Plan de estudios

Universidad de Alicante. Página principal
Plan de estudios: EXPERTO EN EDIFICIOS DE CONSUMO DE ENERGIA CASI NULO
Saltar idiomas
Español | Valencià | English
Saltar iconos
Saltar cabecera
Universidad de Alicante. Página principal
Ficha del estudio

EXPERTO EN EDIFICIOS DE CONSUMO DE ENERGIA CASI NULO

Codi:
 9269

Crèdits:
 20
 
Data de publicació:
 23/02/2017

Titol:
 Estudis Propis
 
Preu:
 72,45
 Crèdits en 1a matrícula
 

RAMA

Sense definir

PLA

EXPERTO EN EDIFICIOS DE CONSUMO DE ENERGIA CASI NULO

TIPÚS DE ENSENYAMENT

Mixt: presencial i no presencial

IDIOMES EN ELS QUALS S'IMPARTEIX

Castellà

CENTRES ON S'IMPARTEIX

CENTRE DE FORMACIÓ CONTÍNUA

ESTUDI IMPARTIT CONJUNTAMENT AMB

Solament s'imparteix en aquesta universitat

DATES D'EXAMEN

Accedisca al llistat de dates d'examen per a aquesta titulació.

PLA D'ESTUDIS OFERIT

Node inicial:
 

Llegenda: No ofertadaSense docencia
MÓDULO EDIFICIOS DE CONSUMO DE ENERGÍA CASI NULO
10 crèdits
 
 
Superat aquest bloc s'obté
MÒDUL EN EDIFICIS DE CONSUM D'ENERGIA QUASI NUL
EXPERTO EN EDIFICIOS DE CONSUMO DE ENERGIA CASI NULO
20 crèdits
 
 
Superat aquest bloc s'obté
EXPERT EN EDIFICIS DE CONSUM D'ENERGIA QUASI NUL
MÓDULO ANÁLISIS ENERGÉTICO DE LOS EDIFICIOS
10 crèdits
 
 
Superat aquest bloc s'obté
MÒDUL EN ANÀLISI ENERGÈTIC DELS EDIFICIS

Proporcionar la formació necessària per poder Dissenyar, Executar i Avaluar els edificis conforme a les noves exigències en matèria d'eficiència energètica derivades de les Directives Europees: 2010/31/UE i 2012/27/UE(RD 56/2016, de 12 de febrer).

COMPETÈNCIES


Competències generals

 • CG1:Adquirir una visió crítica de la utilització dels recursos naturals i l'energia
 • CG2:Capacitat per a la cerca, obtenció i gestió d'informació relacionada amb l'eficiència energètica, incloent bibliografia cientificotècnica, manuals i documentació tècnica i indicadors energètics.
 • CG3:Capacitat per comprendre els principis bàsics d'eficiència energètica aplicada a l'edificació
 • CG4:Capacitat per interpretar i aplicar les normatives europees i nacionals relatives a eficiència energètica en l'edificació i la indústria.
 • CG5:Capacitat conèixer i interpretar tots els factors externs i interns que participen en el comportament energètic d'un edifici.
 • CG6:Capacitat per prendre decisions fonamentades en l'anàlisi del comportament energètic dels edificis.
 • CG7:Coneixement d'informàtica en l'àmbit d'estudi
 • CG8:Capacitat de treball en equip amb experts d'altres àrees
 • CG9:Capacitat de comunicació i la transmissió de coneixements en ambients d'experts i no experts.
 • CG10:Capacitat per a la millora contínua, l'experimentació i la innovació.
 • CG11:Capacitat per al treball en equip i l'adreça en eficiència energètica.
 • CG12:Capacitat per a la resolució de problemes.
 • CG13:Capacitat crítica i analítica a l'àrea d'especialitat corresponent
 • CG14:Capacitat per a l'avaluació, optimització i confrontació de criteris per a la presa de decisions.

