Ir a cuerpo
Logo UA
Grups d'investigació
  Estudios de Teoría Literaria, Literatura Comparada y Teoría de la Traducción Literaria (TeLiCom)

Dades generals

Àrea de coneixement:
Humanitats
Web:
Correu electrònic:
Telèfon:
+34 965903400 x 3779
Telèfon:
+34 96 590 3413

Memòries

Memòria anual
 • Poètica i Retòrica clàssiques, tradicionals i modernes.
  Estudi de la Poètica i de la Retòrica enteses com a ciències del discurs i de la seua comunicació i considerades com a espais teoricometodològics en els quals localitzar i contextualitzar sintàctica, semàntica i pragmàticament (és a dir, semiòticament) la realitat del text literari com a construcció estructural, com a construcció de significat poètic i com a construcció pragmàtica.
 • Anàlisi interdiscursiva.
  Desenvolupament de l'anàlisi interdiscursiu com a instrument teoricocrític per a la descripció i explicació de la discursivitat retòrica i literària, tant en la constitució dels textos concrets com en la configuració de la Teoria literària històrica i actual i de la Retòrica com a disciplines.
 • Teoria del llenguatge literari.
  Estudi dels pressupòsits teoricometodològics i els assoliments descriptius i explicatius de totes aquelles tendències teoricoliteràries i criticoliteràries preocupades d'una manera o d'una altra pel problema de la construcció del text literari (ja siga des de punts de vista exclusivament lingüisticoimmanentistas, ja siga des de perspectives lingüisticotextuals d'amplitud semiòtica), cobrint perfectament la dimensió sintacticosemiòtica del fet literari, però també les seues dimensions semanticosemiòtica i pragmàtica.
 • Teoria empírica de la literatura.
  Estudi empíric del sistema social de les accions literàries o sistema de la LITERATURA, això és, del conjunt de les accions socials relacionades amb els processos comunicatius del text literari (la producció, la transmissió o mediació, la recepció i la crítica o transformació), amb la finalitat d'ampliar pragmàticament i empírica la focalització o sobrevaloració típica de la crítica intrínseca des del text literari fins al fet literari.
 • Poètica neurocognitiva.
  Aplicació dels estudis cognitius i de la neuroestètica a la teoria i crítica del text literari, concretament, a l'anàlisi del component gestual i corporal en la conformació del signe literari, a l'establiment del vincle empàtic i la intersubjectivitat entre el lector i els personatges ficticis i als processos d'abstracció de caire cerebral en la formació d'ideals en la literatura.
 • Literatura comparada.
  Estudi de la Literatura comparada i de la seua història, amb especial referència a qüestions com ara la ficcionalitat, la intertextualitat, l'hipertext en l'era digital, el component nacionalista en la literatura, el cànon literari, l'alteritat i la tematologia, així com a l'estudi teòric i crític de les relacions intersemiòtiques existents entre la literatura i altres arts.
 • Teoria de la traducció literària.
  Estudi de les teories de la traducció literària des de la perspectiva de la seua possible relació d'integració interdisciplinària amb la teoria retòrica, d'una banda, i de la traducció literària com a mecanisme cultural inserit en l'ampli espai de la globalització des de punts de vista sociològics i intersemiòtics, d'altra.
 • Estudis hagiogràfics.
  Estudis orientats a la caracterització de les vides de sants com a gènere literari en l'Edat Mitjana, a la seua transformació en el pas de les modalitats medievals manuscrites a les produccions impreses i a l'anàlisi de les peculiaritats de l'hagiografia hispànica en el context de la controvèrsia entre catòlics i protestants.

 

 

