Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Course description
  TEORIA I MODELS D'AVALUACIÓ PESQUERA

Competencies and objectives

 

Course context for academic year 2019-20

Asignatura obligatoria de primer año de máster

 

 

Course content (verified by ANECA in official undergraduate and Master’s degrees)

Competències generals del títol (CG)

 • CG1 : Saber integrar coneixements científics i tècnics i aplicar-los críticament.
 • CG3 : Saber treballar en grup i propiciar actituds d'intercanvi i col·laboració amb altres estudiants, investigadors i professionals.
 • CG4 : Saber ser desimbolt en un entorn multidisciplinari i multicultural.
 • CG6 : Tenir experiència per a aplicar tècniques i metodologies per a aconseguir objectius professionals o de recerca prèviament determinats i saber valorar-ne objectivament la significació dels resultats i les conclusions.

 

Competències específiques (CE)

 • CE1 : Conèixer els principals problemes vinculats a la gestió de la pesca i l'ús dels recursos marins vius.
 • CE16 : Ser capaç de proposar estratègies de gestió raonades i raonables i saber valorar els avantatges i inconvenients de diverses estratègies de gestió.
 • CE17 : Desenvolupar capacitat per a utilitzar models de simulació per a millorar l'assessorament científic necessari per a optimitzar la gestió.
 • CE2 : Saber caracteritzar els diversos ecosistemes marins explotats i determinar-hi l'impacte de la variabilitat mediambiental.

 

Competències bàsiques i del MECE (Marc Espanyol de Qualificacions per a l'Educació Superior)

 • CB10 : Tenir les habilitats d'aprenentatge que permeten continuar estudiant d'una manera que ha de ser en gran part autodirigida o autònoma.
 • CB6 : Tenir i comprendre coneixements que aporten una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament o aplicació d'idees, sovint en un context de recerca.
 • CB7 : Saber aplicar els coneixements adquirits i la capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts, dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb l'àrea d'estudi.
 • CB8 : Ser capaç d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, tot i ser incompleta o limitada, inclou reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels coneixements i judicis propis.

 

 

 

Learning outcomes (Training objectives)

No data

 

 

Specific objectives stated by the academic staff for academic year 2019-20

Conocer los principales modelos empleados para evaluar el estado de las poblaciones sometidas a explotación y su uso en el asesoramiento científico para la gestión pesquera

 

 

General

Code: 43810
Lecturer responsible:
SANCHEZ LIZASO, JOSE LUIS
Credits ECTS: 6,00
Theoretical credits: 1,20
Practical credits: 1,20
Distance-base hours: 3,60

Departments involved

 • Dept: CIÈNCIES DEL MAR I BIOLOGIA APLICADA
  Area: ZOOLOGIA
  Theoretical credits: 1,48
  Practical credits: 0,92
  This Dept. is responsible for the course.
  This Dept. is responsible for the final mark record.

Study programmes where this course is taught