Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Course description
  OBJECTIUS I INSTRUMENTS DE POLÍTICA PESQUERA

Competencies and objectives

 

Course context for academic year 2019-20

Asignatura obligatoria de primer año de máster

 

 

Course content (verified by ANECA in official undergraduate and Master’s degrees)

Competències generals del títol (CG)

 • CG0 : Parlar bé en públic.
 • CG1 : Saber integrar coneixements científics i tècnics i aplicar-los críticament.
 • CG3 : Saber treballar en grup i propiciar actituds d'intercanvi i col·laboració amb altres estudiants, investigadors i professionals.
 • CG4 : Saber ser desimbolt en un entorn multidisciplinari i multicultural.
 • CG7 : Tenir experiència en l'anàlisi de resultats o estratègies i en l'elaboració de conclusions que aporten un esclariment dels problemes i puguen comportar-ne la solució.
 • CG9 : Saber comunicar els raonaments i les conclusions propis tant a una audiència general com a un públic especialitzat.

 

Competències específiques (CE)

 • CE32 : Conèixer els objectius actuals de la pesca i adquirir un compromís ètic amb la sostenibilitat dels recursos i les comunitats pesqueres, promovent el desenvolupament sostenible de l'activitat pesquera i l'aplicació del principi de precaució per a la conservació dels recursos aquàtics i la minimització de l'impacte sobre els ecosistemes marins.
 • CE33 : Analitzar les mesures de conservació (especialment la protecció de zones per a recuperar estocs amenaçats), les mesures econòmiques i estructurals i les regulacions de mercat que garanteixen la sostenibilitat de l'activitat pesquera, l'eficàcia i competitivitat de les flotes, la modernització del sector, el suport als treballadors i la satisfacció dels interessos dels consumidors.
 • CE34 : Analitzar, mitjançant l'estudi de casos, sistemes nacionals de gestió de la pesca a la Mediterrània, a més dels objectius polítics i els instruments aplicats, incidint en les peculiaritats històriques i de desenvolupament que n'han propiciat l'evolució i l'actual estructura.

 

Competències bàsiques i del MECE (Marc Espanyol de Qualificacions per a l'Educació Superior)

 • CB7 : Saber aplicar els coneixements adquirits i la capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts, dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb l'àrea d'estudi.
 • CB8 : Ser capaç d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, tot i ser incompleta o limitada, inclou reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels coneixements i judicis propis.
 • CB9 : Saber comunicar les conclusions i els coneixements propis, i les raons últimes que els sustenten, a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.

 

 

 

Learning outcomes (Training objectives)

No data

 

 

Specific objectives stated by the academic staff for academic year 2019-20

Qué el estudiante sea capaz de proponer estrategias de gestión razonadas y razonables valorando las ventajas e inconvenientes de diferentes estrategias de gestión. Conocerá los objetivos actuales de la pesca y adquirirá un compromiso ético con la sostenibilidad de los recursos y las comunidades pesqueras, promoviendo el desarrollo sostenible de la actividad pesquera y la aplicación del principio de precaución para la conservación de los recursos acuáticos y la minimización del impacto sobre los ecosistemas marinos. Podrá analizar las medidas de conservación, especialmente la protección de zonas para la recuperación de stocks amenazados, las medidas económicas y estructurales y las regulaciones de mercado que garantizan la sostenibilidad de la actividad pesquera, la eficacia y competitividad de las flotas, la modernización del sector, el apoyo a los trabajadores y la satisfacción de los intereses de los consumidores.
Sabrá cómo llevar a cabo la aplicación de las regulaciones exigidas por los distintos organismos y controlar el cumplimiento de las mismas. Conocerá en detalle la política común de pesca de la Unión Europea, su evolución, su problemática y los principales puntos a debate. Valorará los objetivos, políticas e instrumentos aplicados por las organizaciones regionales de pesca más destacadas, y estará familiarizado con las diversas instituciones que asesoran científica y técnicamente a estos organismos en la definición de sus políticas de gestión

 

 

General

Code: 43808
Lecturer responsible:
SANCHEZ LIZASO, JOSE LUIS
Credits ECTS: 5,00
Theoretical credits: 1,80
Practical credits: 0,20
Distance-base hours: 3,00

Departments involved

 • Dept: CIÈNCIES DEL MAR I BIOLOGIA APLICADA
  Area: ZOOLOGIA
  Theoretical credits: 1,23
  Practical credits: 0,77
  This Dept. is responsible for the course.
  This Dept. is responsible for the final mark record.

Study programmes where this course is taught