Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Course description
  PRACTICUM 1A ESPECIALITAT 15

Competencies and objectives

 

Course context for academic year 2019-20

El módulo Prácticum I pretende que el estudiante adquiera experiencia en la planificación, la docencia y la evaluación de las materias correspondientes a la especialización que cursa, acredite un buen dominio de la expresión oral y escrita en la práctica docente, domine las destrezas y habilidades sociales necesarias para fomentar un clima que facilite el aprendizaje y la convivencia, participe en las propuestas de mejora en los distintos ámbitos de actuación a partir de la reflexión basada en la práctica y desde el contexto profesional de los centros de educación secundaria obligatoria, bachiller o formación profesional.

 

 

Course content (verified by ANECA in official undergraduate and Master’s degrees)

Competències generals del títol (CG)

 • CG10 : Dissenyar i dur a terme activitats formals i no formals que contribuïsquen a fer del centre un lloc de participació i cultura en l'entorn en el qual està situat.
 • CG12 : Participar en l'avaluació, investigació i la innovació dels processos d'ensenyament i aprenentatge, i comunicar les conclusions i les raons que les sustenten la comunitat educativa i altres professionals de l'educació.
 • CG16 : Treballar en equip amb altres professionals de l'educació, enriquint la pròpia formació.
 • CG3 : Planificar, desenvolupar i avaluar el procés d'ensenyament i aprenentatge potenciant processos educatius que faciliten l'adquisició de les competències pròpies dels ensenyaments respectius, atenent el nivell i la formació prèvia dels estudiants, així com la seua orientació, tant individualment com en col·laboració amb altres docents i professionals del centre.
 • CG4 : Buscar, obtenir, processar i comunicar informació (oral, impresa, audiovisual, digital o multimèdia), transformar-la en coneixement i aplicar-la als processos d'ensenyament i aprenentatge en les matèries pròpies de les especialitzacions cursades.
 • CG6 : Desenvolupar i aplicar metodologies didàctiques tant grupals com personalitzades, adaptades a la diversitat dels estudiants.
 • CG9 : Conèixer els processos d'interacció i comunicació en l'aula i dominar destreses i habilitats socials necessàries per a fomentar l'aprenentatge i la convivència en l'aula i abordar problemes de disciplina i resolució de conflictes.

 

Competències específiques:>>mòdul genèric (CGe)

 • CGe10 : Relacionar l'educació amb el medi i comprendre la funció educadora de la família i la comunitat, tant en l'adquisició de competències i aprenentatge, com en l'educació en el respecte dels drets i llibertats, en la igualtat de drets i oportunitats entre homes i dones, i en la igualtat de tractament i no-discriminació de les persones amb discapacitat.
 • CGe8 : Promoure accions d'educació emocional, en valors i formació ciutadana.

 

Competències específiques:>>mòdul específic (CE)

 • CE11 : Conèixer i aplicar propostes docents innovadores en l'àmbit de l'especialització cursada.
 • CE14 : Conèixer i aplicar metodologies i tècniques bàsiques d'investigació i avaluació educatives i ser capaç de dissenyar i desenvolupar projectes d'investigació, innovació i avaluació.

 

Competències específiques:>>pràcticum (CP)

 • CP1 : Adquirir experiència en la planificació, en la docència i en l'avaluació de les matèries corresponents a l'especialització.
 • CP2 : Acreditar un bon domini de l'expressió oral i escrita en la pràctica docent.
 • CP3 : Dominar les destreses i les habilitats socials necessàries per a fomentar un clima que facilite l'aprenentatge i la convivència.
 • CP4 : Participar en les propostes de millora en els diferents àmbits d'actuació a partir de la reflexió sobre la pràctica.

 

 

 

Learning outcomes (Training objectives)

No data

 

 

Specific objectives stated by the academic staff for academic year 2019-20

-    Reconocer y describir las características organizativas del centro.
-    Observar y realizar análisis críticos de sus planes de actuación.
-    Participar en las actividades propuestas por el centro  para el desarrollo de las prácticas.
-    Redactar informes sobre los trabajos y actuaciones realizadas en el centro con el rigor académico que corresponde a un posgrado.

 

 

General

Code: 12103
Lecturer responsible:
FERNANDEZ VERDU, CENEIDA
Credits ECTS: 4,00
Theoretical credits: 0,00
Practical credits: 0,40
Distance-base hours: 3,60

Departments involved

 • Dept: DIDÀCTICA GENERAL I DIDÀCTIQUES ESPECÍFIQUES
  Area: DIDÀCTICA I ORGANITZACIÓ ESCOLAR
  Theoretical credits: 0
  Practical credits: 0,06
 • Dept: INNOVACIÓ I FORMACIÓ DIDÀCTICA
  Area: DIDÀCTICA DE LA MATEMÀTICA
  Theoretical credits: 0
  Practical credits: 0,28
  This Dept. is responsible for the course.
  This Dept. is responsible for the final mark record.
 • Dept: PSICOLOGIA EVOLUTIVA I DIDÀCTICA
  Area: DIDÀCTICA I ORGANITZACIÓ ESCOLAR
  Theoretical credits: 0
  Practical credits: 0,06

Study programmes where this course is taught