Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Course description
  INTRODUCCIÓ A LA CIÈNCIA POLÍTICA

Competencies and objectives

 

Course context for academic year 2014-15

La asignatura “Introducción a la Ciencia Política” corresponde al Área de Ciencia Política y de la Administración, Departamento de Estudios Jurídicos del Estado, de la Universidad de Alicante. “Introducción a la Ciencia Política” (Formación Básica de Primer Curso, Segundo Semestre, del Grado en Criminología). 6 créditos ETCS. 

6 créditos ECTS (60 horas presenciales y 90 horas de trabajo autónomo del alumno) 

La finalidad principal de la asignatura es que el alumno adquiera sólidos conocimientos del Área de Ciencia Política y de la Administración, así como manejar habilidades específicas y generales que le permitan una adecuada aplicación de lo aprendido con vistas a un mejor desempeño profesional, una vez concluida su etapa universitaria formativa. De ahí la importancia de una correcta incardinación, y equilibrio, entre las clases teóricas y prácticas.

 

 

Course content (verified by ANECA in official undergraduate and Master’s degrees)

Competències generals del títol (CG)

 • CG.1 : Capacitat per a la recerca, l'anàlisi i la síntesi de la informació.
 • CG.2 : Capacitat per a treballar en equip: col·laborar amb els altres i contribuir a un projecte comú.
 • CG.3 : Capacitat d'aprenentatge autònom i adaptació a situacions noves.
 • CG.4 : Capacitat per a la presa de decisions, aplicant els coneixements a la pràctica i el maneig d'instruments tècnics.
 • CG.5 : Capacitat per a la crítica i l'autocrítica.

 

Competències generals de la UA (CGUA)

 • CGUA.3 : Capacitat de comunicació oral i escrita.

 

Competències específiques (CE)

 • CE1 : Ser capaç de descriure els conceptes fonamentals en l'àmbit de la psicologia, la sociologia, el dret i les ciències naturals que són necessaris per a analitzar d'una forma global el fenomen criminal i la desviació.
 • CE6 : Ser capaç d'identificar les estratègies de les polítiques públiques que incideixen en l'àmbit de la criminologia i de les respostes davant el crim i la desviació.
 • CE8 : Ser capaç d'argumentar i descriure diferents punts de vista i de sotmetre'ls a debat de manera lògicament coherent i de presentar conclusions en un format acadèmic apropiat sobre qüestions de política criminal, victimització, criminalització i respostes davant el crim i la desviació, així com sobre la percepció i interpretació que en fan els mitjans de comunicació, l'opinió pública i els informes oficials.

 

 

 

Learning outcomes (Training objectives)

 • Conèixer les teories sobre la democràcia.
 • Identificar els components del sistema polític i entendre les relacions entre els components d'un sistema polític.
 • Interrelacionar els sistemes polítics i administratius amb el context social i econòmic.
 • Capacitat d'anàlisi i síntesi sobre la realitat política.
 • Capacitat de gestió de la informació política.
 • Raonament crític sobre la realitat política.
 • Introducció a les teories sobre el poder, l'autoritat, la ciutadania política i l'estat.
 • Formes d'organització política.
 • Capacitats per a identificar processos de consens, negociació i conflicte polític. 
 • Operar amb dades d'investigació quantitatius i qualitatius per a l'anàlisi política.

 

 

Specific objectives stated by the academic staff for academic year 2014-15

 

 

General

Code: 18507
Lecturer responsible:
MENENDEZ ALZAMORA, MANUEL
Credits ECTS: 6,00
Theoretical credits: 1,80
Practical credits: 0,60
Distance-base hours: 3,60

Departments involved

 • Dept: ESTUDIS JURÍDICS DE L'ESTAT
  Area: CIÈNCIA POLÍTICA I DE L'ADMINISTRACIÓ
  Theoretical credits: 1,8
  Practical credits: 0,6
  This Dept. is responsible for the course.
  This Dept. is responsible for the final mark record.

Study programmes where this course is taught