Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Course description
  INTRODUCCIÓ A LA CIÈNCIA POLÍTICA

Competencies and objectives

 

Course context for academic year 2013-14

Actividades formativas en 6 créditos ECTS, de los cuales el 40 % (2,4 ETCS) son presenciales conforme a la siguiente distribución: 1,8 ECTS de Teoría, que se dedican al aprendizaje de los contenidos teóricos fundamentales a partir de la impartición de la lección magistral pero también participativa; y 0,6 ECTS de la parte práctica, que se dedicarán a la resolución de problemas basados en situaciones reales relacionadas con las materias tratadas en clase.

La Guía Docente completa aparece editada en el Campus Virtual de la asignatura.

 

 

Course content (verified by ANECA in official undergraduate and Master’s degrees)

Competències específiques de formació disciplinària (saber)

 • CES1 : Anàlisi dels principals conceptes i generalitzacions sobre la societat humana i els seus processos.
 • CES3 : Coneixement i domini de la metodologia de les ciències socials, dels seus instruments estadístics, dels mètodes i tècniques bàsiques i avançades, quantitatives i qualitatives, d'investigació social.

 

Competències específiques de formació professional (saber fer)

 • CEH3 : Capacitats en la planificació, disseny i execució de projectes d'intervenció social i polítiques públiques orientades a l'abordatge de problemes socials.

 

Competències específiques de formació personal (saber estar, ser)

 • CEE2 : Assumpció dels valors democràtics i compromís amb el respecte als drets humans i la no-discriminació per motius de sexe, classe, raça, ètnia, nació, edat, opinió o discapacitat.

 

Competències transversals

 • CT1 : Capacitat d'anàlisi i síntesi.
 • CT3 : Reconeixement de la diversitat i capacitació per a la interculturalitat.

 

 

 

Learning outcomes (Training objectives)

- Conèixer les teories de la democràcia.

- Identificar els components del sistema polític i entendre les relacions entre els components d'un sistema polític.

- Interrelacionar els sistemes polítics i administratius amb el context social i econòmic.

- Capacitat d'anàlisi i síntesi sobre la realitat política.

- Capacitat de gestió de la informació política.

- Raonament crític sobre la realitat política.

- Introducció a les teories sobre el poder, l'autoritat, la ciutadania política i l'estat.

- Capacitats per a identificar processos de consens, negociació i conflicte polític.

- Operar amb dades d'investigació quantitatives i qualitatives per a l'anàlisi política.

 

 

Specific objectives stated by the academic staff for academic year 2013-14

 

 

General

Code: 23002
Lecturer responsible:
SANMARTIN PARDO, JOSE JESUS
Credits ECTS: 6,00
Theoretical credits: 1,80
Practical credits: 0,60
Distance-base hours: 3,60

Departments involved

 • Dept: ESTUDIS JURÍDICS DE L'ESTAT
  Area: CIÈNCIA POLÍTICA I DE L'ADMINISTRACIÓ
  Theoretical credits: 1,8
  Practical credits: 0,6
  This Dept. is responsible for the course.
  This Dept. is responsible for the final mark record.

Study programmes where this course is taught