Plan de estudios

Universidad de Alicante. Página principal
Plan de estudios: EXPERT EN GUIA TURÍSTIC
Saltar idiomas
Español | Valencià | English
Saltar iconos
Saltar cabecera
Universidad de Alicante. Página principal
Ficha del estudio

EXPERT EN GUIA TURÍSTIC

Codi:
 9227

Crèdits:
 20
 
Data de publicació:
 25/02/2016

Titol:
 Estudis Propis
 
Preu:
 90
 Crèdits en 1a matrícula
 

RAMA

Sense definir

PLA

EXPERT EN GUIA TURÍSTIC

TIPÚS DE ENSENYAMENT

Mixt: presencial i no presencial

IDIOMES EN ELS QUALS S'IMPARTEIX

Castellà

CENTRES ON S'IMPARTEIX

CENTRE DE FORMACIÓ CONTÍNUA

ESTUDI IMPARTIT CONJUNTAMENT AMB

Solament s'imparteix en aquesta universitat

DATES D'EXAMEN

Accedisca al llistat de dates d'examen per a aquesta titulació.

PLA D'ESTUDIS OFERIT

 

Llegenda: No ofertadaSense docencia
UNICO
20 crèdits
 
 
Superat aquest bloc s'obté
EXPERT EN GUIA TURÍSTIC

Obtenir formació universitària àmplia, dinàmica i aplicada relacionada amb les capacitats clau per a exercir la professió de guia de turisme (tant en recorreguts en destinació com en circuits i rutes):
- Adquirir destreses suficients per a la gestió, assessorament i assistència a grups:
- Manejar amb fluïdesa recursos diversos per a obtenir la informació necessària, i saber organitzar el discuros pertinent adaptat a cada entorn i cada grup.
- Dominar tècniques de gestió, orientació i dinàmica de grups, així com per a la resolució de conflictes.
- Conèixer les tècniques bàsiques per a la preparació, disseny i desenvolupament d'itineraris turístics.
- Dominar i desarrolar tècniques de comunicació oral i gestual del guia, tant en espalol com en anglès.
- Adquirir agilitat en la cerca i gestió de la informació referida al patrimoni natural i cultural de l'entorn de treball, emprant diferents fonts i suports.
- Conèixer diferents tècniques d'animació del patrimoni per a emprar en diferents situacions.
- Desenvolupar destreses del guia de turisme a través de la pràctica en l'aula, i en diferents llocs fóra de l'aula amb grups de diferent naturalesa.
- Comprendre i aplicar els principis de la Interpretació del patrimoni com a comunicació estratègica que propicia experiències satisfactòries entorn del patromonio natural i cultural.
- Desenvolupar metodologies de planificació interpretativa i conèixer les tècniques i mitjans més emprats en Interpretació del patrimoni.
- Ser capaços de dissenyar un producte turístic a partir del patrimoni en el qual s'apliquen criteris d'interpretació del patrimoni, amb la finalitat d'oferir una experiència turística i recreativa satisfactòria a diferents tipus de públics.

 

 

COMPETÈNCIES


Competències generals

 • CG1:Que els estudiants sàpien aplicar els coneixements previs i els que adquirisquen en els cursos al seu treball de guia d'una forma professional, honesta i eficaç.
 • CG2:Que els estudiants sàpien aplicar els coneixements previs i els que adquirisquen en els cursos al seu treball de guia d'una forma professional, honesta i eficaç.
 • CG3:Que els estudiants tinguen la capacitat de reunir i interpretar les dades més adequades en cada àmbit de treball i en cada situació.
 • CG4:Que siguen capaços de desenvolupar les habilitats d'aprenentatge necessàries per a emprendre projectes posteriors amb un alt grau d'autonomia.