Competències Específiques

 • CE1:Competència per obtenir dades operatives actualitzades, mesurats i verificables, de consum d'energia
 • CE2:Competència per realitzar un examen detallat del perfil de consum d'energia dels edificis o grups d'edificis, d'una instal·lació o operació industrial.
 • CE3:Capacitat per adoptar criteris de rendibilitat en l'anàlisi del cost del cicle de vida tenint en compte els estalvis i inversions a llarg termini i valors residuals i taxes de descompte.
 • CE4:Determinar les oportunitats de millora en funció del rendiment energètic global
 • CE5:Competències per realitzar auditories energètiques facilitant informació sobre el potencial d'estalvi
 • CE6:Adquirir coneixements bàsics d'energia i instal·lacions dels edificis,
 • CE7:Adquirir coneixements bàsics de processos industrials, comptabilitat energètica, equips de mesura i presa de dades i tècniques d'estalvi energètic.
 • CE8:Coneixements bàsics i aplicació de tecnologies de la informació comunicació i control (TICC) en l'auditoria d'edificis nZEB
 • CE9:Capacitat per a l'anàlisi i la incorporació de tecnologies TICC de suport als serveis de gestió energètica en edificis.
 • CE10:Determinació de paràmetres de mesurament i planificació del sistema de monitoratge adequat a l'edifici
 • CE11:Coneixement de la potencialitat i límits de les eines de simulació del comportament tèrmic dels edificis.
 • CE12:Capacitat per a la presa d'algunes decisions en fase de projecte de l'edifici
 • CE13:Aptitud per al compliment de normatives a través de les eines oficials del CTE
 • CE14:Conèixer les eines necessàries per a la valoració d'estratègies de selecció de components i mesurament de les mateixes.
 • CE15:Comprendre el funcionament dels processos industrials en relació amb la millora de la seva eficiència energètica en la indústria.
 • CE16:Identificar les solucions més adequades en la gestió dels recursos naturals i substitució de combustibles fòssils.
 • CE17:Escollir i descriure adequadament els components fonamentals d'un sistema d'energia adequat.
 • CE18:Aplicar la metodologia més adequada per a la gestió de l'energia.
 • CE19:Elaborar sistemes i mesurament dels seus paràmetres de gestió d'instal·lacions.
 • CE20:Conèixer els mètodes més adequats per al desenvolupament de dispositius d'anàlisi energètica en la indústria.
 • CE21:Realitzar el disseny d'instal·lacions d'anàlisis i variables energètiques en la indústria.
 • CE22:Adquirir competències per assessorar legal, científica i tècnicament en projectes anàlisis i variables energètiques en la indústria.
 • CE23:Adquirir capacitats per redactar documentació tècnica de projectes d'anàlisis i variables energètiques en la indústria.

El Expert en Edificis de Consum d'Energía quasi Nul consta de 20 créditos ECTS distribuidos de la siguiente forma:

Tipo de asignaturas

Créditos

  Obligatorias (OB)

20

  Optativas (OP)

0

  Trabajo Final (OB)

0

TOTAL CRÉDITOS

20


Cada crèdit ECTS computa 25 hores de càrrega de treball de l'estudiant.

En l'apartat "Pla d'estudis" del menú lateral es pot consultar la informació sobre cadascuna de les assignatures que integren el pla d'estudis.

  Després de superar el total de crèdits s'obté el títol propi d'EXPERT EN EDIFICIS DE CONSUM D'ENERGIA QUASI NUL

REQUISITS D'ACCÉS

Amb caràcter general, per accedir als ensenyaments conduents a l'obtenció del títol propi d'Expert es requereix:

 • Estar en possessió d'un títol oficial d'Educació Superior (Diplomat, Enginyer Tècnic, Arquitecte Tècnic, Llicenciat, Enginyer, Arquitecte, Grau, Màster, Doctor)
 • També podran accedir els qui estiguin cursant un títol oficial d'educació superior i li restin menys de 18 crèdits per a la seva obtenció.
 • Complir els requisits d'accés a estudis universitaris oficials en l'Espai Europeu d'Educació Superior (EEES).

