Plan de estudios

Universidad de Alicante. Página principal
Plan de estudios: ESPECIALISTA EN COMERÇ INTERNACIONAL
Saltar idiomas
Español | Valencià | English
Saltar iconos
Saltar cabecera
Universidad de Alicante. Página principal
Ficha del estudio

ESPECIALISTA EN COMERÇ INTERNACIONAL

Codi:
 9115

Crèdits:
 30
 
Data de publicació:
 26/06/2014

Titol:
 Estudis Propis
 
Preu:
 100
 Crèdits en 1a matrícula
 

RAMA

Sense definir

PLA

ESPECIALISTA EN COMERÇ INTERNACIONAL

TIPÚS DE ENSENYAMENT

Presencial

IDIOMES EN ELS QUALS S'IMPARTEIX

Castellà

CENTRES ON S'IMPARTEIX

CENTRE DE FORMACIÓ CONTÍNUA

ESTUDI IMPARTIT CONJUNTAMENT AMB

Solament s'imparteix en aquesta universitat

DATES D'EXAMEN

Accedisca al llistat de dates d'examen per a aquesta titulació.

PLA D'ESTUDIS OFERIT

 

Llegenda: No ofertadaSense docencia
ÚNICO
30 crèdits
 
 
Superat aquest bloc s'obté
ESPECIALISTA EN COMERÇ INTERNACIONAL

El PEP en Comerç Internacional de la Universitat d'Alacant pretén formar especialistes en Comerç Internacional que poden gestionar aqueixos processos de canvis, prenent les decisions adequades a cada moment i ajudar a la internacionalització empresarial de les nostres PIMES.
La formació d'experts en la direcció i gestió del comerç internacional per mitjà d'un programa en el qual es presta especial atenció a les qüestions pràctiques.

COMPETÈNCIES


Competències generals

 • CG1:: Posseir i comprendre coneixements que aporten una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i/o aplicació d'idees, sovint en context de recerca.
 • CG3:Que els estudiants siguen capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, incloga reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.
 • CG4:Que els estudiants sàpien comunicar les seues conclusions -i els coneixements i raons últimes que les sustenten- a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.
 • CG5:Que els estudiants posseïsquen les habilitats d'aprenentatge que els permeten continuar estudiant d'una manera que haurà de ser en gran mesura autodirigido o autònom. ¿ CG6: Aprendre a actuar amb ètica, honestedat i justícia.
 • CG6:Aprendre a actuar amb ètica, honestedat i justícia.
 • CG8:Aprendre a prendre decisions en un món dinàmic i canviant.
 • CG9:Capacitat de reflexió sobre qüestions d'actualitat.
 • CG13:Aprendre a cercar i seleccionar informació rellevant.

Competències Específiques

 • CE1:Aprofundir en el coneixement de les principals institucions internacionals, tant en l'àmbit mundial, supranacional, nacional i regional, fent especial recalcament en els seus mecanismes de resolució de conflictes, mètodes d'interacció, funcionament i canals per les quals influeixen en l'economia internacional.
 • CE2:Dominar les claus per a utilitzar un enfocament global, fent ús del concepte d'eficiència dinàmica propi d'una economia en constant canvi.
 • CE3:Estudi en profunditat dels diferents mercats en els quals actua una empresa internacionalitzada: mercats de treball, comprats de capitals, comprats d'insumos, mercats financer, comprats de divises i mercats finals.
 • CE4:Ser capaç de triar als socis comercials més adequats en cada situació.
 • CE5:Gestionar de manera experta i aplicada una cartera d'inversions internacionals.
 • CE7:Liderar, des d'un enfocament ètic integral i de responsabilitat social, projectes i equips valorant l'impacte de les seues decisions en els beneficis, el mercat, les persones i la societat. ¿ CE8: Aprendre les estratègies amb les quals explica l'empresari per a introduir-se en els diferents mercats.
 • CE8:Aprendre les estratègies amb les quals explica l'empresari per a introduir-se en els diferents mercats.
 • CE9:Ser capaç de dirigir una cadena productiva dispersa en diferents països.
 • CE10:Conèixer les diferents barreres comercials que actualment existeixen.
 • CE11:Dominar les claus de les grans àrees econòmiques mundials, per a convertir-les en avantatges competitius per a l'empresa.