Competències Específiques

 • CE1:Que els alumnes adquirisquen destreses per a ser capaces d'oferir la informació, orientació i assistència turística als clients de circuits, rutes i itineraris.
 • CE2:Que estiguen familiaritzats amb les estratègies d'atenció al client, tècniques d'acolliment, i desenvolupen habilitats socials per a l'òptima interacció guia-usuari; també amb la gestió de queixes i conflictes.
 • CE3:Que els alumnes sàpien com escometre les tasques per a la preparació i desenvolupament d'itineraris turístics: entenent les diferents característiques i tipologia d'itineraris.
 • CE4:Que s'entenga la necessitat d'adequar els itineraris a les motivacions i peculiaritats del grup; així com la conveniència de planificació visites turístiques, adaptant-se a les circumstàncies: de l'entronitze ambiental, de l'estat del grup, calendari, horaris i recorreguts.
 • CE5:Que els alumnes dominen les tècniques de conducció de grups, tècniques de comunicació i la gestió de serveis.
 • CE6:Que els alumnes siguen capaços d'emprar les tècniques més eficaces per a aconseguir una comunicació oral efectiva; emprant no solament la paraula sinó també la comunicació gestual.
 • CE7:Que s'entenga la importància d'estructurar l'ordre i presentació dels arguments, la planificació de la intervenció i les eines per a fer-la més eficaç: manteniment de l'atenció i el contacte amb el grup, modulació de la veu segons les circumstàncies requerides.
 • CE8:Que els alumnes estiguen familiaritzats amb l'ús de Tecnologies de la Informació i comunicació per a la captació i gestió de la informació necessària per al treball de guia. Cartografia, webs bàsiques, altres mitjans i suports.
 • CE9:Que sàpien identificar i manejar de les fonts d'informació bàsiques i complementàries per a la preparació de circuits, rutes, senderes i itineraris. Suports bibliogràfics tradicionals, webgrafía, xarxa de tourist info, etc.
 • CE10:Que els alumnes estiguen familiaritzats amb diferents tècniques d'animació del patrimoni per a emprar en diferents situacions.
 • CE11:Que els alumnes coneguen amb detall la Reglamentació turística sobre la figura del guia.
 • CE12:Que siguen capaços de guiar a un grup en forma adequada, en diferents circumstàncies (en bus, a peu, en ruta, o dins de recursos patrimonials) emprant totes les destreses de gestió, informació i comunicació necessàries.

El Expert en Guia Turístic consta de 20 crèdits ECTS distribuïts de la següent forma:

Tipus d'assignatures

Crèdits

  Obligatòries(OB)

20

  Optatives(OP)

0

     Pràctiques Externes

                    0

  Treball Final (OB)

0

TOTAL CRÈDITS

20

 

Cada crèdit ECTS computa 25 hores de càrrega de treball de l'estudiant.

En l'apartat "Pla d'estudis" del menú lateral es pot consultar la informació sobre cadascuna de les assignatures que integren el pla d'estudis.

 

Després de superar el total de crèdits s'obté el títol propi de  EXPERT EN GUIA TURÍSTIC.

Aquest títol propi forma part del Programa d'Estudis Propis en GUIA TURÍSTIC I INTERPRETACIÓ DEL PATRIMONI, que està integrat pels següents títols propis:

- Màster en Guia Turístic i Interpretació del Patrimoni.

-Especialista en Interpretació del Patrimoni I Guia Turístic.

-Expert en Guia Turístic.

REQUISITS D'ACCÉS


Amb caràcter general, per accedir als ensenyaments conduents a l'obtenció del títol propi d'Especialista es requereix:

 • Complir els requisits d'accés a estudis universitaris oficials a l'Espai Europeu d'Educació Superior (EEES).

 

DIRIGIT A

- Estudiants universitaris relacionats amb titulacions com: Grau de Turisme, Diplomatura en Turisme, Grau en Història, Història de l'Art, Geografia i ordenació del territori, Humanitats o Ciències Ambientals, així com joves diplomats i llicenciats en aquestes titulacions i branques afins amb interès per millorar la seua formació aplicada en aquest àmbit del turisme.

- També va dirigit a alumnes dels Mòduls de Formació Professional de cicle superior

- Tècnics i professionals d'organitzacions o associacions vinculades a les tasques de la planificació del patrimoni i la seua interpretació, així com a la informació, guia i acompanyament turístic que desitgen millorar la seua formació en aquesta línia laboral.

- Joves emprenedors amb interès per conèixer els aspectes que han de conèixer-se per a exercir la professió d'informador turístic, guia de ruta i guia local de turisme.