Serveis que ofereixen

El grup d’investigació TeLiCom està format per professors i investigadors de l’àrea de coneixement de Teoria de la Literatura i Literatura Comparada del Departament de Filologia Espanyola, Lingüística General i Teoria de la Literatura de la Universitat d’Alacant, així com de la Universitat Autònoma de Madrid, de la Universitat d’Oviedo, de la Universitat de Bolonya (Itàlia) i de la Universitat de Bucarest (Romania). Des de fa anys dedica la major part de la seua activitat investigadora a l’estudi dels problemes fonamentals que presenta el text literari en particular (entesa com a construcció estructural, com a construcció de significat poètic i com a construcció pragmàtica) i el fet literari en general. Tenint en compte, més concretament, les seues línies d’investigació, es tracta d’un grup de treball que aborda conjuntament els dominis disciplinaris de la poètica i la retòrica clàssiques, tradicionals i modernes (enteses com a ciències del discurs i de la seua comunicació), de l’anàlisi interdiscursiva (amb l’objectiu de contribuir als estudis de teoria literària i de literatura comparada amb l’explicació de les semblances i les diferències del discurs literari en relació amb altres classes de discursos), de la teoria del llenguatge literari (entesa com el conjunt dels pressupòsits teoricometodològics i els assoliments descriptius i explicatius de totes aquelles tendències teoricoliteràries i criticoliteràries que aborden el problema de la llengua literària des de punts de vista sintacticosemiòtics, semanticosemiòtics i pragmàtics), de la teoria empírica de la literatura (amb l’objectiu d’estudiar empíricament el sistema social de les accions literàries o sistema de la literatura, integrat per les accions de producció, de transmissió o mediació, de recepció i de crítica o transformació), de la poètica neurocognitiva (en l’aplicació dels estudis cognitius i de la neuroestètica a la teoria i crítica del text literari, a l’anàlisi del component gestual i corporal en la conformació del signe literari, a l’establiment del vincle empàtic i la intersubjectivitat entre el lector i els personatges ficticis i als processos d’abstracció de caire cerebral en la formació d’ideals en la literatura), de la literatura comparada (amb especial referència a la ficcionalitat, la intertextualitat, l’hipertext en l’era digital, el component nacionalista en la literatura, el cànon literari, l’alteritat i la tematologia, així com a l’estudi teòric i crític de les relacions intersemiòtiques existents entre la literatura i altres arts), de la teoria de la traducció literària (en les seues possibles relacions d’integració interdisciplinària amb la teoria retòrica, d’una banda, i a propòsit de la traducció literària com a mecanisme cultural inserit en l’ampli espai de la globalització des de punts de vista sociològics i intersemiòtics, d’altra) i dels estudis hagiogràfics (orientats a la caracterització de les vides de sants com a gènere literari en l’edat mitjana, a la seua transformació en el pas de les modalitats medievals manuscrites a les produccions impreses i a l’anàlisi de les peculiaritats de l’hagiografia hispànica en el context de la controvèrsia entre catòlics i protestants).

 

 

Resultats

Sense dades.

 

Infraestructura rellevant disponible

Sense dades.

 

PARTICIPACIÓ EN PROJECTES DE RECERCA (DESTACATS)
 • Denominació del projecte: La Hagiografía hispánica ante la Reforma protestante
  Competitiu:
  Europeu: No
  Públic:
  Entitat/s financadora/es: MINISTERIO DE ECONOMIA Y EMPRESA
  Data d'inici: 01/01/2018
  Data de finalització: 31/12/2021
 • Denominació del projecte: Realidad y ficción del empoderamiento femenino en los papiros de novela griega y su pervivencia en la cultura occidental: Reinas y guerreras, magas y santas, cortesana y doncellas I.
  Competitiu:
  Europeu: No
  Públic:
  Entitat/s financadora/es: CONSELLERIA DE EDUCACIÓN, INVESTIGACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
  Data d'inici: 01/01/2019
  Data de finalització: 31/12/2020
 • Denominació del projecte: Análisis distante de base computacional del soneto castellano de los Siglos de Oro
  Competitiu:
  Europeu: No
  Públic:
  Entitat/s financadora/es: FUNDACION BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA
  Data d'inici: 01/10/2016
  Data de finalització: 30/09/2018
 • Denominació del projecte: Literaturas africanas en español. Mediación literaria y hospitalidad poética desde los '90
  Competitiu:
  Europeu: No
  Públic:
  Entitat/s financadora/es: MINISTERIO DE ECONOMIA Y EMPRESA
  Data d'inici: 01/01/2011
  Data de finalització: 31/12/2014
 • Denominació del projecte: La literatura hagiográfica catalana entre el manuscrito y la imprenta
  Competitiu:
  Europeu: No
  Públic:
  Entitat/s financadora/es: MINISTERIO DE ECONOMIA Y EMPRESA
  Data d'inici: 01/01/2014
  Data de finalització: 31/12/2016

