Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
  LLENGUA I CULTURA GALLEGUES I

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2011-12

Llengua i cultura gallegues I posseïx la consideració de matèria bàsica (idioma modern) que s'ubica dins dels títols de grau en Filologia Catalana, Espanyol: llengua i literatures, Estudis Anglesos, Estudis Francesos i Estudis Àrabs i Islàmics, de manera que permet l'alumnat conèixer i analitzar la realitat lingüística i cultural de Galícia com a part de la seua formació com a professionals polivalents amb competències diverses. Esta assignatura té com a finalitat l'aprenentatge del gallec, llengua cooficial i minoritzada en el territori que ocupa, com és el cas d'altres idiomes a Europa. Per la seua afinitat amb la situació de la Comunitat Valenciana, l'alumnat pot establir associacions amb diversos elements sociolingüístics comuns. Les possibilitats formatives que oferix cursar esta matèria són la continuació de l'aprenentatge iniciat amb l'assignatura Llengua i cultura gallegues II dins de les nostres aules o fora a través de beques en cursos d'estiu celebrats en institucions gallegues (Universidade de Santiago de Compostela, Universidade de Vigo, Universidade da Coruña). Hi ha l'opció de realitzar els exàmens oficials de la Xunta de Galícia, els quals acrediten a través dels certificats corresponents (certificat de llengua gallega, CELGA) el domini efectiu de la llengua gallega en els àmbits oral i escrit, indispensable per a incorporar-se als diferents cossos del funcionariat autonòmic de Galícia. La correspondència amb els nivells del Marc Europeu Comú de Referència per a les llengües (MECR) del Consell d'Europa i d'ALTE (Association of Language Testers of Europe) determina que l'obtenció d'un certificat oficial CELGA 2 és equivalent a la superació d'un model de prova de coneixement de llengua de nivell B1. En el pla professional, l'aprenentatge d'esta llengua possibilita l'especialització de l'alumnat amb beques en centres investigadors gallecs (Centro Ramón Piñeiro) o l'inici d'una carrera investigadora en universitats gallegues, així com la docència per part dels futurs graduats que desitgen formar part de la comunitat vinculada al marc educatiu gallec (primària i secundària), sense excloure altres perfils (traductors i intèrprets, funcionaris de l'Administració autonòmica gallega).

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG1 : Capacitat d'anàlisi, síntesi i raonament crític.
 • CG3 : Habilitats d'investigació.
 • CG4 : Capacitat de treball i lideratge en equip.
 • CG5 : Habilitat per a treballar de manera autònoma.
 • CG6 : Capacitat per a comprendre el paper del llenguatge en la construcció de l'ésser humà com a membre actiu d'una comunitat lingüística i cultural i relacionar-ho amb la funció de l'individu en la societat.
 • CG7 : Coneixement teòric i pràctic i apreciació de la diversitat i la multiculturalitat en l'àmbit nacional o internacional.
 • CG8 : Capacitat de respectar els drets fonamentals i d'igualtat entre homes i dones, el respecte i la promoció dels drets humans i els principis d'igualtat d'oportunitats, no-discriminació i accessibilitat universal de les persones amb discapacitat.

 

Competències específiques (CE)

 • CE10 : Ser capaç de conèixer la literatura d'una llengua diferent de l'anglès (una de les dues llengües oficials de la Comunitat Valenciana o una segona llengua estrangera).
 • CE12 : Ser capaç de conèixer la història i cultura vinculades a una segona llengua.
 • CE16 : Ser capaç d'utilitzar i conèixer les tècniques i mètodes de l'anàlisi literària.
 • CE17 : Ser capaç de comprendre i interioritzar els corrents teòrics i metodològiques de la lingüística.
 • CE25 : Ser capaç d'identificar i plantejar la resolució de problemes, així com localitzar, utilitzar i avaluar críticament informació bibliogràfica o la informació continguda en bases de dades.
 • CE6 : Ser capaç d'adquirir i conèixer els aspectes lingüístics d'una llengua diferent de l'anglès (una de les dues llengües oficials de la Comunitat Valenciana o una segona llengua estrangera).

 

Competències transversals bàsiques de la UA

 • UA1 : Ser capaç de comunicar en una segona llengua diferent de l'anglès en l'àmbit de la seua disciplina.
 • UA2 : Ser capaç d'utilitzar com a usuari eines bàsiques en TIC.

 

 

 

Objectius formatius

 • Conèixer els trets principals de la llengua gallega.
 • Tenir un domini instrumental bàsic oral i escrit de la llengua gallega.
 • Conèixer l'evolució de la llengua gallega. Elaborar textos orals i escrits correctes i adequats de diferent tipus en llengua gallega.
 • Saber analitzar i comentar textos i discursos utilitzant els tècniques d'anàlisi textual. Utilitzar els recursos bibliográfics, els bases de dades i els eines de recerca d'informació.
 • Tenir capacitat per a avaluar, analitzar i sintetitzar críticament informació especialitzada.
 • Ser capaç d'aplicar els coneixements adquirits a la pràctica.
 • Tenir capacitat d'anàlisi i síntesi, de valorar críticament el coneixement i d'exercir el pensament crític.
 • Adquirir capacitat d'autoformació.
 • Ser capaç de comunicar-se en llengua gallega de manera efectiva en qualsevol entorn.
 • Relacionar els coneixements amb els d'altres àrees i disciplines.
 • Fomentar la sensibilitat del futur professor perquè puga valorar, comprendre i aprofitar el plurilingüisme en la nostra societat.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2011-12

1. Conèixer l'evolució de la llengua gallega. 2. Conèixer els trets principals de la llengua gallega. 3. Tenir un domini instrumental bàsic oral i escrit de la llengua gallega. 4. Tenir capacitat per a avaluar, analitzar i sintetitzar críticament informació especialitzada. 5. Utilitzar els recursos bibliogràfics, les bases de dades i les eines de recerca d'informació. 6. Ser capaç d'aplicar els coneixements adquirits a la pràctica. 7. Elaborar textos orals i escrits correctes i adequats de diferents tipus en llengua gallega. 8. Relacionar els coneixements amb els d'altres àrees i disciplines. 9. Saber analitzar i comentar textos i discursos utilitzant les tècniques d'anàlisi textual. 10. Adquirir capacitat d'autoformació. 11. Fomentar la sensibilitat del futur professor perquè puga valorar, comprendre i aprofitar el plurilingüisme en la nostra societat. 12. Tenir capacitat d'anàlisi i síntesi, de valorar críticament el coneixement i d'exercir el pensament crític. 13. Ser capaç de comunicar-se en llengua gallega de manera efectiva en qualsevol entorn. 14. Comprometre's a treballar per la igualtat entre homes i dones i valorar la múltiple conformació de la societat actual, amb una actitud de respecte cap als drets fonamentals de les persones. 15. Adquirir un nivell de competència lingüística B1 en la llengua gallega segons el Marc Europeu Comú de Referència (MECR).

 

 

Dades generals

Codi: 30211
Professor/a responsable:
GARCIA LOPEZ, JOSE ANGEL
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,20
Crèdits pràctics: 1,20
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: FILOLOGIA CATALANA
  Àrea: FILOLOGIA CATALANA
  Crèdits teòrics: 1,2
  Crèdits pràctics: 1,2
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix