Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Course description
  TRASTORNS DEL COMPORTAMENT ALIMENTARI

Competencies and objectives

 

Course context for academic year 2012-13

Esta asignatura se encuadra en el marco formativo estructural del Grado en Nutrición Humana y Dietética y permitirá al alumno/a adquirir los conocimientos fundamentales para el análisis, comprensión y tratamiento de los diferentes trastornos del comportamiento alimentario dentro de una perspectiva multidisciplinar en la que se integren los procesos psicológicos y los modelos socioculturales básicos relacionados con los patrones alimentarios.

A nivel psicológico permitirá al profesional identificar, discriminar y diagnosticar los distintos tipos de trastornos del comportamiento alimentario así como conocer los diferentes procedimientos de evaluación, intervención y prevención a nivel psicoterapéutico.

A nivel sociológico permitirá la identificación de los procesos socioeconómicos asociados a dichos trastornos, en concreto, la contradicción existente entre una sociedad "de abundancia" (representada estereotípicamente por el "fast-food" y la alimentación industrial) y unos patrones estéticos dominados por el modelo de la delgadez.

 

 

Course content (verified by ANECA in official undergraduate and Master’s degrees)

Competències específiques (CE)

 • E48 : Identificar i discriminar a nivell clínic diagnòstic els diferents trastorns del comportament alimentari.
 • E49 : Identificar, des d'una perspectiva biopsicosocial integradora, les variables relacionades amb els trastorns del comportament alimentari.
 • E50 : Disposar dels coneixements psicològics necessaris per a actuar de manera precisa i fiable en la prevenció, detecció, valoració, diagnòstic i tractament multidisciplinari dels trastorns del comportament alimentari.
 • E51 : Desenvolupar una visió empàtica i receptiva amb el pacient i el seu entorn a l'hora d'abordar el tractament de possibles desordres alimentaris.

 

Competències transversals específiques de titulació:>>competències en un idioma estranger

 • CT1 : Llegir i comprendre textos en un idioma estranger.

 

Competències transversals específiques de titulació:>>competències informàtiques i informacionals

 • CT2 : Demostrar destreses i habilitats en informàtica i sistemes informacionals.

 

Competències transversals específiques de titulació:>>competències en comunicació oral i escrita

 • CT3 : Demostrar habilitats en comunicació oral i escrita.

 

Competències generals del títol (CG):>>mòdul de Nutrició, la Dietètica i la Salut

 • 26 : Aplicar les ciències dels aliments i de la nutrició a la pràctica dietètica.
 • 27 : Conèixer els nutrients, les seues funcions i la seua utilització metabòlica.
 • 28 : Conèixer les bases de l'equilibri nutricional i la seua regulació.
 • 29 : Avaluar i calcular els requeriments nutricionals en situació de salut i malaltia en qualsevol etapa del cicle vital.
 • 30 : Identificar les bases d'una alimentació saludable (suficient, equilibrada, variada i adaptada).
 • 31 : Participar en el disseny d'estudis de dieta total.
 • 32 : Conèixer, detectar precoçment i avaluar les desviacions per excés o defecte, quantitatives i qualitatives, del balanç nutricional.
 • 33 : Planificar, dur a terme i interpretar l'avaluació de l'estat nutricional de subjectes o grups, tant sans (en totes les situacions fisiològiques) com malalts.
 • 34 : Conèixer els aspectes fisiopatològics de les malalties relacionades amb la nutrició.
 • 35 : Identificar els problemes dieteticonutricionals del pacient, així com els factors de risc i les pràctiques inadequades.
 • 36 : Elaborar i interpretar una història dietètica en subjectes sans i en malalts.
 • 37 : Interpretar una història clínica.
 • 38 : Comprendre i utilitzar la terminologia emprada en ciències de la salut.
 • 39 : Interpretar i integrar les dades clíniques, bioquímics i farmacològics en la valoració nutricional del malalt i en el seu tractament dieteticonutricional.
 • 40 : Aplicar les bases de la nutrició clínica a la dietoteràpia.
 • 41 : Planificar, implantar i avaluar dietes terapèutiques per a subjectes o grups.
 • 42 : Conèixer l'organització hospitalària i les diferents fases del servei d'alimentació.
 • 43 : Participar en l'equip multidisciplinari d'una unitat de nutrició hospitalària.
 • 44 : Conèixer les diferents tècniques i productes de suport nutricional bàsic i avançat.
 • 45 : Desenvolupar i implementar plans de transició dieteticonutricional.
 • 46 : Planificar i dur a terme programes d'educació dieteticonutricional en subjectes sans i malalts.
 • 47 : Comprendre la farmacologia clínica i la interacció entre fàrmacs i nutrients.
 • 48 : Fer servir les eines bàsiques en TIC utilitzades en el camp de l'alimentació, nutrició i la dietètica.
 • 49 : Conèixer els límits legals i ètics de la pràctica dietètica.
 • 50 : Prescriure el tractament específic, corresponent a l'àmbit de competència del dietista nutricionista.
 • 51 : Ser capaç de fonamentar els principis científics que sustenten la intervenció del dietista nutricionista, supeditant la seua actuació professional a l'evidència científica.

 

 

 

Learning outcomes (Training objectives)

 • Adquirir els coneixements fonamentals per analitzar i comprendre els diversos trastorns del comportament alimentari, dins d'una perspectiva biopsicosocial.
 • Identificar multidisciplinàriament els factors determinants de l'origen dels diferents trastorns del comportament alimentari.
 • Analitzar fins a quin punt determinats comportaments i actituds alimentàries, considerats socialment normals, poden transformar-se en trastorns alimentaris.
 • Discriminar diagnòsticament els tipus de trastorn del comportament alimentari i de procediment d'avaluació i intervenció psicoterapèutica.

 

 

Specific objectives stated by the academic staff for academic year 2012-13

 

 

General

Code: 27524
Lecturer responsible:
CAMARA BUENO, MARIA CARMEN
Credits ECTS: 6,00
Theoretical credits: 1,20
Practical credits: 1,20
Distance-base hours: 3,60

Departments involved

 • Dept: PSICOLOGIA DE LA SALUT
  Area: PERSONALITAT, EVALUACIÓ I TRACTAMENTS PSICOLÒGICS
  Theoretical credits: 0,8
  Practical credits: 0,8
  This Dept. is responsible for the course.
  This Dept. is responsible for the final mark record.
 • Dept: SOCIOLOGIA II
  Area: SOCIOLOGIA
  Theoretical credits: 0,4
  Practical credits: 0,4

Study programmes where this course is taught