Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Course description
  DRET MARÍTIM I DIMENSIÓ SOCIOCULTURAL

Competencies and objectives

 

Course context for academic year 2019-20

Asignatura obligatoria del segundo semestre del primer año del máster

 

 

Course content (verified by ANECA in official undergraduate and Master’s degrees)

Competències generals del títol (CG)

 • CG1 : Saber integrar coneixements científics i tècnics i aplicar-los críticament.
 • CG10 : Ser hàbil en la preparació de documents de síntesi i exposició i tenir experiència en la preparació i presentació de comunicacions orals i en la defensa pública d'aquestes.
 • CG2 : Tenir capacitat d'autoaprenentatge i de treballar autònomament.
 • CG3 : Saber treballar en grup i propiciar actituds d'intercanvi i col·laboració amb altres estudiants, investigadors i professionals.
 • CG5 : Ser capaç de cercar informació científica o tècnica i tractar-la selectivament.
 • CG7 : Tenir experiència en l'anàlisi de resultats o estratègies i en l'elaboració de conclusions que aporten un esclariment dels problemes i puguen comportar-ne la solució.

 

Competències específiques (CE)

 • CE28 : Entendre els principis jurídics que regulen la pesca des de l'àmbit mundial fins al nacional i regional i comprendre l'espai en el qual evoluciona aquest marc legal i els mecanismes d'aplicació i control.
 • CE29 : Comprendre l'activitat pesquera des d'una perspectiva històrica, analitzant-ne l'evolució i dinàmica i valorant-ne la dimensió sociocultural.
 • CE30 : Familiaritzar-se amb el context sociopolític de la pesca, a través del coneixement dels diferents tipus d'organitzacions i associacions de pescadors i de l'anàlisi social de les activitats pesqueres.
 • CE31 : Saber fomentar la participació del sector i altres parts interessades en la definició de polítiques i estratègies de gestió, saber explicar els efectes a llarg termini a les parts implicades en mesures a curt termini i desenvolupar la capacitat de negociar, amb actors d'interessos contraposats, solucions que contribuïsquen a la sostenibilitat.

 

Competències bàsiques i del MECE (Marc Espanyol de Qualificacions per a l'Educació Superior)

 • CB6 : Tenir i comprendre coneixements que aporten una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament o aplicació d'idees, sovint en un context de recerca.
 • CB7 : Saber aplicar els coneixements adquirits i la capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts, dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb l'àrea d'estudi.
 • CB9 : Saber comunicar les conclusions i els coneixements propis, i les raons últimes que els sustenten, a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.

 

 

 

Learning outcomes (Training objectives)

No data

 

 

Specific objectives stated by the academic staff for academic year 2019-20

Entenderá los principios jurídicos que regulan la pesca desde el ámbito mundial al nacional y regional, y comprender el espacio en el que evoluciona este marco legal y los mecanismos de aplicación y control.
Comprenderá la actividad pesquera desde una perspectiva histórica, analizando su evolución y dinámica y valorando su dimensión sociocultural.
Estará familiarizado con el contexto sociopolítico de la pesca a través del conocimiento de los diferentes tipos de organizaciones y asociaciones de pescadores, y del análisis social de las actividades pesqueras.
Sabrá fomentar la participación del sector y otras partes interesadas en la definición de políticas y estrategias de gestión, saber explicar los efectos a largo plazo a las partes implicadas en medidas a corto plazo, y desarrollar la capacidad de negociar con actores de intereses contrapuestos soluciones que contribuyan a la sostenibilidad.

 

 

General

Code: 43812
Lecturer responsible:
SANCHEZ LIZASO, JOSE LUIS
Credits ECTS: 5,00
Theoretical credits: 2,00
Practical credits: 0,00
Distance-base hours: 3,00

Departments involved

 • Dept: ESTUDIS JURÍDICS DE L'ESTAT
  Area: DRET ADMINISTRATIU
  Theoretical credits: 0,49
  Practical credits: 0,31
  This Dept. is responsible for the course.
  This Dept. is responsible for the final mark record.
 • Dept: CIÈNCIES DEL MAR I BIOLOGIA APLICADA
  Area: ZOOLOGIA
  Theoretical credits: 0,74
  Practical credits: 0,46

Study programmes where this course is taught