Plan de estudios

Universidad de Alicante. Página principal
Plan de estudios: MÀSTER EN DIRECCIÓ I GESTIÓ DE RECURSOS HUMANS
Saltar idiomas
Español | Valencià | English
Saltar iconos
Saltar cabecera
Universidad de Alicante. Página principal
Ficha del estudio

MÀSTER EN DIRECCIÓ I GESTIÓ DE RECURSOS HUMANS

Codi:
 9242

Crèdits:
 60
 
Data de publicació:
 25/02/2016

Titol:
 Estudis Propis
 
Preu:
 81,67
 Crèdits en 1a matrícula
 

RAMA

Sense definir

PLA

MÀSTER EN DIRECCIÓ I GESTIÓ DE RECURSOS HUMANS

TIPÚS DE ENSENYAMENT

Presencial

IDIOMES EN ELS QUALS S'IMPARTEIX

Castellà

CENTRES ON S'IMPARTEIX

CENTRE DE FORMACIÓ CONTÍNUA

ESTUDI IMPARTIT CONJUNTAMENT AMB

Solament s'imparteix en aquesta universitat

DATES D'EXAMEN

Accedisca al llistat de dates d'examen per a aquesta titulació.

PLA D'ESTUDIS OFERIT

Node inicial:
 

Llegenda: No ofertadaSense docencia
ÚNICO
MÓDULO CONCEPTOS BÁSICOS
16,20 crèdits
 
 
Superat aquest bloc s'obté
CERTIFICADO DE ESTUDIOS EN CONCEPTOS BÁSICOS
MÓDULO TÉCNICAS AVANZADAS
23,80 crèdits
 
 
Superat aquest bloc s'obté
CERTIFICADO DE ESTUDIOS MÓDULO TÉCNICAS AVANZADAS

 

Facilitar l'adquisició i desenvolupament de competències d'aplicació pràctica, de tal forma que l'alumne siga capaç d'identificar les necessitats específiques de l'organització en matèria de recursos humans i d'oferir diagnòstics encertats.

COMPETÈNCIES


Competències generals

 • CG1: Posseir i comprendre coneixements que aporten una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i/o aplicació d'idees.
 • CG2: Que els estudiants sàpien aplicar els coneixements adquirits i la seua capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seua àrea d'estudi.
 • CG3: Que els estudiants siguen capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, incloga reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.
 • CG4: Que els estudiants sàpien comunicar les seues conclusions i els coneixements i raons últimes que les sustenten a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.
 • CG5: Que els estudiants posseïsquen les habilitats d'aprenentatge que els permeten continuar estudiant d'una manera que haurà de ser en gran mesura autodirigido o autònom.

Competències Específiques

 • CE1: Capacitat per a gestionar els negocis empresarials des d'una perspectiva internacional.
 • CE2: Capacitat per a gestionar el coneixement i el capital intel·lectual de forma efectiva i obtenir avantatges competitius a través del mateix.
 • CE3: Capacitat per a analitzar i aplicar conceptes, principis i tècniques per al disseny i engegada d'un pla de màrqueting d'una organització.
 • CE4: Capacitat per a gestionar la imatge, identitat i reputació empresarials, com a actius intangibles, al servei dels objectius estratègics de l'organització.
 • CE5: Establir estratègies de direcció i gestió de recursos humans tendents a la consecució dels objectius estratègics de l'organització.
 • CE6: Analitzar l'impacte dels sistemes d'informació empresarial sobre la gestió del coneixement.

El Màster en Direcció i Gestió en Recursos Humans consta de 60 crèdits ECTS distribuïts de la següent forma:

Tipus d'assignatures

Crèdits

  Obligatòries(OB)

40

  Optatives(OP)

0

     Pràctiques Externes

                    0

  Treball Fi de Màster (OB)

20

TOTAL CRÈDITS

60

 

Cada crèdit ECTS computa 25 hores de càrrega de treball de l'estudiant. 

En l'apartat "Pla d'estudis" del menú lateral es pot consultar la informació sobre cadascuna de les assignatures que integren el pla d'estudis. 

