Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Course description
  DIDÀCTICA DE L'EXPRESSIÓ MUSICAL

Competencies and objectives

 

Course context for academic year 2019-20

 

 

 

 

Course content (verified by ANECA in official undergraduate and Master’s degrees)

Competències generals del títol (CG)

 • CG1 : Conèixer els continguts curriculars de les matèries relatives a l'especialització docent corresponent.
 • CG2 : Conèixer el cos de coneixements didàctics entorn dels processos d'ensenyament i aprenentatge respectius. Per a la formació professional s'inclourà el coneixement de les respectives professions.
 • CG3 : Planificar, desenvolupar i avaluar el procés d'ensenyament i aprenentatge potenciant processos educatius que faciliten l'adquisició de les competències pròpies dels ensenyaments respectius, atenent el nivell i la formació prèvia dels estudiants, així com la seua orientació, tant individualment com en col·laboració amb altres docents i professionals del centre.
 • CG4 : Buscar, obtenir, processar i comunicar informació (oral, impresa, audiovisual, digital o multimèdia), transformar-la en coneixement i aplicar-la als processos d'ensenyament i aprenentatge en les matèries pròpies de les especialitzacions cursades.
 • CG6 : Desenvolupar i aplicar metodologies didàctiques tant grupals com personalitzades, adaptades a la diversitat dels estudiants.
 • CG9 : Conèixer els processos d'interacció i comunicació en l'aula i dominar destreses i habilitats socials necessàries per a fomentar l'aprenentatge i la convivència en l'aula i abordar problemes de disciplina i resolució de conflictes.

 

Competències específiques:>>mòdul específic (CE)

 • CE6 : Transformar els currículums en programes d'activitats i de treball.

 

 

 

Learning outcomes (Training objectives)

 • Conèixer el valor formatiu i cultural de la didàctica de la música.
 • Conèixer els diferents mètodes i el seu desenvolupament recent i, alhora, les seues perspectives per a poder transmetre'n una visió dinàmica.
 • Utilitzar les TIC per a cercar, obtenir, processar i seleccionar informacions i documents adequats als continguts didàctics per a l'ensenyament aprenentatge de la matèria.
 • Conèixer els desenvolupaments teoricopràctics de l'ensenyament i l'aprenentatge de la didàctica de la música.
 • Adquirir i utilitzar criteris de selecció i elaboració de materials didàctics educatius.
 • Adaptació dels currículums en programes d'activitats i de treball en funció als nivells educatius.
 • Identificar els problemes relatius a l'ensenyament i l'aprenentatge d'aquestes matèries i plantejar alternatives i solucions.
 • Conèixer estratègies i tècniques d'avaluació i entendre-les com un
 • instrument de regulació i estímul a l'esforç.
 • Cercar, obtenir, processar i comunicar informació (oral, impresa, audiovisual, digital i multimèdia) per a transformar-la en coneixement i aplicar-la en els processos d'ensenyament i aprenentatge de la didàctica de la música.
 • Dissenyar i desenvolupar unitats didàctiques sobre l'ensenyament-aprenentatge dels diferents mètodes didàctics.

 

 

Specific objectives stated by the academic staff for academic year 2019-20

 

 •  Conocer los métodos didácticos sobre la materia referente a la educación y su aplicación con las nuevas tecnologías.
 •  Conocer y utilizar canciones para promover la educación auditiva, rítmica y vocal.
 •  Elaborar propuestas didácticas que fomenten la percepción y expresión musical y las habilidades motrices.
 •  Emplear lenguajes audiovisuales y sus implicaciones educativas. La informática musical como recurso didáctico (Tics).
 •  Promover la sensibilidad relativa a la creación artística.
 •  Adquirir habilidades y destrezas en el manejo de instrumentos musicales Orff, así como en el manejo de un instrumento melódico – armónico y teclado.
 •  Desarrollar la coordinación psicomotriz en función a la música-espacio y el movimiento corporal.
 •  Realización de actividades on-line que suponen el 20% de la docencia de la asignatura.

 

 

 

General

Code: 12065
Lecturer responsible:
ROMERO NARANJO, FRANCISCO JAVIER
Credits ECTS: 5,00
Theoretical credits: 0,80
Practical credits: 1,20
Distance-base hours: 3,00

Departments involved

 • Dept: INNOVACIÓ I FORMACIÓ DIDÀCTICA
  Area: DIDÀCTICA DE L'EXPRESSIÓ MUSICAL
  Theoretical credits: 0,8
  Practical credits: 1,2
  This Dept. is responsible for the course.
  This Dept. is responsible for the final mark record.

Study programmes where this course is taught