Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Course description
  INTRODUCCIÓ AL DRET ADMINISTRATIU

Competencies and objectives

 

Course context for academic year 2010-11

Asignatura en la que se explican y estudian de forma básica los conceptos, institutos e instituciones y principios fundamentales de la Parte General del Derecho Administrativo.

Con esta disciplina el estudiante debe estar en condiciones de obtener una formación jurídico-administrativa básica de los fundamentos del ordenamiento administrativo y del funcionamiento de las Administraciones Públicas en el Estado social y democrático de Derecho.

Con esta finalidad, el estudiante requiere desarrollar las competencias que se indican, efectuando un seguimiento de la actividad teórica y práctica propuesta, tanto para superar la formación como para estar en condiciones de ejercitar los conocimientos adquiridos en diferentes actividades profesionales.

Los conocimientos adquiridos podrán ser completados con la realización de la asignatura optativa Policía administrativa.

 

 

 

Course content (verified by ANECA in official undergraduate and Master’s degrees)

Competències generals del títol (CG)

 • CG.1 : Capacitat per a la recerca, l'anàlisi i la síntesi de la informació.
 • CG.3 : Capacitat d'aprenentatge autònom i adaptació a situacions noves.
 • CG.4 : Capacitat per a la presa de decisions, aplicant els coneixements a la pràctica i el maneig d'instruments tècnics.
 • CG.5 : Capacitat per a la crítica i l'autocrítica.

 

Competències generals de la UA (CGUA)

 • CGUA.3 : Capacitat de comunicació oral i escrita.

 

Competències específiques (CE)

 • CE1 : Ser capaç de descriure els conceptes fonamentals en l'àmbit de la psicologia, la sociologia, el dret i les ciències naturals que són necessaris per a analitzar d'una forma global el fenomen criminal i la desviació.
 • CE6 : Ser capaç d'identificar les estratègies de les polítiques públiques que incideixen en l'àmbit de la criminologia i de les respostes davant el crim i la desviació.

 

 

 

Learning outcomes (Training objectives)

 • Conèixer, comprendre i saber aplicar l'ordenament jurídic administratiu i el seu sistema de fonts.
 • Conèixer, comprendre i diferenciar la posició jurídica, l'estructura i l'organització de les administracions públiques.
 • Conèixer, entendre i aplicar les principals situacions jurídiques del ciutadà regulades pel dret administratiu
 • Conèixer, comprendre i saber aplicar els aspectes essencials del règim jurídic dels actes administratius, tant convencionalment com a través de l'administració electrònica.
 • Conèixer, comprendre i saber aplicar els fonaments, funcions, característiques i estructura bàsica del procediment administratiu comú.
 • Conèixer, comprendre i saber aplicar el sistema de recursos i reclamacions administratius.

 

 

Specific objectives stated by the academic staff for academic year 2010-11

Ser capaz de resolver supuestos prácticos mediante el análisis crítico de la jurisprudencia y la doctrina científica.

Adquisición de un vocabulario jurídico básico.

 

 

General

Code: 18504
Lecturer responsible:
ORTIZ GARCIA, MARIA MERCEDES
Credits ECTS: 6,00
Theoretical credits: 1,60
Practical credits: 0,80
Distance-base hours: 3,60

Departments involved

 • Dept: ESTUDIS JURÍDICS DE L'ESTAT
  Area: DRET ADMINISTRATIU
  Theoretical credits: 1,6
  Practical credits: 0,8
  This Dept. is responsible for the course.
  This Dept. is responsible for the final mark record.

Study programmes where this course is taught