Plan de estudios

Universidad de Alicante. Página principal
Plan de estudios: ESPECIALISTA EN INFERMERIA DE PRÀCTICA AVANÇADA DE L'ÁREA DEL COR
Saltar idiomas
Español | Valencià | English
Saltar iconos
Saltar cabecera
Universidad de Alicante. Página principal
Ficha del estudio

ESPECIALISTA EN INFERMERIA DE PRÀCTICA AVANÇADA DE L'ÁREA DEL COR

Codi:
 9169

Crèdits:
 30
 
Data de publicació:
 26/06/2014

Titol:
 Estudis Propis
 
Preu:
 65
 Crèdits en 1a matrícula
 

RAMA

Sense definir

PLA

ESPECIALISTA EN INFERMERIA DE PRÀCTICA AVANÇADA DE L'ÁREA DEL COR

TIPÚS DE ENSENYAMENT

Mixt: presencial i no presencial

IDIOMES EN ELS QUALS S'IMPARTEIX

Castellà

CENTRES ON S'IMPARTEIX

CENTRE DE FORMACIÓ CONTÍNUA

ESTUDI IMPARTIT CONJUNTAMENT AMB

Solament s'imparteix en aquesta universitat

DATES D'EXAMEN

Accedisca al llistat de dates d'examen per a aquesta titulació.

PLA D'ESTUDIS OFERIT

 

Llegenda: No ofertadaSense docencia
UNICO

Adquirir coneixements i habilitats per a la cura integral del pacient amb patologia cardiovascular en tots els nivells d'atenció (infermera de rol avançat, gestió del cas). Adquirir coneixements en recerca que permeten la introducció de cures basades en l'evidència.

COMPETÈNCIES


Competències generals

 • CG1:Ser capaç de respondre a les demandes de la població amb problemes cardiológicos, a partir del perfeccionament en els nous coneixements científics, tecnològics i models de pràctica clínica en aqueix camp professional.
 • CG2:Aprofundir en l'àrea de coneixement específic de les cures cardiológicos que li permeta convertir-se en un referent professional per a altres àrees del camp de la infermeria.
 • CG3:Adquirir els coneixements i destreses que li permeten optimitzar els resultats clínics per a influir tant en la pràctica clínica com en les polítiques de l'organització.

Competències Específiques

 • CE1:Aplicar els mètodes i procediments necessaris en l'àmbit de les cures cardiológicos per a identificar els problemes de salut.
 • CE2:Establir un pensament crític per a la presa de decisions en la valoració i planificació de les cures al pacient amb problemes cardiológicos.
 • CE3:Basar les intervencions dels professionals d'infermeria, per a l'atenció al pacient amb problemes cardiológicos, en l'evidència científica i en els mitjans disponibles.
 • CE4:Establir mecanismes d'avaluació de les intervencions i cures aplicades, considerant els aspectes científic, tècnic i de qualitat.
 • CE5:Afermar els coneixements i habilitats per a realitzar una cura integral al pacient amb problemes cardiológicos i a la família, donant continuïtat a les cures.
 • CE6:Aprofundir en els coneixements en l'àrea específica de cures al pacient amb problemes cardiológicos, que li situe com a referent per a ser consultada des d'altres àrees de la infermeria o per a treballar amb altres líders de l'equip de salut per a millorar la cura.
 • CE7:Demostrar habilitats de comunicació oral i escrita.

L'Especialista en Infermeria de Pràctica Avançada de l'Àrea del Cor consta de 30 crèdits ECTS distribuïts de la següent forma:

Tipus d'assignatures

Crèdits

  Obligatòries(OB)

23

  Optatives(OP)

0

    Pràctiques Externes 7

  Treball Final (OB)

0

TOTAL CRÈDITS

30

 

Cada crèdit ECTS computa 25 hores de càrrega de treball de l'estudiant.

En l'apartat "Pla d'estudis" del menú lateral es pot consultar la informació sobre cadascuna de les assignatures que integren el pla d'estudis.

Després de superar el total de crèdits s'obté el títol propi d'ESPECIALISTA EN INFERMERIA DE PRÀCTICA AVANÇADA DE L'ÀREA COR

  REQUISITS D'ACCÉS

Amb caràcter general, per accedir als ensenyaments conduents a l'obtenció del títol propi d'Expert es requereix:

 • Estar en possessió d'un títol oficial d'Educació Superior (Diplomat, Enginyer Tècnic, Arquitecte Tècnic, Llicenciat, Enginyer, Arquitecte, Grau, Màster, Doctor)
 • També podran accedir els qui estiguin cursant un títol oficial d'educació superior i li restin menys de 18 crèdits per a la seva obtenció.

   DIRIGIT A

  
     Diplomat en Infermeria

     Grau d'Infermeria

  CRITERIS D'ADMISSIÓ

 

Titulació requerida i barem de cv
1. Expedient acadèmic de la titulació que dóna accés al curs d'especialista.
2. Currículum personal en el qual s'avaluen les següents activitats desenvolupades per l'aspirant:
- experiència en l'exercici professional assistencial
- activitat investigadora
- formació continuada
- experiència específica en el camp de les cures al final de la vida.
- altres mèrits

 

  PREINSCRIPCIÓ I MATRICULACIÓ

La preinscripció es realitza en la secretaria administrativa de l'estudi, en els terminis que per a cada curs acadèmic estableixi la direcció d'estudis (veure dades de contacte en l'apartat "+info" del menú lateral).

Una vegada realitzada la preinscripció i després de l'aplicacion dels criteris d'admissió, els qui siguin admesos rebran un correu electrònic amb les instruccions per realitzar la matrícula.

 

  TAXES

La informació completa sobre les taxes administratives a satisfer per a cada curs acadèmic es pot consultar a la pàgina:

http://web.ua.es/va/continua/taxes.html

L'Especialista en Infermeria de Pràctica Avançada de l'Àrea del Cor és un títol propi de la Universitat d'Alacant.

La legislació vigent permet que les universitats, en ús de la seua autonomia, puguen impartir ensenyaments conduents a l'obtenció d'altres títols diferents als títols oficials de Grau, Màster i Doctorat:

- Disposició addicional onzena del Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre, pel qual s'estableix l'ordenació dels ensenyaments universitaris oficials (Butlletí Oficial de l'Estat de 30 d'octubre de 2007)

- Normativa de la Universitat d'Alacant sobre ensenyaments propis de postgrau i especialització (Aprovada pel Consell de Govern el 14 d'abril de 2014, BOUA 15 d'abril de 2014). Aquesta Normativa arreplega les recomanacions realitzades pel Consell de la Unió Europea conduents a l'espai europeu de formació permanent (Resolució del Consell de 27 de juny de 2002 sobre l'educació permanent, DOTZE 2002/C163/01)

Més informació sobre normativa:

https://web.ua.es/va/continua/normativa.html

 INFORMACIÓ DE CONTACTE

Juana Perpiñá Galvañ

Dpto. d'Infermeria

Telèfon: 96 590 3400 ext. 2773

juana.perpina@ua.es

denfe@listas.ua.es

http://denfe.ua.es/es/

http://denfe.ua.es/va/titols-propis/especialista-en-infermeria-de-practica-avancada-de-l-area-del-cor-2016-17.html

 

 

 ORGANITZADORS ACADÈMICS

Departament d'Infermeria

 

 DIRECCIÓ ACADÈMICA

 • Directora d'estudis:

Juana Perpiñá Galvañ

 • Codirectores d'estudis:

Eduardo Tébar Botí

Mireia Ladios Martín

Saltar pie
Servicio de informática
Saltar estándares