Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Course description
  NORMATIVA I SERVEIS DE TELECOMUNICACIÓ

Competencies and objectives

 

Course context for academic year 2019-20

En l'assignatura de Normativa i Serveis de Telecomunicació es pretén que l'alumne adquirisca el coneixement, la comprensió i la capacitat necessaris per a poder aplicar la legislació pertinent durant el desenvolupament de la professió, així com la facilitat en el maneig d'especificacions, reglaments i normativa d'obligat compliment mitjançant aplicacions concretes per a ser capaces desenvolupar i explotar xarxes, serveis i aplicacions de telecomunicació.

Per a cursar l'assignatura és recomanable haver cursat prèviament:

20022 - Xarxes
20014 - Senyals i Sistemes
20015 - Teoria de la Comunicació

 

 

Course content (verified by ANECA in official undergraduate and Master’s degrees)

Competències transversals bàsiques de la UA

 • CT11 : Capacitat d'aprendre i aplicar, de manera autònoma i interdisciplinària, nous conceptes i mètodes.
 • CT12 : Capacitat d'assimilar l'evolució contínua de la tecnologia en l'àmbit de desenvolupament professional i adaptar-s'hi.
 • CT13 : Capacitat d'adoptar el mètode científic en el plantejament i realització de treballs diversos tant en l'àmbit acadèmic com en el professional.
 • CT14 : Disposar de la capacitat d'autocrítica necessària per a l'anàlisi i millora de la qualitat d'un projecte.

 

Competències transversals bàsiques

 • CT2 : Que els estudiants sàpien aplicar els seus coneixements al seu treball o vocació d'una forma professional i posseïsquen les competències que solen demostrar-se per mitjà de l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seua àrea d'estudi.
 • CT3 : Que els estudiants tinguen la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seua àrea d'estudi) per a emetre judicis que incloguen una reflexió sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica.
 • CT4 : Que els estudiants puguen transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.

 

Competències específiques: >> competències comunes a la branca de Telecomunicació

 • C13 : Capacitat de diferenciar els conceptes de xarxes d'accés i transport, xarxes de commutació de circuits i de paquets, xarxes fixes i mòbils, així com els sistemes i aplicacions de xarxa distribuïts, serveis de veu, dades, àudio, vídeo i serveis interactius i multimèdia.
 • C15 : Coneixement de la normativa i la regulació de les telecomunicacions en els àmbits nacional, europeu i internacional.
 • C3 : Capacitat per a utilitzar eines informàtiques de recerca de recursos bibliogràfics o d'informació relacionada amb les telecomunicacions i l'electrònica.
 • C6 : Capacitat de concebre, desplegar, organitzar i gestionar xarxes, sistemes, serveis i infraestructures de telecomunicació en contextos residencials (casa, ciutat i comunitats digitals), empresarials o institucionals, responsabilitzant-se de la posada en marxa i millora contínua, així com conèixer l'impacte econòmic i social que generen.

 

 

 

Learning outcomes (Training objectives)

No data

 

 

Specific objectives stated by the academic staff for academic year 2019-20

Adquirir el coneixement sobre el concepte de Sistema de Telecomunicació de forma genèrica. Conèixer la normativa a aplicar en el marc jurídic espanyol, així com les diferents organitzacions d'estandardització existents a nivell mundial.

Adquirir els coneixements necessaris per comprendre, desenvolupar i explotar Sistemes de Televisió en les seves diferents variants.

Conèixer aquelles tecnologies i matèries relatives als sistemes de Telefonia fixa i mòbil, així com desenvolupar aquelles habilitats que li capaciti per a l'aprenentatge de nous mètodes i tecnologies futures.

Adquirir els conceptes relacionats amb els diferents Accessos a Internet de Banda Ampla en les seves diferents versions.

Adquirir facilitat en el maneig d'especificacions relacionades amb les Xarxes Òptiques Passives.

Conèixer les tecnologies de Xarxes sense fils.

Adquirir la capacitat de treballar en un mitjà multidisciplinari coneixent les especificacions, reglaments i normes d'obligat compliment en Sistemes de Telecomunicació.

 

 

General

Code: 20026
Lecturer responsible:
PEREZ MOLINA, MANUEL
Credits ECTS: 6,00
Theoretical credits: 1,20
Practical credits: 1,20
Distance-base hours: 3,60

Departments involved

 • Dept: FÍSICA, ENGINYERIA DE SISTEMES I TEORIA DEL SENYAL
  Area: TEORIA DEL SENYAL I COMUNICACIONS
  Theoretical credits: 1,2
  Practical credits: 1,2
  This Dept. is responsible for the course.
  This Dept. is responsible for the final mark record.

Study programmes where this course is taught