Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Course description
  PRÀCTIQUES EXTERNES

Competencies and objectives

 

Course context for academic year 2014-15

No data

 

 

Course content (verified by ANECA in official undergraduate and Master’s degrees)

Competències generals del títol (CG)

 • CG.1 : Capacitat per a la recerca, l'anàlisi i la síntesi de la informació.
 • CG.2 : Capacitat per a treballar en equip: col·laborar amb els altres i contribuir a un projecte comú.
 • CG.3 : Capacitat d'aprenentatge autònom i adaptació a situacions noves.
 • CG.4 : Capacitat per a la presa de decisions, aplicant els coneixements a la pràctica i el maneig d'instruments tècnics.
 • CG.5 : Capacitat per a la crítica i l'autocrítica.

 

Competències generals de la UA (CGUA)

 • CGUA.1 : Capacitat de comunicació en idioma estranger.
 • CGUA.2 : Habilitat en l'ús de les tecnologies de la informació i les comunicacions en el seu exercici professional.
 • CGUA.3 : Capacitat de comunicació oral i escrita.

 

Competències específiques (CE)

 • CE1 : Ser capaç de descriure els conceptes fonamentals en l'àmbit de la psicologia, la sociologia, el dret i les ciències naturals que són necessaris per a analitzar d'una forma global el fenomen criminal i la desviació.
 • CE10 : Ser capaç d'explicar i resumir la informació empírica i els resultats de la investigació sobre el crim, la victimització i les respostes davant del delicte i la desviació, i de valorar la metodologia usada (identificar què metodologia és la més apropiada, els seus principis ètics, els seus resultats, etc.).
 • CE11 : Ser capaç d'elaborar un informe criminològic.
 • CE2 : Ser capaç de descriure les aproximacions teòriques fonamentals al fet delictiu, a la victimització i a les respostes davant del crim i la desviació.
 • CE3 : Ser capaç d'extraure i sintetitzar informació de diferents fonts ¿incloent-hi la utilització de les tecnologies de la informació i la comunicació¿, de dissenyar i aplicar estratègies d'investigació apropiades per a la recopilació de dades usant mètodes quantitatius i qualitatius, i ser capaç d'aplicar tècniques bàsiques estadístiques, quan siga necessari, sobre qüestions relatives al crim i a la victimització.
 • CE4 : Ser capaç de descriure i valorar processos socials i polítics de victimització i criminalització a la llum de les teories criminològiques (dinàmiques existents entre la víctima, el crim, la conducta desviada i els principals agents i institucions relacionats amb la resposta davant el fet delictiu i la desviació).
 • CE5 : Ser capaç de proporcionar una explicació analítica de la diversitat i desigualtat social, com també de les seues conseqüències en relació amb el fet delictiu, la victimització i les respostes davant del crim i la desviació.
 • CE6 : Ser capaç d'identificar les estratègies de les polítiques públiques que incideixen en l'àmbit de la criminologia i de les respostes davant el crim i la desviació.
 • CE7 : Ser capaç d'identificar els principis i processos, incloent-hi els drets humans i llibertats públiques, en els quals se sustenten els sistemes de justícia penal i juvenil, com també d'execució de penes i mesures de seguretat i de resolució alternativa de conflictes.
 • CE8 : Ser capaç d'argumentar i descriure diferents punts de vista i de sotmetre'ls a debat de manera lògicament coherent i de presentar conclusions en un format acadèmic apropiat sobre qüestions de política criminal, victimització, criminalització i respostes davant el crim i la desviació, així com sobre la percepció i interpretació que en fan els mitjans de comunicació, l'opinió pública i els informes oficials.
 • CE9 : Ser capaç d'elaborar estratègies de prevenció en l'àmbit criminològic, victimològic, de la marginalitat, etc., garantint la seguretat ciutadana, els drets fonamentals i la resolució de conflictes socials.

 

 

 

Learning outcomes (Training objectives)

 • Aprendre a organitzar i planificar el treball en un entorn laboral real.
 • Incrementar l'esperit de col·laboració i treball en equip.
 • Assumir la responsabilitat i l'interés pel treball.
 • Desenvolupar adequadament les competències adquirides al llarg del grau.

