Plan de estudios

Universidad de Alicante. Página principal
Plan de estudios: ESPECIALISTA EN DIRECCIÓ PÚBLICA
Saltar idiomas
Español | Valencià | English
Saltar iconos
Saltar cabecera
Universidad de Alicante. Página principal
Ficha del estudio

ESPECIALISTA EN DIRECCIÓ PÚBLICA

Codi:
 9141

Crèdits:
 30
 
Data de publicació:
 26/06/2014

Titol:
 Estudis Propis
 
Preu:
 72,45
 Crèdits en 1a matrícula
 

RAMA

Sense definir

PLA

ESPECIALISTA EN DIRECCIÓ PÚBLICA

TIPÚS DE ENSENYAMENT

No presencial

IDIOMES EN ELS QUALS S'IMPARTEIX

Castellà

CENTRES ON S'IMPARTEIX

CENTRE DE FORMACIÓ CONTÍNUA

ESTUDI IMPARTIT CONJUNTAMENT AMB

Solament s'imparteix en aquesta universitat

DATES D'EXAMEN

Accedisca al llistat de dates d'examen per a aquesta titulació.

PLA D'ESTUDIS OFERIT

 

Llegenda: No ofertadaSense docencia
UNICO

Formar directius públics i personal al servei de les Administracions Públiques.

COMPETÈNCIES


Competències generals

 • CG1:Capacitat de comunicació oral i escrita, de forma clara i precisa
 • CG2:Capacitat de diagnòstic i de síntesi
 • CG3:Desenvolupament de la capacitat d'organització i planificació en la gestió pública
 • CG4:Adquisició de valors, principis ètics i vocació de servei públic
 • CG5:Desenvolupament d'un pensament crític i autocrític
 • CG6:Capacitat de treballar en equip
 • CG7:Capacitat d'aprenentatge autònom i adaptació a situacions noves
 • CG8:Capacitat de treballar en un context internacional i complex
 • CG9:Capacitat de desenvolupar el rol de gerent i director públic
 • CG10:Capacitat de desenvolupar el rol d'analista, auditor i consultor públic

Competències Específiques

 • CE1:Reconèixer i utilitzar amb propietat els conceptes bàsics de les disciplines relacionades en el Màster (dret públic, polítiques públiques, gestió pública, ciència política i ciència de l'Administració, ètica pública, etc.)
 • CE3:Comprendre l'estructura, l'organització, l'adreça i el funcionament de les Administracions públiques en els seus diferents nivells
 • CE4:Comprendre la planificació i la gestió dels recursos econòmics-financers de les Administracions públiques
 • CE5:Capacitat per a planificar, implantar, avaluar i analitzar les polítiques públiques
 • CE6:Desenvolupament de la capacitat de debatre i participar en la resolució de problemes jurídics i extrajurídicos, així com el saber expressar-se en públic o abans situacions relacionals
 • CE7:Comprendre l'estructura, l'organització i el funcionament de les Administracions Públiques en els seus diferents nivells
 • CE8:Comprendre la planificació i la gestió administrativa
 • CE9:Comprendre la planificació i la gestió dels recursos economicofinancers de les Administracions públiques
 • CE10:Comprendre el marc legal de l'activitat que realitzen les Administracions públiques
 • CE11:Comprendre la figura i característiques del directiu públic
 • CE12:Comprendre els rols i tasques del directiu públic
 • CE13:Comprendre els coneixements, les habilitats, les tècniques i els valors de l'adreça pública
 • CE14:Comprendre la selecció, formació i carrera del directiu públic
 • CE15:Comprendre les principals teories i enfocaments de la Ciència Política i de l'Administració
 • CE16:Comprendre l'estructura i el funcionament dels sistemes polítics
 • CE18:Conèixer els fonaments de la política comparada
 • CE19:Comprendre el comportament ciutadà i els valors democràtics
 • CE20:Conèixer el funcionament dels processos electorals
 • CE21:Conèixer les teories polítiques contemporànies

El títol de Especialista en Direcció Pública consta de 30 crèdits ECTS distribuïts de la següent forma:

Tipus d'assignatures

Crèdits

  Obligatòries(OB)

26

  Optatives(OP)

0

  Treball Fi de Màster (OB)

4

TOTAL CRÈDITS

30

 

Cada crèdit ECTS computa 25 hores de càrrega de treball de l'estudiant.

