Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Course description
  MITJANS DE TRANSMISSIÓ

Competencies and objectives

 

Course context for academic year 2019-20

Para cursar con éxito la asignatura se necesita cursar anteriormente las siguientes asignaturas: Señales y sistemas, Teoría de la comunicación, Fundamentos ópticos de la ingeniería.

Los medios de transmisión constituyen una parte fundamental de los sistemas de Telecomunicación, pues se ocupan de garantizar la correcta transmisión de una señal de información entre puntos distantes de dichos sistemas. El conocimiento de los medios de transmisión existentes, sus características y su modo de operación constituyen una disciplina de interés y necesidad para el futuro graduado en Ingeniería de Telecomunicación.

 

 

 

 

Course content (verified by ANECA in official undergraduate and Master’s degrees)

Competències transversals bàsiques de la UA

 • CT10 : Capacitat d'afrontar, projectar i resoldre problemes reals demanats per la societat en l'àmbit de l'enginyeria.
 • CT11 : Capacitat d'aprendre i aplicar, de manera autònoma i interdisciplinària, nous conceptes i mètodes.
 • CT12 : Capacitat d'assimilar l'evolució contínua de la tecnologia en l'àmbit de desenvolupament professional i adaptar-s'hi.
 • CT13 : Capacitat d'adoptar el mètode científic en el plantejament i realització de treballs diversos tant en l'àmbit acadèmic com en el professional.

 

Competències transversals bàsiques

 • CT1 : Que els estudiants hagen demostrat posseir i comprendre coneixements en un àrea d'estudi que parteix de la base de l'educació secundària general, i se sol trobar a un nivell que, si bé es recolza en llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda del seu camp d'estudi.
 • CT2 : Que els estudiants sàpien aplicar els seus coneixements al seu treball o vocació d'una forma professional i posseïsquen les competències que solen demostrar-se per mitjà de l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seua àrea d'estudi.
 • CT3 : Que els estudiants tinguen la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seua àrea d'estudi) per a emetre judicis que incloguen una reflexió sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica.
 • CT4 : Que els estudiants puguen transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.

 

Competències específiques: >> competències comunes a la branca de Telecomunicació

 • C1 : Capacitat per a aprendre de manera autònoma nous coneixements i tècniques adequats per a la concepció, el desenvolupament o l'explotació de sistemes i serveis de telecomunicació.
 • C4 : Capacitat d'analitzar i especificar els paràmetres fonamentals d'un sistema de comunicacions.
 • C8 : Capacitat per a comprendre els mecanismes de propagació i transmissió d'ones electromagnètiques i acústiques, i els seus corresponents dispositius emissors i receptors.

 

 

 

Learning outcomes (Training objectives)

No data

 

 

Specific objectives stated by the academic staff for academic year 2019-20

 • Entender los tipos de medios de transmisión existentes, y comprender las  ventajas e inconvenientes que presenta cada uno de ellos.
 • Estudiar la problemática del ruido en sistemas de radiocomunicaciones como factor limitante de la cobertura del sistema, y saber como modelarlo.
 • Comprender y analizar la propagación de las señales en líneas de transmisión ideales, tanto en régimen temporal transitorio como  bajo régimen permanente sinusoidal.
 • Conocer las distintas degradaciones que aparecen en las líneas de transmisión reales, entender como afectan a las prestaciones de la línea y saber como caracterizarlas en una línea concreta.
 • Conocer los distintos tipos de medios guiados más utilizados, comprender sus características y limitaciones, y representar su comportamiento dentro de un sistema de comunicación.
 • Analizar las antenas como elementos de un sistema de comunicaciones vía radio, caracterizándolas a través de sus parámetros tanto en transmisión como en recepción.
 • Conocer los tipos más habituales de antenas, y saber cómo modelar las prestaciones de una antena a partir de sus parámetros más significativos.

 

 

General

Code: 20037
Lecturer responsible:
SANCHEZ SORIANO, MIGUEL ANGEL
Credits ECTS: 6,00
Theoretical credits: 1,50
Practical credits: 0,90
Distance-base hours: 3,60

Departments involved

 • Dept: FÍSICA, ENGINYERIA DE SISTEMES I TEORIA DEL SENYAL
  Area: TEORIA DEL SENYAL I COMUNICACIONS
  Theoretical credits: 1,5
  Practical credits: 0,9
  This Dept. is responsible for the course.
  This Dept. is responsible for the final mark record.

Study programmes where this course is taught