Ir a cuerpo
Logo UA
Grups d'investigació
  Adquisición de Lenguas Adicionales (ACQUA)

Dades generals

Àrea de coneixement:
Humanitats
Correu electrònic:
Telèfon:
+34 965903400 x 3416

Memòries

Memòria anual
 • Redes sociales y aprendizaje de lenguas extranjeras
 • Multicompetencia y plurilingüismo
 • Evaluación de segundas lenguas: niveles, criterios y procedimientos
 • Adquisición, enseñanza y aprendizaje de lenguas de signos
 • Enseñanza de la lengua con fines específicos
 • Aprendizaje integrado de contenidos y lenguas extranjeras (AICLE) (Content Language Integrated Learning, CLIL)
 • Tratamiento integrado de lenguas en el sistema educativo (lenguas co-oficiales en una misma comunidad y lenguas extranjeras)
 • Segundas lenguas e inmigración
 • Bilingüismo y enseñanza
 • Formación de profesores de segundas lenguas y lenguas extranjeras
 • Lingüística aplicada a la adquisición de segundas lenguas
 • Innovación en metodologías de enseñanza de idiomas
 • Tecnologías de la Información y la Comunicación (TICs) aplicadas al aprendizaje de idiomas
 • Interacción y aprendizaje comunicativo de la lengua
 • Aprendizaje de idiomas permanente (Lifelong Learning)
 • Género y aprendizaje de idiomas
 • Multimodalidad y aprendizaje de segundas lenguas
 • Español académico como segunda lengua
 • English as a medium of instruction
 • Deporte y aprendizaje de segundas lenguas
 • Cine y aprendizaje de segundas lenguas

 

 

Serveis que ofereixen

Publicacions especialitzades en cadascuna de les línies d'investigació.

Organització de Jornades i congressos sobre aprenentatge i ensenyament de L2/LE.

Formació del professorat en EMI (English as a Medium of Instruction) dins del programa institucional de la UA: https://web.ua.es/es/ice/prof-teaching/presentacion.html

Centre de Recursos per a l'Elaboració de Treballs Acadèmics (CRETA) en espanyol L2, destinat a alumnat de la UA no natiu d'espanyol: https://dfelg.ua.es/acqua/secciones/creta.html

 

 

Resultats

Els membres del grup han vingut investigant des de la seua constitució sobre l'adquisició i ensenyament de l'anglès i de l'espanyol com a segones llengües i això s'ha vist reflectit, d'una banda, en diversos projectes d'investigació, així com en nombroses comunicacions, tallers i pòsters en congressos nacionals i internacionals i, per un altre, en diversos articles i llibres, el detall dels quals pot consultar-se en el currículum personalitzat de cadascun dels integrants del grup al campus virtual i en les memòries anuals del grup. A més, s'han defensat des de la seua constitució fins a l'actualitat 12 tesis doctorals i 100 treballs de recerca (entre tesines, DEA i memòries de màster), dirigides totes elles per membres del grup.

 

 

Infraestructura rellevant disponible

Programes informàtics de gestió de dades per a investigacions amb metodologies quantitativa i qualitativa. Un servidor per a allotjar el portal web del grup d'investigació. Ordinadors portàtils. Material bibliogràfic. Tècnic informàtic per a gestió i manteniment de la web del Grup d'investigació.

 

 

PARTICIPACIÓ EN PROJECTES DE RECERCA (DESTACATS)
 • Denominació del projecte: La formación de la conciencia figurativa en la etapa de educación primaria: El humor y la fraselogia
  Competitiu:
  Europeu: No
  Públic:
  Entitat/s financadora/es: MINISTERIO DE ECONOMIA Y EMPRESA
  Data d'inici: 30/12/2016
  Data de finalització: 29/12/2020
 • Denominació del projecte: Variación y cambio lingüístico en catalán. Una aproximación diacrónica según la lingüística de corpus
  Competitiu:
  Europeu: No
  Públic:
  Entitat/s financadora/es: MINISTERIO DE ECONOMIA Y EMPRESA
  Data d'inici: 01/01/2019
  Data de finalització: 31/12/2021
 • Denominació del projecte: Español académico para estudiantes de español como segunda lengua.
  Competitiu:
  Europeu: No
  Públic:
  Entitat/s financadora/es: MINISTERIO DE EDUCACION
  Data d'inici: 18/09/2017
  Data de finalització: 20/12/2017
 • Denominació del projecte: La revisión del neologismo desde la Lingüística Cognitiva. Aplicación a los verbos neológiocs en español actual.
  Competitiu:
  Europeu: No
  Públic:
  Entitat/s financadora/es: GENERALITAT VALENCIANA
  Data d'inici: 01/01/2018
  Data de finalització: 31/12/2019
 • Denominació del projecte: Ayudas para la contratación de personal investigador en formación de carácter predoctoral, Programa VALi+d
  Competitiu:
  Europeu: No
  Públic:
  Entitat/s financadora/es: GENERALITAT VALENCIANA
  Data d'inici: 01/07/2015
  Data de finalització: 30/06/2018

Publicacions Mostra cercador

PUBLICACIONS EN REVISTES (DESTACADES)
 • Títol: The Impact of Multimodal Ensembles on Audio-Visual Comprehension: Implementing Vodcasts in EFL Contexts.
  Autors: Norte Fernández-Pacheco, Natalia
  Revistes: Multimodal Communication (Online)
  Volum:
  Pàgines: -
  Data: 2018
  ISSN: 2230-6587
  DOI: https://doi.org/10.1515/mc-2018-0002
 • Títol: Multimodal communication in academic oral presentations by L2 Spanish students
  Autors: Morell, T.; Pastor Cesteros, S.
  Revistes: Journal of Spanish language teaching
  Volum: 5
  Pàgines: 125 - 138
  Data: 2018
  ISSN: 2324-7797
  DOI: https://doi.org/10.1080/23247797.2018.1538334
 • Títol: La elaboración de un corpus del profesorado de español (Copele): ¿Utopía o realidad?
  Autors: RODRIGUEZ LIFANTE, A.; , BOILLOS PEREIRA, M. M.
  Revistes: RLA. Revista de Lingüística Teórica y Aplicada (Online)
  Volum: 56
  Pàgines: 153 - 174
  Data: 2018
  ISSN: 0718-4883
  DOI: https://dx.doi.org/10.4067/S0718-48832018000200153
 • Títol: El discurso académico en español como LE/L2: nuevos contextos, nuevas metodologías
  Autors: Pastor Cesteros, S.; , Ferreira Cabrerra, A.
  Revistes: Journal of Spanish language teaching
  Volum: 5
  Pàgines: 91 - 101
  Data: 2018
  ISSN: 2324-7797
  DOI: http://dx.doi.org/10.1080/23247797.2018.1538306
 • Títol: En defensa del cine en el aula. Por una pedagogía mediática y crítica enmarcada en el currículo educativo.
  Autors: Contreras de la Llave, Natalia
  Revistes: Cuadernos de Pedagogía
  Volum:
  Pàgines: 150 - 153
  Data: 2019
  ISSN: 0210-0630
LLIBRES PUBLICATS (DESTACATS)
 • Títol: LA ENSEÑANZA DE ESPAÑOL COMO LENGUA EXTRANJERA A APRENDICES GRIEGOS. EVOLUCIÓN, SITUACIÓN Y PERSPECTIVAS DEL APRENDIZAJE E INVESTIGACIÓN SOBRE E/LE EN GRECIA
  Autors: RODRIGUEZ LIFANTE, A.
  Editorial: Ediciones Clásicas
  Data: 2015
  ISBN: 84-7923-540-3
 • Títol: Els parlars valencians
  Autors: Beltran, Vicent; Segura, C.
  Editorial: Publicacions de la Universitat de València
  Data: 2017
  ISBN: 9788491340102
 • Títol: EL SIGNIFICADO FRASEOLÓGICO. EN TORNO A UN MODELO EXPLICATIVO Y APLICADO.
  Autors: Timofeeva, L.
  Editorial: Liceus.com
  Data: 2012
  ISBN: 978-84-9822-945-5
 • Títol: La lengua materna en el aula de ELE
  Autors: Galindo, M.
  Editorial: ASELE (Asociación para la enseñanza del español como lengua extranjera)
  Data: 2012
  ISBN: 978-84-615-9789-5
 • Títol: Las redes sociales digitales en la enseñanza del español como lengua extranjera
  Autors: Méndez Santos, María del Carmen; Vela Delfa, Cristina
  Editorial:
  Data: 2023
  ISBN: 9788471338815
CAPÍTOLS DE LLIBRE PUBLICATS (DESTACATS)
 • Títol del capítol: Creatividad y alfabetización crítica: un paso más en el uso del cine en ELE
  Autors: Contreras de la Llave, Natalia
  Editorial:
  Pàgines: -
  Data:
  ISBN:
  Títol del llibre:  Innovación y creatividad en el aula de español.  Nuevas formas de entender la enseñanza de una lengua.
 • Títol del capítol: Alfabetización audiovisual y perspectiva de género en la didáctica del español como lengua adicional: análisis de las creencias del profesorado
  Autors: Contreras de la Llave, Natalia; , Julián López Medina
  Editorial: Aula Magna-McGraw-Hill
  Pàgines: -
  Data: 2023
  ISBN:
  Títol del llibre: [En prensa]
 • Títol del capítol: Fictional interaction in children"s humorous narratives
  Autors: Timofeeva, L.
  Editorial: John Benjamins Publishing Company
  Pàgines: 217 - 238
  Data: 2023
  ISBN:
  Títol del llibre: The Pragmatics of Humour in Interactive Contexts

  DOI: https://doi.org/10.1075/pbns.335.10tim
 • Títol del capítol: Plurilingualism, Multilingualism and Teacher training: a case study
  Autors: Tabuenca-Cuevas, M.; Andúgar Soto, Ana
  Editorial: Editorial Octaedro, S.L.
  Pàgines: -
  Data: 2023
  ISBN:
  Títol del llibre: Retos en el sistema educativo ante la multiculturalidad y el plurilingüismo. Educación Primaria y Secundaria
 • Títol del capítol: 'Testing the pedagogical application of competing linguistic theories: the efficacy of Cognitive Construction Grammar for L2 Catalan learners¿
  Autors: Segura, C.; Sentí, Andreu; Montserrat, Sandra; Barceló, Sergi; Barceló, Sergi
  Editorial: Oxford University Press
  Pàgines: 231 - 265
  Data: 2023
  ISBN:
  Títol del llibre: Theoretical Linguistics in the Pre-University Classroom
COMUNICACIONS A CONGRESSOS (DESTACADES)
 • Títol: FICTIONAL INTERACTION IN HUMOROUS CHILDREN"S NARRATIVES: A PRAGMATIC ANALYSIS OF THE CORPUS CHILDHUM
  Autors: Timofeeva, L.
  Tipus de participació: Ponencia
  Nom del congrés: 18th International Pragmatics Conference
  Tipus d'esdeveniment: Internacional
  Ciutat de celebració: Brussels (BÉLGICA)
  Data de celebració: 09/07/2023
 • Títol: A multimodal comparison of classroom initiation moves in an English Medium of Instruction and an L1 Spanish content lesson
  Autors: Escabias, P.
  Tipus de participació: Comunicación
  Nom del congrés: AELFE (2023) ASOCIACIÓN EUROPEA DE LENGUAS PARA FINES ESPECÍFICOS
  Tipus d'esdeveniment: Internacional
  Ciutat de celebració: Zaragoza (ZARAGOZA) (ESPAÑA)
  Data de celebració: 28/06/2023
 • Títol: Is an inductive approach more effective than a deductive approach for vocabulary learning in Academic English?
  Autors: Santiago-Iglesias, M. D. P.
  Tipus de participació: Comunicación
  Nom del congrés: 21st annual conference of the European Association of Languages for Specific Purposes (AELFE2023) and the 7th Conference of the Asia-Pacific LSP & Professional Communication Association (LSPPC7).
  Tipus d'esdeveniment: Internacional
  Ciutat de celebració: Zaragoza (ZARAGOZA) (ESPAÑA)
  Data de celebració: 28/06/2023
 • Títol: Liminal languages for Liminal spaces: the specific language of promotion of unspeakable tourism sites
  Autors: Aleson, M.
  Tipus de participació: Comunicación
  Nom del congrés: AELFE-LSPPC International Conference, Zaragoza: GENRES AND LANGUAGES IN DIGITAL COMMUNICATION: TRENDS AND NEW DIRECTIONS
  Tipus d'esdeveniment: Internacional
  Ciutat de celebració: Zaragoza (ZARAGOZA) (ESPAÑA)
  Data de celebració: 28/06/2023
 • Títol: Escritura académica en español como lengua adicional y herramientas de ayuda automática a la redacción
  Autors: Pastor Cesteros, S.
  Tipus de participació: Comunicación
  Nom del congrés: XV Congreso Internacional de Lingüística General (Universidad Complutense de Madrid)
  Tipus d'esdeveniment: Internacional
  Ciutat de celebració: (ESPAÑA)
  Data de celebració: 14/06/2023