Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Course description
  MARC INSTITUCIONAL: COOPERACIÓ I INVESTIGACIÓ

Competencies and objectives

 

Course context for academic year 2019-20

Asignatura obligatoria de segundo semestre del primer año del máster

 

 

Course content (verified by ANECA in official undergraduate and Master’s degrees)

Competències generals del títol (CG)

 • CG1 : Saber integrar coneixements científics i tècnics i aplicar-los críticament.
 • CG3 : Saber treballar en grup i propiciar actituds d'intercanvi i col·laboració amb altres estudiants, investigadors i professionals.
 • CG6 : Tenir experiència per a aplicar tècniques i metodologies per a aconseguir objectius professionals o de recerca prèviament determinats i saber valorar-ne objectivament la significació dels resultats i les conclusions.
 • CG8 : Tenir capacitat de resposta davant situacions imprevistes i aptitud per a reorientar-hi l'estratègia si cal.

 

Competències específiques (CE)

 • CE20 : Aprendre a desenvolupar projectes de recerca en funció dels problemes particulars, des de l'àmbit tècnic fins a l'institucional.
 • CE21 : Conscienciar-se de la importància d'aplicar un enfocament multidisciplinari en la recerca de pesqueres i conèixer els objectius de cooperació internacional en l'àmbit mediterrani.
 • CE22 : Conèixer els tipus, la funció i els mecanismes de treball de les institucions de gestió i recerca de la pesca des de l'àmbit local fins a l'internacional.

 

Competències bàsiques i del MECE (Marc Espanyol de Qualificacions per a l'Educació Superior)

 • CB10 : Tenir les habilitats d'aprenentatge que permeten continuar estudiant d'una manera que ha de ser en gran part autodirigida o autònoma.
 • CB6 : Tenir i comprendre coneixements que aporten una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament o aplicació d'idees, sovint en un context de recerca.
 • CB7 : Saber aplicar els coneixements adquirits i la capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts, dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb l'àrea d'estudi.
 • CB8 : Ser capaç d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, tot i ser incompleta o limitada, inclou reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels coneixements i judicis propis.
 • CB9 : Saber comunicar les conclusions i els coneixements propis, i les raons últimes que els sustenten, a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.

 

 

 

Learning outcomes (Training objectives)

No data

 

 

Specific objectives stated by the academic staff for academic year 2019-20

Aprenderá a desarrollar proyectos de investigación en función de los problemas particulares, desde el ámbito técnico al institucional.

Se concienciará de la importancia de aplicar un enfoque multidisciplinar en la investigación de pesquerías y conocer los objetivos de cooperación internacional en el ámbito mediterráneo. Conocerá los tipos, función y mecanismos de trabajo de las instituciones de gestión e investigación de la pesca desde el ámbito local al internacional.

 

 

 

General

Code: 43807
Lecturer responsible:
SANCHEZ LIZASO, JOSE LUIS
Credits ECTS: 4,00
Theoretical credits: 1,40
Practical credits: 0,20
Distance-base hours: 2,40

Departments involved

 • Dept: CIÈNCIES DEL MAR I BIOLOGIA APLICADA
  Area: ZOOLOGIA
  Theoretical credits: 1
  Practical credits: 0,6
  This Dept. is responsible for the course.
  This Dept. is responsible for the final mark record.

Study programmes where this course is taught