DIRIGIT A

 • Arquitectes, arquitectes tècnics, enginyers d'edificació, enginyers industrials, enginyers tècnics industrials i altres enginyeries vinculades al sector de l'edificació i/o la indústria. Alumnes d'últim curs d'aquestes titulacions. 
  El títol d'Expert en Auditories energètiques conforme a l'article 8 del RD 56/2016 també està dirigit a titulats en formació professional o amb certificat de professionalitat inclòs al Catàleg Nacional de Qualificacions Professionals l'àmbit competencial de les quals inclogui matèries relatives a les auditories energètiques o a aquells que tinguin reconeguda la competència professional adquirida per experiència laboral d'acord amb l'estipulat en el RD 1224/2009.

CRITERIS D'ADMISSIÓ

 

Hi haurà un límit de 40 places per Títol seguint els següents criteris d'admissió:

A) Titulació

1) Arquitectes, arquitectes tècnics, enginyers d'edificació, enginyers industrials, enginyers tècnics industrials i altres enginyeries vinculades al sector de l'edificació i/o la indústria de la Universitat d'Alacant.

2) Col·legiats de col·legis professionals relacionats amb l'àmbit de l'enginyeria i arquitectura de la demarcació territorial d'Alacant.

3) Alumnes d'últim curs de graus relacionats o màsters amb relacionats amb l'enginyeria i arquitectura de la Universitat d'Alacant.

4) Arquitectes, arquitectes tècnics, enginyers d'edificació, enginyers industrials, enginyers tècnics industrials i altres enginyeries vinculades al sector de l'edificació i/o la indústria d'altres universitats.

5) Alumnes d'últim curs de graus relacionats o màsters amb relacionats amb l'enginyeria i arquitectura d'altres universitats.

6) Resta.

B) Ordre d'inscripció

PREINSCRIPCIÓ I MATRICULACIÓ

La preinscripció es realitza en la secretaria administrativa de l'estudi, en els terminis que per a cada curs acadèmic estableixi la direcció d'estudis (veure dades de contacte en l'apartat "+info" del menú lateral). 

Una vegada realitzada la preinscripció i després de l'aplicacion dels criteris d'admissió, els qui siguin admesos rebran un correu electrònic amb les instruccions per realitzar la matrícula.

 

TAXES

La informació completa sobre les taxes administratives a satisfer per a cada curs acadèmic es pot consultar a la pàgina:

http://web.ua.es/va/continua/taxes.html

 

 

L'Expert en Edificis de Consum d'Energia quasi Nul és un títol propi de la Universitat d'Alacant.

La legislació vigent permet que les universitats, en ús de la seua autonomia, puguen impartir ensenyaments conduents a l'obtenció d'altres títols diferents als títols oficials de Grau, Màster i Doctorat:

- Disposició addicional onzena del Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre, pel qual s'estableix l'ordenació dels ensenyaments universitaris oficials (Butlletí Oficial de l'Estat de 30 d'octubre de 2007)

- Normativa de la Universitat d'Alacant sobre ensenyaments propis de postgrau i especialització (Aprovada pel Consell de Govern el 14 d'abril de 2014, BOUA 15 d'abril de 2014). Aquesta Normativa arreplega les recomanacions realitzades pel Consell de la Unió Europea conduents a l'espai europeu de formació permanent (Resolució del Consell de 27 de juny de 2002 sobre l'educació permanent, DOTZE 2002/C163/01)

Més informació sobre normativa:

http://web.ua.es/va/continua/normativa.html

 INFORMACIÓN DE CONTACTO

Persona de contacte: Yolanda Gómez Ferri i Charo López Soler
Ubicació:  Departament d'Edificació i Urbanisme
Teléfon: 965 90 36 52
Correu electrónic: deu@ua.es


 ORGANIZADORES ACADÉMICOS

 Departament d'Edificació i Urbanisme

 

DIRECCIÓN ACADÉMICA

 • Encarnación García González
Saltar pie
Servicio de informática
Saltar estándares