 

Després de superar el total de crèdits s'obté el títol propi de MÀSTER EN DIRECCIÓ I GESTIÓ EN RECURSOS HUMANS.

Aquest títol propi forma part del Programa d'Estudis Propis en DIRECCIÓ I GESTIÓ EN RECURSOS HUMANSque está integrat pels següents títols propis:

- Máster en Direcció i Gestió en Recursos Humans

- Expert en Direcció i Gestió en Recursos Humans

- Expert en Técniques Avançades de Gestió de Persones en Organitzacions

REQUISITS D'ACCÉS

Amb caràcter general, per accedir als ensenyaments conduents a l'obtenció del títol propi de Master es requereix:

 • Estar en possessió d'un títol oficial d'Educació Superior (Diplomat, Enginyer Tècnic, Arquitecte Tècnic, Llicenciat, Enginyer, Arquitecte, Grau, Màster, Doctor)
 • També podran accedir els qui estiguin cursant un títol oficial d'educació superior i li restin menys de 18 crèdits per a la seva obtenció.

 DIRIGIT A


Professionals en actiu que vulguen aprofundir en la Gestió de Recursos Humans.

Directius i professionals amb responsabilitats en qualsevol àrea de l'empresa que necessiten adquirir o ampliar els seus coneixements en l'àmbit de l'adreça d'equips humans

CRITERIS D'ADMISSIÓ

 

   La selecció es farà tenint en compte que l'alumne tinga llicenciatura o diplomatura

PREINSCRIPCIÓ I MATRICULACIÓ

La preinscripció es realitza en la secretaria administrativa de l'estudi, en els terminis que per a cada curs acadèmic estableixi la direcció d'estudis (veure dades de contacte en l'apartat "+info" del menú lateral). 

Una vegada realitzada la preinscripció i després de l'aplicacion dels criteris d'admissió, els qui siguin admesos rebran un correu electrònic amb les instruccions per realitzar la matrícula.

 

TAXES

La informació completa sobre les taxes administratives a satisfer per a cada curs acadèmic es pot consultar a la pàgina:

http://web.ua.es/va/continua/taxes.html

Preu públic per crèdit

64,93 €

Descompte del 22% a persones que provinguen de les empreses, institucions i organismes (Escola Negocis de la UA, Formació i Transformació SL, Fundeun, Global Orbital, OPEM Consultors, Tecjuri). És necessari un mínim de 10 estudiants per a aplicar aquest descompte.

  El Màster en Direcció i Gestió en Recursos Humans és un títol propi de la Universitat d'Alacant.


La legislació vigent permet que les universitats, en ús de la seua autonomia, puguen impartir ensenyaments conduents a l'obtenció d'altres títols diferents als títols oficials de Grau, Màster i Doctorat:

- Disposició addicional onzena del Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre, pel qual s'estableix l'ordenació dels ensenyaments universitaris oficials (Butlletí Oficial de l'Estat de 30 d'octubre de 2007)

- Normativa de la Universitat d'Alacant sobre ensenyaments propis de postgrau i especialització (Aprovada pel Consell de Govern el 14 d'abril de 2014, BOUA 15 d'abril de 2014). Aquesta Normativa arreplega les recomanacions realitzades pel Consell de la Unió Europea conduents a l'espai europeu de formació permanent (Resolució del Consell de 27 de juny de 2002 sobre l'educació permanent, DOTZE 2002/C163/01)

Més informació sobre normativa:

https://web.ua.es/va/continua/normativa.html

 INFORMACIÓ DE CONTACTE

José Luis Gascó Gascó

Institut Universitari d'Investigacions Turístiques

Edifici Intituts Universitaris

Universitat d'Alacant, Ap. de correos, 99

03080, Alacant (España)

+0034 96 626 30 27

 je.masterrrhh@ua.es

http://www.doeua.es/master-en-direccion-y-gestion-de-recursos-humanos   

 

 

 ORGANITZADORS ACADÈMICS

    Institut Universitari d'Investigacions Turístiques

 DIRECCIÓ ACADÈMICA

 • Director d'estudis:

     José Luis Gascó Gascó

 • Coordinador d'estudis:
       Joaquín García Valls
       
Saltar pie
Servicio de informática
Saltar estándares