Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Course description
  TREBALL DE FI DE GRAU

Competencies and objectives

 

Course context for academic year 2019-20

El Trabajo Fin de Grado (TFG) se imparte en el segundo trimestre de cuarto curso de ADE y en el quinto curso de los programas de estudios simultáneos de DADE y TADE. Su carga lectiva es de 6 créditos ECTS, que se traducirán en 150 horas del estudiante.

El TFG está regulado por lo que dispone el plan de estudios, por la normativa de la UA al respecto, así, así como por el Reglamento sobre TFG/Trabajos Fin de Master desarrollada por la Facultad de CC. Económicas y Empresariales, normativa a la que se remite para los aspectos no recogidos en esta guía docente.

Como prerrequisitos, el plan de estudios prevé que:

- Para la evaluación el Trabajo de Fin de Grado se debe acreditar como mínimo un nivel B1 del marco de Referencia Europeo para las lenguas modernas, aunque se recomienda el B2.

- Asimismo, para cursar el Trabajo Fin de Grado, el alumnado debe cumplir los requisitos establecidos en la “Normativa de permanencia y continuación de estudios para los estudiantes matriculados en Títulos de Grado de la Universidad de Alicante” vigente.

 

 

 

Course content (verified by ANECA in official undergraduate and Master’s degrees)

Competències generals del títol (CG)

 • CG1 : Capacitat per a la recerca i anàlisi d'informació.
 • CG2 : Capacitat de treballar en equip.
 • CG3 : Capacitat d'aprenentatge autònom.
 • CG4 : Aplicar a l'anàlisi dels problemes criteris professionals basats en la utilització d'instruments tècnics.
 • CG5 : Capacitat per a la presa de decisions aplicant els coneixements a la pràctica.
 • CG6 : Derivar de les dades informació rellevant impossible de reconèixer per no professionals.
 • CG7 : Compromís ètic i responsabilitat social en el treball, respectant el medi ambient, coneixent i comprenent la importància del respecte als drets fonamentals, a la igualtat d'oportunitats entre homes i dones, a l'accessibilitat universal per a les persones amb discapacitat i al respecte als valors propis d'una cultura de pau i valors democràtics.
 • CG8 : Analitzar els problemes amb raonament crític, sense prejudicis, amb precisió i rigor.
 • CG9 : Capacitat de síntesi.

 

Competències generals de la UA (CGUA)

 • CGUA1 : Llegir i comunicar-se en l'àmbit professional en un idioma estranger, especialment en anglès.
 • CGUA2 : Usar habitualment les eines informàtiques, així com la tecnologia de la informació i les comunicacions en tot el seu exercici professional.
 • CGUA3 : Capacitat de comunicació oral i escrita.

 

 

 

Learning outcomes (Training objectives)

Experimentar les dificultats del treball pràctic, enfrontant-se a les limitacions reals del procés d'investigació i tècnic i a la producció de resultats. Capacitat per a planificar, elaborar i exposar un projecte. Capacitat per a localitzar la informació necessària per a l'elaboració d'un projecte, analitzar-la amb un esquema analític adequat i formular respostes al problema plantejat. Consecució d'un conjunt de resultats específics de l'aprenentatge determinats per l'àmbit d'anàlisi del treball de final de grau.

 

 

Specific objectives stated by the academic staff for academic year 2019-20

.

 

 

General

Code: 22052
Lecturer responsible:
MARCO LAJARA, BARTOLOME
Credits ECTS: 6,00
Theoretical credits: 0,00
Practical credits: 0,60
Distance-base hours: 5,40

Departments involved

 • Dept: ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
  Area: ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
  Theoretical credits: 0
  Practical credits: 0,1
  This Dept. is responsible for the course.
  This Dept. is responsible for the final mark record.
 • Dept: FONAMENTS DE L'ANÀLISI ECONÒMICA
  Area: FONAMENTS DE L'ANÀLISI ECONÒMICA
  Theoretical credits: 0
  Practical credits: 0,14
 • Dept: ANÀLISI ECONÒMICA APLICADA
  Area: ECONOMIA APLICADA
  Theoretical credits: 0
  Practical credits: 0,06
 • Dept: ANÀLISI ECONÒMICA APLICADA
  Area: HISTÒRIA I INSTITUCIONS ECONÒMIQUES
  Theoretical credits: 0
  Practical credits: 0,01
 • Dept: ECONOMIA APLICADA I POLÍTICA ECONÒMICA
  Area: ECONOMIA APLICADA
  Theoretical credits: 0
  Practical credits: 0,03
 • Dept: DRET MERCANTIL I DRET PROCESSAL
  Area: DRET MERCANTIL
  Theoretical credits: 0
  Practical credits: 0,01
 • Dept: MARKETING
  Area: COMERCIALITZACIÓ I INVESTIGACIÓ DE MERCATS
  Theoretical credits: 0
  Practical credits: 0,1
 • Dept: ECONOMIA FINANCERA I COMPTABILITAT
  Area: ECONOMIA FINANCERA I COMPTABILITAT
  Theoretical credits: 0
  Practical credits: 0,15

Study programmes where this course is taught