L'Especialista en Comerç Internacional consta de 30 crèdits ECTS distribuïts de la següent forma:

Tipus d'assignatures

Crèdits

  Obligatòries(OB)

30

  Optatives(OP)

0

     Pràctiques Externes

                    0

  Treball Fi de Màster (OB)

0

TOTAL CRÈDITS

30

 

Cada crèdit ECTS computa 25 hores de càrrega de treball de l'estudiant.

En l'apartat "Pla d'estudis" del menú lateral es pot consultar la informació sobre cadascuna de les assignatures que integren el pla d'estudis.

 

Després de superar el total de crèdits s'obté el títol propi d'ESPECIALISTA EN COMERÇ INTERNACIONAL.

Aquest títol propi forma part del Programa d'Estudis Propis en COMERÇ INTERNACIONAL, que està integrat pels següents títols propis:

- Màster en Comerç Internacional.

-Especialista en Comerç Internacional.

-Expert en Comerç Internacional.

REQUISITS D'ACCÉS


Amb caràcter general, per accedir als ensenyaments conduents a l'obtenció del títol propi d'Especialista es requereix:

 • Estar en possessió d'un títol oficial d'Educació Superior (Diplomat, Enginyer Tècnic, Arquitecte Tècnic, Llicenciat, Enginyer, Arquitecte, Grau, Màster, Doctor)
 • També podran accedir els qui estiguin cursant un títol oficial d'educació superior i li restin menys de 18 crèdits per a la seva obtenció.

DIRIGIT A

Llicenciats en ADE, Economia, Dret, Sociologia, Filologia, Enginyeria i Diplomats en Relacions Laborals, Ciències Empresarials i Turisme. I nous graus.

 

CRITERIS D'ADMISSIÓ

 

1. TITULACIÓ UNIVERSITÀRIA OFICIAL
2. IDIOMES
3. CURRICULUM VITAE

 

PREINSCRIPCIÓ I MATRICULACIÓ

La preinscripció es realitza en la secretaria administrativa de l'estudi, en els terminis que per a cada curs acadèmic estableixi la direcció d'estudis (veure dades de contacte en l'apartat "+info" del menú lateral).

Una vegada realitzada la preinscripció i després de l'aplicacion dels criteris d'admissió, els qui siguin admesos rebran un correu electrònic amb les instruccions per realitzar la matrícula.

 

TAXES

La informació completa sobre les taxes administratives a satisfer per a cada curs acadèmic es pot consultar a la pàgina:

http://web.ua.es/va/continua/taxes.html

L'Especialista en Comerç Internacional és un títol propi de la Universitat d'Alacant.

La legislació vigent permet que les universitats, en ús de la seua autonomia, puguen impartir ensenyaments conduents a l'obtenció d'altres títols diferents als títols oficials de Grau, Màster i Doctorat:

- Disposició addicional onzena del Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre, pel qual s'estableix l'ordenació dels ensenyaments universitaris oficials (Butlletí Oficial de l'Estat de 30 d'octubre de 2007)

- Normativa de la Universitat d'Alacant sobre ensenyaments propis de postgrau i especialització (Aprovada pel Consell de Govern el 14 d'abril de 2014, BOUA 15 d'abril de 2014). Aquesta Normativa arreplega les recomanacions realitzades pel Consell de la Unió Europea conduents a l'espai europeu de formació permanent (Resolució del Consell de 27 de juny de 2002 sobre l'educació permanent, DOTZE 2002/C163/01)

Més informació sobre normativa:

http://web.ua.es/va/continua/normativa.html

 INFORMACIÓ DE CONTACTE

 

Emilia Flores López

Edifici d'Instituts Universitaris. Despatx nº 4 

Ctra. San Vicent del Raspeig, s/n

03080 Alacant

Telèfon: 965903582

emilia.flores@ua.es

https://iei.ua.es/ca/docencia/especialista-comercio-internacional.html

 

 ORGANITZADORS ACADÈMICS

Institut d'Economia Internacional

 DIRECCIÓ ACADÈMICA

 • Director d'estudis:

   Gloria Pardo Alés

 • Coordinador d'estudis:

    Alfonso Ortega Giménez

Saltar pie
Servicio de informática
Saltar estándares