En l'apartat "Pla d'estudis" del menú lateral es pot consultar la informació sobre cadascuna de les assignatures que integren el pla d'estudis.

Després de superar el total de crèdits s'obté el títol propi d'ESPECIALISTA EN DIRECCIÓ PÚBLICA.

Aquest títol propi forma part del Programa d'Estudis Propis en GESTIÓ I DIRECCIÓ PÚBLICA, que està integrat pels següents títols propis:

- Màster en Lideratge Polític i Direcció Pública d'Institucions Polític-Administratives

- Especialista en Direcció Pública.

- Expert en Lideratge Polític.

REQUISITS D'ACCÉS

Amb caràcter general, per accedir als ensenyaments conduents a l'obtenció del títol propi d'Especialista es requereix:

 • Estar en possessió d'un títol oficial d'Educació Superior (Diplomat, Enginyer Tècnic, Arquitecte Tècnic, Llicenciat, Enginyer, Arquitecte, Grau, Màster, Doctor)
 • També podran accedir els qui estiguin cursant un títol oficial d'educació superior i li restin menys de 18 crèdits per a la seva obtenció.

 DIRIGIT A

Polítics en actiu, o persones amb vocació política, sindicats, personal staff i directius del Sector Públic i de l'Administració Pública, així com de l'anomenat Tercer Sector, tant d'Espanya com d'Amèrica Llatina. També està dirigit a titulats universitaris amb vocació política o interessats en la nova gestió pública i en la cerca de respostes locals i regionals per a enfortir la democràcia i el funcionament de les institucions públiques

CRITERIS D'ADMISSIÓ

  

 • Reunir els requisits d'accés a estudis universitaris oficials en l'Espai Europeu d'Educació Superior (EEES). 
 • Accés mitjançant l'acreditació d'experiència laboral o professional en aquest camp. En aquest cas, es realitzarà una entrevista per comprovar si és viable la incorporació de l'aspirant al curs d'Expert.

PREINSCRIPCIÓ I MATRICULACIÓ

La preinscripció es realitza en la secretaria administrativa de l'estudi, en els terminis que per a cada curs acadèmic estableixi la direcció d'estudis (veure dades de contacte en l'apartat "+info" del menú lateral). 

Una vegada realitzada la preinscripció i després de l'aplicacion dels criteris d'admissió, els qui siguin admesos rebran un correu electrònic amb les instruccions per realitzar la matrícula.

 

TAXES

La informació completa sobre les taxes administratives a satisfer per a cada curs acadèmic es pot consultar a la pàgina:

https://web.ua.es/va/continua/taxes.html

 

L'Especialista en Direcció Pública és un títol propi de la Universitat d'Alacant.

La legislació vigent permet que les universitats, en ús de la seua autonomia, puguen impartir ensenyaments conduents a l'obtenció d'altres títols diferents als títols oficials de Grau, Màster i Doctorat:

- Disposició addicional onzena del Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre, pel qual s'estableix l'ordenació dels ensenyaments universitaris oficials (Butlletí Oficial de l'Estat de 30 d'octubre de 2007)

- Normativa de la Universitat d'Alacant sobre ensenyaments propis de postgrau i especialització (Aprovada pel Consell de Govern el 14 d'abril de 2014, BOUA 15 d'abril de 2014). Aquesta Normativa arreplega les recomanacions realitzades pel Consell de la Unió Europea conduents a l'espai europeu de formació permanent (Resolució del Consell de 27 de juny de 2002 sobre l'educació permanent, DOTZE 2002/C163/01)

Més informació sobre normativa:

https://web.ua.es/va/continua/normativa.html

 INFORMACIÓ DE CONTACTE

Departament d'Estudis Jurídics de l'Estat

Telèfon: 965903944 / 965902237

pdp@ua.es

escuela.negocios@ua.es

www.enegocios.ua.es//


 ORGANITZADORS ACADÈMICS

Departament d'Estudis Jurídics de l'Estat

 DIRECCIÓ ACADÈMICA

 • Director d'estudis:

   José Manuel Canales Aliende

 • Coordinador d'estudis:

     Vicente J. Benito Gil

Saltar pie
Servicio de informática
Saltar estándares