Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Course description
  TEORIA DE LA COMUNICACIÓ

Competencies and objectives

 

Course context for academic year 2019-20

Esta asignatura aporta al alumno las herramientas básicas para el diseño de un sistema de comunicaciones, desde el punto de vista de la transmisión de información. Para ello se describen las distintas posibilidades existentes para enviar la información en forma de señal, mediante modulaciones analógicas y digitales.
Se estudian las capacidades y limitaciones de los distintos tipos de modulaciones y los efectos del canal y el sistema sobre la calidad final de la comunicación, llegando a los compromisos de diseño en ingeniería en cuanto a potencia requerida, ancho de banda, etc.

Se recomienda cursar esta asignatura después de superar las asignaturas:
20009 - Matemáticas I
20013 - Matemáticas II
20014 - Señales y sistemas

Se recomienda cursar esta asignatura simultáneamente a:
20019 - Tratamiento digital de señal

 

 

Course content (verified by ANECA in official undergraduate and Master’s degrees)

Competències transversals bàsiques de la UA

 • CT10 : Capacitat d'afrontar, projectar i resoldre problemes reals demanats per la societat en l'àmbit de l'enginyeria.
 • CT11 : Capacitat d'aprendre i aplicar, de manera autònoma i interdisciplinària, nous conceptes i mètodes.
 • CT12 : Capacitat d'assimilar l'evolució contínua de la tecnologia en l'àmbit de desenvolupament professional i adaptar-s'hi.
 • CT13 : Capacitat d'adoptar el mètode científic en el plantejament i realització de treballs diversos tant en l'àmbit acadèmic com en el professional.

 

Competències específiques:>>bàsiques

 • B2 : Coneixements bàsics sobre l'ús i programació dels ordinadors, sistemes operatius, bases de dades i programes informàtics amb aplicació en enginyeria.

 

Competències transversals bàsiques

 • CT1 : Que els estudiants hagen demostrat posseir i comprendre coneixements en un àrea d'estudi que parteix de la base de l'educació secundària general, i se sol trobar a un nivell que, si bé es recolza en llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda del seu camp d'estudi.
 • CT2 : Que els estudiants sàpien aplicar els seus coneixements al seu treball o vocació d'una forma professional i posseïsquen les competències que solen demostrar-se per mitjà de l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seua àrea d'estudi.
 • CT3 : Que els estudiants tinguen la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seua àrea d'estudi) per a emetre judicis que incloguen una reflexió sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica.
 • CT4 : Que els estudiants puguen transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
 • CT5 : Que els estudiants hagen desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per a emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.

 

Competències específiques: >> competències comunes a la branca de Telecomunicació

 • C4 : Capacitat d'analitzar i especificar els paràmetres fonamentals d'un sistema de comunicacions.
 • C5 : Capacitat per a avaluar els avantatges i inconvenients de diferents alternatives tecnològiques de desplegament o implementació de sistemes de comunicacions, des del punt de vista de l'espai del senyal, les pertorbacions i el soroll i els sistemes de modulació analògica i digital.

 

 

 

Learning outcomes (Training objectives)

 • Coneixement de matèries bàsiques i tecnologies que capaciten per a aprendre nous mètodes i tecnologies i doten d'una gran versatilitat per a adaptar-se a noves situacions.
 • Capacitat de resoldre problemes amb iniciativa, prendre de decisions, ser creatiu, comunicar i transmetre coneixements, habilitats i destreses, comprenent la responsabilitat ètica i professional de l'activitat de l'enginyer tècnic de telecomunicació.
 • Facilitat per a fer servir especificacions, reglaments i normes d'obligatòries.

 

 

Specific objectives stated by the academic staff for academic year 2019-20

- Comprender el problema fundamental de la comunicación y la necesidad de la codificación y modulación de la información
- Comprender el esquema básico y los elementos que intervienen en un sistema de comunicaciones
- Comprender, analizar y aplicar modulaciones analógicas y digitales
- Comprender, analizar y aplicar los conceptos relacionados con la transmisión digital de señales
- Comprender y analizar los efectos indeseados presentes en los sistemas de comunicaciones: ruido, distorsión, interferencia.

 

 

General

Code: 20015
Lecturer responsible:
LOPEZ SANCHEZ, JUAN MANUEL
Credits ECTS: 6,00
Theoretical credits: 1,20
Practical credits: 1,20
Distance-base hours: 3,60

Departments involved

 • Dept: FÍSICA, ENGINYERIA DE SISTEMES I TEORIA DEL SENYAL
  Area: TEORIA DEL SENYAL I COMUNICACIONS
  Theoretical credits: 1,2
  Practical credits: 1,2
  This Dept. is responsible for the course.
  This Dept. is responsible for the final mark record.

Study programmes where this course is taught