Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Course description
  FONAMENTS FÍSICS DE LA INFORMÀTICA

Competencies and objectives

 

Course context for academic year 2019-20

Els coneixements impartits en l'assignatura permetran a l'alumne asimilar els conceptes físics lligats a la l'Enginyeria en general, i particularment l'EnginyeriaInformàtica.

L'assignatura també aportarà a l'alumnatl'assimilació de mètodes i estratègies per a la resolució de problemes.

 

 

Course content (verified by ANECA in official undergraduate and Master’s degrees)

Competències generals del títol (CG)

 • CG2 : Comprensió i domini dels conceptes bàsics de camps i ones i electromagnetisme, teoria de circuits elèctrics, circuits electrònics, principi físic dels semiconductors i famílies lògiques, dispositius electrònics i fotònics, i la seua aplicació per a la resolució de problemes propis de l'enginyeria.

 

 

 

Learning outcomes (Training objectives)

 • Coneixement de les matèries bàsiques i tecnologies que capaciten per a aprendre i desenvolupar nous mètodes i tecnologies, a més de les que donen versatilitat per a adaptar-se a noves situacions.
 • Capacitat per a resoldre problemes amb iniciativa, presa de decisions, autonomia i creativitat. Capacitat per a saber comunicar i transmetre els coneixements, les habilitats i les destreses de la professió d'enginyer tècnic en informàtica.
 • Coneixements per a mesurar, calcular, valorar, taxar, peritar, estudiar, informar i planificar tasques i altres treballs anàlegs d'informàtica, d'acord amb els coneixements adquirits segons la planificació dels ensenyaments.

 

 

Specific objectives stated by the academic staff for academic year 2019-20

Objectius formatius

 • Coneixement de les matèries bàsiques i tecnologies, que capacitin per a l'aprenentatge i desenvolupament de nous mètodes i tecnologies, Aixa com les que els dotin d'una gran versatilitat per adaptar-se a noves situacions.
 • Capacitat per resoldre problemes amb iniciativa, presa de decisions, autonomia i creativitat. Capacitat per saber comunicar i transmetre els coneixements, habilitats i destreses de la professiód'Enginyer / a Tècnic en Informàtica.
 • Coneixements per a la realització de mesuraments, càlculs, valoracions, taxacions, peritatges, estudis, informes, planificació de tasques i altrestreballsanàlegsd'informàtica, d'acord amb els coneixements adquirits segons el que estableix la planificació dels ensenyaments.

Objectiu sespecífics aportats pel professorat

Conèixer i comprendre els conceptes bàsics de camps i ones i electromagnetisme.

- Dissenyar i analitzar circuits elèctrics senzills.

- Conèixer i comprendre els principis físics dels semiconductors i dispositius fontónicos

 

 

General

Code: 34003
Lecturer responsible:
ROSA HERRANZ, JULIO LUIS
Credits ECTS: 6,00
Theoretical credits: 1,20
Practical credits: 1,20
Distance-base hours: 3,60

Departments involved

 • Dept: FÍSICA, ENGINYERIA DE SISTEMES I TEORIA DEL SENYAL
  Area: FÍSICA APLICADA
  Theoretical credits: 1,2
  Practical credits: 1,2
  This Dept. is responsible for the course.
  This Dept. is responsible for the final mark record.

Study programmes where this course is taught