Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
  ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA / SEGONA LLENGUA

Competències i objectius

INFORMACIÓ PROVISIONAL. PENDENT D'APROVACIÓ

 

Context de l'assignatura per al curs 2011-12

Sense dades

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG2 : Capacitat per a comprendre el paper del llenguatge en la construcció de l'ésser humà com a membre actiu d'una comunitat lingüística i cultural i relacionar-lo amb la funció de l'individu en la societat.
 • CG3 : Capacitat de desenvolupar tècniques de lectura, anàlisi i síntesi.
 • CG4 : Capacitat per a gestionar i per a usar els recursos aportats per les tecnologies de la informació i la comunicació i per a aplicar-los a les indústries de la llengua i la literatura.

 

Competències generals de la UA (CGUA)

 • CGUA2 : Ser capaç d'utilitzar com a usuari eines bàsiques en TIC.
 • CGUA3 : Ser capaç d'una comunicació efectiva i un coneixement lingüístic en una de les dues llengües oficials de la Comunitat Valenciana (llengua castellana o llengua catalana) en l'àmbit de la seua disciplina.

 

Competències específiques (CE)

 • CE12 : Capacitat per a comprendre, valorar i aprofitar el plurilingüisme amb una actitud favorable al procés de normalització del català, per a participar de la diversitat cultural i lingüística, així com també potenciar-l+B1729o per a un millor desenvolupament social de la llengua.

 

 

 

Objectius formatius

Conceptuals

 • Conèixer els estudis d'espanyol en l'actualitat.
  Conèixer el sistema fonològic espanyol i les seues varietats.
  Comprendre l'evolució del lèxic i els procediments de formació de paraules.
  Conèixer les categories gramaticals en espanyol.
  Conèixer el concepte de grup nominal i els seus components.
  Conèixer el verb i els seus morfemes en espanyol.
  Conèixer l'adverbi en espanyol i el seu ús.
  Conèixer les preposicions i conjuncions en espanyol i comprendre el seu ús com a elements de relació.
  Conèixer les interjeccions en espanyol i el seu ús
  Comprendre l'ús de la interrogació i la negació en espanyol.
  Comprendre les relacions sintàctiques de coordinació i subordinació.
  Conèixer els diferents conceptes de subordinació.
  Conèixer les propietats textuals, les diferents tipologies i els principis fonamentals de la pragmàtica
 • Conèixer els estudis d'espanyol en l'actualitat.
 • Conèixer el sistema fonològic espanyol i les varietats que té.
 • Comprendre l'evolució del lèxic i els procediments de formació de paraules.
 • Conèixer les categories gramaticals en espanyol.
 • Conèixer el concepte de grup nominal i els seus components.
 • Conèixer el verb i els seus morfemes en espanyol.
 • Conèixer l'adverbi en espanyol i l'ús que se'n fa.
 • Conèixer les preposicions i conjuncions en espanyol i comprendre'n l'ús com a elements de relació.
 • Conèixer les interjeccions en espanyol i l'ús que se'n fa.
 • Comprendre l'ús de la interrogació i la negació en espanyol.
 • Comprendre les relacions sintàctiques de coordinació i subordinació.
 • Conèixer els diferents conceptes de subordinació.
 • Conèixer les propietats textuals, les diverses tipologies i els principis fonamentals de la pragmàtica. 

Procedimentals

 • Analitzar la situació lingüística actual d'Espanya.
 • Reconèixer els diversos sons que constitueixen el sistema fonològic espanyol.
 • Identificar l'origen i el procediment de formació de les paraules.
 • Diferenciar l'origen i el procediment de formació de les paraules.
 • Reconèixer el grup nominal i identificar-ne els components.
 • Analitzar el verb i diferenciar els valors dels seus morfemes.
 • Distingir els diversos adverbis en espanyol i l'ús que se'n fa.
 • Identificar els elements de relació: preposició i conjunció.
 • Analitzar el valor de la interjecció en el discurs.
 • Analitzar el funcionament de la interrogació i la negació en el discurs.
 • Distingir les relacions sintàctiques de coordinació i subordinació.
 • Identificar els tipus d'oracions subordinades.
 • Analitzar els procediments de cohesió, coherència i adequació i els principals fonaments de la pragmàtica.

Actitudinals

 • Mostrar-se favorable a treballar en equip en la resolució dels problemes plantejats, escoltant les aportacions de la resta de companys i contribuint a fomentar l'aprenentatge cooperatiu.
 • Participar activament en la resolució de problemes, en els fòrums temàtics i els debats virtuals dissenyats per a compartir dubtes i intercanviar informació sobre algun dels fenòmens normatius estudiats.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2011-12

Sense dades

 

 

Dades generals

Codi: 31533
Professor/a responsable:
Sense dades
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,80
Crèdits pràctics: 0,60
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: FILOLOGIA ESPANYOLA, LINGÜÍSTICA GENERAL I TEORIA DE LA LITERATURA
  Àrea: LLENGUA ESPANYOLA
  Crèdits teòrics: 1,8
  Crèdits pràctics: 0,6
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix