Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
LLENGUA CATALANA D'ESPECIALITAT

Competències i objectius

Informació provisional. Pendent d'aprovació per la Comissió d'Estudis i Formació de la Universitat d'Alacant.

 

Context de l'assignatura per al curs 2019-20

Es tracta d’una assignatura dissenyada a l’empara de la Normativa de Reconeixement i Transferència de Crèdits en Estudis Oficials (BOUA del 5 d'octubre de 2009, modificada el 5 de novembre de 2010), necessària per al Curs de Capacitació per a l’Ensenyament en Valencià i en Altres Llengües (Pla de Formació per a l’obtenció de la Capacitació, BOUA 30 setembre 2013, http://www.boua.ua.es/pdf.asp?pdf=2563.pdf), dissenyada i impartida per professorat del Departament de Filologia Catalana. 
Els alumnes que s'hi matriculen han d'estar en possessió del certificat de C1 en valencià del MECR

L'assignatura equival a 6 ECTS (150 hores): 3 crèdits teòrics i 3 crèdits pràctics. L'asseignatura es cursa de forma virtual mitjançant la plataforma Moodle.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Sense dades

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2019-20

 1. Conèixer les característiques dels llenguatges d’especialitat.
 2. Conèixer i aplicar els següents recursos microtextuals en la producció de discursos docents: terminologia, fraseologia i metàfora terminològica.
 3. Conèixer i aplicar els següents recursos macrotextuals en la producció de discursos docents i científics: gèneres, registres, components discursius, recomanacions d’estil, recursos visuals.
 4. Conèixer i aplicar els procediments de reelaboració i recontextualització que comporta la divulgació dels coneixements especialitzats.
 5. Conèixer les fonts bibliogràfiques (publicacions periòdiques i col·leccions científiques) de divulgació científica en català.
 6. Adquirir els coneixements, les aptituds i les destreses per a l’elaboració de discursos científics i docents en català.
 7. Millorar la qualitat comunicativa del discurs científic i docent en català.

 

 

 

Dades generals

Codi: 500363
Professor/a responsable:
ESCOLANO LOPEZ, JOSEP MANUEL
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 2,40
Crèdits pràctics: 0,00
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: FILOLOGIA CATALANA
  Àrea: FILOLOGIA CATALANA
  Crèdits teòrics: 1,2
  Crèdits pràctics: 1,2
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.
 • Dep.: ADM. UNITAT DE LENGÜES
  Àrea: UNIVERSITAT D'ALACANT (CURSOS D'ESPECIALITZACIÓ - CONTINUA))
  Crèdits teòrics: 0
  Crèdits pràctics: 0

Estudis en què s'imparteix