 

 

Specific objectives stated by the academic staff for academic year 2014-15

 

 • Aprender a organizar y planificar el trabajo en un entorno laboral real.
 • Incrementar el espíritu de colaboración y trabajo en equipo.
 • Asumir la responsabilidad y el interés por el trabajo.
 • Desarrollar adecuadamente las competencias adquiridas a lo largo del Grado.

 

 

General

Code: 18546
Lecturer responsible:
FERNANDEZ-PACHECO ESTRADA, CRISTINA
Credits ECTS: 6,00
Theoretical credits: 0,00
Practical credits: 0,60
Distance-base hours: 5,40

Departments involved

 • Dept: CIÈNCIES AMBIENTALS I RECURSOS NATURALS
  Area: ZOOLOGIA
  Theoretical credits: 0
  Practical credits: 0,01
 • Dept: DRET CIVIL
  Area: DRET CIVIL
  Theoretical credits: 0
  Practical credits: 0,02
 • Dept: DRET INTERNACIONAL PÚBLIC I DRET PENAL
  Area: DRET PENAL
  Theoretical credits: 0
  Practical credits: 0,1
  This Dept. is responsible for the course.
  This Dept. is responsible for the final mark record.
 • Dept: ESTUDIS JURÍDICS DE L'ESTAT
  Area: CIÈNCIA POLÍTICA I DE L'ADMINISTRACIÓ
  Theoretical credits: 0
  Practical credits: 0,01
 • Dept: ESTUDIS JURÍDICS DE L'ESTAT
  Area: DRET ADMINISTRATIU
  Theoretical credits: 0
  Practical credits: 0,03
 • Dept: ESTUDIS JURÍDICS DE L'ESTAT
  Area: DRET CONSTITUCIONAL
  Theoretical credits: 0
  Practical credits: 0,01
 • Dept: HUMANITATS CONTEMPORÀNIES
  Area: ANTROPOLOGIA SOCIAL
  Theoretical credits: 0
  Practical credits: 0,01
 • Dept: ESTADÍSTICA I INVESTIGACIÓ OPERATIVA
  Area: ESTADÍSTICA I INVESTIGACIÓ OPERATIVA
  Theoretical credits: 0
  Practical credits: 0,01
 • Dept: PSICOLOGIA DE LA SALUT
  Area: PERSONALITAT, EVALUACIÓ I TRACTAMENTS PSICOLÒGICS
  Theoretical credits: 0
  Practical credits: 0,14
 • Dept: PSICOLOGIA DE LA SALUT
  Area: PSICOLOGIA BÀSICA
  Theoretical credits: 0
  Practical credits: 0,02
 • Dept: DRET DEL TREBALL I DE LA SEGURETAT SOCIAL
  Area: DRET DEL TREBALL I DE LA SEGURETAT SOCIAL
  Theoretical credits: 0
  Practical credits: 0,01
 • Dept: FÍSICA, ENGINYERIA DE SISTEMES I TEORIA DEL SENYAL
  Area: TEORIA DEL SENYAL I COMUNICACIONS
  Theoretical credits: 0
  Practical credits: 0,01
 • Dept: FILOSOFIA DEL DRET I DRET INTERNACIONAL PRIVAT
  Area: FILOSOFIA DEL DRET
  Theoretical credits: 0
  Practical credits: 0,03
 • Dept: DRET MERCANTIL I DRET PROCESSAL
  Area: DRET MERCANTIL
  Theoretical credits: 0
  Practical credits: 0,01
 • Dept: DRET MERCANTIL I DRET PROCESSAL
  Area: DRET PROCESSAL
  Theoretical credits: 0
  Practical credits: 0,04
 • Dept: COMUNICACIÓ I PSICOLOGIA SOCIAL
  Area: PSICOLOGIA SOCIAL
  Theoretical credits: 0
  Practical credits: 0,03
 • Dept: PSICOLOGIA EVOLUTIVA I DIDÀCTICA
  Area: PSICOLOGIA EVOLUTIVA I DE L'EDUCACIÓ
  Theoretical credits: 0
  Practical credits: 0,02
 • Dept: ÒPTICA, FARMACOLOGIA I ANATOMIA
  Area: FARMACOLOGIA
  Theoretical credits: 0
  Practical credits: 0,01
 • Dept: SOCIOLOGIA I
  Area: SOCIOLOGIA
  Theoretical credits: 0
  Practical credits: 0,08

Study programmes where this course is taught