Competencies and objectives

 

Course context for academic year 2022-23

Second course on Macroeconomics in the QE Master

 

 

Course content (verified by ANECA in official undergraduate and Master’s degrees) for academic year 2022-23

General Competences (CG)

 • CG2 : Capacitat per a la recerca de dades (naturals i experimentals) i anàlisis d'aquesta informació.
 • CG3 : Capacitat d'aplicar teoria econòmica per a representar situacions reals.
 • CG4 : Capacitat de treball en equip.
 • CG5 : Capacitat d'aprenentatge autònom.
 • CG6 : Compromís ètic i responsabilitat social en el treball, respectant el medi ambient, coneixent i comprenent la importància del respecte als drets fonamentals, a la igualtat d'oportunitats entre homes i dones, a l'accessibilitat universal per a les persones amb discapacitat i al respecte als valors propis d'una cultura de pau i valors democràtics.
 • CG7 : Analitzar els problemes amb raonament crític, sense prejudicis, amb precisió i rigor.
 • CG8 : Capacitat de síntesi.

 

Specific Competences (CE)

 • CE1 : Capacitat de llegir raonadament i d'avaluar de manera crítica articles d'investigació en economia, i copsar-ne les contribucions essencials i les debilitats.
 • CE2 : Capacitat d'entendre com s'han resolt en cada cas els problemes tècnics als quals s'han hagut d'enfrontar els autors dels articles d'investigació.
 • CE3 : Capacitat de realitzar proves de proposicions i teoremes.
 • CE4 : Capacitat de comprendre i replicar les anàlisis empíriques i els experiments de simulació en què es basen les conclusions presentades en els articles d'investigació d'altres autors.
 • CE5 : Capacitat de plantejar problemes econòmics rellevants de manera precisa, i de donar resposta adequada a aquests problemes utilitzant les tècniques apreses en els diferents cursos, sustentant-se, si el seu estudi ho requereix, en anàlisis teòriques, empíriques o de simulació.

 

 

 

Learning outcomes (Training objectives)

No data

 

 

Specific objectives stated by the academic staff for academic year 2022-23

An introduction to Neoclassical and Keynesian models, Economic cycles, Fiscal policy, and Economic growth frameworks.

 

 

General

Code: 41206
Lecturer responsible:
PEREZ SEBASTIAN, FIDEL
Credits ECTS: 6,00
Theoretical credits: 1,60
Practical credits: 0,40
Distance-base hours: 4,00

Departments involved

 • Dept: FOUNDATIONS OF ECONOMIC ANALYSIS
  Area: FOUNDATIONS OF ECONOMIC ANALYSIS
  Theoretical credits: 1,6
  Practical credits: 0,4
  This Dept. is responsible for the course.
  This Dept. is responsible for the final mark record.

Study programmes where this course is taught