes (Escola de Negocis de la UA, Formació i Transformació S.L., Fundeun, Global Orbital , OPEM Consultors, TECJURI). És necessari un mínim de 10 estudiants per a aplicar aquest descompte.

L'Expert en Direcció d'Empreses d'Hostaleria és un títol propi de la Universitat d'Alacant.

La legislació vigent permet que les universitats, en ús de la seua autonomia, puguen impartir ensenyaments conduents a l'obtenció d'altres títols diferents als títols oficials de Grau, Màster i Doctorat:

- Disposició addicional onzena del Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre, pel qual s'estableix l'ordenació dels ensenyaments universitaris oficials (Butlletí Oficial de l'Estat de 30 d'octubre de 2007)

- Normativa de la Universitat d'Alacant sobre ensenyaments propis de postgrau i especialització (Aprovada pel Consell de Govern el 14 d'abril de 2014, BOUA 15 d'abril de 2014). Aquesta Normativa arreplega les recomanacions realitzades pel Consell de la Unió Europea conduents a l'espai europeu de formació permanent (Resolució del Consell de 27 de juny de 2002 sobre l'educació permanent, DOTZE 2002/C163/01)

Més informació sobre normativa:

https://web.ua.es/va/continua/normativa.html

INFORMACIÓ DE CONTACTE

 

Begoña Murcia Alcaraz

Institut Universitari d'Investigacions Turístiques 

Edifici Instituts Universitaris

Telèfon: 965 90 95 51

formacio.iuit@ua.es

https://iuit.ua.es/va/inici.html

 

 ORGANITZADORS ACADÈMICS

Institut Universitari d'Investigacions Turístiques


 DIRECCIÓ ACADÈMICA

 • Director d'estudis:

   Juan Llopis Taverner

 • Coordinador d'estudis:

    Oscar Carrión López

     María Reyes González Rámirez

Saltar pie
Servicio de informática
Saltar estándares