 

CRITERIS D'ADMISSIÓ

 

Curriculum vitae i expedient acadèmic

Per a l'accés al curs de Màster i Especialista l'aspirant ha d'estar en possessió d'un títol d'educació superior universitària o estar només mancant superar 18 crèdits per a la seua obtenció (art. 7 normativa Ensenyaments Propis).

Per a l'accés al curs d'Expert l'aspirant ha de reunir els requisits d'accés a estudis universitaris oficials (art. 7 normativa Ensenyaments Propis).

També es contempla la possibilitat d'accés als estudis d'Expert de professionals relacionats amb el sector turístic o del patrimoni i la cultura. Per a açò, si s'inscrigueren aspirants, es plantejarà una prova especial d'accés (sense necessitat de reunir els requisits d'accés a la universitat), que serà degudament proposada per a la seua aprovació pel Vicerectorat d'Estudis; i per a la qual els alumnes hauran de pagar les taxes de drets d'examen.

 

PREINSCRIPCIÓ I MATRICULACIÓ

La preinscripció es realitza en la secretaria administrativa de l'estudi, en els terminis que per a cada curs acadèmic estableixi la direcció d'estudis (veure dades de contacte en l'apartat "+info" del menú lateral).

Una vegada realitzada la preinscripció i després de l'aplicacion dels criteris d'admissió, els qui siguin admesos rebran un correu electrònic amb les instruccions per realitzar la matrícula.

 

TAXES

La informació completa sobre les taxes administratives a satisfer per a cada curs acadèmic es pot consultar a la pàgina:

http://web.ua.es/va/continua/taxes.html

El Expert en Guia Turístic és un títol propi de la Universitat d'Alacant.

La legislació vigent permet que les universitats, en ús de la seua autonomia, puguen impartir ensenyaments conduents a l'obtenció d'altres títols diferents als títols oficials de Grau, Màster i Doctorat:

- Disposició addicional onzena del Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre, pel qual s'estableix l'ordenació dels ensenyaments universitaris oficials (Butlletí Oficial de l'Estat de 30 d'octubre de 2007)

- Normativa de la Universitat d'Alacant sobre ensenyaments propis de postgrau i especialització (Aprovada pel Consell de Govern el 14 d'abril de 2014, BOUA 15 d'abril de 2014). Aquesta Normativa arreplega les recomanacions realitzades pel Consell de la Unió Europea conduents a l'espai europeu de formació permanent (Resolució del Consell de 27 de juny de 2002 sobre l'educació permanent, DOTZE 2002/C163/01)

Més informació sobre normativa:

http://web.ua.es/va/continua/normativa.html

 INFORMACIÓ DE CONTACTE

 

Begoña Murcia Alcaraz - Rosario Navalón García

Institut Universitari de RecerquesTurístiques

Teléfono: 965909551 - 965903400 (Ext. 2847)

b.alcaraz@ua.es

r.navalon@ua.es

https://www.guia-turistico-interpretacion-ua.com/

BEQUES

Es podrà atorgar un nombre limitat de beques si s'aconsegueix el nombre mínim d'inscrits que garantisca l'autofinançament.

En aqueix cas, les beques correspondran al 5% del nombre d'alumnes efectivament matriculats, aplicant-se de la següent manera.

- De 0 a 13 matriculats: 0 beques

- 14 a 19 alumnes matriculats: 0,5 (mitja beca)

- De 20 a 24 alumnes : 1 (dues mitges beques)

En la baremación de les sol·licituds per part de la Comissió del Centre que es constituïsca a aquest efecte atorgarà fins a un màxim de 5 punts, atenent als següents apartats:

- Valoració de l'expedient acadèmic dels estudis que li van donar accés a l'estudi (fins a 2 punts)

- Valoració de les dades familiars i econòmics (fins a 2 punts)

- Curriculum vitae (fins a 1 punt)

 ORGANITZADORS ACADÈMICS

Institut Universitari de RecerquesTurístiques

 DIRECCIÓ ACADÈMICA

 • Director d'estudis:

   Rosario Navalón García

Saltar pie
Servicio de informática
Saltar estándares