Plan de estudios

Universidad de Alicante. Página principal
Plan de estudios: EXPERT EN DESENVOLUPAMENT PROFESSIONAL DOCENT
Saltar idiomas
Español | Valencià | English
Saltar iconos
Saltar cabecera
Universidad de Alicante. Página principal
Ficha del estudio

EXPERT EN DESENVOLUPAMENT PROFESSIONAL DOCENT

Codi:
 9279

Crèdits:
 20
 
Data de publicació:
 29/06/2017

Titol:
 Estudis Propis
 
Preu:
 72,45
 Crèdits en 1a matrícula
 

RAMA

Sense definir

PLA

EXPERT EN DESENVOLUPAMENT PROFESSIONAL DOCENT

TIPÚS DE ENSENYAMENT

No presencial

IDIOMES EN ELS QUALS S'IMPARTEIX

Castellà

CENTRES ON S'IMPARTEIX

CENTRE DE FORMACIÓ CONTÍNUA

ESTUDI IMPARTIT CONJUNTAMENT AMB

Solament s'imparteix en aquesta universitat

DATES D'EXAMEN

Accedisca al llistat de dates d'examen per a aquesta titulació.

PLA D'ESTUDIS OFERIT

 

Llegenda: No ofertadaSense docencia
ÚNICO
20 crèdits
 
Curs
Titol
Crèdits
Assignatura
 
Superat aquest bloc s'obté
EXPERT EN DESSENVOLUPAMENT PROFESSIONAL DOCENT

El perfil d'aquest programa d'estudis propis ofereix capacitació avançada en l'àmbit interdisciplinari educatiu oferint múltiples oportunitats de progrés per a la projecció professional docent i investigadora.

COMPETÈNCIES


Competències generals

 • CG1:Aplicar els coneixements adquirits i la seua capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis.
 • CG2:Integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta i limitada, incloga reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.
 • CG3:Comunicar les seues conclusions a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.
 • CG4:Adquirir habilitats d'aprenentatge que permeten continuar estudiant d'una manera que haurà de ser en gran mesura auto-dirigit i autònom.

Competències Específiques

 • CE1:Saber identificar les necessitats i demandes dels contextos en els quals s'exigeix l'aplicació d'eines metodològiques i aprendre a proposar solucions adequades.
 • CE4:Així com resoldre problemes en entorns nous o poc coneguts.
 • CE5:Aprendre a prendre decisions i proposar solucions apropiades basant-se en els models estudiats.
 • CE6:Obtenir informació de forma efectiva el que implica ser capaç de cercar, gestionar organitzar i analitzar la informació bibliogràfica rellevant.
 • CE7:Mantenir un compromís ètic com a investigador en la realització de treballs.

El pla d'estudis del títol d'Expert en Desenvolupament Professional Docent consta de 20 crèdits ECTS distribuïts de la següent forma:

Tipus de assignatures

Crèdits

  Obligatòries (OB)

20

  Optatives (OP)

0

     Pràctiques Externes (OB) 0                       

  Treball Final de Màster (OB)

0

TOTAL CRÈDITS

20

 Cada crèdit ECTS computa 25 hores de càrrega de treball de l'estudiant.

En l'apartat "Pla d'estudis" del menú lateral es pot consultar la informació sobre cadascuna de les assignatures que integren el pla d'estudis.

Després de superar el total de crèdits s'obté el títol propi de EXPERT EN DESENVOLUPAMENT PROFESSIONAL DOCENT.

Aquest títol propi forma part del Programa d'Estudis Propis en DIDÀCTICA I DESENVOLUPAMENT PROFESSIONAL DOCENT, que està integrat pels següents títols propis:

 • MÀSTER EN DIDÀCTICA I DESENVOLUPAMENT PROFESSIONAL DOCENT.
 • EXPERT EN DESENVOLUPAMENT PROFESSIONAL DOCENT.
 • ESPECIALISTA EN DIDÀCTICA I INVESTIGACIÓ EDUCATIVA.

REQUISITS D'ACCÉS

Amb caràcter general, per a accedir als ensenyaments conduents a l'obtenció del títol propi d'Expert es requereix:

 • Estar en possessió d'un títol oficial d'Educació Superior (Diplomat, Enginyer Tècnic, Arquitecte Tècnic, Llicenciat, Enginyer, Arquitecte, Grau, Màster, Doctor).
 • També podran accedir els qui estiguen cursant un títol oficial d'educació superior i li resten menys de 18 crèdits per a la seua obtenció.
 • Complir els requisits d'accés a estudis universitaris oficials a l'Espai Europeu d'Educació Superior (EEES).

DIRIGIT A

Egressats de les diferents carreres o graus vinculats amb les Ciències Socials, les Humanitats i l'Educació d'Espanya i Amèrica Llatina, principalment.

CRITERIS D'ADMISSIÓ


Persones matriculades en educació universitària o professionals de prestigi vinculats a la matèria educativa que reunisquen els requisits d'accés a estudis universitaris oficials en l'EEES.

PREINSCRIPCIÓ I MATRICULACIÓ


La preinscripció es realitza en la secretaria administrativa de l'estudi, en els terminis que per a cada curs acadèmic establisca l'adreça d'estudis (veure dades de contacte en l'apartat "+info" del menú lateral).

Una vegada realitzada la preinscripció i després de l'aplicacion dels criteris d'admissió, els qui siguen admesos rebran un correu electrònic amb les instruccions per a realitzar la matrícula.

TAXES


La informació completa sobre les taxes administratives a satisfer per a cada curs acadèmic es pot consultar en la pàgina:

https://web.ua.es/va/continua/taxes.html

El curs d'Expert en Desenvolupament Profesional Docent és un títol propi de la Universitat d'Alacant.

La legislació vigent permet que les universitats, en ús de la seua autonomia, puguen impartir ensenyaments conduents a l'obtenció d'altres títols diferents als títols oficials de Grau, Màster i Doctorat:

- Disposició addicional onzena del Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre, pel qual s'estableix l'ordenació dels ensenyaments universitaris oficials (Butlletí Oficial de l'Estat de 30 d'octubre de 2007)

- Normativa de la Universitat d'Alacant sobre ensenyaments propis de postgrau i especialització (Aprovada pel Consell de Govern el 14 d'abril de 2014, BOUA 15 d'abril de 2014). Aquesta Normativa arreplega les recomanacions realitzades pel Consell de la Unió Europea conduents a l'espai europeu de formació permanent (Resolució del Consell de 27 de juny de 2002 sobre l'educació permanent, DOTZE 2002/C163/01)

Més informació sobre normativa:

https://web.ua.es/va/continua/normativa.html

INFORMACIÓ DE CONTACTE

IUESAL, Institut Universitari d'Estudis Socials d'Amèrica Llatina

Ed. Polivalent III

Ap. 99 E-03080 Alacant

Tel. 96 90 3400 ext. 9395

iuesal@ua.es

https://iuesal.ua.es/va/

ORGANITZADORS ACADÈMICS

IUESAL, Institut Universitari d'Estudis Socials d'Amèrica Llatina

DIRECCIÓ ACADÈMICA


Martínez Ruiz, María Ángeles

Saltar pie
Servicio de informática
Saltar estándares