Publicacions Mostra cercador

PUBLICACIONS EN REVISTES (DESTACADES)
 • Títol: El cuerpo en el símbolo. Materialidad y percepción en la constitución de lo simbólico y lo poético desde las perspectivas cognitivas de Gilbert Durand, Mark Johnson y Margaret Freeman
  Autors: García-Valero, B.E.
  Revistes: Archivum (Online)
  Volum: 70
  Pàgines: 95 - 114
  Data: 2020
  ISSN: 2341-1120
  DOI: https://doi.org/10.17811/arc.70.1.2020.95-114
 • Títol: El Diálogo de doctrina cristiana como obra apócrifa y otras cautelas de Juan de Valdé
  Autors: Baños Vallejo, F.
  Revistes: Revista de Filologia Espanola
  Volum: 100
  Pàgines: 37 - 57
  Data: 2020
  ISSN: 0210-9174
  DOI: https://doi.org/10.3989/rfe.2020.002
 • Títol: The Legacy of János S. Petöfi. Text Linguistic, Literary Theory and Semiotics, de M. Borreguero Zuolaga y L. Vitacolonna (eds.)
  Autors: García-Valero, B.E.
  Revistes: Journal of Literary Semantics (Online)
  Volum: 49
  Pàgines: 61 - 64
  Data: 2020
  ISSN: 1613-3838
  DOI: https://doi.org/10.1515/jls-2020-2017
 • Títol: 'Patri(moni)alización de huesos. La muerte como apropiación nacional¿
  Autors: Tortosa, V.
  Revistes: Tropelías. Revista de Teoría de la Literatura y Literatura Comparada.
  Volum:
  Pàgines: 186 - 197
  Data: 2018
  ISSN: 1132-2373
 • Títol: La Retórica cultural en el contexto de la Neorretórica
  Autors: Chico Rico, Francisco
  Revistes: Dialogía
  Volum: 9
  Pàgines: 304 - 322
  Data: 2015
  ISSN: 1819-365X
LLIBRES PUBLICATS (DESTACATS)
 • Títol: La naturaleza de la luz en la magia literaria. Tramas de la física en la literatura fantástica y el realismo mágico
  Autors: García-Valero, B.E.
  Editorial: Servicio de Publicaciones de la Universidad de Alicante
  Data: 2020
  ISBN: 978-84-9717-668-2
 • Títol: Metodología de la investigación científica. Guía para la elaboración del trabajo académico humanístico
  Autors: Tortosa, V.
  Editorial: Publicaciones de la Universidad de Alicante
  Data: 2014
  ISBN: 978-84-9717-294-3
 • Títol: Lope de Vega, El Niño Inocente de La Guardia, en Comedias de Lope de Vega, Parte VIII, 3 vols
  Autors: Baños Vallejo, F.
  Editorial: Editorial Milenio
  Data: 2009
  ISBN: 978-84-9743-327-3
 • Títol: Pragmática y construcción literaria. Discurso retórico y discurso narrativo
  Autors: Chico Rico, Francisco
  Editorial: Universidad de Alicante
  Data: 1988
  ISBN: 84-600-5149-8
 • Títol: La magia cuántica de Murakami. Las novelas del autor y la ciencia: ficción, era digital y física cuántica
  Autors: García-Valero, B.E.
  Editorial: Verbum
  Data: 2015
  ISBN: 978-84-9074-254-9
CAPÍTOLS DE LLIBRE PUBLICATS (DESTACATS)
 • Títol del capítol: Teoría cognitiva y aplicación comparatista
  Autors: García-Valero, B.E.
  Editorial: Instituto Juan Andrés de Comparatística y Globalización
  Pàgines: 223 - 255
  Data: 2021
  ISBN: 978-84-123714-1-3
  Títol del llibre: Teoría de la Literatura (Fundamentos)
 • Títol del capítol: 'El misteri de la creació: un joc de Déus¿
  Autors: Tortosa, V.
  Editorial: Centre de Documentació Escènica; Institut Valencià de Cultura
  Pàgines: 27 - 33
  Data: 2020
  ISBN: 978-84-482-6499-4
  Títol del llibre: Una història de titelles
 • Títol del capítol: Habitar Yoknapatawpha. Teoría y técnicas de la poética cognitiva y la lingu¿ística estructural para animar historias en un paisaje rural ficticio
  Autors: Carrasco, J.; Carrasco Hortal, J.; García-Valero, B.E.; García-Valero, B.; Francés, F.; Francés García, F.; Carratalá, L.; Carratalà-Puertas, L.; López Baeza, J.
  Editorial: Editorial Octaedro, S.L.
  Pàgines: 1130 - 1142
  Data: 2020
  ISBN: 978-84-18348-11-2
  Títol del llibre: La docencia en la Enseñanza Superior. Nuevas aportaciones desde la investigación e innovación educativas.
 • Títol del capítol: Habitar Yoknatapawpha. Teoría y técnicas de la poética cognitiva, lingüística estructural y visualización inmersiva para historias de vida en un paisaje rural ficticio
  Autors: Carrasco Hortal, J.; García-Valero, B.E.; García-Valero, B.; Francés García; Carratalà-Puertas, L.
  Editorial: Instituto de Ciencias de la Educación (ICE) de la Universidad de Alicante
  Pàgines: 136 - 136
  Data: 2020
  ISBN: 978-84-09-20651-3
  Títol del llibre: REDES-INNOVAESTIC 2020. Libro de actas / XARXES-INNOVAESTIC 2020. Llibre d`actes
 • Títol del capítol: Lo inusual en algunos relatos de Kawakami Hiromi: una nueva modalidad de la literatura de lo insólito en Japón
  Autors: García-Valero, B.E.
  Editorial: Bellaterra
  Pàgines: 225 - 250
  Data: 2020
  ISBN: 978-84-72-90975-5
  Títol del llibre: Nuevas aproximaciones a la literatura japonesa